Kategori: M Harfi ile Başlayan Rüyalar

Rüyada meşale görmek

Rüyada etrafı aydınlatan meş’ale görmek, insanlara faydalı bir kimseye, ilminden istifade edilen alime delâlet eder. Meş’alenin ziyasını görmek, din ve hidayettir. Rüyada meş’alenin sönmesi veya söndürülmesinin görülmesi, devlet reisinin veya ilmiyle halkı aydınlatan bir alimin …

Rüyada meşguliyet görmek

Kişinin rüyada herhangi bir işle meşgul olduğunu görmesi, eğer bekâr ise evlenmeye delâlet eder. Rüyada kendi işinden başka bir işle meşgul olduğunu görmek, eğer o yeni iş onun idare ve geçimine kafi bir işse, bu …

Rüyada meşin yatak görmek

Nablusî (rh.a) demiştir ki: – Rüyada görülen meşin yatak, bir kadının hizmetçisi, onun sırlarına vakıf olan ve onları insanlardan gizli tutan şerefli bir kimseye delâlet eder. Bazı kere de meşin yatak görmek, zevceye, hizmetçiye ve …

Rüyada meşrubat görmek

İbn-i Sîrîn (rh.a) demiştir ki: – Rüyada kokusu güzel ve tatlı meşrubat içmek altı vech üzere tâbir olunur: a) Dinde safa, b) Menfaat, c) Faideli ilim, d) Uzun ömür, e) Güzel geçim, f) Zikrullah. Rüyada …

Rüyada methedici görmek

Rüyada herhangidir şeyi medheden kimseyi görmek, köle ve hizmetçi alıp satanlara veya güzel sözleri bi-raraya getirmeye ve ilmin derinliklerine inmeye delâlet eder.

Rüyada meyhane görmek

Kişinin rüyada meyhane görmesi, üzüntü ve kederin gitmesine, darlıktan genişliğe delâlet eder. Bazı kere de meyhane görmek, günahkâr kadına ve kötü huylu hizmetçiye işarettir. Rüyada meyhane gören kimseye eğer bir şey vaad edilmişse, bu rüya, …

Rüyada meyhaneci görmek

Rüyada meyhane işleten kişiyi görmek, hayat ve safanm hoşluğuna, yara ve hastalıkların şifa bulmasına ve afiyete delâlet eder. Meyhanede haram irtikap edildiğinden çok kere de meyhaneci görmek, faiz yemeye veya domuz satıcısına delâlet eder. Hurma …

Rüyada meyve görmek

Yüce Allah kulları için türlü çeşit meyveler vücuda getirmiştir. Bu sebeple rüyada meyve görmek, rızık ve menfaa-ta ve faideli ilme delalet eder. Meyvenin tatlı olanı, rızkın helal ve güzeline işarettir. Ekşi meyveyi seven kişinin rüyada …

Rüyada meyve kurdu görmek

Rüyada meyve kurdu görmek, iyi değildir. O kurdun görülmesi, azar azar hırsızlık yapan takva sahiplerinin bezekleriyle kendisini bezeten, riya ve nifakını gizli tutan hırsız adama delâlet eder. MEVT (Ölüm): Danyal (a.s) demiştir ki: – Rüyada …

Rüyada mezarcı görmek

Nablusî demiştir ki: Rüyada mezarcı görmek, müşkül ve zor işleri yapan ve ölümüne kadar da bundan rahatı olmayan bir kimseye delâlet eder. Bir kişi yer altında toprak kazdığını görse, bâtıl ve aslı olmayan bir şeye …

Rüyada mezar görmek

Rüyada mezar görmek, hapse, hapishane de kabre delâlet eder. Çünkü hapishane canlı adamın kabri gibidir. Rüyada bir mezar yaptığını görmek, ev tamirine işarettir.

Rüyada mezbaha görmek

Mezbaha rüyası hayıra alâmet değildir. Zira orası ölüm vadilerini andırır. Ölüm, yüzülmek, kan dökülmek gibi korkunç şeyler hep mezbahada vuku bulur. Rüyada mezbaha görmek, zalim ve zina yapan kimselerin evlerine delâlet eder. Bazı kere de …

Rüyada mezbele (çöplük) görmek

Rüyada mezbele yani çöplük görmek, dünya ile tabir olunur. Rüyada bir mezbelenin yahut süpürüntü yığınının üzerine çıktığını görmek, dünyayı ele almaya delâlet eder. Dünya o kimseye yönelir. Rüyada mendiline veya cebine süpürüntü doldurduğunu görmek, çok …

Rüyada mısır görmek

Rüyada mısır yediğini görmek, rızka, işlerde başarıya, mal ve menfaata delâlet eder. Denilmiştir ki: Rüyada mısırı koçanı üzerinde görmek, bir kese altına delâlet eder. Rüyada mısırın haşlanmış veya kebap edilmiş halde görülmesi çiğ görülmesinden iyidir. …

Rüyada mıknatıs taşı görmek

Rüyada birçok mıknatıs taşları görmek, haram ve menbaı çirkin mala delâlet eder. Rüyada bir mıknatıs taşı aldığını veya ona malik olduğunu görmek, yine ele geçecek haram mal ile tâbir olunur.

