Kategori: F Harfi ile Başlayan Rüyalar

Rüyada fakıh fıkıh alimi görmek

Bir kimsenin rüyada fıkıh âlimi görmesi, akıl, zeka, ilim ve  fenne delâlet eder. Bazı kere de fıkıh âlimi görmek, hastalıklardan kurtulmaya ve  afiyet’e işarettir.  Asi ve günahkar bir adamın rüyada alim görmesi, tevbe ve istiğfara …

Rüyada fakir görmek

Bir kişinin rüyada fakir görmesi, ızdırap veren yoksulluğa işarettir.  Rüyada kendisini fakir olmuş görmek, zenginliğe alâmettir. Bir kimse rüyada fakir  olduğunu görse: “- Rabbim, hakikat ben, bana indirdiğin hayırdan dolayı muhtacım.” (Kasas, 24)  mealindeki âyet-i …

Rüyada fakire hizmet etmek

Bir kimsenin rüyada fukara ve salih kullara hizmet etmek, onlar  için tevazu göstermek, onların emrine uyarak yanlarında durmak hâlini görmesi,  Allahü Teâlâ indinde çok nasib ve güzel ölüme ve sâlihlerle arkadaş olmaya delâlet  eder. Zira …

Rüyada fabrika görmek

Rüyada fabrika görmek, insanın bedeni ile tâbir olunur. Çünkü insan  vücudu da bir fabrika gibidir. Yine fabrika görmek, kazanç ve menfaate delâlet eder.  Çünkü fabrika kazanç kaynağıdır. Rüyada herhangi bir fabrikadan çıkıp yol boyu  yürüdüğünü …

Rüyada falcı görmek

Bir kimsenin rüyada falcı görmesi, amelini iptal etmeye işarettir. Rüyada bir  falcının yanına varıp ondan bir şeyler sorduğu görmek, rüya sahibi için, şiddetli  üzüntü ve kedere delâlet eder. Fala inanmak dinen haram olduğundan, rüyada da  …

Rüyada fanus görmek

Rüyada fanus görmek, izzet ve ikbale delâlet eder.  Rüyada fanusun söndüğünü görmek, memur için işinden azledilmeye, halk için de  nimetin zevaline işarettir. Rüyada bir şehirde birçok fanuslar yakılmış olduğunu görmek, o memleket  idarecilerinin adalet üzere …

Rüyada fare görmek

Rüyada birçok fare görmek, rızka delâlet eder. Evinde farelerin oynaştığını  görmek, rızkın çokluğuna ve devamlılığına işarettir. Çünkü fareler rızık olan yerde  oynaşır.  Bazı kere de fare görmek, fitneci bir kadına işarettir. Veya bağırıp feryad eden …

Rüyada fare deliği görmek

Kişinin rüyada fare deliği görmesi, bid’atlara tabi olmaya, bid’atçı ve  sapıkların eserlerine uymaya alâmettir. Bazı kere fare deliği, ağıza da delâlet eder.  Bu sebeple delikten bir hayvan çıktığını gören adamın ağzından o hayvan ayarında  bir …

Rüyada falaka görmek

Kişinin rüyada falaka görmesi, uzak bir zattan gelecek iyiliğe delâlet eder.  Falakaya yatırılıp dövüldüğünü görmek, cezayı mücib bir şey işlemeye işarettir.

Rüyada farz namaz kıldığını görmek

Bir kimsenin rüyada farz namaz kıldığını görmesi, velayete veya  reisliğe, Allah’ın farz kıldığı şeylerden bir farzı yerine getirmeye, korku ve endişeden  emin olmaya delâlet eder.  Rüyada farz namaz kılmak, sözünde sâdık olmaya ve küstüğü biriyle …

Rüyada fasıl dinlediğini görmek

Bir adamın rüyada fasıl dinlediğini görmesi, gönül ferahlığına delâlet eder.  Eğer bu fasıl, kadınlar tarafından icra ediliyorsa, saadet ve mutlulğa; erkekler  tarafından icra ediliyorsa, kazanca ve berekete ve işlerin düzgünlüğüne delâlet eder.

