RÜYA TABİRLERİ – M HARFİ

M

* MAAŞ: Rüyada çalıştığınızın karşılığı olarak maaş aldığınızı görmeniz, helal rızka  ve menfaata delâlet eder.

* MABET: Rüyada ulu bir mâbed görmek, kendi dininin mabedi ise hayır ve berekete  delâlet eder.  Yine mabed rüyası, şeref, izzet, sıhhat ve afiyete ve dinde salâha delâlet eder.

* MACUN: Kişinin rüyada macun görmesi, hastalıktan şifa bulmaya ve neslinin  çokluğuna işarettir. Ot, çiçek, yemiş ve hububattan çıkarılan yağların tâbiri de  böyledir.  Rüyada bir kimsenin kendisine macun verdiğini görmek, onun vesilesiyle afiyet  bulmaya delâlet eder.

* MAĞARA: Rüyada mağara görmek, korku ve şiddet halinde bulunan kimse için  emniyet ve korunmaya delâlet eder.  Mağara rüyası, vazife almaya, yüksek kimselerle dostluğa ve sıkıntılardan  kurtulmağa delâlet eder.  Rüyada mağara görmek, beş türlü de tâbir edilir:

a) İnsanın seyyidi ve imamı,

b) Baba,

c) Üstad ve hoca,

d) Zevce,

e) Sığınak…

İşsiz kimse için mağara rüyası, vazife almağa, devlet kapısına yaklaşmağa ve  sıkıntıdan kurtuluşa delâlet eder.  Ibn-i Sîrîn demiştir ki: Rüyada karanlık bir mağaraya girdiğini görmek, rüya sahibinin  vefatına delâlet eder. Çünkü mağara onun mezarıdır.  Rüyada mağaraya girdiğini ve fakat hemen çıktığını görmek, zor ve çetin bir işten  sonra feraha ve selâmete ermeye işarettir.  Bazı kere de rüyada mağara görmek, “Ashab-ı Kehf’ in meşhur kıssasına binaen  rüya sahibinin çok ömürlü olduğuna ve hayrının devamlılığına delâlet eder.  Yine mağara rüyası, Hicret esnasında Resûl-i Ekrem efendimiz ile Hazret-i Ebu Bekir  Sıddık’ın beraber bulundukları mağaraya nisbeten bereket ve nasibe erişmeye  delâlet eder.

* MAHFE: Bir kimsenin rüyada mahfe görmesi, yolculuğa ve bir yerden diğer bir  mekana nakletmeye işarettir. Bazı kere de mahfe görmek, kadri yüce bir kadın ile  tâbir olunur.

* MAHLEB: Rüyada mahleb görmek veya yemek, güzelliği övmeye işarettir. Mahleb  almak, koklamak, ona malik olmak, hayır ve berekete delâlet eder. Mahleb sattığını  görmek iyi değildir. İnsanın güzel şöhretinin zayiine işaret sayılır. (Mahleb, Salebe  benzeyen güzel kokulu bir köktür ve ondan yapılan yiyecektir.)

* MAHMUZ: Bir kimsenin rüyada mahmuz görmesi, izzet, şeref ve rütbe ile tâbir  olunur. Rüyada ayağında mahmuz olduğunu görmek, şeref ve şana işarettir.  Mahmuzun zayi olduğunu veya kırıldığını görmek, şan ve şereften noksanlığa delâlet  eder.

* MAHKEME KATİBİ: Rüyada mahkeme katibini görmek, insana aniden hücum eden  hilekar bir kimse ile tâbir olunur. Yine mahkeme katibi, üzüntü, şiddet ve cezaya  işarettir.

* MAHKEME: Rüyada Mahkeme huzurunda hesap verdiğini ve hesabını tas tamam  yaparak kurtulduğunu görmek, bütün sıkıntılardan kurtulmaya, sürür ve feraha delâlet  eder.  Ceza mahkemelerini görmek, üzüntü, sıkıntı ve meşakkata işarettir.

* MAHMIL: Rüyada deve üzerine konan mahmili görmek, ayrılığa ve kadına delâlet  eder.  Yine rüyada, hacıların bindiği mahmili görmek, ferahlık ve sevince, hacca ve müjdeye  delâlet eder.

