RÜYA TABİRLERİ – S HARFİ

S

* SAAT: Rüyada bir saatin tık tık vurduğunu görmek, zamanın akışına işarettir. Saat  görmek, bahtın ve talihin güzelliğine de delâlet eder.

* SABAH: Rüyada sabahın erken vaktini görmek, zikir ve Kur’ân-ı Kerim okumaya  delâlet eder. Çünkü müminlerin ekserisi sabahın erken vaktinde Rablerini zikreder.

“Sabah akşam Rabbi-nizi çok çok zikredin” âyeti gereğince, bu vakit zikir anıdır.

Ibn-i Kesir demiştir ki:  – Rüyada sabah olduğunu görmek, hasta için şifaya, mahkum için hürriyete, yolcu için  selâmete, günahkar için tevbeye, tüccar için çok kazanca, fakir için rızka, mal ve  nimete delâlet eder.  Rüyada cemaatle sabah namızmı kıldığını görmek, hacca veya yolculuğa delâlet  eder ve o kişi herhalde selâmet bulur. Son nefeste îman ile göçüp cennet-i âlâya  girer.

Bir kimsenin rüyada sabah olduğunu görmesi, vaadini yerine getirmeye delâlet eder.

Rüyada sabah olduğunu ve fakat kendisinin çirkin ve kötü bir durumda bulunduğunu  görmek, bidat ve günaha delâlet eder.

Ziraat işleriyle uğraşanların rüyada sabah olduğunu görmeleri, borç ve sıkıntıya  delâlet eder.  Şiddetli ve güçlü düşmanı olan bir kimsenin rüyada sabah olduğunu görmesi,  düşmanı üzerine galip gelmeye delâlet eder.

* SABAH KAHVALTISI: Kişinin rüyada kuşluk yemeği yediğini görmesi: “Kuşluk  yemeğimizi getir. Bu yolculuğumuzdan, andolsun, yorgun düştük.” (Kehf: 62)  mealindeki âyetin işaretince, yorgunluğa delâlet eder. Zira Hazret-i Musa ve yol arkadaşı  uzun ve meşakkatli bir yolculuk sonunda Hızır (a.s)’a vasıl olmuşlardı.

* SABİ: Bir kimsenin rüyada sabi çocuk görmesi, müjdeye, sürür ve sevince, arzu ve  emeline erşimeye işarettir.  Rüyada genç ve güzel bir kız görmek, onunla konuşup gülüşme dünya saadetine, bol  rızka, mal ve servete delâlet eder.  Yine rüyada güzel ve sevimli küçük bir çocuğu ve onun gülüşünü görmek, hayır,  ikbâl, servet, rızık ve müjdeye delâlet eder.

* SABUN: Bir kimsenin rüyada sabun görmesi, ele geçecek mala işarettir. Rüyada  sabunla bir şey yıkadığını, kirden, pastan temizlediğini görmek, hastalıktan şifaya,  günahtan tevbeye, üzüntü ve kederden kurtuluşa ve borçtan halas olmağa delâlet  eder.  Rüyada sabundan bir parça görmek, rüya sahibinin emire veya hakime arzedeceği  bir vakaya delâlet eder.  Sabun, kiri, pisliği giderdiğinden, rüyada sabun görmek, kederlerin ve üzüntülerin  gitmesine alâmettir.

* SAÇ AĞARMASI: Genç bir kimsenin rüyada saçının ağır-dığını görmesi, vakar ve  temkine ve uzun ömre delâlet eder.

Rüyada görülen aklık, sakal ve başın tamamında  olursa, bu rüya, fakirliğe işarettir.

Rüyada saçının bir kısmının ağardığını görmek, vakar ve temkinin çok iyi olduğuna,  başı ağaranın zevcesi hamile ise, bir erkek çocuğunun olacağına alâmettir.

Rüyada sakalındaki beyaz tüyleri yolduğunu veya kestiğini görmek, ihtiyarlara  hürmete delâlet eder.

Evli kadının rüyada başının ağardığını görmesi, kocasının günahkâr ve fasık  olduğuna delâlet eder.

Denilmiştir ki: Rüyada baş ağarması, koybolmuş bir kişinin veya misafirin gelmesine  işarettir.

Rüyada vücudundaki kılların ağardığını görmek, zengin için malının gideceğine, fakir  için de, ödenmesi güç olan borca delâlet eder.

Saçı sakalı ak bir kişinin, rüyada saçının daha fazla ağarmış olduğunu, fakat bunların  içinde siyah tüylerin de bulunduğunu görmesi, olgunluğa ve kemâle delâlet eder.

Sakalında beyazlık bulunmayan bir kimsenin rüyada sakalında üçe kadar beyaz tüy  belirdiğini görmesi, erkek bir çocuk ile tabir olunur ve o zatın erkek bir çocuğa  dünyaya gelir.

  Rüyada hasta bir adamın başının ağardığını görmesi, ölüm ve kefene delâlet eder.

Rüyada askerin yekûnunun başının ağardığını görmek, zaaf ve firara delâlet eder ve  asker düşman karşısında tutunamaz.

