RÜYA TABİRLERİ – Z HARFİ

Z

* ZABITA: Bir kimsenin rüyada zabıta memuru görmesi, kurtuluşa ve herkesin  selâmetine delâlet eder. Çünkü zabıta halkın işlerini ıslaha memurdur.  Rüyada zabıta memuru görmek, işlerini ıslaha çalışan ve insanları koruyan kimselere  de işarettir.

Zabıta memurunu güzel bir halde görmek, güzel bir yardıma, şiddet ve korkudan  emin olmaya delâlet eder.  Rüyada kendisini zabıta memuru olmuş görmek, bir bela ve âfete işarettir. Zira bir  memurlukta manevî vebal vardır.  Rüyada zabıta memurunu pejmürde bir şekilde görmek, o memurun işinin ehli  olmadığına ve kötü bir kimse olduğuna delâlet eder.  Zabıta memuru görmek, bazı kere de gam ve üzüntüye delâlet eder. Çok kere zabıta  memurları esnafı sıkıştırırlar.

* ZABİT (Subay): Rüyada zabit görmek, izzet ve şerefe, halk arasında iyi bir isimle  anılmaya delâlet eder.

* ZAFERAN: Rüyada zaferan görmek, iyi bir şekilde medh edilmeye ve güzel isme  delâlet eder.  Bir kimsenin rüyada yüklerle zaferanı olduğunu görmesi, çok mala ve nimete nail  olmaya alâmettir.  Bekâr bir adamın rüyada zaferan görmesi veya alması, güzel ve zengin bir kadınla  evlenmeye delâlet eder.  Rüyada zaferan öğüttüğünü görmek, çeşitli sebeplerden dolayı hastalığa işarettir.  Rüyada havanda zaferan dövdüğünü görmek, bir kadınla münasebette bulunmaya  delâlet eder.

* ZAFER: Rüyada düşmana karşı zafer kazandığını görmek, şan ve şöhrete ve iyi bir  isimle anılmaya delâlet eder.

* ZAHİRE: Rüyada buğday, arpa gibi zahire görmek, mala, rızka ve menfaata delâlet  eder. Fakir bir adamın rüyada zahire görmesi, zengin olacağına alâmettir.

* ZAYIFLIK: Rüyada zayıflık, korku ve şiddete delâlet eder.

* ZAHMET: Rüyada zahmet ve meşakkat çektiğini görmek, refaha, rahatlığa, sürür  ve sevince delâlet eder. Çünkü her zahmetin sonunda bir rahmet vardır.  Bazı kere de rüyada zahmet ve meşakkat çektiğini görmek, işinde hile yapmaya, batıl  yolla insanların mallarını yemeye delâlet eder.  Meşakkat ve zahmet görmek, kaçınılması gereken şeyleri yapmaya da işarettir.

* ZALİM: Zalim ve insafsız birinin rüyada adaletli ve insaflı davrandığını görmek,  malın ve canın emniyetine delâlet eder.  Günahta ısrarlı olan bir kimsenin rüyada adaletli işler yaptığını görmesi, tevbe etmeye  ve günahtan halâs olmaya işarettir.  Rüyada zalim bir sultanın adaletini görmek, tebaanın üzüntü ve kederden  kurtulmasına ve sevince erişmesine delâlet eder.  Rüyada bir kimsenin kendisine zulmettiğini görmek, rüya sahibinin sevinç ve sürura  erişeceğine işarettir.

* ZAM: Rüyada insanların yiyeceği ve giyeceği şeylere zam yapıldığını görmek, kolay  kazanılan rızka, menfaat ve mala delâlet eder.

* ZAMAN: Rüyada, gece ve gündüzden bir saatlik bir zamanı görmek, o zaman  miktarı nimete ye paraya delâlet eder.  Bir kimsenin rüyada duaların kabul edileceği saati görmesi, kötülüklerin ve yaramaz  şeylerin ortadan kalkmasına, fakirin zenginliğine ve sözü yerine getirmeye delâlet  eder. Rüyada cuma saatini görmek, hastanın şifa bulmasına ve hayırlı rızka delâlet  eder.

