RÜYA TABİRLERİ – Y HARFİ

Y

 * YABA: Rüyada yaba görmek, çiftçilikle uğraşmaya ve topraktan rızık elde etmeye  delâlet eder.  Bazı kere de yaba görmek, meşakkat ve zahmet ile elde edilen rızka işarettir.

* YABANCI: Rüyada yabancı görmek, korku ve şiddete delâlet eder. İnsanın  kendisini yabancı bir diyarda görmesi, garipliğe, pişmanlığa ve üzüntüye delâlet eder.

* YABAN GÜLÜ: Bir kimsenin rüyada yaban gülü görmesi, dost ve ahbaplardan uzak  kalmaya işarettir.

* YABAN HARDALI: Rüyada yaban hardalı yediğini görmek, zahmet ve meşakkatle  elde edilecek rızka alâmettir. Bazı kere de yaban hardalı görmek, içi dışından daha  hayırlı olan bir kimseye delâlet eder.

* YABANÎ GÜVERCİN: Rüyada yabani güvercin görmek, çok yalan söyleyen bir  çocuk ile tâbir olunur.

Yine rüyada yabani güvercin görmek, ülfet edemeyen, saliha olmayan, yalanı çok,  gönül kıran, kötü sözlü ve dini noksan bir kadına delâlet eder.  Rüyada güvercin eti bulduğunu görenin eline mal geçer. Kendisine bir güvercinin  uçup geldiğini görmek, uzak bir yerden gelecek hayırlı habere delâlet eder.

Rüyada başına, omzuna veya ensesine bir güvercin konduğunu görmek, rüya  sahibinin yaptığı amellere işarettir.

Eğer o güvencin siyah ve koyu renkli ve çirkin ise,  fena ve kötü amele, güvercin beyaz ve güzel olursa, bu kere de güzel ve iyi amellere  delâlet eder.

Rüyada evinin saçağına, bahçedeki ağacına, pencere önüne bir güvercin konduğunu  görmek, o haneye gelecek misafire delâlet eder.

* YABAN İĞDESİ: Kişinin rüyada yaban iğdesi, az bir rızka işarettir. Yaban iğdesinin  meyvesi, ona malik olan için mala delâlet eder.

* YABANİ KAZ VE ÖRDEK: Rüyada yabani kaz görmek, ucuzluk, bereket, nimet ve  çok mala delâlet eder. Yabani kaz, kadri yüce ve şerefli bir kadına da işarettir.

Bekâr bir kimsenin rüyada bir yaban ördeği tutup evine getirdiğini görmesi, bir katınla  evlenmeye delâlet eder.

Yine rüyada yaban ördeği görmek, liyakati az, müsrif bir  kadın ile tâbir olunur.

Rüyada görülen yaban ördeğinin tüyü mal ve ganimete işarettir.

Cafer-i Sâdık hazretleri demişlerdir ki: Rüyada beyaz kaz ve ördek görmek, mal veya  zengin zevceye, siyah kaz ve ördek ise hizmetçiye delâlet eder.

Rüyada bir kaz veya  ördek kesip etinden yediğini görmek, zevcesinden gelecek mal ve mülke delâlet eder.

* YABANİ SIĞIR: Rüyada kendi başının yabani sığır başı gibi olduğunu görmek,  reisliğe, ganimete ve yabancı bir takım insanlar üzerine amir olmaya delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada yabani sığırı görmesi, çok ibadet eden ve fakat ehl-i sünnetten  ayrılmış bulunan lider bir adama delâlet eder.

Rüyada bir sığır gözü bulduğunu görmek, ömrü kısa olan etli ve güzel bir kadına nail  olmaya işarettir.