* SAÇ: Rüyada saç görmek, mala ve uzun ömre delâlet eder.  Bir kimsenin rüyada saçının düz ve kıvırcık olduğunu görmesi, şeref ve bahtiyarlığa  işarettir.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada başını saçını tıraş ettiğini görmek, dört vech  ile tâbir olunur:

a) Hac,

b) Sefer,.

c) İzzet ve makam,

d) Mertebe

Rüyada kulakta kıl görmek, ilme veya işitilecek bir söze delâlet eder.  Rüyada gür halde saç görmek, mala ve uzun ömre işarettir. Bundan dolayı rüyada  saçlarının uzadığını gören kişinin, ömrü uzun olur.

Rüyada başındaki gür bir saçı başka bir saçla ördüğünü görmek, zengin için malın  artmasına ve ödünç aldığı malla ticarette bulunmasına delâlet eder. Bu rüya, fakir  hakkında borca işarettir.

Bir kadının rüyada saçının uzun olduğunu ve bundan da çok memnun kaldığını  görmesi, kendisi hakkında güzel ve makbuldür. Çünkü saç kadının zinetidir.

Rüyada saç ördüğünü görmek, işleri pürüzsüz yapmaya delâlet eder. Kadınların  rüyada saçlarını örmesi hayra, saç örmeyi kendisine âdet edinen bir erkeğin rüyada  saçını örmesi, mal biriktirme ve onu muhafaza etmeye işarettir.

Rüyada hac zamanı saçını kestiğini ve kısalttığını görmek, hayır ve emniyete delâlet  eder.

Kederli ve üzüntülü kimsenin rüyada saçını gür görmesi, keder ve üzüntüsünün  artacağına delâlet eder. Sevinçliler için de gür saç sevinçlerinin artmasına delâlet  eder.

Rüyada başının ön tarafındaki saçlarını dağınık ve perişan görmek, zillet ve  perişanlığa delâlet eder.

Rüyada koltuk altının kılının uzun olduğunu görmek, rüya sahibinin istek ve arzusuna  kavuşmasına ve dinin sağlam olmasına delâlet eder.

Rüyada avuç içi ve ayak altı gibi uygun olmayan yerde saç bittiğini görmek, rüya  sahibinin rahatının bozlumasma veya Allah’ın rızası bulunmayan bir işe teşebbüsüne  delâlet eder.

Rüyada bazı kere saçın güzelliği salih amellere, bazı kere de, uzunluğu ve örülü  olması vezinli kafiyeli şiir söylemeye delâlet eder.

Rüyada görülen kaş, kiprik, kol, göğüs ve baldır kılı, erkekler için zinet, kuvvet ve  daimi bir mala delâlet eder.

Bir insanın rüyada saçının hayvan saçı gibi olduğunu görmesi, zahmet ve meşakkat  çekmeye işarettir.

Rüyada evli bir erkeğin vücudunda saç bittiğini görmesi, onun zevcesinin hamile  olduğuna delalet eder.  Kadının rüyada saçının kömür gibi siyah olduğunu görmesi, kocasının malıyla zengin  olmasına işarettir.

Rüyada kendi saçını kestiğini görmek, rütbe ve makamdan düşmeye alâmettir.

* SAÇ DÖKÜLMESİ: Bir kimsenin rüyada saçlarının döküldüğünü görmesi, servetinin  elinden gitmesine ve halkın gözünden düşmesine delâlet eder. Rüyada kel bir kadın  görmek, fitneye işarettir.  Rüyada saç kıran illetine mübtelâ olmak, rütbenin gitmesine delâlet eder.

* SAÇMAK: Bir kimsenin rüyada cevher ve yakutları saçıp dağıttığını görmesi, eğer  onları yerden alan olmamışsa, ilim, ticaret ve kazancın durgunluğuna delâlet eder.  Eğer layık kimseler onları yerden kaldırırsa, bu rüya, her şeyi yerine koymaya, işi güzel  ve sırası ile yapmaya ve halkın ondan istifade etmesine işarettir.

* SAÇ ÖRMEK: Adet ve itiyadı olmadığı halde rüyada saç ördüğünü görmek, kadın  ve erkek için işlerinin durgunluğuna, fazla borçlanmaya ve bazan da işinde aciz  olmasına alamettir.

* SAÇ TARAYICI: Rüyada saç tarayan bir kimseyi görmek, insanların üzüntü ve  kederlerini gideren şahsa delâlet eder.

Rüyada kadınların saçlarını tarayan ve gelinin  yüzünü bezeten kadını görmek, iffetli ve örtülü bir kadına delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada kadınların saçlarını tarayan kişiye yaklaştığını görmesi, halkın  nezdinde kadr ve hürmetinin artmasına delâlet eder.  Rüyada gelinleri süsleyen bir kadının bekâr bir adamın yanına girmesi, o adam için  evlenmeye delâlet eder.

Yine rüyada saç tarayan kadını görmek, malı ve serveti çok bir kadına işarettir.

Bazı  kere de saç tarayan kadın itriyatçıya, hamama ve tarağa delâlet eder.  Saç tarayan kadın, anne ile de tâbir olunur. Çünkü anne çocuklarının saçını tarar.

* SAÇAK: Rüyada evin saçağını görmek, himaye ve korunmaya, saçak örtmek, rütbe  ve kazanca delâlet eder. Rüyada saçağın yıkıldığını görmek, rütbenin gitmesine  delâlet eder.

