Kategori: Tefsir

Ömer Nasuhi Bilmen Nas Suresi Tefsiri

NAS SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm Bu mübârek sûre de Felâk sûresini müteâkip Medine-i Münevvere’de nâzil olmuştur. Altı âyet-i kerîmeyi ihtiva etmektedir. Ve Kur’an-ı Kerim’in son yüz on dördüncü sûre-i celîlesi bulunmaktadır, insanların âlemlerin Rabbi’ne sığınmalarını emrettiği için kendisine böyle …
felak suresi

FELAK SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm Bu mübârek sûre “El-Fîl” sûresinden sonra Medine-i Münevvere’de nâzil olmuştur. Beş âyet-i kerîmeyi içermektedir. Felakın Rab’bine, yâni: Mahlûkatı tertip ve tanzîm eden kuvvetin ezeli sâhibi olan Yüce Yaratıcı’ya sığınmayı emrettiği için kendisine böyle “Felak” …
ihlas suresi tefsiri

İHLAS SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm Bu mübârek sûre, “Ennâs” sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nâzil olmuştur. Dört âyet-i kerîmeyi ihtiva etmektedir. Cenab-ı Hak’kın birliğini, yüce vasıflarını en mükemmel, en samimi bir şekilde bildirdiği için kendisine böyle “İhlâs sûresi” adı verilmiştir. …
tebbet suresi tefsiri

TEBBET SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm Bu mübârek sûre, “El-Feth” sûresinden sonra Mekke-i Mükereme’de nâzil olmuştur. Beş âyet-i kerîmeyi ihtiva etmektedir. Ebû Leheb’in hüsrana, helâke uğradığını gösterdiği için kendisine “Tebbet” adı verilmiştir. Maamafih “Mesed” den, yâni: Fitilli bir ipten bahsettiği …
nasr suresi tefsiri 1

NASR SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm Bu mübârek sûre, “Et-Tevbe” sûresinden sonra Medine-i Münevvere’de nâzil olmuştur. Üç âyet-i kerîmeyi içermektedir. Resûl-i Ekrem’i, ilâhî zafere ulaşmayı müjdelediği için kendisine bu ad verilmiştir. Kendisine “İzacâe” sûresi de denilir. Bundan evvelki “El-Kâfirûn” sûresinde …
kafirun suresi tefsiri

KAFİRUN SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm Bu mübârek sûre, “El-Maun” sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nâzil olmuştur. Altı âyet-i kerîmeyi içermektedir. Kâfirlere bir ihtarı içermiş olduğu için kendisine bu isim verilmiştir. Maamafih buna “El-Münâbeze” yâni: Muhârebe ve “Mukas Kişe” yâni: Uyuz …
kevser suresi

KEVSER SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm Bu mübârek sûre, “El’Adiyât” sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nâzil olmuştur. Üç âyet-i keri’meyi içermektedir. Resûl-i Ekrem’e ihsân buyurulan Kevseri bildirdiği için kendisine bu isim verilmiştir. Maamafih bir ismi de “Nahr sûresi”dir. Bundan evvelki “El’Mâun” …
maun suresi tefsiri

MAUN SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm Bu mübârek sûre, Et-Tekâsür sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nâzil olmuştur. Yedi âyet-i Kerîmeyi içermektedir. Esirgenmeyecek bir yardım demek olan “Maun” kelimesile nihâyet bulduğu için kendisine bu isim verilmiştir: Buna “Ereeyte” ve “Din” sûresi de …
kureys suresi tefsiri

KUREYŞ SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm Bu mübârek sûre, “Et-Tîn” sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nâzil olmuştur. Dört âyet-i kerîmeyi içermektedir. Kureyş kabîlesinin eriştiği nîmeti bildirdiği için kendisine bu isim verilmiştir. Maamafih kendisine “Liîlâfi Kureyş” sûresi de denilir. Bundan evvelki Fîl …
fil suresi tefsiri