* YABAN KEÇİSİ: Rüyada dişi yaban keçisi görmek, zengin ve servet sahibi  kadınlara delâlet eder. Bir kimsenin rüyada bir dişi yaban keçisi bulduğunu görmesi,  geçimi hususunda çalışmaya, bolluğa ve hayıra delâlet eder.  Rüyada yabani dişi keçiler görmek, bolluk, bereket, hayır, rahatlık ve huzura delâlet  eder.  Bir kadının rüyada yabani dişi keçinin kendi evine girdiğini görmesi, sıkıntı ve şiddete  işarettir.

* YABANİ ZAFERAN: Bir kimsenin rüyada yabani zaferan görmesi, yapacağı  herhangi bir iş için verilecek zamana delâlet eder.  Rüyada yabani zaferanı yonca ekili tarlanın etrafına ektiğini görmek, hatır ve hayale  gelmeyen bir yerden erişecek fayda ve menfaata delâlet eder.

  * YAG: Rüyada hayvan yağı görmek, uzun ömre; madeni yağ, zeytinlik ve feraha,  nebati yağ, sevinç ve sürura delâlet eder.

* YAĞ TULUMU: Rüyada yağ tulumu görmek, alim zâhid bir kimseye delâlet eder.

* YAĞLANMAK: Kişinin rüyada vücudunu yağladığını ve yağ ile oğduğunu görmesi,  halk arasında güzel şöhrete kavuşmaya delâlet eder.  Rüyada ot ve çiçekten çıkarılan güzel ve hoş koku ile bedenini oğuşturduğunu  görmek de aynı şekilde tâbir olunur.  İşçi, amele gibi geçimlerini kendi alın teri ile kazananların rüyada bedenlerini yağla  oğuşturduklarmı görmeleri, rahata, rızık-larmın yenilenmesine ve kuvvetlerinin  ziyadeliğine delâlet eder.  Rüyada yağın kötü kokusu ile vücudunu oğuşturduğunu görmek, halk arasında kötü  isimle anılmaya işarettir.

* YAĞLAYICI: Rüyada yağlayıcı görmek, güler yüzlülüğe, güzel söze, izzete,  düşman üzerine galip gelmeye delâlet eder.  Bazı kere de yağlayıcı görmek, riyakârca muamelede bulunan ve yaltaklık yapan bir  kimse ile tâbir edilir.

* YAĞMUR: Rüyada yağmur, eğer zarar meydana gelmemişse, hayra ve rızka  delâlet eder.

İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada yağmur suyu ile yıkandığını görmek,  korkudan emin olmaya; yağmur tanelerinden ses geldiğini görmek, izzete, ulvi  mertebeye ve insanlar arasında meşhur olmaya delâlet eder.

Yağmur görmek, hayır, bereket, rızık, nimet ve rahmet ile de tâbir edilir. Çünkü  yağmur, Allah’ın rahmetidir.

Bir kimsenin rüyada yağmurun çok acele kendisine ulaştığını görmesi, sıkıntısız,  güzel ve geniş bir rızka delâlet eder…

Rüyada yağmurun sadece kendi evine yağdığını görmek, menfaate, hayra, rızka,  iyiliğe ve rahmete işarettir.

Rüyada çiftçilerin yağmur görmesi, müjdeye, mahsulünün bolluğuna ve rızkının  genişliğine delâlet der.

Rüyada gökten bal, süt, yağ veya zeytinyağı yağdığını görmek, bütün insanlar için  hayra alâmettir.

Rüyada semadan kılıç yağdığını görmek, insanların mübtela olacakları cenk, cidal ve  düşmanlığa delâlet eder.

Gökten kavun ve karpuz yağdığını görmek, halkın  hastalanmasına işarettir. Yine rüyada gökten kan ve taş yağdığını görmek de, azab,  musibet ve perişanlığa delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada gökten kar yağdığını görmek, altı vech ile tâbir  olunur:

a) Geniş rızık,

b) Hayat,

c) Çok mal,

d) Ucuzluk,

e) Menfaat,

f) Hayır.