Rüyada fasulye görmek

Kişinin rüyada fasulye görmesi, iyilik ve berekete işarettir. Rüyada  vaktinden evvel taze fasulye yediğini görmek, hiç ümit edilmeyen bir yerden gelecek  yardıma delâlet eder.  Rüyada yeşil fasulye yediğini görmek de, büyük bir nimet ve kıymetli …

Rüyada fayans görmek

Rüyada fayans görmek, parlak ve istikbal vadeden bir iş ile tâbir olunur.  Fayansa el sürmek, üzüntü ve kederin gitmesine ve müşküllerin hal’olacağına delâlet  eder. Yeşil fayansı eli ile okşadığını görmek, kolay kazanılan rızka delâlet eder.

Rüyada fecir görmek

Rüyada sabahın ilk anlarını görmek, sürür, sevinç ve feraha delâlet eder.  Çünkü artık zulmet gidip aydınlık başlamıştır. Rüyada çiçekler içinde güneşin  doğuşunu seyrettiğini görmek, parlak bir istikbale işarettir.

Rüyada felah görmek

İsminden de anlaşılacağı gibi felah hali, saadet ve sevincin işaretidir. Bu  sebeple rüyada felah görmek, sevinilecek nimetlere kavuşmaya delâlet eder ve  müjdeli haberler ile tâbir olunur.

Rüyada fen görmek

Kişinin rüyada bir fenni veya erbabını durumlarına göre çeşitli fenleri görmesi,  hastalıktan şifa bulmaya, korku ve kederden emin olmaya, vahşet ve şiddetten sonra  ülfet ve muhabbete delâlet eder. Bazı kere de rüyada fen görmek, gezintiye, …

Rüyada fener görmek

Rüyada yanar halde fener görmek, sevinçli habere, sönük halde görmek,  evinize çökecek karanlığa delâlet eder. Bir kimsenin şişe ve billurdan mamul fener  görmesi, tevfîk-i ilâhiye, ibadet ve tâate, dünya saatine ve âhiret selametine delâlet  eder.

Rüyada felah görmek

Rüyada böyle birini görmek, acil bir haber ile tâbir olunur. Rüyada kendi  evine bir fellahı misafir ettiğini görmek, büyük bir nimete ve menfaate işarettir.

Rüyada ferace görmek

Rüyada ferace görmek, üzüntü ve kederden halâs olmaya delâlet eder.  Bazı kere de ferace görmek, temiz ve pâk bir kadına işarettir. Bir kâtip rüyada  kendisinin bir feracesi, elinde de kalemle kâğıdı veya yazı makinesi olduğunu …

Rüyada ferahlık görmek

Rüyada çok mesrur olup, içinin ve gönlünün açıldığını görmek,  günahtan tevbe etmeye ve tevbenin kabulüne işarettir. Üzüntü, keder ve sıkıntıda  olan bir kimsenin bu rüyayı görmesi, sıkıntıdan ve üzüntüden kurtulmaya delâlet  eder. Bir kimsenin rüyada …

Rüyada feraset görmek

Bir kimsenin rüyada gizli şeyleri bildiğini görmesi ve anlayışlı olması,  çok çok hayır ile tâbir olunur. Rüyada görülen feraset, hayır ve kurtuluşa delâlet eder.  Hadîs-i şerifde: “Mü’minin ferasetinden korkunuz, çünkü o Allah’ın nuru ile nazar  …

Rüyada feryat ettiğini görmek

Bir kimsenin rüyada feryat ettiğini ve çığlık at tığını görmesi, sevinç ve  sürura delâlet eder.  Yine rüyada feryad etmek hâli: “O en büyük korku bunları asla tasaya düşürmez.”  (Enbiya, 103) mealindeki âyetin işaretince huzur ve …

Rüyada fes giydiğini görmek

Rüyada üzerinde sarık olduğu halde fes giydiğini görmek, ulûvv-i makama  delâlet eder. Sarıksız fes giymek, keder ve üzüntüye alâmettir. Fesi başından  çıkardığını görmek, üzüntü ve kederden halâs olmaya işarettir.