* ZAMK: Ibn-i Şîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada zamk görmek, mal ve eşyanın  arkada kalanına delâlet eder. Rüyada zamk yediğini veya bir kimsenin kendisine  verdiğini veya satın aldığını görmek, halkın mal ve emvalinden istifade etmeye  alâmettir.  Rüyada bir kimseye zamk verdiğini görmek, kendi malından ona ihsan etmeye  işarettir.  Rüyada zamk görmek, az bir menfaata delâlet eder.

* ZAMBAK ÇİÇEĞİ: Rüyada zambak çiçeği görmek, refah ve genişliğe, rızık ve mala  ve müjdeli habere delâlet eder.

* ZAN: Rüyada bir kimseye hüsn-ü zanda bulunduğunu görmek, hayır ve iyiliğe  delâlet eder. Kötü zanda bulunmak da bunun zıddı ile tâbir olunur.

* ZAR: Rüyada zar görmek ve oynamak, hakîr düşmana, harp ve husûmete delâlet  eder. Rüyada zar ile kumar oynadığını görmek, ne suretle olursa olsun hayra alâmet  değildir.  Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada zar ve kumar oynamak beş vech ile tâbir  olunur:

a) Kumar ve muhasebe,

b) Zevce,

c) Evlat,

d) Kız hizmetçi,

e) Mal.

Rüyada zar çektiğini görmek, talih oyunlarına bel bağlamaya ve boş ümide delâlet  eder.

* ZARARA UĞRAMAK: Rüyada zarara uğradığını görmek, insanın işlediği günah ie  tâbir edilir.  Rüyada kendisine zarar ve musibet eriştiğini görmek, üzüntü, şiddet ve meşakkate  delâlet eder.  Bazı kere de rüyada zarara uğramak, itikadın bozukluğuna veya hidayetten sonra  sapıklığa delâlet eder.  Rüyada zarar ve musibete duçar olduğunu görmek, hastanın ölümüne, fakirliğe,  hapisliğe ve körlüğe delâlet eder.

* ZARF: Rüyada içinde mektup olan bir zarf görmek, ilme. ince bir mânâya, maksada  erişmeye ve içine bir şey konulan sandığa delâlet eder.  Rüyada postadan bir zarf geldiğini görmek, müjdeli ve hayırlı habere veya gurbette  olan bir kimsenin dönmesine delâlet eder.

* ZAYIFLIK: Bir kimsenin rüyada zıyıflığmı ve kuvvetten düştüğünü görmesi, kuvvete  ve kudrete delâlet eder. Rüyada zayıflık görmek, aşk ve üzüntü ile de tâbir olunur.  Yine rüyada zayıf olduğunu görmek, fakirliğe, makam ve mevkiden düşmeğe delâlet  eder. Rüyada vücudunun zayıf olduğunu görmek, dinde noksanlığa işarettir ve o kişi  farz olan ibadetleri eda etmekte tembellik eder.

* ZAYİ VE TELEF ETMEK: Rüyada güzel ve hoş bir şeyi zayi ettiğini görmek,  bulunduğu bir hayrı ifsad etmeye yani bozmaya işarettir. Veya o kişi şehadet ve  ahdini bozar.  Rüyada altın veya gümüş gibi bir şeyi zayi ettiğini görmek, kuyumcular hakkında kötü  söz söylemeye delâlet eder. Bazı kere de bir şeyi telef etmek, kin ve düşmanlığa  delâlet eder.

* ZEBERCED: Kişinin rüyada zeberced görmesi, temiz, pak. doğru, şecaatli, takva ve  vera sahibi, dindar ve soylu birine delâlet eder.  Zeberced görmek, temiz ve helal mala da alâmettir.  Rüyada bir kimsenin kendisine” zeberced verdiğini görmek, hayra, nimete, mala ve  menfaata delâlet eder. Yine rüyada zeberced görmek, çok hayra, devamlı sevince,  menfaat ve helal mala işarettir.  Bazı kere de zeberced görmek, ilim ve takvadan hâsıl olan doğru söze delâlet eder.  Rüyada bir zeberced taşı bulduğunu görmek, ele geçecek helal mala işarettir. Mâlik  olduğu zebercedi kaybettiğini görmek, malda meydana gelecek zarara delâlet eder.  Rüyada bekâr bir kadının bir erkeğin kendisine zeberced hediye ettiğini görmesi, o  kişi ile evlenmesine delâlet eder.