Bazı kere de rüyada yağmur görmek, çekirge, dolu ve şiddetli rüzgar gibi gelecek  afetlere ve musibetlere delâlet eder. Yine yağmur görmek, bazı hallerde fitnelere ve  dökülecek kanlara delâlet eder.

Rüyada günahkâr ve asi bir kimsenin yağan yağmur suyundan gusül abdesti veya  namaz abdesti aldığını görmesi, tevbe etmeye, Hakka dönmeye; kafirin aynı rüyayı  görmesi de Müslüman olmasına delâlet eder.  Yağmur rüyası çok çeşitli tâbir edilmiştir.

Yine yağmur, Allah Teâlâ’nın rahmetine, hak  olan İslâm dinine, Cenâb-ı Hakk’ın ihsan ettiği ferahlık ve yardıma, Kur’ân-ı Kerime,  ilim ve hikmete, irfan ve marifet nuruna delâlet eder.

Rüyada gökten yağmur gibi su aktığını görmek, o mahalde hastalık ve azab vukuuna  delâlet eder.

Rüyada saf ve berrak olan yağmur suyundan içtiğini görmek, hayır ve  berekete delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada yağmur görmek, on şekilde tâbir olunur:

a) Rahmet,

b) Bereket,

c) Hastalık,

d) Bela,

e) Fısk,

f) Fitne,

g) İman,

h) Küfür,

ı) Yalan

i) Kaht (Kuraklık).

Rüyada yağmurun sakin ve faydalı yağması, hayır ve bereket; şiddetli ve tufan  halinde yağması, gam, keder ve musibettir.

* YAĞMURLUK: Bir kimsenin rüyada yağmurluk görmesi, iyi bir isim yapmaya, hayır  ile yad edilmeye işarettir. Yağmurluk, tüccar için de iyi nam ve güzel bir şöhrete  delâlet eder.  Rüyada görülen yağmurluk iyi kumaştan olursa, din ve dünyalığa, eğer pamuktan ise,  zikredilen tâbirin biraz daha aşağısına işarettir.  Bazı kere de yağmurluk görmek, kuvvet ve yardımcıya delâlet eder.  Rüyada elbisesiz olarak sadece yağmurluğu giydiğini görmek, fakirliğe alâmettir.

* YAG SATICISI: Rüyada yağ satıcısını görmek, büyük bir alime, faziletli ilim  adamına, ilim ve malda halk ile ortak olan kimseye işarettir.  Bir kimsenin rüyada kendisini yağcı sıfatında görmesi; bekâr ise, zengin ve güzel bir  kadınla evlenmeye delâlet eder.

Rüyada kendisini yağ satıyor görmek, hayır ve  menfaate, rızık ve nimete delâlet eder.  Bazı kere de rüyada yağ satanı görmek, erkeklerin mallarını biriktiren adama işarettir.  Zira yağ maldır.

Rüyada yağ sattığını gören kişi, bir faydaya nail olur ve zengin bir  adamın himayesinde geçimini sürdürür.

* YAHUDİ: Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada Yahudi görmek, üç vech ile tâbir  olunur:

a) Müşkül bir işin meydana çıkması,

b) Cevapta suhulet,

c) Sünnet ve şeriatte kuvvet.

İmam Nablusî de şöyle demiştir: Rüyada görülen yahudi gerek genç ve gerekse  ihtiyar olsun:  “İnsanların iman edenlerle düşmanlık bakımından en şiddetlisi, andolsun ki,  Yahudilerle Allah’a eş koşanları bulacaksın” (Maide, 82) mealindeki âyet-i Kerime  işaretince, yaman bir düşmandır.  Bir kimsenin rüyada kendisine “Yahudi!” diye çağırıldığını ve kendisinin de bu hali  çirkin sandığını ve üzerinde beyaz elbiseler bulunduğunu görmesi, üzüntü ve  kederden kurtulmağa, Allahü Teâlâ’nın rahmetine nail olmağa ve hayra delâlet eder.