* SADAKA: Rüyada hasta bir adamın sadaka verdiğini görmesi, hastalıktan  kurtulmaya, alimin sadaka vermesi, ilminin ziyadeleşmesine, melik veya bakanın  sadaka vermesi, şan ve şöhretin artmasına delâlet eder.

Rüyada tüccar kimsenin sadaka verdiğini görmesi, kar ve kazancının artmasına ve  halkın ondan faydalanmasına delâlet eder.

Cabir’ül Mağribi demiştir ki: Rüyada sadaka veren hasta ise afiyet bulur, hüzün ve  gamda ise kurtulur, zindanda ise hapisten kurtulur. Müfsid ve fasık ise, Allah Teâlâ  onu tevbeye nail eder.

Ibn-i Kesir (rh.a) demiştir ki: Rüyada sadaka vermek, hased edeni patlatır, düşmanı  çatlatır.

Çünkü sadaka ile şeytan kahre-dildiği gibi sadaka vermek rüyası da hayır ve  berekete ve malın ziyadeliğine delâlet eder.  Sadaka ver ki, ömrün artsın denilmiştir.

Bazı kere de rüyada sadaka vermek, teşbih ve tehlile, kabirleri ziyarete ve iyi amele  delâlet eder.

* SADEF: Rüyada inciler içinde sadef görmek, izzet ve şerefe, rütbe ve makama  delâlet eder. Tüccar için sadef görmek, kar ve kazancın ziyadesiyle artacağına  işarettir.

* SADRAZAM: Rüyada bir Osmanlı Sadrazamı görmek, kudret ve kuvvete, izzet ve  ikbale ve mevkinin yüksekliğine delâlet eder.

* SAFA İLE MERVE: (Kabe’de hacıların say ettiği mahal): Rüyada Safa ile Merve  arasında say ettiğini görmek, selamet ve saadete, hastalıktan şifaya ve bol rızka  delâlet eder.

Bazı kere de bu rüya, sözde doğru, işde adaletli olup hal ve hareketlerde sünnet-i  Seniyyeye uygun davranmaya delâlet eder.

Rüyada Safa ile Merve arasında hızlı hızlı yürüdüğünü görmek, bir başkası ile arada  bulunan düşmanlığın iyiye dönmesine ve işin tatlıya bağlanmasına delâlet eder.

* SAFLAR: Rüyada saflar halinde insanlar görmek, cemaatle namaz kılmaya  işarettir. Yine saflar görmek, düşmanla karşılaşmak ve kendilerine lazım gelen hakları  yerine getirmek için birtakım kimselerin ittifak etmelerine alâmettir.

* SAFRAN ÇİÇEĞİ: Rüyada safran çiçeği topladığını görmek, hayır ve menfaata ve  helâl rızka delâlet eder. Safran çiçeği sarı olursa hastalık ile tâbir edilir. Kırmızı ise  iyiye alâmettir.

* SAFRAN OTU: Rüyada safran otu görmek, hayır ve menfaate, güzel övgüye ve  zikr-i cemile delâlet eder. Rüyada kendine birinin bir miktar safran verdiğini veya satın  aldığını görmek, zengin bir kadın ile evlenmeye delâlet eder.  Rüyada yüklerde ve kutular içinde safran görmek, nimetin artmasına, çok hayra ve  rızka delâlet eder.

* SAĞIRLIK: Nablusî (r.a) demiştir ki:  – Rüyada görülen sağırlık, Yüce Allah’ın kafirler hakkında ferman buyurduğu: (Onlar)  sağır, dilsiz ve körlerdir.” mealindeki âyetine göre dince noksanlığa delâlet eder.  Rüyada kulağın duymaması, Hak’tan yüz çevirmeye, bidat ehlinin ardınca gitmeye ve  korkuya delâlet eder.

* SAĞMAK: Bir kimsenin rüyada koyun, keçi, inek ve manda gibi sütü ve eti helâl  hayvanları sağdığını görmesi, helâl rızka, menfaat ve nimete delâlet eder.

*SAHABE-İ KİRAM: Rüyada Resûl-i Ekrem efendimizin güzide sahabilerinden birini  görmek, din ve iman kuvvetine, düşmana karşı zafer ve galibiyete, izzet, şeref ve  yüce mertebelere delâlet eder.

* SAHİFE: Rüyada Kur’ân-ı Kerim’den veya dini bir kitaptan sahifeler görmek,  müjdeye, feraha, iyi habere, bekar için evlenmeye delâlet eder.  Sahifeyi sağ eline aldığını görmek, güzel akıbete, iyi amele ve sürura işarettir. Sol  eline aldığını görmek ise günah ve kedere delâlet eder.

* SAHRA: Bir kimsenin rüyada sahra ve çöl görmesi, şiddet ve mihnetten kurtularak  genişlik ve selamete ermesine, günah ve hatalardan tevbe etmeye, hastalıklardan  şifaya, zarardan sonra kâra delâlet eder.

  İbn-Sîrîn hazretleri demiştir ki:

– Rüyada sahra görmek, o sahranın genişliği, güzelliği nisbe-tinde ferah, sürür ve  adalete delâlet eder.

Rüyada bir kara parçası üzerinde bulunduğunu görmek, genişliğe, şeref ve izzete,  salih amel ve ibadete delâlet eder.

Görülen sahranın ekili ve yeşil olması, yeşilliği nisbetinde ferahlık ve sevinçtir.

