Rüyada Allahu tealayı görmek

Rüyada Allah’ı görmek

Allah Teâlâ mağfiretinin pâk suyu ile hatalarımızı temizlesin.

O dilemedikçe bir şey olmaz.

Gönül aynasına onun kerem güneşi vurmadıkça da devlet ele geçmez.

O, öyle bir kudrete ve azamete sahiptir ki, onun kudret ve azameti karşısında akıllar hayretinden yerlere döşenir.

O birdir ve tektir. O’nun eşi, benzeri ve misli olma ihtimali yoktur. O’nu azamet ve celâliyle keyfiyetsiz, benzersiz ve misilsiz olarak görmek, hayra delâlet eder. Böyle bir rüyaya mazhar olan kimse dünyada müjdelenir. O kişinin ahireti de selâmet ve saadettir.

Mezhep imamlarımızdan Ahmed bin Hanbel (rh.a.) Rabbini rüyada görmüş ve Rabbine sual etmiş:

– Ey Rabbim! Has kullarını sana yakın kılan şeylerin en ha yırlısı nedir?

Ona Rabbinden şu ferman erişmiş:

– Ey Ahmed! Benim kelâmımı okumalarıdır.

– Anlayarak mı, yoksa anlamayarak mı?

– Anlayarak ve anlamayarak. Bu hadise gösteriyor ki, büyükler ve velîler Rablerini bizim kavrayamayacağımız bir keyfiyetle rüyada görebiliyorlar. Zaten rüya istemekle görülmez, insana gösterilir.

Rivayet edilir ki: Resûl-i Ekrem (s.a.v.) sahabilerine hitaben şöyle buyurmuşlardır:

– Sizin biriniz rüyasında gördüğü şeylerin en hayırlısı o kimsenin, Allah’ını, Peygamberini ya da Müslüman ana ve babasını görmesidir.

Sahabiler:

– Ey Allah’ın Resulü, dediler. Bir kimse rüyasında Rabbini görür mü?

Buyurdular ki:

– Sultanı görür, Sultan da Allah Teâlâ’dır! ***

Bir kimse rüyada, Allah Teâlâ’nın kendisini mağfiret edeceğini ve Cennetine koyacağını görse, bu rüya o kişinin Allah’ın murakabesi altında olduğuna ve Rabbi’nin makamından korktuğuna delâlet eder.

Allahu Teâlâ ile arasında bir perde olduğunu görmek, büyük günah ile tâbir olunur. Bir kimsenin rüyada Allah’ın arşını görmesi, kendisi için hayra delâlet eder. Ve yine Rabbi ile konuştuğunu görmesi,çok çok Kur’ân okumaya delâlet eder. Çünkü Kur’ân-ı Kerim Allah’ın kelâmıdır.

* KERAMET: Bir kimse rüyada başını Allahu Teâlâ’nın meshettiğini görse, bu rüya keramete delâlet eder.

Ve Rabbi o kulu kendisine yaklaştırır. Bir kimse, Allahu Teâlâ’nın bir beldeye, bir mekâna veya yüksek bir yere indiğini görse, bu rüya o beldenin Allah’ın adaleti ile dolacağına delâlet eder. Artık o beldede hayır ve bereket çok olur.

Ayakta Allah huzurunda durduğunu ve Cenâb-ı Hakk’ın kendisine nazar ettiğini görmek izzet ve ikbâle delâlet eder.

Rüyada bir kimse Rabbi’nin “Bana gel!” hitabını duysa, bu ecelin yaklaştığına delâlet eder.

Allahu Teâlâ’nın kendisini nezdi ilâhîsine alıp ikram ettiğini görmek, ahirette ilâhî rahmete ereceğine delâlet eder.

Yüce Allah’ın kendisine vaaz ettiğini görmek, Allah rızasına uygun bir işle tâbir olunur.

Allahu Teâlâ’nın kendisini hayır ile müjdelediğini görmek, çok çok sevap ve hayra delâlet eder.

Bir kimse yüce Allah’ı bir mekânda namaz kılar görse, bu rüya, o yere rahmet ve mağfiret geleceğine delâlet eder. Rüyada kendisini Rabbi’nin kabul ettiğini görmek, dualarının kabul edileceğine delâlet eder.

Rüyada yüce Allah’ın kendisini çağırdığını ve kendisi de ona icabet ettiğini görmek, Hacc’a gitmeye delâlet eder.

Rüyada Allahu Teâlâ’dan korktuğunu görmek, fakirlikten kurtulup zengin olmaya ve rızkının genişleyeceğine delâlet eder.

Rüyada Rabbine yalvardığını, münâcât ettiğini görmek, Allah’a yakınlık ve insanlar tarafından sevilmekle tâbir olunur.

Bir kimse rüyada şeytandan Rabbine sığındığını (yani eûzübesmele) çektiğini görse, faydalı ilme ve hidayete delâlet eder. Düşmanların şerrinden emin olur. Eğer hasta ise afiyet bulur.

Yine rüyada Allahu Teâlâ’ya sığınmak, hâin arkadaştan emin olmaya, pislikten temizlenmeye ve hidayete delâlet eder. Rüyada Cenâb-ı Hakk’a gittiğini görmek, doğru yolda devam üzere olmaya delâlet eder.

Yine Hak Teâlâ hazretlerini görmek: Bütün korkulardan, kötü şeylerden, düşmanlıklardan, katilden, belâ ve kederden emin olmaya delâlet eder.

Allahu Teâlâ’yi rüyada görmek, iman sahiplerine kuvvet ve berekettir. Ibn-i Şîrîn demiştir ki: – Rüyada Rabbini gören kimse cennetliktir.

Her kim yüce Allah’ı görürse o kişi insanları Allah yoluna sevketmek ve davet için yaratılmıştır. Allahu Teâlâ’yı görmek yedi veçhile tâbir olunur:

1. Mağfiret,

2. Rahmet,

3. Şefkat,

4. Keramet,

5. Selâmet,

6. Tevbe

7. Tevfik…

Devlet reislerinin Cenâb-ı Hakk’ı görmesi, izzet ve ikbâle delâlet eder.. Gazilerin görmesi, şehadet mertebesi ile tâbir olunur. Hapishanede olan birinin görmesi, zindandan kurtulacağına delâlet eder. Fakir bir adamın Rabbi’ni rüyada görmesi, zengin olacağına delâlet eder.

Rüyada Allah’ı görmek

BİR CEVAP YAZIN