Rüyada yaşlı bir yahudi görmek, rüya sahibinin helak olmasını isteyen bir düşmana  delâlet eder. Yine rüyada görülen yahudi, dost kılığına bürünmüş bir düşmandır.

Rüyada kendisinin Yahudi olduğunu görmek, haktan yüz çevirip bidat yollarına  sapmaya delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada Yahudi tabiatına girdiğini görmesi, amca veya halasından  gelecek mirasa delâlet eder. Çünkü yahudiler dünyaya karşı çok haristir.

Davası olan bir kimsenin rüyada Yahudi olduğunu görmesi, o hakkı inkâr etmesine  işarettir.

Yine rüyada Yahudi görmek, kasap tayfasından zahmet ve meşakkat  görmeye delâlet eder.  Bazı kere de Yahudi görmek, müneccim ve hilekar kimseye delâlet eder.

Rüyada yaşlı ve kocamış bir yahudi görmek, insanın helak olmasına arzu eden bir  düşmana alâmettir. Hasılı yahudi görmekte hayır yoktur.

* YAHYA (A.S): Bir kimsenin rüyada Hazret-i Yahya (a.s)’ı görmesi, takva sahibi  olmaya, dinde salaha ve iman da kuvvete delâlet eder. Yine onu görmek, afet ve  belalardan halas olmağa işarettir.

Allahu Teâlâ’nın Kerim kitabında:  “- Ey Zekeriyya! Hakikaten biz sana Yahya adında bir oğul müjdeleriz ki,  bundan evvel biz hiçbir (kimseyi) adaş yapmamıştık.” (Meryem, 7) mealindeki  ayet gereğince, onu rüyada görmek, müjdelenmeye, insanlar arasında takva ve  faziletle anılmaya ve musibetlerden muhafaza edilmeye alâmettir.

* YAKI OTU: Rüyada yakı otu görmek, ortak olmayı arzu eden kimse için hayra  işarettir. Hastanın rüyada yakı otu görmesi, onun vefatına delâlet eder.

* YAKUB (a.s): Rüyada Yakub (a.s)’ı görmek, rızka, kuvvete, nimete, zevceye,  yardımcıya ve çok oğula delâlet eder.

Yakub Nebiyi, Yusuf un derdiyle ağlar görmek, üzüntü ve keder ise de, sonunda  sürür ve feraha ermeye işarettir.  Yine o Hak elçisini görmek, çok ibadet ederek Allah’ın rızasına ermeye, gönül  mahzunluğuna, Rabbi kerimine teslimiyete ve fakirlere infak etmeye delâlet eder.

Bazı kere de Hazret-i Yakub’u görmek, Yusuf misali güzel ve nazlı bir evlattan ayrı  düşmeye ve gözyaşı dökmeye, sonra ona kavuşup vuslatla rızıklanmaya ve  sevinmeye delâlet eder.

Bir kimsenin Yakub (a.s)’ı görmesi, çok mala, yolculuğa piyasanın pahalı olmasına,  kaybolmuş bir şeyin tekrar bulunmasına, ailesi hakkında güzel bir akıbete, mal ve  evlada delâlet eder.

Yusuf (a.s) ‘in meşhur kıssasına binaen, Rüyada Yakub (a.s)’ı görmek, üzüntüye,  çoluk çocuğunu ve çok sevdiği kimselerini kaybetmeye ve fakat sonunda devlete  ermeye delâlet eder.

Çocuğu veya herhangi bir şeyi kaybolmuş kimsenin rüyada Yakub (a.s)’ı görmesi,  çocuğunun ve kaybolmuş şeyinin bulunmasına delâlet eder.