Rüyada fesleğen görmek

Bir kimsenin rüyada kokusu ve rengi güzel yeşil fesleğen görmesi  evlâda delâlet eder. Fesleğeni yerden söküp kopardığını görmek, ağlamak ve hüzne  işarettir. Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada fesleğen görmek, yedi şekilde tâbir  olunur: a) …

Rüyada feza uçmak

Rüyada fezanın boşluğunda uçtuğunu görmek, uçakla gidilecek  bir yolculuğa veya yeni bir işe atılmaya delâlet eder. Bazı kere de uçtuğunu görmek,  ibadetlerin kabulü ile tâbir olunur. Yine rüyada uçmak, ferah ve sevince işarettir.

Rüyada fıçı görmek

Rüyada içi dolu fıçı görmek, bolluk ve zenginliğe; içi boş fıçı görmek, fakirlik  ve sıkıntıya delâlet eder. İçi içki ve şarap dolu fıçı görmek ise, haram mala ve günaha  işarettir.

Rüyada fındık görmek

Kişinin rüyada fındık görmesi, garip, zengin, cömert, kazanç ve kâr sahibi ve insanların arasını birleştiren bir zata delâlet eder. Yine fındık görmek, güçlükle elde edilen mala işarettir. Ibn-i Sîrîn hazretleri demişlerdir ki: Rüyada fındık görmek, …

Rüyada Fırat nehrini görmek

Bir kimsenin rüyada Fırat nehrinden su içtiğini görmesi, Allahü Teâlâ tarafından ihsan edilecek menfaat ve berekete delâlet eder. Rüyada Fırat nehrinin kuruduğunu görmek, devlet başkanının vefatına alâmettir. Veya mülkünün elinden gi deceğine ve helak olacağına …

Rüyada fırça görmek

Rüyada fırça görmek (temizlik aleti olduğundan) insanın manevi yüksekliğine delâlet eder. Bilhassa diş fırçası görmek, abdest ve namaza işarettir. Rüyada Misvak veya fırça ile dişlerini temizlediğini görmek, günah ve hataların affına delâlet eder. Kişinin rüyada …

Rüyada fırıldak görmek

Bir kimsenin rüyada fırıldak görmesi, üzüntü, keder ve hastalığa delâlet eder. Fırıldak rüyası bazı kere de zulüm ile tâbir olunur. Rüyada elinde bir fırıldak ile oynadığını görmek, hile, yalan ve aldatılmaya işarettir. Ve o kişi …

Rüyada fırtına görmek

Rüyada fırtına ve bora görmek, bir belâya ve müşkülâta uğramaya ve eldeki malın telef olmasına delâlet eder. Bazı kere de bu rüya, büyük bir günaha işarettir. Rüyada görülen rüzgâr, estiği tarafa ve şekline göre mânâ …

Rüyada fıskiye görmek

Rüyada fıskiye görmek, ticaret ve kazanca, günah ve hatalardan kaçınmaya, güzel, zengin ve ahlâkı düzgün bir kadına delâlet eder. Bazı kere de fıskiye görmek, feyz ü berekete, refah ve servete delâlet eder… Nablusî demiştir ki: …

Rüyada fıstık görmek

Kişinin rüyada fıstık ağacı görmesi, cömert, kerim ve iyilik sahibi bir adama delâlet eder. Fıstık emeksiz, külfetsiz meydana gelen bir mal ile de tâbir olunur. Bu sebeple rüyada fıstık yediğini görmek, kolaylıkla elde edilen bir …

Rüyada fıtık olduğunu görmek

Rüyada kendisinin fıtık olduğunu ve bu sebeple ameliyat masasına yattığını görmek, üzüntü, keder ve sıkıntı ile tâbir olunur. Ameliyattan selâmetle çıktığını görmek, bu üzüntülerin son bulacağına işarettir.

Rüyada fidan görmek

Rüyada taze bir fidan görmek, yeni doğacak bir çocuğa delâlet eder. Bekâr birinin rüyada fidan görmesi, yakında evleneceğine işarettir. Yine fidan görmek, kâr, kazanç ve hayırlı işlere delâlet eder.