İpek Elbise Giymek

Buhârî, Müslim ve diğerlerinin Hz. Ömer’den rivayetlerinde Resûl-i Ekrem:

“Sakın ipekli elbise giymeyin, zira dünyada ipekli elbise giyen âhirette onu giyemez.”[1003], buyurmuştur. Nesei’nin ziyâdesinde, “Onu (ipekli elbiseyi) dünyada giyen, cennete giremez.” Buyurul­muştur. Allahu Teâlâ,

“Oradaki elbiseleri de ipektendir.” [1004]buyurmuştur. Buhârî, Müslim ve diğerlerinin rivayetlerinde Resûl-i Ekrem:

“İpeği, ancak nasibi olmayanlar giyer.”[1005] buyurmuştur. Buhari ve diğerlerinin rivayetleri, “Ahirette nasibi olmayanlar.” şek­lindedir.

Nesei, “Sahih”inde İbn Hibbân ve senedinin Sahih olduğunu söyleyen Hâkim’in rivayetlerinde Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

“Dünyada ipek giyen cennete girse bile ahirette onu giyemez. Cennet ehli ipek giyer, o giyemez.”[1006]

Yine Buhar! ile Müslim’in rivayetlerinde Resûl-i Ekrem,

Dünyada ipek giyen ahirette giyemez.” [1007]buyurmuştur.

Ebû Dâvûd ve Nesei’nin Hz. Ali (r.a.) den rivayetlerinde, Hz. Ali diyor ki:

“Resûl-i Ekrem’i gördüm sağ eline ipeği ve sol eline altını aldı ve,

“İşte bunlar, ümmetimin erkeklerine haramdırlar.”[1008], bu­yurdu.”

Hakim, Sahih olduğunu söylediği bir rivayetinde Resûl-i Ekrem şöyle buyurmuştur:

“Dünyada ipek giyen, ahirette giyemez. Dünyada şarap içen ahirette içemez. Dünyada alttın ve gümüş kafalardan içen âhirette bunlarla içemez. Cennet ehlinin elbisesi ipektir. İçkileri sekir vermeyen ve baş döndürmeyen şaraptır. Kabları ise altın ve gü­müştür.”[1009]

Buhârî ile Müslim’in rivayetlerinde Zübeyr radıyallahu anh îrad ettiği bir hutbesinde şöyle demiştir: “Kadınlarınıza ipek giydirme­yin, zira ben Ömer (r.a.) in Resûl-i Ekrem’in şöyle buyurduğunu ha­ber verdiğini duydum: “İpek giymeyin, zira dünyada ipek giyen, ahirette giyemez.”[1010], Nesei buna, “Ahirette ipek giymeyen de cen­nete giremez.” ifâdesini ilave etmiştir. Çünkü Kur’an-ı Kerîm’de:

“Onların orada elbiseleri de ipektir.” [1011]Buyurulmuştur.

Nesei ve Müslim’in şartlarına göre Sahih olduğunu söyleyen Hâ-kim’in Ukbe b. Âmir (r.a.) den rivayetlerinde; Resûl-i Ekrem çoluk çocuğunu ipek ve ziynetten meneder ve:

“Eğer cennetin ipek ve süs­lerini severseniz dünyanın ipek ve süsünden vaz geçin.” derdi.[1012] Resûl-i Ekrem’in, “Dünyada ipek giyen, altun ve gümüş ile süslenen, ahirette bunları giyemez.” va’dine kadınların da dahil olduğunu İbn Zübeyr’in anlaması, mücerred ihtiyatındandır, yoksa dünyada kadın­ların ipek giyip altun ve gümüş ziynet takınmalarına cevaz verildik­ten sonra, “Ahirette bunları giyemezler.” diye bir şey söz konusu olamaz.

Buhârl ile Müslim’in rivayetlerinde; Resûl-i Ekrem’e bir ipek kaftan hediye edilmişti. Resûl-i Ekrem onunla bir namaz kıldı. Na­mazı bitirir bitirmez çabucak elbiseyi sırtından çıkarıp attı, sonra “bu, takva sahiplerine yaraşmaz. [1013]buyurdu.