* ZEBUR: Rüyada Allah (c.c.) tarafından kulu ve peygamberi Hazret-i Davud (a.s.)’a  nazil olan Zebur’u görmek, tevbe ve Allah korkusuna, ibadete, kalbleri birleştirmeye,  neşe verici şeylere ve hitabete nail olmaya delâlet eder.  Rüyada Zebur’u okuduğunu görmek, peygamberlerin yolunca gitmeye işarettir.

* ZEHİR: Kişinin rüyada zehir görmesi, mala delâlet eder. Bir adamın rüyada  kendisine zehir içirdiğini ve vücudunda şişler meydana geldiğini görmesi, meydana  çıkacak şiş miktarmca mala nailiyete delâlet eder.  Rüyada zehir içtiğini görmek, uzun ömre delâlet eder.

Ibn-i Kesir (rh.a.) demiştir ki:  – Rüyada tanınmış bir kimsenin kendisine zehir verdiğini veya içirdiğini görmek, o  zattan gelecek haram mala delâlet eder.  Rüyada zehir içerek vefat ettiğini görmek, çok uzun yaşamaya delâlet eder.  Rüyada çok zehirlere mâlik olduğunu ve bunlarla uğraştığını görmek, ahiete faydası  olmayan işlerle vakit geçirmeye delâlet eder.  Bir kimsenin rüyada öldürücü zehir görmesi, ölüme işarettir. Yine zehir, onu rüyada  içen kimse için, üzüntü ve kedere delâlet eder.

* ZEHİRİ YOK EDEN İLAÇ: Rüyada zehiri gideren ilacı görmek, korkudan emin  olmaya delâlet eder.  Bir gün bir adam, İbn-i Şîrîn hazretlerinin huzuruna gelip:  – Ey imam, dedi, rüyamda bir yılan elimin baş parmağından ısırdı ve elimin baş  parmağı şişerek acı ve ıstırap verdi ve bir ilaç alıp ağzıma koyunca acısı zail oldu.  Ibn-i Sîrîn (rh.a.) o kimseye hitaben:  – Ey Adem, dedi, sen günahkâr kimselerle düşüp kalkan birisin. Eğer ilacın tesiri  olmadı deseydin, seni bir şeye temessük etmiş zannederdim. Ancak o şeyin ne  olduğunu ben de bilmem.

* ZEKAT: Rüyada malının zekâtını verdiğini görmek, eldeki malın ziyadeliğine,  temizliğine ve artmasına delâlet eder.  Bir kimsenin rüyada kendisine farz olan zekâtı verdiğini görmesi, nimete nail olmaya,  farzları edaya, namazları vaktinde kılmaya ve dinde salâha delâlet eder.

Çünkü  Kur’ân-ı Kerim’de: “Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin.” buyurulmuştur.  Yine bir adamın rüyada malının zekâtını ayırıp bir yere koyduğunu görmesi, Allahu  Teâlâ tarafından işlerinin kolaylaştırılmasına ve tevbeye delâlet eder.  Rüyada zekât vermek; menfaate, rahat ve sürura, makamın yükselmesine ve  belaların def edilmesine delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada fitresini verdiğini görmesi, namaza, tehlil ve teşbihe, borcu  ödemeye, hastalıktan berî olmaya alâmettir.  Rüyada zekât verdiğini görmek, müjdeye, hayıra, feyz ve şifaya, güç işlerin  kolaylaşmasına, hüzün ve sıkıntıdan kurtulmaya, düşman üzerine galip gelmeye ve  bol rızka delâlet eder.

* ZEKERİYYA (A.S.): Rüyada pegamberlerden Zekeriyya (a.s.)’ı görmek, dinde  salâha, müjdeye, imanda kemale ve salih bir evlat ile tebşir edilmeye delâlet eder.  Zekeriyya (a.s.)’ı görmek, hayırlı işleri başarmaya da işarettir.  Rüyada onun kabrini kazdığını görmek, onun yolunda gitmeye delâlet eder. Kazılan  kabirde onun mübarek vücudundan bir eser bulunursa, rüya sahibi muradına nail  olur.

