Kategori: N Harfi ile Başlayan Rüyalar

Rüyada nabız görmek

Rüyada nabzını güzel bir halde görmek, rüya sahibinin hayatının  güzelliğine ve ahengine delâlet eder. Kötü ve bozuk görmek de rüya sahibinin  vücudundaki arızaya delâlet eder.

Rüyada nacak görmek

Rüyada nacak görmek, balta gibi tâbir edilir. Nacak, menfaat ve rızka,  emanet, emniyet, kuvvet ve dinde kavi olmağa delâlet eder. Bazı kere de nacak, izzet  ve saltanata, ticaret ehli için de kazanca delâlet eder.

Rüyada nafaka görmek

Kişinin rüyada zevcesine nafaka verdiğini görmesi, malî durumunun  genişliğine ve çoluk çocuğunu bakıp korumaya işarettir.  Rüyada malının elinden zorla alınıp infak edildiğini görmek, rüya sahibi için ecelin  yaklaştığına alâmettir.

Rüyada nakışçı görmek

Bir kimsenin rüyada nakışçıyı görmesi, Sünnet-i Seniyyeye delâlet eder.  Bazı kere de bu rüya, hileye, ve aldatmaya işarettir. Rüyada taş nakışlayıcısmı görmek, cahil ve bilgisiz kimselere hile etmeye, bakır  nakışçısını görmek düşmanlığa, altın ve gümüş …

Rüyada nakkad ve sarraf görmek

Bir kimsenin rüyada nakkad ve sarrafı görmesi, hidayete,  kötü ve şerli kimselerden uzaklaşmasına delâlet eder. Yine bu rüya, kendi nefsi için  iyi şeyleri seçip alan ve kötü şeyleri terk eden kişiye de delâlet eder. Eğer …

Rüyada nakliyeci görmek

Rüyada nakliyeci görmek, dünya metaı peşinde koşan ve dünya için  mal biriktiren kimseye delâlet eder.  Süt nakliyecisini görmek, ilim talep eden ve ondan faydalanan dindar bir kişidir.  Rüyada koyun nakliyecisini görmek, iyilikle yâd edilen, fıtra-tıyla …

Rüyada nal görmek

Rüyada nal görmek, her ne suretle olursa olsun mala ve rızka delâlet eder.  Kirmanî demiştir ki: Rüyada dört ayaklı hayvan gibi baytarın kendisini nalladığını  görmek, yolculuğa delâlet eder.

Rüyada nalın görmek

Rüyada nalın giydiğini görmek, karada sefer etmeye işarettir.  Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada nalın görmek veya giymek, yedi vech ile tâbir  olunur: a) Zevce, b) Hizmetkâr, c) Hizmetçi kadın, d) Kuvvet, e) Menfaat, f) …

Rüyada nane görmek

Bir kimsenin rüyada nane görmesi veya naneyi koklaması, ölüm haberine  delâlet eder. Diğer bakla ve sebzeler, üzüntü ve keder ile tâbir olunur.

Rüyada namaz görmek – namaz kıldığını görmek

Rüyada kıble cihetinde namaz kıldığını görmek, şeriat ve sünnete ittibaya  delâlet eder. Rüyada öğle namazını kıldığını görmek, vaktinin iyi olmasına, muradının  husulüne, rızık ve malının artmasına delâlet eder. İkindi namazını kıldığını görmek, meşakkat ve zahmetten …

Rüyada namaz selamı verdiğini görmek

Rüyada namazı kılıp sonra selâm verdiğini görmek, üzüntü,  keder ve sıkıntıdan kurtuluşa delâlet eder. Ve o kişinin hali sevgi ve muhabbete  dönüşür.  Rüyada sağ tarafa selâm vermek, işlerin iyi ve hoş olmasına, sol tarafa selâm …

Rüyada nar görmek

Rüyada tatlı nar görmek, birikmiş mala, zevceye, bazan da imar edilmiş  nahiyeye ve çocuğa alâmettir.  Rüyada nar görmek, ele geçecek altına işarettir.  Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada nar görmek, üç vech ile tâbir olunur: …

Rüyada nasihat görmek

Rüyada kendi çocuklarına veya bir başka kimseye nasihat ettiğini, güzel  güzel öğütler verdiğini görmek, iyilikle emretmeye, kötülükten nehyetmeye alâmettir.  Bir kimseye rüyada düşmanı tarafından nasihat edilmesi, o kişi hesabına iyi değildir.