“Sahih”inde İbn Hibban’ın Ukbe b. Amir (r.a.) den rivayetinde Resûl-i Ekrem:

“Bana yalan isnad ederek benim namıma yalan konuşan cehen­nemdeki yerine hazırlansın.”, buyurduğunu naklettikten sonra şöyle diyor: “Ben Resûl-i Ekrem’in, “Dünyada ipek giyen, ahirette ondan mahrum edilir.” buyurduğunu işittim.”

Buhâri’nin rivayetinde, “Resûl-i Ekrem bizi, altun ve gümüş kap­larda yiyip içmekten, ipek ve dibac giymek ve üzerlerine oturmak­tan nehyetmiştir.”, buyurulmuştur.[1014]

Ahmed’in rivayetinde Resûl-i Ekrem,

“Allah’a ulaşmayı uman kimse ipekten faydalanmaz.” [1015]bu­yurmuştur.

Yine Ahmed’in rivayetinde Resûl-i Ekrem,

“Dünyada ipeği, âhirette giyme ümidi olmayanlar giyer.” bu­yurmuştur. Hasan diyor ki:

“Peygamberlerinin bu sözü kendile­rine ulaştığı halde bazı kimselere ne oluyor ki, hâlâ elbise ve evle­rini ipekle süslüyorlar?” [1016]

Ahmed ve Beyhaki’nin rivayetlerinde Resûl-i Ekrem şöyle buyur­muştur:

“Bu ümmetten bazı kimseler yemek, içmek, oyun ve çalgı ile ge­celerler. Fakat domuz ve maymun suretine dönmüş olarak sabaha çı­karlar. Yerin dibine batarlar ve tepelerine taş yağar. Hatta sabah olunca, “Yahu falan kabilenin ve falancanın evi yerebattı.” derler. Lût kavmine gönderildiği gibi onların evlerine ve başlarına taş yağdırır. Ad kavminin üzerine taş yağdırdığı gibi, şarap içmeleri, ipek giymeleri, oyun ve çalgıcılar edinmeleri, riba yemeleri ve akraba ile ilgilenmemeleri sebebiyle bunların kabilelerinin ve evlerinin üzerine de taşlar yağdırır.”[1017]

Buhârî muallak olarak ve Ebû Davud’un rivayetlerinde Resûl-i Ekrem,

“Ümmetimden öyle kimseler geleceklerdir ki, bunlar, ipek giyme­yi helâl göreceklerdir. Bunların suretleri kıyamete kadar maymun ve domuz suretine döndürülür.”[1018], buyurmuştur.

Beyhaki’nin de -kuvvetlidir dediği- bir rivayetinde Resûl-i Ekrem:

“Ümmetim beş şeyi helâl gördüğü vakit helak olmayı haketmiştir Lânetleşme açığa çıktığı, İçki içip ipek giydikleri, oyun çalgıcı kadınlar edindikleri, erkek erkekle kadın da kadınla yetindiği, vakit­tir.”[1019], buyurmuştur.

Hâkim’in -Buhâri ve Müslim’in şartlarına göre Sahih olduğunu söylediği- rivayetinde Sâid (r.a.) şöyle demiştir: Resûl-i Ekrem yas­tığa benzer ipekten bir şeye yaslanmış iken bir adam içeri girmek üzere izin isteyince, bu yastığı attı ve o gelenden dolayı bu yastığını attığını haber verdi ve “Sen, haklarında: “Dünyadaki hayatınızda sizin için güzel olan her şeyi harcadınız.” [1020]buyurdu­ğundan olmadığınıza göre ne iyi insansın. Senden dolayı ben bu ipeği attım. Vallahi, kızgın közler üzerinde oturmak, ipeğe yaslanmaktan benim için daha sevimlidir.”[1021], buyurdu”.

Bezzâr ve Taberânî’nin – râvileri sikadan plan- rivayetlerinde; Resûl-i Ekrem ipek işlemeli bir cübbe gördü ve “İşte bu, kıyamet gü­nü cehennemden bir halkadır.” buyurdu.[1022] Bu, işlenmiş olma­yan hakkındadır. Zira Resûl-i Ekrem’in dibac astarlı cübbesi vardı.