Rüyada geniş çiçekler, güller ile bezeli bir sahrada olduğunu görmek, kadri yüce bir  zata erişmeye ve ondan ilim ve marifet elde etmeye alâmettir.

* SAHUR: Bir kimsenin rüyada sahur yemeği görmesi, düşmana hile yapmağa, asi ve  günahkârlar için tevbeye, kafir için hidayete az ve kolay kazanılan cüzi bir rızka  delâlet eder.  Rüyada sahur yemeği yediğini görmek, iyilik ve takvaya, günahların mahvına ve  hayırlı sona delâlet eder.

* SAİL (Dilenci): Rüyada dilenci görmek, şiddet ve mahrumiyete, bazı kere de ilim ve  fazilete delâlet eder.

* SAKA: Rüyada kendini sakalık ediyor görmek, din ve imanın kuvvetine işarettir.  Rüyada insanlara su içirdiğini görmek, iyilik ve ihsana delâlet eder.  Rüyada saka olup kendi evine su taşıdığını görmek, nefsi için güzel mala delâlet  eder. Saka olup insanlara “Su ister misiniz?” diye sorduğunu görmek, halkı vaaz ve  nasihat ile doğru yola şevke delâlet eder.

* SAKAL: Rüyada sakal görmek, erkek için zenginlik, şeref ve izzettir.  Rüyada sakalının tıraş edildiğini görmek, üç şekilde tâbir olunur:

a) Borçtan kurtulmak,

b) Hastalıktan şifa bulmak,

c) Gam ve kederin gitmesi.

Bir kimsenin rüyada sakalının uzadığını hatta karnına ulaştığını görmesi, mal ve  şöhrete delâlet eder. Ve bunu kazanırken de sakalından karnında bulunan miktarca  zahmet çeker.

Rüyada sakalının aşırı derecede uzadığını hatta yere düştüğünü görmek, ömrün  bittiğine ve ölüme işarettir.

Yine buluğ çağma gelmemiş bir çocuk rüyada sakalının büyüdüğünü görse, o çocuk  bülüğ çağma gelmeden ölür.  Rüyada sakalının yarısının tıraş edilmiş, yansırının da duruyor olduğunu görmek,  fakirlik ile tabir olunur.

Bir kimsenin rüyada bir başka adamın sakalını tutup onu çektiğini görmesi, o zatın  malına varis olmaya delâlet eder.

Yine rüyada başka bir adamın sakalını kestiğini görmek, o adamın mirasını yemeye  işarettir.

Rüyada kendi sakalından bir veya iki tutam aldığını ve ondan hiçbir şey eksilmediğini  görmek, şöhret ve devlet sahibi bir kişiden gelecek mala delâlet eder.

Rüyada kendi zevcesinin sakallı olduğunu görmek, rüya sahibinin malının veya  oğlunun malının ziyade çok olduğuna ve zevcesinin hastalığına delâlet eder.

Bazı kere de rüyada sakal görmek, heybet ve kuvvete, dükkana, geçim yollarına,  elbiseye, kazanç ve menfaata delâlet eder.

Rüyada kadının sakal çıkardığını görmek, o kadının erkekleşmesine ve hayasızlığına  delâlet eder.

Nablusî (rh.a) demiştir ki: Evli olan bir kadın rüyada sakallı olduğunu görse, o  kadının kocasının kaybolmasına, dul ise, onun haline uygun iş bilir bir adamla  evlenmesine, bu rüyayı hamile bir kadın görse, erkek bir çocuk doğurmasına, eğer bir  dava ve düşmanlığı varsa galip gelmesine ve erkekler yerine geçmesine ve erkek gibi  iş görmesine delâlet eder.

İbn-i Kesir demiştir ki: Rüyada sakalından tutup çekmek, mirasa delâlet eder.  Sakalının ağardığmı görmek, ikrah ettiği bir şeyi görmeye işarettir.

Rüyada kadının sakalının bittiğini görmek, yedi vech ile tâbir olunur:

a) Hamile ise, erkek çocuk doğurur.

b) Eğer hamile değilse, ömrünce çocuk doğurmaz,

c) Eğer evladı var ise, o çocuk kavminin reisi olur,

d) Eğer dul ise, evlenir,

e) Kocasından mirasa nail olur,

f) Erkekler gibi iş yapar,

g) İzzet ve ikbâle erer.

Rüyada sakalının kırarmış olduğunu görmek, şeref, hürmet ve vakarında ziyadeye,  bembeyaz kar gibi olmuş görmek, kuvvet ve zaafa, hürmette azlığa, malda noksana  delâlet eder.

* SAKAT: Rüyada kendisini sakat olmuş, elden, ayaktan veya gözden mahrum hale  gelmiş görmek, şiddet, üzüntü, keder ve fakirliğe delâlet eder.

* SAKINMAK: Rüyada sakınılması imkan harici olan bir şeyden sakındığını görmek,  nifak veya Haktan ayrılmaya ya da Kur’ân ve içindekileri unutmaya delâlet eder.

* SAKIZ: Rüyada sakız çiğnemek, yalan ile tâbir olunur. Bundan dolayı bir kimsenin  rüyada sakız çiğnediğini görmesi, yanlış ve istenilmeyen bir işe delâlet eder. Çünkü  sakız çiğnemek Lut kavminin işidir.