Rüyada Nebiler görmek

Rüyada Nebilerden herhangi birini görmek, babaya işarettir. Çünkü  Nebiler kavimlerinin babası mesabesindedirler. Baba evladına şefkatli ve merhametli  olduğundan, onu dünya ve ahiret azaplarından esirgemeye çalışır.  Peygamberler, hoca ve üstada da delâlet ederler. Çünkü hoca tilmizini …

Rüyada necaset görmek

Danyal (a.s.) demiştir ki: Rüyada insan pisliği görmek, haram mala  delâlet eder. Hayvan gübresi ise, helal mal ile tâbir olunur.  Rüyada büyük abdest yaparken bir hayvan çıkardığını görmek, doğacak çocuğa  delâlet eder. Görülen hayvan erkek …

Rüyada neft yağı görmek

Rüyada neft yağı görmek, haram mal ile tâbir olunur. Bir kimsenin  rüyada neft yağı yediğini görmesi, sultan tarafından gelecek mala alâmettir. Üzerine  neft yağı döküldüğünü görmek, yine sultan tarafından isabet edecek şiddete işarettir.

Rüyada nehirler görmek

Kişinin rüyada nehir görmesi, kadri yüce, şanı büyük ve temiz, salih bir  zata delâlet eder.  Rüyada cennet nehirlerinden birini görmek ve suyundan içmek, ilme, Kur’an-ı  Kerim’e, hayır ve salâha, sürür ve sevince delâlet eder.  Rüyada …

Rüyada nergis görmek

Rüyada nergis görmek, kadın ile tâbir edilir.  İbn-i Şîrîn (rh.a.) demiştir ki:  – Bir kimsenin rüyada nergis görmesi, tatlı dilli, hoş sohbet bir kadına delâlet eder. Bazan da nergis görmek, sevince, sürura ve müjdeye delâlet …

Rüyada neşvü nema görmek

İbn-i Şîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada muvafık olan bir şeyin  neşv ü nema bulduğunu görmek,  salâha, hayra, güzel amellere delâlet eder. Muvafık olmayan bir şeyin neşv ü  nemasını görmek, bunun zıddına tecelli eder.

Rüyada nevruz görmek

Rüyada nevruz gününe kavuştuğunu görmek, sevinç günlerinin rüya  sahibine geri döneceğine işarettir. Rüyada Nevruz gününde olduğunu gören kimse,  üzüntü, keder ve sıkıntıdan kurtulur, elden giden malı tekrar ona döner.

Rüyada neyzen görmek

Rüyada ney çalan bir kişiyi görmek, yalan ve faydasız söz söylemeye  işarettir. Rüyada insanı ferahlatıcı ve neşe verici Neyzeni görmek, ferahlık ve sevince  delâlet eder. Bazı kere de ney çalan kimseyi görmek, ölüm haberi getiren …

Rüyada nezle görmek

Rüyada nezle illetine mübtelâ olduğunu görmek, yolcu ve misafir için  haberin gecikmesine işarettir. Nezle rüyası, hafif bir hastalık ile de tâbir edilir.

Rüyada nida etmek

Nablusî demiştir ki: Rüyada nida etmek: “(Sanki) onlar uzak bir  yerden çağırılıyorlar.” (Fussilet, 44) mealindeki âyet-i kerime gereğince, onu duyan  kimse için günaha delâlet eder.  Bir kimsenin rüyada kendisine bir vadi tarafından nida edildiğini duyması, …

Rüyada nikah görmek nikahlandığını görmek

Kişinin rüyada hiç bilmediği ve tanımadığı bir hanımla nikahlandığını  görmesi, Allah’ın emirlerini tutmaya, günah ve hatalardan kaçınmaya ve nimete  delâlet eder.  Rüyada nikah memurunu görmek, bekâr için evlenmeye delâlet eder. Bazı kere de  nikah memurunu …

Rüyada Nil nehrini görmek

Bir kimsenin rüyada Nil nehrinden su içtiğini görmesi, içtiği suyun  miktarınca eline geçecek nimete delâlet eder. Rüyada Nil nehrini görmek, devlet ve  kuvvete işarettir.  Nil’de balık tuttuğunu görmek, zahmetsiz ve meşakkatsiz rızka delâlet eder.

Rüyada nilüfer çiçeği görmek

Rüyada nilüfer çiçeği görmek, ibadet ve taat uğrunda mal sarfetmeye  işarettir.  Rüyada dalından koparılmış nilüfer görmek, üzüntü ve kedere delâlet eder. Rüyada  bir yerde boy vermiş nilüferler görmek, zevce ve hizmetçiden gelecek menfaata  işarettir. Evli …

Rüyada nohut görmek

Rüyada nohut görmek, zor ve meşakkatle elde edilen mala işarettir.  Bir kimsenin rüyada sıcak nohut yediğini görmesi, ramazanda zevcesini öpmeye  delâlet eder.  Hatta bir gün bir adam İbn-i Sîrîn’in huzuruna gelip:  – Ey pîr, dedi, …

Rüyada Nuh (a.s.) görmek

Bir kimsenin rüyada Nuh (a.s.)’ı görmesi, uzun ömre ve büyük  sıkıntılara delâlet eder. Çünkü o çok uzun yaşadı ve kavminden çok eza gördü.  Nuh Nebiyi görmek, çok çok şükretmeye de alâmettir. Allahu Teâlâ onu “Çok  …