* YAKUT: Rüyada yakut görmek, feraha, sürura, güzelliğe ve güzel şöhrete delâlet  eder.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada yakut görmek, beş şekilde tâbir olunur:

a) Mal,

b) İçtihad (Dini bir işde hüküm vermek),

c) İlim,

d) Evlat,

e) Çok akraba

Bir kimsenin rüyada parmağına yakut yüzük taktığını görmesi, nimete nail olmaya,  Sünnet-i Seniyyeye uymaya, isim ve şöhret bulmaya alâmettir.  Bekâr ve evlenmek isteyen bir kişinin rüyada parmağına yakut yüzük taktığını  görmesi: “Sanki onlar (birer) yakuttur, mercandır” (Rahman, 58) mealindeki âyet  gereğince, mütediyyin ve güzel bir kadınla evlenmeye delâlet eder.

Rüyada delik ve çatlak bir yakut görmek, dul bir kadınla evlenmeye işarettir.

Rüyada deniz veya nehirden ölçeklerle ölçülecek derecede yakut çıkardığını görmek,  büyük bir servete ve mala delâlet eder.  Alim ve fazıl bir kimsenin rüyada yakut görmesi, ilminin ziyadeliğine ve makamının  yüksekliğine delâlete eder.

Rüyada kendi başında Yakut ve mercandan bir tac olduğunu görmek, bir hanım  tarafından gelecek izzet ve kuvvete veya güzel ve müstesna bir kadından nail olacağı  mülke delâlet eder.

Rüyada bir yakut taşı bulduğunu görmek, ele geçecek mala işarettir. Rüyada yakut  taşı görmek, her veçhile hayır ve menfaattir.

Yine rüyada Alim için Yakut ilim, Vali için vilayet ve tüccar için de ticarete delâlet  eder.  Rüyada kendi evinde kırmızı yakuttan bir yüzük bulduğunu görmek, güzel ve kalbi  katı bir kadının rüya sahibini sevmesine delâlet eder.

* YALAK: Rüyada yalak görmek, rızkın artmasına ve menfaata delâlet eder.

* YALAMAK: Bir kimsenin rüyada su veya süt ve bunlara benzer bir şeyi yaladığını  görmesi, çoluk çocuğunun nafakasını kısmaya veya cüzi bir kazanca delâlet eder.  Bazı kere de rüyada helal ve güzel bir şeyi yaladığını görmek, mücevhere ve nefis  şeylere alâmettir.

* YALAN: Rüyada yalan söylediğini görmek, akılsız ve ahmaklık ile tâbir olunur.  Çünkü yalan yüz kızartır.

Bazı kere de yalan görmek, yalan yere şahidlik yapmaya, iftira etmeye ve kurtuluştan  uzak olmaya delâlet eder.

Yine rüyada yalan görmek veya yalan söylemek: “Allah’a yalan düzenler ise, şüphe  yoktur ki felah bulamazlar.” (Nahil: 116) mealindeki ayet işaretince, betbahtlığa ve  kurtuluşa ermemeye delâlet eder.  Ibn-i Kesir demiştir ki:

Rüyada Allah ve Resulü üzerine yalan söylediğini görmek,  küfür ve büyük günaha delâlet eder.

Rüyada yapmadığını yaptım, görmediğini gördüm diyerek kendi nefsine yalan  söylediğini görmek, son nefeste imansız gitmi-ye alâmettir. Çünkü yalan ile iman bir  arada bulunmaz.

* YILDIZ: Rüyada yıldız görmek, riyakârlık ile tâbir olunur. Çünkü yıldız altındaki  çirkinliği kapatan şeydir.

* YALDIZCI: Kişinin rüyada yaldızcı görmesi, evleri süsleyen, güzel konuşan, söz ve  fiilinde doğru olan bir adama delâlet eder.

Rüyada Kur’ân-ı Kerim veya hadis kitapları gibi kitapları yaldızlayan ve süsleyen birini  görmek, Sünnet-i Seniyyeye tabi olmaya, dinde salaha, iman kuvvetine ve Hakka  yakınlığa delâlet eder.