* SAKIZ KABAĞI: Rüyada sakız kabağı görmek, mevsiminde ve taze olursa, mal ve  menfaata delâlet eder. Rüyada sakız kabağı hıyar gibi tâbir olunur ve her veçhile  hayır ve manfaate ve kazanca işaretir.

* SAKSAĞAN: Rüyada saksağan kuşunu görmek, hayırsız, hilekar, cin fikirli ve  vefasız kimseye delâlet eder.  Rüyada saksağan kuşuna rastladığını görmek, gaddar, zalim ve fasık biriyle  karşılaşmaya delâlet eder.  Bazı kere de rüyada saksağan görmek, mal, mülk ve servet sahibi bir adama delâlet  eder.  Saksağan kuşu ile konuştuğunu görmek, kaybolmuş kimsesinden haber almaya  delâlet eder. Rüyada bir saksağan kuşu ile uğraştığını görmek, rüya sahibinin bitmez  bir işle uğraşmasına delâlet eder.

* SALATALIK: Rüyada mevsiminde salatalık görmek, rızık ve menfaat ile tâbir  olunur.  Zevcesi hamile olan bir adamın rüyada salatalık yediğini görmesi, doğacak çocuğun  kız olacağına delâlet eder. Bazan da salatalık, kolay elde edilen rızka alâmettir.  Hasta bir kimsenin rüyada salatalığı bıçak ile kestiğini görmesi, şifa bulmaya ve  afiyete delâlet eder. Bazı kere de salatalık görmek, âdi ve devamsız bir rızka delâlet  eder.  Rüyada çarşıdan satın alıp kendi evine salatalık götürdüğünü görmek, hanımın  hamile olduğuna işarettir.

* SALATALIK TARLASI: Kişinin rüyada salatalık tarlası görmesi, birbiri ardınca  meydana gelecek rızık ve faydalara alâmettir. Bu rüya bazan da nesli temiz ve pak  bir kadına delâlet eder.  Rüyada bir salatalık tarlası satın aldığını veya ona malik olduğunu görmek, servet ve  mülke malik olmaya işarettir. O kimse fakirse, zengin olur, bekarsa evlenir, talebe ise,  çeşitli ilimleri tahsil eder. Eğer günahkarsa, tevbe eder ve tevbesinin meyvesini de  hayır olarak görür.  Bir adamın rüyada salatalık ve kavun gibi sebzeleri ağaç üzerinde görmesi, dinde  bidata, zulme, cimriliğe veya bunların pahalılaşmasına ve üzerinde gördüğü ağacın  meyvesinin noksanlığına delâlet eder.

* SALAT VE SELAM: Rüyada Nebiyy-i Zîşan (s.a.s) efendimiz üzerine salat ve  selam getirdiğini görmek, Allah indinde makbuliyete, çok ecir ve hayra ve akıbetin  güzelliğine, şefaat-ı Nebiye delâlet eder.

* SALEP: Rüyada salep görmek, iyi şöhrete, hayırlı ve faydalı rızka delâlet eder.

* SALINCAK: Rüyada salıncak üzerinde oturduğunu veya uyuduğunu görmek, dinde  noksanlığa ve ne yaptığını bilmemeğe delâlet eder.  Kişinin rüyada salıncakta sallandığını görmesi, dini inancının bozuk olduğuna  işarettir.

* SALİB: Rüyada ehl-i Salib görmek, dinde şüpheye ve batıl şeylere meyletmeye  işarettir.

* SALİH (A.S): Rüyada Allah elçisi Salih (a.s)’ı görmek, akılsız ve rezil bir kavimden  erişecek üzüntü ve kedere delâlet eder. Çünkü onun kavmi kendisini çok üzmüşler ve  sonunda helak olmuşlardı.  Bazı kere de o Nezih Peygamberi görmek, iyi işe ve doğru söze ve sıdka delâlet  eder.

  * SALİH KİMSELER: Rüyada Allah Teâlâ’nın velî kullarını, salih ve sevdiği kimseleri  görmek, onların açtığı yoldan gitmeye ve dinde salaha delâlet eder.  Bir kimsenin rüyada ölmüş velî ve salihlerin bir şehirde sağ olarak toplanmış  olduklarını görmesi, o şehir halkının kavuşacağı bolluk ve berekete, sevinç ve sürura,  idarecilerinden görecekleri adalete ve iyiliğe delâlet eder. Çünkü salih kimseler  cemaatları için öğüt veren mübarek kişilerdir ve onların olduğu yere rahmet iner.  Rüyada bir Velinin kendisine himmet ettiğini görmek, dünya ve ahiret selametine  işarettir.

* SALLANARAK YÜRÜMEK: Kişinin rüyada sallanarak yürüdüğünü görmesi, dindeki  noksanlığına ve hatasına delâlet eder. Rüyada salınarak yürümek, dünyada çabucak  geçici bir şerefe delâlet eder.

* SALYA: Rüyada ağız salyası görmek, tatlı lisana delâlet eder. Rüyada ağzında çok  salya olduğunu görmek, güzel söze ve herkesçe Sevilmeye işarettir.  Cabirü’l-Mağribî demiştir ki: Rüyada salyası kan olduğunu görmek, batıl ilimle  iştigale delâlet eder. Salyası kan ile karışık olarak ağzından sızdığını gören kimse  haram yer, yalan söz eder ve ahdini tutmaz.

