Kategori: Tefsir

maun suresi tefsiri

MAUN SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm Bu mübârek sûre, Et-Tekâsür sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nâzil olmuştur. Yedi âyet-i Kerîmeyi içermektedir. Esirgenmeyecek bir yardım demek olan “Maun” kelimesile nihâyet bulduğu için kendisine bu isim verilmiştir: Buna “Ereeyte” ve “Din” sûresi de …
kureys suresi tefsiri

KUREYŞ SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm Bu mübârek sûre, “Et-Tîn” sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nâzil olmuştur. Dört âyet-i kerîmeyi içermektedir. Kureyş kabîlesinin eriştiği nîmeti bildirdiği için kendisine bu isim verilmiştir. Maamafih kendisine “Liîlâfi Kureyş” sûresi de denilir. Bundan evvelki Fîl …
fil suresi tefsiri

FİL SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm Bu mübârek sûre, “El-Kâfirûn” sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nâzil olmuştur. Fîl hâdisesini bildirdiği için kendisine bu ad verilmiştir. “Beş âyet-i kerîmeyi ihtiva etmektedir. Bundan evvelki “Hümeze” sûresinde bir kimseyi malının çok yaşatamayacağı ve ahlâksız …
humeze suresi tefsiri

HÜMEZE SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm Bu mübârek sûre, “El-Kıyâme” sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nâzil olmuştur. Dokuz âyet-i kerîme’yi ihtiva etmektedir. Bundan evvelki “Asr” sûresinde mü’mîn, sâlih kullardan başka insanların sapıklıkta bulundukları bildirilmişti. Bu sûre de o sapıkların bâzı vasıflarını …
asr suresi tefsiri

ASR SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm Bu mübârek sûre, inşirâh sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nâzil olmuştur. Üç âyet-i kerîmeyi içermektedir. Asr’a = Dehr’e yemîn ile başladığı için kendisine böyle Asr sûresi adı verilmiştir. Bundan evvelki “Tekâsür” sûresinde insanların çoklukları ile …
tekasur suresi tefsiri

TEKASÜR SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm Bu mübârek sûre “El-Kevser” sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nâzil olmuştur. Sekiz âyet-i kerîmeyi içermektedir. “Tekâsür”den, yâni: Çokluk kuruntusundan haber verdiği için kendisine bu tekâsür adı verilmiştir. Bundan evvelki “El-Kâria” sûresinde kıyametin dehşetli vasıfları ve …
karia suresi tefsiri

KARİA SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm Bu mübârek sûre, Kureyş sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nâzil olmuştur. On bir âyet-i kerîmeyi içerir. Karia denilen büyük bir belâdan, yâni: Kıyametten haber verdiği için kendisine bu isim verilmiştir. Bundan evvelki, “Âdiyât” sûresi, insanların …