Rüyada mızrak görmek

Rüyada mızrak görmek, saltanat ve kuvvete delâlet eder. Çünkü mızrak eski harp aletlerindendir. Fakir bir adamın rüyada mızrak görmesi, zenginliğe zengin kimsenin görmesi de malının ve şöhretinin artmasına delâlet eder. Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: …

Rüyada mızrakçı görmek

Bir kimsenin rüyada mızrakçıyı görmesi, harp ve düşmanlığa ve yazı ile münazaraya işarettir. Yine mızrakçı rüyası, ırz ve namus hakkında kötü söz etmeye ve haram kazanca delâlet eder. Rüyada mızrağın ucundaki demiri görmek, içinden çıkılması …

Rüyada mide görmek

Bir kimsenin rüyada mide görmesi, ömür, rızık ve maişete işarettir. Rüyada midesini kuvvetli ve sağlam görmek, rüya sahibi hakkında hayra ve uzun bir ömre delâlet eder. Eğer midesi kuvvetli ve sağlam değilse, bunun tam zıttı …

Rüyada miğfer görmek

Rüyada miğfer, düşmana galibiyete ve düşmandan emin olmaya işarettir. Miğfer rüyası şu şekilde de tâbir olunur: a) Mal, b) Zevce, c) İşsiz kimse için iş, d) Yolculuk. Bazı kere de miğfer görmek, azarlayıp başa kakmağa, …

Rüyada mihrap görmek

Rüyada mihrap görmek, imama veya bir öndere delâlet eder. Rüyada İmamın mihrapta namaz kıldığını görmek, ona tabi olmaya delâlet eder. Yine rüyada vaktin dışında mihrapta namaz kıldığını gören kimsenin kendisinden sonra evlat ve torunlarının erişecekleri …

Rüyada Mikail (a.s.) görmek

Rüyada büyük meleklerden Mikail (a. s) görmek, mümin ve muttaki kimseler için dünya ve ahirette müjdelenmeye ve muradına nail olmaya delâlet eder. Rüyada Mikail (a.s)’ın kendisiyle konuştuğunu ve kendisine bir şey verdiğini görmek, nimete, sevince, …

Rüyada minare görmek

Rüyada minare görmek, insanları Hakka davet etmeye ve insanlar arasını bulmaya delâlet eder. Çünkü minareden günde beş defa Hakka davet yapılır. Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada minare görmek, halkı hayra davet eden bir kimseye, …

Rüyada minare kandili görmek

Rüyada minare kandili görmek, o mescidin hizmetçisine ve müezzinine delâlet eder. Rüyada minarenin kandilinde görülen eksiklik veya fazlalık, evin hizmetçisine nisbet edilir. Rüyada minarenin alemi, hizmetçisinin başı ile tâbir olunur.

Rüyada minber görmek

Bir kimsenin rüyada minber görmesi, ululuğa, İslâm cemiyetine ve Yüce Allah’ın kitabında zikrettiği ulvî makama delâlet eder. Rüyada minberde uyuduğunu görmek, devlet reisinin himayesine girmeye ve korkulardan emin olmaya delâlet eder. Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir …

Rüyada misafir görmek

Rüyada hanesine bir misafirin geldiğini görmek, bir erkek çocukla müjdelenmeye işarettir. Evinde hamile hanım bulunmayan kimsenin rüyada misafir geldiğini görmesi, tez zamanda kavuşacağı rızka delâlet eder. Yine misafir görmek, keşif ve ihbara, uzaklardan gelecek bir …

Rüyada misafirhane görmek

Kişinin rüyada misafirhane görmesi, nöbet beklemeye, Allah yolunda cihada, nefsini namaz ve ibadet için adamaya delâlet eder. Bazı kere de misafirhane görmek, açlığa ve nefsini şehvetlerden men etmeye işarettir. Misafirhane evlenmekten kaçınmaya ve tenhaları mekan …

Rüyada misk görmek

Bir kimsenin rüyada Misk görmesi, ilme, insanlar nezdinde hayırla yadedilmeye, şecaata ve edebiyata delâlet eder. Rüyada ölmüş bir kimsede misk görmek, o ölünün cennet ehlinden olduğuna delâlet eder. Bazı kere de misk rüyası, ticaret ehli …

Rüyada miskal (tartı ölçüsü) görmek

Bir kimsenin rüyada miskalle tarttığını görmesi, iyilikle emir, kötülükten men etmeye, öğüt ve nasihata ve insanları kötülükten sakmdırmaya delâlet eder. Rüyada miskalle tartmak hidayete, doğruluğa, bazı kere de günaha delâlet eder.

Rüyada misvak görmek

Rüyada abdest alırken misvak kullandığını görmek, onunla dişlerini temizlediği miktarca, Nebiyy-i Zîşan’ın Sünnet-i Seniyyesini yaşamaya, akrabasına iyilik etmeye ve onların külfet ve meşakkatlarına tahammüle delâlet eder. Rüyada misvak kullanıp dişlerinin kanadığını görmek, günahlardan halas olmağa …

Rüyada mizan görmek

Rüyada mahşer meclisinde mizanın kurulduğunu görmek, adaletin her yeri kapladığına, zulmün kalktığına delâlet eder. Rüyada amellerinin mizanda tartıldığmı ve hasenatının ağır geldiğini görmek, dünya ve ahiret saadetine delâlet eder. Yine rüyada mizanı görmek, ferah ve …

Rüyada muallim (öğretici) görmek

Rüyada muallim görmek, kudret ve saltanatıyla tanınan ve çeşitli sanatlara vakıf olan bir sultana delâlet eder. Muallim görmek, emire veya hakime, yahut fıkıh ehline işarettir. Bazı kere de muallim görmek, serçe kuşu avcısına ve satıcısına …