* SALYANGOZ: Rüada salyangoz görmek, üzüntü, keder ve sıkıntıya delâlet eder.

* SAMAN: Bir kimsenin rüyada evine saman doldurduğunu ve ona malik olduğunu  görmesi, çok mala, ucuzluk ve bolluğa, menfaat ve rızka delâlet eder.  Rüyada saman görmek, yedi vech ile tâbir olunur:

a) Mal,

b) Hayır,

c) Nimet,

d) Bereket,

e) Murada nailiyet,

f) Zafer,

g) Rızık.

Rüyada samanı kasa, kutu, sandık gibi samanın konulmadığı yerde görmek veya  onlara saman doldurduğunu görmek, yokluğa, kıtlığa ve rızkı samandan olan  hayvanların helakine delâlet eder.

Rüyada samanlığa girdiğini ve kendi mülkü bulunduğunu görmek, zenginliğe, dünya  ve ahirette murada ermeye delâlet eder.

  Bir kimsenin rüyada samanlığa ateş düşüp samanın yandığını görmesi, elindeki  malın hükümet tarafından alınacağına veya bir belâya uğramaya delâlet eder.

  Bir gün ve uyanık halde İbn-i Sîrîn hazretleri bir saman yığını görmüş ve şöyle demiş:

– Keşke şu samanı rüyada görmüş olsaydım!

Rüyada yanında saman olduğunu görmek, helal rızka, kuvvete, zafer ve şerefe, mal  ve nimete delâlet eder.

Bazan da rüyada saman görmek, malı Allah yolunda sadaka olarak vermeye delâlet  eder.

* SAMANCI: Kişinin rüyada samancıyı görmesi, yolculuktan hasıl olacak rızka  işarettir. Yine samancıyı görmek, ucuzluğa, bolluk ve berekete ve çok mala delâlet  eder.

* SAMUR: Rüyada samur görmek, halktan uzak, kendisiyle ülfet edilmeyen, çok mal  biriktiren ve hiç kimseye hayrı dokunmaya bir adama delâlet eder. Çünkü samur  öldükten sonra ancak ele geçer, o kimseden de fayda ölümünden sonra olur.

Ebu Saidü’l-Vaâz demiştir ki: Rüyada samur görmek, zalim, hırsız, kafir ve ancak  vefatından sonra istifade olunur bir kimseye delâlet eder.

Kirmani ise şöyle demiştir: Rüyada samur görmek, halk ile ülfet etmez zengin ve  garip bir kimsedir. Samurun derisi, tüyü, eti mala delâlet eder.

* SANCAK: Kişinin rüyada sancak görmesi, şeref, izzet, makam ve rütbeye delâlet  eder.  Yine sancak görmek alim, imam, zahid, zeki, şecaatli, zengin, cömert ve şöhret sahibi  bir kimseye delâlet eder.

Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada sancak görmek, dört vech ile tâbir  olunur:

a) Şeref,

b) Yolculuk,

c) Yüksek makam

d) Hüsn-i hal. Yani güzel hal.

Nablusî (rh.a) demiştir ki: Bir kadın rüyada üç tane sancak gömdüğünü görse, o  kadın sırasıyla halkın şereflilerinden üç kimse ile evlenir. Onların ölmesiyle kendisi  geriye kalır.

Rüyada sancak görmek, melik, hakim, emir ve alimlere işarettir.

Rüyada ev üzerinde  sancak görülmesi, o evden bir kimsenin öleceğine alamettir.  Rüyada sancak görmek, bekar için evlenmeye, hamile kadın için bir çocuğa, borçlu  için borçtan kurtuluşa delâlet eder.

Çok çok sancaklar görmek, rüzgarlar ve yağmurlara işarettir.  Bir kimsenin rüyada kendisine sancak ismi verildiğini görmesi, iyi bir isimle anılmaya,  ilme, doğru yola ve saltanata delâlet eder.

Bir kişinin rüyada büyük bir sancağı yüklendiğini görmesi, bir kadın almasına işarettir.

Eğer o sancak kırmızı olursa, o kötü bir kadındır. Eğer beyaz olursa, o kadın, iyi bir  aileden temiz ve saliha bir kadındır. Şayet siyah olursa, o kadın uğursuzdur.

Yine bir kimsenin rüyada kendisi için bir sancak yapıldığını görmesi, eğer sancağa  ehilse, onun hayırlı bir hizmet yapmasına; eğer ehil değilse, onun şöhret bulmasına  delâlet eder.

* SANDIK: Rüyada sandık görmek, kadın veya güzel bir hizmetçiye delâlet eder.  Yine sandık görmek, rüya sahibinin evine, zevcesine ve dükkanına işarettir. Sandık  rüyası, bekar için evlenmeye, fakir için de zenginliğe delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir : Rüyada sandık görmek, üç vech ile tâbir olunur:

a) Yüksek makam,

b) Ulvi mertebe,

c) Güzel zevce.

Rüyada bir demir sandık aldığını veya kendisine hediye edildiğini görmek, yüksek  makama veya evlenmeye delâlet eder. Sandığının kırılıp dağıldığını görmek,  mertebeden düşmeye veya zevcenin vefatına delâlet eder.