* ZELZELE: Rüyada zelzele görmek, bir yerden bir başka yere göç etmeye alâmettir.  Rüyada bir dağın sarsıldığını veya yerinden koptuktan sonra tekrar yerine geldiğini  görmek, korku ve şiddete delâlet eder. Çünkü zelzele büyük âfetlerdendir.  Rüyada yerin sarsıldığını görmek, iş ve geçimde meydana gelecek canlılığa ve  berekete delâlet eder.  Bazı kere de rüyada zelzele görmek, feryad ü İlgan etmeye, karmakarışık sözlere,  can sıkıcı haberlere ve sırların meydana çıkmasına delâlet eder.

  Rüyada bir mahalde zelzele olduğunu ve orada bir takım insanların yere battığını ve  bir kısmının da kurtulduğunu görmek, devlet reisinin oraya geleceğine ve halka zulüm  ile muamele edeceğine işarettir.  Bazı kere de bu rüya, şiddetli bir hastalığa delâlet eder.

Kıtlık hüküm süren bir yerde zelzele olduğunu görmek, o yerin mahsulünde meydana  gelecek büyüme ve berekete delâlet eder. Rüyada bağ ve bahçede zelzele olduğunu  görmek, o bahçede mahsulâtın çok olacağına ve yaz yemişlerinin bolluğuna delâlet  eder.

Rüyada Mayıs ayının gece ve gündüzünde zelzele olduğunu görmek, halk arasında  çıkacak kavgaya ve devamlı meydana gelecek fitnelere delâlet eder. Haziran’da  görülen zelzele, şerli ve kötü insanların helakine işarettir.  Temmuz ayı içinde zelzele görmek, şanlı ve ulu bir zatın vefatına delâlet eder.  Ağustos ayında görülen zelzele, o yere yönelecek bir düşmana işarettir.

Rüyada her ayın kendine göre tâbiri vardır. Zelzele rüyasına türlü türlü tâbirler  yapılmıştır. Her şeyin en güzelini ve doğrusunu ancak Allahu Teâlâ bilir.

* ZEMBİL: Rüyada zembil görmek, zevceye, hizmetçiye, çocuğa, mala, rızka ve  menfaate delâlet eder. Yine zembil rüyası, aile ve çocukları için arzu ettikleri şeyi  hazırlayan ev sahibine delâlet eder. Zembil, bazı kere de erkek hizmetçiye işarettir.  Rüyada zembil görmek, uzun ömre, nimete, hayır ve berekete, din kuvvetine ve  mirasa da delâlet eder.

* ZEMZEM: Bir kimsenin rüyada zemzem içtiğini görmesi, dert ve hastalıklardan şifa  bulmaya, gönül aydınlığına, ilim ve irfana nailiyete delâlet eder. Çünkü zemzemde  şifa vardır ve ne niyetle içilirse, o şey hâsıl olur.

Yine rüyada zemzem içtiğini görmek, takva ve iyilik cihetinden bir hayra erişmeye  işarettir. Rüyada zemzemi bir testiye doldurduğunu görmek, irfan nuru ile  bezenmeye, ilme, hikmete ve helal rızka delâlet eder.

  Zemzem ile abdest aldığını ve namaz kıldığını görmek, hacca gitmeye işarettir.  Rüyada başkalarına zemzem ikram ettiğini görmek, çok çok hayra nail olmaya delâlet  eder.  Rüyada zemzem suyunu başına döküp onunla serinlediğini görmek, günahlardan  halâs olmaya ve hastalıktan şifaya delâlet eder.

* ZENGİN: Rüyada çok çok zengin olduğunu görmek, fakirlik ve kanaat ile tâbir  olunur. Çünkü kanaat, tükenmez bir hazinedir.  Rüyada zengin ve varlıklı bir kimseyi görmek, sıkıntı ve üzüntüye delâlet eder. Çünkü  zenginlerin üzüntüsü eksik olmaz.

* ZENCEFİL: İbn-i Srîn hazretleri demiştir ki: Rüyada zencefil yediğini gören hasta  olur ve neticesinde vefat eder. Rüyada zencefil sattığını veya birine verdiğini görmek,  keder ve üzüntüden kurtulmaya delâlet eder.  Rüyada zencefil ile resim yaptığını veya boyadığını görmek, dünyanın pis şeyleriyle  mağrur olmaya işarettir.  Bir kimsenin rüyada zencefil ile Kur’ân-ı Kerim veya tevhide it bir şey yazdığını  görmek, hayır ve menfaata delâlet eder.

