Rüyada cennet görmek

Rüyada cennet görmek ile ilgili İmam Nablusi, Hz. Cafer gibi güvenilir rüya tabiri yapan alimlerin yorumlarını okuyabilirsiniz.

Rüyada cennet görmek nasıl tabir olunur?

Cennet, yüce Allah’ın mümin kulları için hazırladığı saadet yurdudur ve  onun rahmetinin bir eseridir. Bu sebeple rüyada cennet görmek hayır ve müjde ile  tâbir olunur. Bir kimsenin rüyada cenneti açıkça görmesi, arzu ettiği ve istediği her  şeye nail olacağına delâlet eder.

Rüyada cennetin içine girdiğini görmek, her iki âlemde de emniyet ve sevinç  işaretidir.  Bir kimsenin rüyada cennetin hazinedarını görmesi, sevinç ve nimete, yaşadığı  müddetçe temiz bir hayata ve belâlardan emin olmaya delâlet eder.

Rüyada cennet görmek ile ilgili Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki:

Rüyada cennete girdiğini görmek şu veçhe ile tâbir  olunur:

a) Cami,

b) Zikir meclisi,

c) Çarşı,

d) Hac ibadeti,

e) Allah yolunda cihad,

f) İlim ve salih amel.

Bazı kere de cennete girmeyi görmek, cennete girmeye vesile olacak güzel ve  makbul ameller işlemeye delâlet eder.  Bir adamın rüyada cennetin sütünden, içki ve şarabından veya sularından içtiğini  görmesi, ilme, hikmete, nimete, güzel itikada ve Sünnet-i Seniyyeyi işlemeye delâlet  eder.

Yine rüyada cennet meyvelerinden yediğini görmek, yediği meyve kadar  rızıklanacağına işarettir.  Rüyasında bir adama “Sen cennete giresin” denilse, bu rüya o kişi için mirasa, ilim ve  hidayete delâlet eder.

Bazan da cennete girmek, üzüntü ve kederden halâs olmağa  işarettir. Bir kimsenin rüyada hanımı ile beraber cennete girdiğini görmesi, dünyada  zevcesi ile iyi geçineceğine delâlet eder.

Rüyada cennet köşklerinden birine girdiğini görmek, yüksek rütbeye nâiliyete, iftihar  vesilesi olarak iş işlemeğe, genişlik ve zenginliğe ve güzel akıbete delâlet eder.

Yine  cennete girip ırmaklarından içmek, meyvelerinden yemek, ağaçlarının gölgesinde  oturmak huri ve gılmanını görmek; ilme, hidâyete, rızka, zürriyete, uzun ömre, son  nefesinde şehîden vefat etmeye alâmettir.

Rüyada cennet kapılarından birinin üzerine kapandığını görmek, ana ve babasından  birinin vefat edeceğine işarettir. Çünkü cennet ana babasının rızası ile kazanılır. Yine  cennetin bütün kapılarının üzerine kapanıp açılmadığını görmek, ana ve babaya asi  olmaya ve ondan razı olmadıklarına delâlet eder.

Rüyada istediği kapıdan cennete girdiğini görmek, anne babanın kendisinden razı  olduğunun işaretidir.  Yine denilmiştir ki: Rüyada cennete girdiğini gören kişinin eceli ve ölümü yakındır ve  ona gideceği yer gösterilmiştir.  Rüyada cenneti cehenneme attığını görmek, bağ ve bostanı veya başka bir şeyi  satmaya delâlet eder. Malmum bağ bostan yeşilliktir, cennet de yeşildir.

Yeşili elden  çıkarmak böyle netice verir.  Rüyada kevser suyundan içtiğini görmek, reis olmağa, düşman üzerine galip  gelmeğe ve kuvvete delâlet eder. Kendisini cennet köşklerinden birinde görmek,  güzel bir kadınla evlenmeğe ve insanlar üzerine reis olmağa işarettir.