* SANDAL: Rüyada sandal görmek, keder ve üzüntüye, sandaldan çıktığını görmek  de hayır ve feraha delâlet eder.  Rüyada bir sandal veya kayık aldığını görmek, kendisini kendi eliyle gam ve kedere  atmaya delâlet eder.  Rüyada sandal ve kayığın denizde yahut herhangi bir su üzerinde suhuletle gittiğini  görmek, maişette kolaylığa, alış verişte kar ve kazanca, fakir için de rızka delâlet  eder.  Kirmani demiştir ki:Rüyada sandal ve kayık görmek, rüya sahibinin rızkı, maişeti, işi  ve evi ile tâbir olunur.

* SANSAR: Sansar rüyası, ziyan ve zarara işarettir. Çünkü sansar tavuğa düşkün bir  makluktur. Tavuk ise kadına benzer.  Rüyada bir sansar ile mücadele etitğini görmek, günahkar bir kimse ile münakaşaya  delâlet eder.

* SAPAN: Rüyada sapan görmek, kişinin tevbe etmesine, günah ve kötülükten  kendisini tamamen çekmesine delâlet eder.  Rüyada sapanla bir kimseye taş attığını görmek, o kişiyi doğru yola ve hidayete  davete işarettir.  Bir kimsenin rüyada elinde boş bir sapan bulunduğunu görmesi, doğru bir işde söz  söylemek arzusuna delâlet eder.  Rüyada kadınların kendisine taş attıklarını görmek, sihirbazların kendisi hakkında  yapacakları sihre delâlet eder.  Bazı kere de sapan görmek, mütevellinin vazifeden alınmasına veya mahzurlu  şeylerden menetmeye ya da elçiye delâlet eder.

* SARAÇ: Rüyada saracı görmek, bekâr için evlenmeye, bir vazifeye tayin edilmeye,  bir evden bir başka eve veya bir dükkandan diğer bir dükkana taşınmaya delâlet  eder.  Bazı kere de rüyada saraç görmek, arzu ve emelin yerine gelmesine işarettir.

* SARGI: Rüyada dürülmemiş sargı görmek mala, dürülü sargı görmek ise yolculuğa  delâlet eder.

* SARHOŞLUK: Bir kimsenin rüyada kendisini sarhoş görmesi, üzüntü, keder ve  sıkıntıya işarettir.  Bazı kere de sarhoşluk, sevinmekle beraber nimet ve malın çokluğuna delâlet eder.

Rüyada hurma veya üzümden yapılan şeyleri içip sarhoş olduğunu görmek, devlet ve  saltanata işarettir.  Rüyada şarap içtiğini ve onun tesiriyle sarhoş olduğunu görmek, haram mala delâlet  eder. Çünkü şarabın kendisi haramdır.

Nablusî demiştir ki:  – Bir kişi rüyada sarhoş olsa ve üzerindeki elbisesini yırtsa, o kişinin nimet ve ikbalinin  genişliği sebebiyle bunu hazmedemeye-rek azmasına ve nimetlere tahammül  edememesine delâlet eder.  Evet: Öyledir. Nice insanlar ele geçen nimeti hazmedemeye-rek azmışlar ve  kendilerini felâkete sürüklemişlerdir.

Rüyada görülen sarhoşluk şaraptan ise, saltanat ve mala delâlet eder. Şaraptan  başka bir şeyle meydana gelen sarhoşluk, sarhoşluk nisbetinde şiddetli korkuya  delâlet eder.

Yine rüyada sarhoşluk, erkek ve kadın için bulundukları mevkiden aşağı düşmeğe  delâlet eder. Çünkü sarhoşluk, cehaletin çokluğuna, işlerin bozulmasına, aklın elden  gitmesine delâlete eder.

Bir kimsenin rüyada sarhoş olmadığı halde kendisine sarhoşluk süsü verdiğini  görmesi, kendisinde bulunmayan her şeyi kendisinde olduğunu iddia etmeye  alâmettir. Eğer bu rüyayı gören salih biri ise Allah Teâlâ’ya aşk ve muhabbetinden  ötürü vecde gelmeye ve gönül sarhoşluğuna delâlet eder.

* SARHOŞLUK VEREN ŞEYLER: Bir kimsenin rüyada sarhoşluk veren -şarap, viski,  rakı, bira- gibi şeyleri görmesi, mal, evlat ve zevcede bulunan şüphelere delâlet eder.  Rüyada at sütünden yapılan kımızı içtiğini görmek, haram mala işarettir.  Darı, arpa ve buğdaydan imal edilen sarhoşluk veren şeyi içmek, dinin veya zevcenin  bozulmasına yahut İslâm dininden çıkmaya ya da yaptığı tevbeyi bozmaya delâlet  eder.  Kişinin rüyada sorhoşluk veren şeyi içtiğini görmesi, uyanıkken dövülmeye veya  dövücü bir adama işarettir

* SARI ARI: Rüyada sarı arı görmek, harp edici bir düşmana, mimar ve mühendise,  yol kesiciye, kazancı haram olan bir kişiye, değişik usulle çalgı çalmaya alâmettir.  Bazı kere de sarı arı, zehirli şeyleri yemeye ve içmeye delâlet eder.