Ahmed ve Taberânî’nin – râvileri arasında Câbir el-Ca’fi’nin bu­lunduğu – rivayetlerinde,

“İpek elbise giyen kimseye kıyamet günü Allahu Teâla ona ateş­ten bir elbise giydirir.” [1023]buyurmuştur. Diğer bir rivayette, “Dün­yada ipek giyene Allahu Teâlâ ateşten zillet elbisesi veya ateşten bir elbise giydirir.” [1024]buyurulmuştur.

Bezzâr’ın Huzeyfe (r.a.) den merfû olan rivayetinde Resûl-i Ek­rem:

“İpek elbise giyen kimseye Allahu Teâlâ bir gün ateşten elbise giydirir. Fakat o gün, sizin bu dünya günü kadar değil, o âhiret gü­nüdür ve çok uzundur.” [1025]buyurmuştur.[1026]

 

İbni Hacer El Heytemi

İslamda Haramlar ve Helaller

105. Kebire (Büyük Günah) : Akil Ve Baliğ Olan Erkeğin Mazeretsiz Safi İpek Veya Ağırlığı Bakımından İpeği Galip Olan Elbise Giymek

[1003] Sahihu Müslim, 3/1642.

[1004] el-Hacc: 22/23.

[1005] Sahihu Müslim, 3/1641; Sünenü’n-Neseî, 8/201.

[1006] Sahihu’l-Buhâri, Kitabu’l-Libas; Sünenü Ebi Dâvûd, 4/46.

[1007] Sahihu’l-Buhâri, Kitabu’l-Libâs; Sahihu Müslim, 3/1645.

[1008] Sünenü Ebi Davûd, 4/50, Sünenü”n-Nesei, 8/160.

[1009] et-Tergib ve’t-Terhib. 3/96 (Hakimin rivayetinden naklen.)

[1010] Sahihu Müslim, 3/1642; Sünenü’n-Neset, 8/200; Sahihu’l-Buhari, Kitabu’l-Libas.

[1011] el-Hacc: 22/23..

[1012] et-Tergib ve’t-Terhib. 3/100 (Nesei ve Hakimin rivayetlerinden naklen.)

[1013] Sahihu Müslim, 3/1646; Sahihu’l-Buhâri, Kitabu’l-Libâs.

[1014] Sahihu’l-Buhâri, Kitabu’l-Libâs.

[1015] Mecmeu’z-Zevâid ve Menbeu’l-Fevaid, 5/141 (Ahmed’in rivayetinden naklen.)

[1016] Mecmeu’z-Zevaid ve Menbeu’l-Fevâid, 5/140 (Ahmed ve Bezzâr’ın rivayetle­rinden naklen.)

[1017] et-Tergib ve’t-Terhib, 3/101, 102 (Ahmed ve Beyhaki’nin rivayetlerinden naklen.)

[1018] Sünenü Ebi Dâvûd, 4/46.

[1019] et-Tergîb ve’t-Terhîb, 3/98 (Beyhaki’nin rivayetinden naklen.)

[1020] el-Ahkaf: 46/20.

[1021] et-Tergib vet-Terhîb, 3/93 (Hâkim’in rivayetinden naklen.)

[1022] Mecmeu’z-Zevâid ve Menbeu’l-Fevâid, 5/142 (Taberâni’nin “Kebîr” ve “Evsat”ındeki rivayetleri ile Bezzâr’ın rivayetinden naklen.)

[1023] Mecmeu’z-Zevâid ve Menbeu’l-Fevâid, 5/141 (Ahmed’in rivayetinden naklen.)

[1024] Mecmeu’z-Zevâid ve Menbeu’l-Fevâid, 5/141 (Ahmed ve Taberâni’nin riva­yetlerinden naklen.)

[1025] Mecmeu’z-Zevâid ve Menbeu’l-Fevâid, 5/141 (Bezzâr’ın rivayetinden nak­len.)

[1026] İbn Hacer El-Heytemi, “Ez’zevacir An İktirafil-Kebâir” İslâm’da Helâller Ve Haramlar “Büyük Günahlar”-I, Kayıhan Yayınevi, İstanbul, 1970: 423-427

One Response

  1. Pvc zemin kaplama Nisan 7, 2021 Reply

BİR CEVAP YAZIN