FİL SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm Bu mübârek sûre, “El-Kâfirûn” sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nâzil olmuştur. Fîl hâdisesini bildirdiği için kendisine bu ad verilmiştir. “Beş âyet-i kerîmeyi ihtiva etmektedir. Bundan evvelki “Hümeze” sûresinde bir kimseyi malının çok yaşatamayacağı ve ahlâksız …
humeze suresi tefsiri

HÜMEZE SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm Bu mübârek sûre, “El-Kıyâme” sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nâzil olmuştur. Dokuz âyet-i kerîme’yi ihtiva etmektedir. Bundan evvelki “Asr” sûresinde mü’mîn, sâlih kullardan başka insanların sapıklıkta bulundukları bildirilmişti. Bu sûre de o sapıkların bâzı vasıflarını …
asr suresi tefsiri

ASR SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm Bu mübârek sûre, inşirâh sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nâzil olmuştur. Üç âyet-i kerîmeyi içermektedir. Asr’a = Dehr’e yemîn ile başladığı için kendisine böyle Asr sûresi adı verilmiştir. Bundan evvelki “Tekâsür” sûresinde insanların çoklukları ile …
tekasur suresi tefsiri

TEKASÜR SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm Bu mübârek sûre “El-Kevser” sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nâzil olmuştur. Sekiz âyet-i kerîmeyi içermektedir. “Tekâsür”den, yâni: Çokluk kuruntusundan haber verdiği için kendisine bu tekâsür adı verilmiştir. Bundan evvelki “El-Kâria” sûresinde kıyametin dehşetli vasıfları ve …
karia suresi tefsiri

KARİA SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm Bu mübârek sûre, Kureyş sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nâzil olmuştur. On bir âyet-i kerîmeyi içerir. Karia denilen büyük bir belâdan, yâni: Kıyametten haber verdiği için kendisine bu isim verilmiştir. Bundan evvelki, “Âdiyât” sûresi, insanların …
adiyat suresi tefsiri

ADİYAT SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm 100-EL-ÂDİYÂT SÛRESİ Bu mübârek sûre “El-Asr” sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nâzil olmuştur. Onbir âyet-i kerîmeyi içermektedir. Âdiyât denilen bir kısım mahlûkata yemîn ile başladığı için kendisine bu ad verilmiştir. Bundan evvelki “Ezzilzâl” sûresinde hayır …
zilzal suresi tefsiri

ZİLZAL SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm Bu mübârek sûre, “En-Nisâ” sûresinden sonra Medine-i Münevvere’de nâzil olmuştur. Gelecekte vuku bulacak bir zelzeleyi haber verdiği için kendisine bu ad verilmiştir. Kendisinden evvelki “El-Beyyine” sûresinde mü’mînlerin mükâfatı, kâfirlerin de cezası bildirilmişti. Bu sûrede …
beyyine suresi tefsiri

BEYYİNE SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm Bu mübârek sûre, Et-Talak sûresinden sonra Medine-i Münevvere’de nâzil olmuştur. Sekiz âyet-i kerîmeyi içermektedir. Delil ve kanıt mânâsına olup kendisiyle Resûl-î Ekrem Efendimiz irâde buyrulmuş olan “Beyyine” tâbirini ihtiva ettiği için bu sûre-i celîleye …
kadir suresi tefsiri

KADİR SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm Bu sûre-i celîle “Abese” sûresinden sonra Mekke-iMükerreme’de nâzil olmuştur. Beş âyet-i kerîmeyi içermektedir. Kadir gecesinin fâziletini ve Kur’an-ı Kerim’in bu gecede inmeye başladığını bildirdiği için kendisine böyle “Kadir sûresi” ve “inna Enzelna” sûresi adı …
alak suresi tefsiri

ALAK SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm Bu mübârek sûre, Mekke-i Mükerreme’de nâzil olmuştur. On dokuz âyet-i celîleyi içermektedir. İlk beş âyeti, Kur’an-ı Kerim’in ilk nâzil olmuş olan âyetleridir. Bu sûre yukarıdaki “Ettîn” sûresinin bir açıklama ve izahı durumunda bulunmaktadır. Buna …
tin suresi tefsiri