Rüyada sarı arının kendisini soktuğunu görmek, rezil ve ahlaksız kimselerin kötü  sözlerine delâlet eder.

Rüyada bir şehire veya bir köye yahut bir mahalleye sarı arıların toplu halde girdiğini  görmek, o köy ve şehire şecaatli askerlerin girmesine ve açıkça halk ile muharebe  etmelerine delâlet eder.  Rüyada bir takım sarı arılarla uğraştığını görmek, kıymetsiz, şerefsiz, alçak  kimselerle uğraşmaya delâlet eder.

* SARIK: Bir kimsenin rüyada sarık görmesi, taç, şöhret, kuvvet, izzet, rütbe ve  zevceye delâlet eder.

Rüyada sarık görmek, başarı ve üstünlüğe, ululuk ve yüceliğe delâlet eder.

Rüyada  kendi başına sarık sardığını görmek, reisliğe, sanata, izzet ve şerefe işarettir.

Rüyada sarığının sırf altından olduğunu görmek, rütbe, şöhret, mal veya hanımının  elinden gitmesine alâmettir.

Bir valinin rüyada sarığının dürülü olarak boynuna indiğini görmesi, vazifeden azline  delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada sarığının üzerine tekrar bir sarık daha sardığını görmesi,  şöhretinin artmasına ve mevkiinin yüceliğine delâlet eder.

Nablusî (rh.a) demiştir ki:

Rüyada başına Peygamberlerden birinin veya hayatta olan  bir sultanın sarık sardığını yahut ölmüş bir melikin, kendisine bir sarık verdiğini gören  kimse -ehilse- bir şehre vali tâyin edilir.

* SARILIK: Rüyada sarılık hastalığını vücutta görmek, giyecek ve örtünecek şeye,  bazan da zarar ve ziyana veya kendisine layık olmayan bir zevceye delâlet eder.

* SARMAŞIK: Rüyada sarmaşık otu görmek, doktor ile tâbir edilir. Bir kimsenin  rüyada sarmaşık görmesi, kendisine faydalı olacak tıp ilmini öğrenmesine delâlet  eder. Bazı kere de sarmaşık otu görmek, kötü ve fena ahlaka ve adi himmete  işarettir.

* SARMISAK: Kişinin rüyada sarmısak görmesi, haram ve kötü mala ve çirkin söze  işarettir. Rüyada sarmısak yediğini görmek, kötü bir isimle anılmaya delâlet eder.  Rüyada pişmiş sarmısak yemek, günahtan tevbeye ve hatadan dönmeye işarettir.  Sarmısak yemek, hastalar hesabına hayra delâlet eder.  Rüyada sarmısağı yerden kökü ile çıkardığını görmek, akraba tarafından gelecek  zarara delâlet eder.

* SARNIÇ: Rüyada sarnıç görmek, dört vech ile tâbir olunur:

a) Zevce,

  b) Cüzdan,

c) Hazine,

d) Sandık.

Rüyada sarnıç içinde, yağ, bal veya süt olduğunu görmek, rüya sahibinin hanımının  hamile olduğuna veya faydalı şeylerin çoğalıp artmasına delâlet eder.

Yine sarnıç rüyası, güç şeyleri kolaylaştırmaya, şerefe, yükselmeye, şöhrete, korku  ve şiddetten emin olmaya delâlet eder.

Rüyada cami sarnıcı görmek, caminin imamına, han ve tekkelerin sarnıcı da onların  bakıcılarına delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada suya kanmış olduğunu ve sarnıcı bulunduğunu görmesi, dünyayı  ahirete tercih etmeye veya ilmiyle amel etmeyenler gibi olmaya delâlet eder.

Bazı kere de bu rüya, yağmur yağmamasına, kuraklık sebebiyle para sarfedilmesine  işarettir.  Su sarnıcı içinde zeytin yağı görmek, sarnıç sahibinin zenginliğine delâlet ettiği gibi,  zeytin yağı sarnıcında su görmek de, zeytin yağının kıtlaşacağma ve zor ele  geçeceğine delâlet eder.

* SARP YOKUŞ: Bir kimsenin rüyada sarp bir yokuşa tırmandığını görmesi, ilim  yolunda çalışmaya, güzel bir siyaset tatbik etmeye, hikmetli bir şeye kavuşmaya,  güzel bir yola, sözünde sadık olmaya ve kadrinin yükselmesine delâlet eder.

Yine rüyada ihtiyacı için sarp bir yokuşa çıktığını görmek, azmi nisbetinde dünya ve  ahiretini kazanmaya delâlet eder.

Bazı kere de rüyada görülen sarp yokuşlar, hayırsız, sıkıntılı ve tehlikeli şeylere  delâlet eder. Oraya çıkmak da böyledir.

Rüyada sarp bir yokuştan inmek, bütün  bunlardan selamet bulmaya işarettir.

Rüyada sarp bir yokuşun zirvesinden ta dibine kadar düştüğünü görmek, rüya  sahibinin kadir ve şanının düşmesine veya bulunduğu mevkinin elinden gitmesine  delâlet eder.

Rüyada sarp yokuşa veya küçük bir tepeye ya da dam ve bunlar gibi şeyler üzerine  çıktığını görmek, rüya sahibinin isteği ve arzu ettiği ihtiyaçlarına kavuşmasına ve  murada ermesine alâmettir.