Rüyada bid’at olan şeyleri ihtiva eden bir kitabı yaldızladığını görmek, rüya sahibinin  bidat ve sapıklıkta olduğuna işarettir.

* YALI: Rüyada deniz kenarında mamur bir yalı görmek veya onun içine girdiğini  görmek, korku ve şiddetten emin olmaya, hayır ve menfaata delâlet eder.

* YALIN AYAK: Rüyada yalın ayak yürüdüğünü görmek, sıkıntı ve meşakkata  delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada yalın ayak yolculuk yaptığını görmesi, takat  yetiremeyeceği bir borcun altına girmesine delâlet eder.

Rüyada ayakkabısı varken, ayakkabısını çıkararak yalın ayak yürüdüğünü görmek,  velayete nailiyete delâlet eder.

Denilmiştir ki: Rüyada yalın ayak yürümek, üzüntü ve kederin gitmesine işarettir.

Birisiyle ortak iş yapan adamın rüyada tek ayakkabı ile yürüdüğünü görmesi,  ortağından ayrılmaya delâlet eder.

Rüyada yalın ayak yürümek, bazı kere de zevceden ayrılmaya veya ölüme delâlet  eder.  Her şeyin en güzelini ve doğrusunu Allahu Telâlâ bilir.

* YALTAKLIK: Bir alim ve bilginin kendisinde olan ilmi öğrenmek için bir başkasının  kendisine yaltaklık ettiğini görmesi, şerefe nail olmaya, dinde salâha ve doğruluğa ve  arzu ettiği şeye kavuşmaya delâlet eder.

Rüyada tanıdık bir kadının kendisine yaltaklık ettiğini görmek, düşmandan emin  olmaya işarettir.

Bazı kere de rüyada yağcılık ve yaltaklık, cönertliğe, takvaya ve  sadaka vermeye alâmettir.

Dünya metaından bir şey için bir kimseye yaltaklık etmek, istenmeyen ve makbul  olmayan bir rüyadır. Yaltakçılık adeti olmayan bir adamın rüyada yaltaklık etmesi,  zillet ve hakarete işarettir.

* YAMACI: Herhangi bir şeyi yamayan, tamir eden bir kimseyi rüyada görmek, gönül  almaya veya devam edip duran fakirliğe delâlet eder.

* YANAK: Rüyada güzel bir yanağın üzerinden öptüğünü görmek, güzel rızka,  menfaate ve mülke malik olmaya delâlet eder.

Rüyada yanak görmek, hayra, nimete, bolluğa, güzel geçime, ferahlık ve sürura ve  işlerin düzgünlüğüne delâlet eder.

Rüyada görülen yanaklar, insanın ameline, işine, kırmızılığı ve etliliği rütbe ve  makamına, hastalık ve şiddetten kurtulmaya, nasip ve sevince delâlet eder.

Rüyada kırmızı ve dolgun yanak, hayır ve bereket; çukur yanak zayıf bir düşmandır.

Rüyada iki yanağı birden görmek, insanın kendisiyle güzelleştiği veya sevdiği şeye  delâlet eder.

Rüyada yanaklarının gümüş gibi parladığmı görmek, Allah indinde makbuliyete, salih  ve güzel amele, gece namazına ve Sün-net-i Seniyyeye tabi olmaya delâlet eder.

Rüyada yanağın sarılığı ve siyahlığı, rüya sahibi için, korku, üzüntü ve itibardan  düşmesine delâlet eder.  Rüyada yanağını tozlu ve topraklı bir halde görmek, zillet ve meskenete işarettir.

* YANILMA: Rüyada herhangi bir şey hakkında yanıldığını görmek, üzüntü, keder ve  sıkıntıya delâlet eder.

* YANKESİCİ: Rüyada yankesici görmek, hilekâr bir âlim ile tâbir edilir.  Bir kimsenin rüyada yankesici tarafında cebinden altınlarının çalındığını görmesi,  hilekâr bir âlimden hileye dair bilgi almaya delâlet eder.  Yine rüyada yankesici görmek, insanları hile ile aldatan ve ağzı çok söz yapan  kimselere işarettir.