Rüyada zikir ve tesbihlerle cennete girdiğini görmek, teheccüd namazı, tesbih ve  tahlili sebebiyle cennete girmesine delâlet eder. Yine Reyyan kapısından cennete  girdiğini görmek, tuttuğu orucu sebebiyle cennete girmeye işarettir.

Rüyada cennet görmekle ilgili Nablusî (rh.a) demiştir ki:

“- Rüyada cennet nehirlerinden içilen şey tabirce muteber tutulur. Şöyle ki: Rüyada  su nehri görmek rızka; süt nehri fıtrata, şarap nehri, Allah sevgisinden meydana  gelen cezbeye ve Allahu Teâlâ’nın haram kıldığı şeylere buğzetmeğe; bal nehri ise  ilim ve Kur’ân-ı Kerim’e delâlet eder.”

 Cabir’ül-Mağribî de demiştir ki: 

“- Rüyada Cennet-i rıdvanı gören ve bundan dolayı rüyasında ferah duyan son  derece sürür ve sevince ve nimete erer. Yine rüyada yüksek bir mekânda  bulunduğunu burasının cennet olduğunu zanneylediğini görmek, âdil bir sultana,  yahut faziletli bir âlime veya zengin ve kerem sahibi bir adama vasıl olmaya delâlet  eder.

Rüyada elinde cennet kapısının anahtarı olduğunu görmek, İslâm ve tevhid  üzere ölmeye alâmettir.”  Rüyada Tuba ağacının altında oturduğunu görmek, dünya ve âhirette muradın hasıl  olacağına delâlet eder. Yine cennette şerbet veya süt içtiğini görmek, âlim, hakîm ve.  zenginlik ile tâbir olunur.

Yine rüyada cennet ağaçlarından birini görmek, ilmiyle amel eden kimseye, insanları  irşad eden mürşide ve hurilere delâlet eder. Rüyada cennet ağaçlarına mâlik  olduğunu, veya o ağaçlardan bir şey yaptığını görmek, evlât ve kadınlara işarettir.  Rüyada cennete girip onun meyvesinden yemediğini, nehirlerinden içmediğini ve  nimetlerine el uzatmadığını görmek, sahip olduğu ilimden bir faide görememeye  alâmettir.

Rüyada cennetten kovulduğunu görmek, ilk insan ve ilk peygamber Hazret-i Âdem  (a.s)’in hikâyesinden ötürü fakirliğe giriftar olmaya delâlet eder.

Cennette tavaf ettiğini görmek, rızkın genişliğine, şanın yüceliğine, korku ve  tehlikelerden emin olmaya delâlet eder.  Bazı kere de rüyada cennete girdiğini görmek, helâl mala, ailesi için iyilik etmeye ve  Allahü Teâlâdan korkmaya delâlet eder. Yine cennete girmek, bağ ve bahçeye sahip  olmaya, faideli ve menfaatli şeylerin ele geçmesine ve geniş rızka delâlet eder.

Rüyada insanların hepsinin cennete girdiklerini görmek, o senenin bolluk ve  bereketine, devlet reisinin adaletine, meyve, hububat ve ziraata gelecek berekete  işarettir.  Elinde bir kitapla cennete girdiğini görmek, ilim ve güzel amele delâlet eder. Cennete  mal ve yürüyen hayvanlarla girdiğini görmek ise, malın zekâtını vermek sebebiyle  cennete nâiliyete delâlet eder.

Rüyada cennette muz ağacının meyvesini yediğini ve gölgesinde oturduğunu  görmek, muradının incisini elde etmeye işarettir.  Rüyada cennete ne zaman girdiğini bilmemek, dünyada bulunduğu müddetçe izzet  ve nimete nail olmaya delâlet eder.

Rüyada tebessüm ederek cennete girdiğini görmek, yüce Allah’ı çok zikretmeye  işarettir. Kılıcını kından çıkararak cennete girdiğini görmek ise, iyilikle emretmeye,  kötülükten men’etmeye, nimet, medh ve senaya delâlet eder.

BİR CEVAP YAZIN