TİN SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm Bu mübârek sûre “El-Burûc” sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nâzil olmuştur. Sekiz âyet-i kerîmeyi içermektedir. İlk âyetinde “Tin İncir” denilen bir mühim kudret eserine yemîn edildiği için kendisine böyle “Tin Suresi” adı verilmiştir. Bundan evvelki …
insirah suresi tefsiri

İNŞİRAH SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm Bu mübârek sûre Ed-Duhâ sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nâzil olmuştur. Sekiz âyet-i kerîmeyi içermektedir. Resûl-i Ekrem’in gönül ferahlığına kavuşturduğunu bildirdiği için kendisine bu isim verilmiştir. Bu sûre-i celîle de Peygamber Efendimizin ne kadar ilâhî …
duha suresi tefsiri

DUHA SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm Bu mübârek sûre, El-Fecr sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nâzil olmuştur, on bir âyet-i kerîmeyi içermektedir, kuşluk vaktine, yâni: Gündüzün yarışma doğru güneşin yükselmekte bulunduğu vakit mânâsına olan Duha’ya and ile başladığı için bu mübârek …
leyl suresi tefsiri

LEYL SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm Bu mübârek sûre “El-A’lâ” sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nâzil olmuştur. Yirmi bir âyet-i kerîmeyi içermektedir. Bundan evvelki “Eşşems” sûresinde kimlerin kurtuluşa erecekleri ve kimlerin felâkete uğrayacakları bildirilmişti. Bu sûrede de kurtuluşa ve felâkete sebep …
sems suresi tefsiri

ŞEMS SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm Bu mübârek sûre, El-Kadir sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nâzil olmuştur. On beş âyet-i kerîmeyi içermektedir. Güneşe yemîn ile başladığı için kendisine bu ad verilmiştir. Bundan evvelki “El-Beled” sûresinde sağ ve sol ashâbının hâlleri bildirilmişti. …
beled suresi tefsiri

BELED SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm Bu mübârek sûre “Kaf” sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nâzil olmuştur. Yirmi âyet-i kerîmeyi içermektedir. Mekke-i Mükerreme beldesine yemîn ile başladığı için kendisine böyle “Beled sûresi” adı verilmiştir. Bundan evvelki “El-Fecr” sûresinde cimrilik, mirasa düşkünlük, …
fecr suresi tefsiri

FECR SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm Bu mübârek sûre, “El-leyl” sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nâzil olmuştur. Otuz âyet-i kerîmeyi içermektedir. Fecre yemîn ile başladığı için kendisine bu ad verilmiştir. Bundan evvelki “El-Gâşiye” sûresinden Haşia = zelîle ve nâime = güzellik …
gasiye suresi tefsiri

GAŞİYE SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm Bu mübârek sûre “Ez-zariyat” sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nâzil olmuştur. Yirmi altı âyeti içermektedir. Gâşiye denilen pek şiddetli felâketiyle ortalığı kaplayacak olan kıyamet gününü bildirdiği için bu sûre-i celîleye böyle “Gâşiye” adı verilmiştir. Kendisinden …
ala suresi tefsiri

ALA SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm Bu mübârek sûre, “Tehvir” sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nâzil olmuştur. On dokuz âyet-i Kerîme’yi içermektedir. Medine-i Münevvere’de nâzil olduğuna kail olanlar da vardır. Birinci âyetinde Cenab-ı Hak’kın en yüce olan ismi şerifi zikredilmiş olduğu …
tarik suresi tefsiri

TARIK SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm Bu mübârek sûre, “Beled Sûresi”nden sonra Mekke-i Mükerreme’de nâzil olmuştur. On yedi âyet-i kerîmeyi içermektedir. Târık denilen yıldıza yemîn ile başladığı için kendisine bu Târık adı verilmiştir. Ve bu iki sûre de Kur’an-ı Kerim’i …
buruc suresi tefsiri

BURUC SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm Bu mübârek sûre, Şems sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nâzil olmuştur. Yirmi iki âyeti kerimeyi içermektedir. Göğün burçlarına yemîn ile başladığı için kendisine böyle “Burûc sûresi” adı verilmiştir. Bu sûrede kendisinden evvelki İnşikâk sûresi gibi …
insikak suresi tefsiri

