Taberi – Ahzab Suresi Tefsirinden

59- Ey Peygamber, hanımlarına, kızlarına ve müminlerin hanımları­na söyle (Herhangi bir  ihtiyaç için dışarı çıkarken) dış örtülerini üzerleri­ne alıp örtünsünler Bu onların başkaları tarafından tanınıp rahatsız edilmemeleri için daha uygundur. Allah, çok bağışlayan, çok merhamet eden­dir.

Ey Peygamber, hanımlarına, kızlarına ve müminlerin hanımlarına söyle, herhangibir ihtiyaçları için dışarı çıktıkları zaman elbiselerini, cariyelerin kıya­fetlerine benzetmesinler. Saçlarını ve yüzlerini açmasınlar. Dış örtüleriyle örtünsünler ki fâsık olanlar onları rahatsız etmesin. Allah, çok affeden ve çok  merhametli olandır.

Bu âyet-i Kerime ve Nur Suresinin otuz birinci âyeti kerimesi, mümin ka­dınların örtünmelerini emreden âyetlerdir.

Bu âyet-i Kerimede, kadınların, dış örtüleriyle örtünmeleri emredilmekte­dir. “Dış örtüsü” diye tercüme edilen “Cilbaba” kelimesi, Abdullah b. Mes’ud,. Ubeyde es- Selmanî, Katade, Hasan-ı Basrî, Saidb. CÜbeyr, İbrahim en-Nehaî ve Atfı el-Horasâî, ye göre, böşürtüsünü üstünden örtünlen “Aba” “Cübbe” demektir, bu gibi örtülerle kadınların, yüzlerini de örtme zorunda olup Ol­madıkları hususunda iki görüş zikredilmektedir:

Ali b. Talha, Abdullah b. Abbasın bu âyeti kerimeyi şöyle izah ettiğini bildirmektedir: Abdullah b. Abbas diyor ki: “Allah, müminlerin kadınlarına, bir ihtiyaçları için dışarı çıktıklarında, başlarının üzerinden örtecekleri örtüleriyle yüzlerini örtmelerini ve sadece bir gözlerini açmalarını emretmektedir.”

Yine, Muhammed b. Şîrîn diyor ki: “Ben, Ubeyde es- Selmâni’ye bu âyet ten sordum. Ubeyde başını ve yüzünü örttü, Sadece sol gözünü açık bıraktı ve âyetin, o şekli ifade ettiğini söyledi.”

Abdullah Abbastan nakledinlen diğer bir görüşe göre, kadınlar bu örtüle­riyle kaşlarının üstüne kadar olan bölümü Örterler.

İkrime ise, kadının bu tür örtülerle boyun ve boğazını da örtmek zorunda olduğunu söylemektedir. Cariyelerin ise sadece başörtüleriyle yetinmelerinin bir mahzuru yoktur.

Kaynak: Taberi

Ahzab Suresi Tefsirinden