* ZERDALİ: Rüyada ve mevsiminde görülen zerdali, altınlara delâlet eder. Rüyada  yeşil zerdali görmek, gümüş para ile tâbir olunur.  Rüyada zerdali ağacının meyvelerinin yeşil olduğunu görmek, gümüş paraya, sarı  olduğunu görmek, altına delâlet eder.

Bekâr bir kimsenin rüyada zerdali ağacından meyveler topladığını görmesi, zengin ve  güzel bir kadınla evlenmeye delâlet eder.  Bazı kere de zerdali ağacı görmek, kendisinden istifade edilmeyen hastalıklı bir  adama işarettir.  Rüyada meyveli veya meyvesiz bir ağacın dalını kırdığını görmek, yakını ve dostu  olan bir adamla kavga etmeye alâmettir.

Bir kimsenin rüyada mevsimi dışında sarı zerdali yediğini görmesi, altın para sadaka  etmeye ve hastalıktan şifa bulmaya delâlet eder.

Bazı tâbirciler demişlerdir ki: Rüyada zerdali ağacı görmek, münafık bir adama  işarettir. Çünkü, sarılık hastalık; hastalık ise, nifaktır.  Rüyada elma ağacı üzerinden zerdali topladığını görmek, halktan zorla vergi almaya  işarettir. Çünkü elma ağacında zerdali olmaz.  Bazan da zerdali, korkuya delâlet eder. Bazı kere de kolaylıkla erişilecek rızka  işarettir.

* ZERDE: Rüyada, zaferansız beyaz zerde görmek, menfaata delâlet eder. Zerdeyi  zaferanlı ve sarı renkte görmek, hastalık ile tâbir olunur.

* ZERGEDAN: Rüyada zergedan görmek, büyük bir mala delâlet eder.

* ZEVCE: Rüyada insanın kendi zevcesini görmesi veya ondan bir şey alması,  müjdeye, bahtın açıklığına ve menfaata delâlet eder.

* ZEYBEK: Rüyada zeybekleri oynarken görmek, sevinçli günlere, düğün ve  bayrama veya bir şeyi kutlamaya delâlet eder.

* ZEYTİN: Bir kimsenin rüyada zeytin görmesi, ilme, hikmete, berekete ve menfaate,  güzel rızka, mübarek bir zata ve güzel bir zevceye delâlet eder. Çünkü zeytin  mübarek bir meyvedir.  Rüyada zeytin ağacı satın aldığını görmek, hayır ve menfaate, feyz ü berekete  delâlet eder. Zeytin ağacı diktiğini görmek, bol ve geniş rızka işarettir.  Rüyada zeytin ağacının üstüne çıktığını örmek, çok ve bol nimete nail olmaya  işarettir. Zeytin ağacından indiğini veya düştügünü görmek, eldeki nimetin  noksanlaşacağma delâlet eder.

Kirmanî demiştir ki: Rüyada zeytin ağaçlarından yaprak toplayıp evine götürdüğünü  görmek, hayırlı rızka ve çok mala delâlet eder.  Günahkâr bir adamın rüyada zeytin görmesi, iman ve hidayet nuruna ermeye,  tevbeye, ilme ve Kur’ân-ı Kerim okumaya delâlet eder.  Bazı kere de zeytin görmek, kolay elde edilen mala, helal rızka, sevince ve geçimde  genişliğe delâlet eder.

Yine rüyada zeytin görmek veya yemek, hayır ve berekete işarettir.  Zeytin ağacı görmek, mal, eşya ve şerefli bir kadına da delâlet eder. Rüyada ağaçtan  zeytin topladığını görmek, hayır ve berekete delâlet eder.

  Nablusî (rh.a.) demiştir ki: Rüyada zeytin yaprağı görmek, emniyet edilir sağlam bir  şeye tutunmaya veya salih kimselere ya da insanların hayırlılarına delâlet eder.  Rüyada zeytin temizlediğini yahut sıktığını görmek, çetinlik ve  meşakkate işarettir. Zeytinin yaprağı ise, işte sabır ve sebata, hastaların iyileşip afiyet  bulmalarına delâlet eder.