İNŞİKAK SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm Bu mübârek sûre, İnfitâr sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nâzil olmuştur. Yirmi beş âyet-i kerîmeyi içermektedir. Göğün yarılacağından söz ettiği için kendisine bu ad verilmiştir. Kendisinden evvelki “Mütaffifîn” sûresinde hafaza meleklerinin yazdıkları kitapların bulunduğu mahal …
mutaffifin suresi tefsiri

MUTAFFİFİN SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm Bu mübârek sûre, “El’ankebut” sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nâzil olmuştur. Kendisine “Et’tatfif” sûresi adı da verilmiştir. Otuz altı âyeti kerîmeyi içermektedir. İlk âyeti “Mutaffifîn” tâbiriyle başladığı için kendisine bu isim verilmiştir. Bu sûrei celîlede …
infitar suresi tefsiri

İNFİTAR SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm Bu mübârek sûre, “Nâziât” sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nâzil olmuştur. On dokuz âyet-i kerîmeyi içermektedir. İlk âyetinde İnfitârı, yâni: Göğün yarılacağını bildirdiği için kendisine bu ad verilmiştir. Bu Sûrede kıyametin vukuunda ne kadar mühim …
tekvir suresi tefsiri

TEKVİR SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm Bu mübârek sûre, (Elmesed) yâni: (Ettevbe) sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nâzil olmuştur. Yirmi dokuz âyet-i kerîmeyi içermektedir. Güneşin tekvirini, yâni: Bir şeye sarılarak karanlık bir hâlde kalmış gibi olacağını bildirdiği için kendisine böyle “Tekvîr …
abese suresi tefsiri

ABESE SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm Bu mübârek sûre, En-Necem sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nâzil olmuştur. Kırk iki âyet-i kerîmeyi içerir. Yüz çevirdi, iltifatta bulunmadı, mânâsını ifade eden “Abese” kelimesi ile başladığı için kendisine bu ad verilmiştir. “Tamme”, “Sefere” sûresi …
naziat suresi tefsiri

NAZİAT SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm Bu mübârek sûre “En-Nebe” sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nâzil olmuştur. Kırk altı âyet-i kerîmeyi içermektedir. Kendisinde “Naziât” ve “Sâhire ile Tamme” zikredildiği için kendisine böyle “Naziât” sûresi denildiği gibi “Sâhire” ve “Tame” sûresi adı …
nebe suresi tefsiri

NEBE SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm 78-EN-NEBE’ SÛRESİ Bu mübârek sûre “El-Meâric” sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nâzil olmuştur. Kırk âyet-i kerîme’yi içermektedir. “Nebe-i Azîm” denilen büyük, mühim bir haberi, kıyamet gününe ait suali ve cevabı içermiş olduğu için kendisine “En-Nebe” …
murselat suresi tefsiri

MÜRSELAT SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm Bu mübârek sûre, “El-Hümeze” sûresinden sonra Resûl-i Ekrem, Mekke-i Mükerreme’de “Minâ” mevkiindeki bir mağarada iken nâzil olmuştur. Elli âyet-i kerîmeyi içermektedir. Mürselâta, yâni Allah tarafından gönderilmiş meleklere yemîn ile başladığı için kendisine böyle “El-Mürselât” …
insn suresi tefsiri

İNSAN SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm Bu mübârek sûre, Er-Rahmân sûresinden sonra Medine-i Münevvere’de nâzil olmuştur. Mekke-i Mükerreme’de nâzil olduğunu söyleyenler de vardır. Otuzbir âyet-i kerîmeyi içermektedir. İnsanların durumlarını bildirdiği için kendisine böyle “İnsan sûresi” adı verilmiştir. Maamafih kendisine “Dehr …
kiyamet suresi tefsiri

KIYAMET SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm Bu mübârek sûre, “El-Kâria” sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme’de nâzil olmuştur. Kendisine “La Uksimü” sûresi de denir. Kıyametin hâllerinden yeminle bahsettiği için kendisine bu isimler verilmiştir. Kırk âyet-i Kerîmeyi içermektedir. Bundan evvelki sûrede de kâfirlerin …