* YANMAK: Rüyada azalarından birini yanmış görmek, acı bir habere veya üzüntüye  delâlet eder.

* YARA: Kişinin rüyada vücudunu yaralanmış görmesi, çalışma neticesi eline  geçecek mala delâlet eder.

Rüyada sağ elinin yaralandığını görmek, erkeklerden  kendisine yakın olanlardan istifade edeceği mala işarettir.  Rüyada iki ayağından yaralandığını görmek, memleketinde sebatı, devamı ve  saltanatının sürekli olmasına delâlet eder.

Çünkü ayağı olmayan insan yürüyemez ve  olduğu yerde kalır.  Rüyada devlet reisi veya bir önderin başının yarıldığını, cild ve kemiğinin yarıldığını  görmesi, uzun ömre ve kendi akranlarının ölümünü görmeye delâlet eder. Yani o  hepsinden sonra ölür.

Rüyada göğüste ve kalbde yara görmek, gençler için aşk ve muhabbete, ihtiyar ve  yaşlılar için de üzüntü ve kedere delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada karnından yaralandığını görmesi, evladı tarafından gelecek mala  alâmettir.

Rüyada sağ elinin baş parmağında yara olduğunu görmek, borçlanmaya  işarettir.

Rüyada yaralandığını fakat yarasında kan akmadığını görmek, kendisine ait fazilete  yaklaşmaya delâlet eder.  Rüyada baldırından yaralandığını görmek, ömrünün uzun ve kat kat olacağına delâlet  eder.

Nablusî (rh.a) demiştir ki:

– Rüyada bir kimsenin vücudunda veya karnında gördüğü taze yarası ve o yaradan  kanın çıkması, rüya sahibinin malına isabet edecek zarara, yahut onun hakkında  rahatsız edici bir sözün söylenmesine delâlet eder. Ve o söylenen söz sebebiyle  kendisine sevap ve ecir yazılır.

Rüyada bir kumandanın kemiğinin kırıldığını görmesi, askerinin bozguna uğramasına  ve kuvvetinin sarsılmasına delâlet eder.  Sol elinin yaralandığını görenin askeri ziyadeleşir ve iki misline çıkar. Sağ elinin  yaralandığını görmek, elinde bulunan mal ve mülkün iki misli artacağına delâlet eder.

* YARALAMAK: Rüyada bir kimseyi yaraladığını görmek, onu üzüntü, keder ve  sıkıntıya düşürmeye işarettir. Rüyada bir adamı yaralamak sebebiyle diyet ödediğini  görmek, düşmanın sevinmesine delâlet eder.  Bazı kere de yaralamak, rüya sahibinin kadrinin yüce olmasına, bazı kere de namus  hakkında iftira ile itham edilmesine işarettir.

* YARAMAZ SÖZ: Rüyada yaramaz, dine edebe aykırı bir söz işitmek, günah  işlemeye ve nasihat kabul etmemeye işarettir.

Yine rüyada düşünüp taşınmadan  konuşmak ve sürc-i lisan ederek: “Yemin olsun ki, öyle değil, böyle!” gibi ağızdan söz  çıktığını görmek, günahkâr ve asi için tevbeye, kâfir için de hidayete delâlet eder.

Rüyada yaramaz ve beyhude söz söyleyen bir kimseyi görmek, boş ve işe  yaramayan söze delâlet eder.

Bazı kere de böyle bir kimseyi görmek, batıl ve boş söz eden mukallid kimseye  delâlet eder.

Çünkü mukallid, insanları güldürmek için çok defa boş sözler söyler.  Yine rüyada yaramaz söz söyleyen birini görmek, vadinde durmayan, sözünü yerine  getirmeyen kimseye delâlet eder.