* MAHYA: Rüyada mahya görmek, izzet, ikbâl, hayır ve berekete işarettir. Mahya ile  Lâ ilahe illallah yazıldığını görmek, Al-lahü Teâlâ’yı birlemeye ve zikre delâlet eder.

* MAHZEN: Yer altında olan mahzeni rüyada görmek, çocuğuna terbiye veren  anneye delâlet eder. Çünkü çocuğun ana rahmindeki kuvvet ve rızkı, rüya sahibinin  tükeninceye kadar yiyeceği mahzende saklı olan eşyası gibidir.  Bu sebeple rüyada yıkılıp yok olduğunu veya kapanmış olduğunu görmek, eğer rüya  sahibinin hasta annesi varsa, o kadının ölümüne delâlet eder.  Rüyada mahzen içindeki yemeğin ve yiyeceklerin çöp veya toprak olduğunu görmek,  hububat ve yiyeceklerin fiatının düşeceğine işarettir. Şimdi zamlar sel gibi akıyor,  bunun rüyasını bile görmek, ne güzel…

Fakir bir kimsenin rüyada mahzenin yiyecek ve hububatla dolu olduğunu görmesi,  hanımın hamileliğine delâlet eder.  Rüyada, mahzende depolanmış yiyecek ve hububat üzerine âteş düştüğünü görmek,  o gibi şeylerde kıtlık ve sıkıntı meydana geleceğine delâlet eder.  Rüyada hasta bir kimsenin bilmediği bir mahzen veya çukura düştüğünü görmesi,  onun ölümü demektir. Gemide ise, boğulur.  Mahzende hurma, şeker veya tatlı gıdaların depo edildiğini görmek, hububat ve  yiyecek şeylerin fiyatlarının yükselmesine alâmettir.

* MAİYET BÖLÜĞÜ: Rüyada Maiyet bölüğü görmek, kuvvet ve şerefe, hasta için  şifaya delâlet eder.

* MAKAS: Kişinin rüyada makas görmesi, malın ziyadeleşmeşine, rızkın  bollaşmasına ve murada ermeye delâlet eder.  Rüyada makasla saç veya yün kırktığını görmek, çok mala ve o malı biriktirmeye  işarettir. Yine makas görmek, mal taksim eden kimse ile de tâbir olunur.  Rüyada kendisine gökten bir makas indiğini görmek, ömrün bittiğine ve ölüme delâlet  eder.  Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada makas görmek, üç şekilde tâbir olunur:

a) Taksim edici bir kimse,

b) İyi bir dost,

c) İnsanlar arasında fitneye kapı açan biri…

Kirmani demiştir ki: Rüyada kendisine bir makas verildiğini görmek, elinde her nesi  varsa onun bir misli artmasına delâlet eder. Makasın kırıldığını veya kırık bir makas  görmek, bunun tam zıttı. O takdirde eldeki malın elden çıkmasına işarettir.

Rüyada makas ile bir şey kestiğini görmek, murada ermeye ve sürura delâlet eder.  Yine rüyada kendi saçını, tırnağını veya elbisesini makasla kestiğini görmek, hayır ve  menfaata delâlet eder.  Mahkemesi olan bir kimsenin rüyada elindeki makasla bir şey kesemediğini görmesi  davayı kaybetmeye işarettir.

Makas rüyası her halükârda hayır ile tabir olunur. Rüyada elinde makas olduğunu  görmek,.akrabanın, dostların, çocukların, hizmetçilerin ve her şeyin çoğalmasına  alâmettir.

* MAKBUZ: Rüyada hayır işleri için para toplanan makbuzu görmek, iyilik ve hayra,  sadakaya, helâl kazanca delâlet eder.

* MAL: Rüyada bir yerde gömülü mal, yani hazine görmek, ilme ve menfaata delâlet  eder. Çok çok mala sahip ve malik olduğunu görmek, üzüntü ve keder ile tâbir olunur.  Çünkü mal insanı meşgul eder ve çok kere de ahireti unutturur.

* MALA: Sıvacıların kullandıkları bu aleti görmek istikbalin ve işlerin iyi olacağına  delâlet eder.

* MANASTIR: Bir kimsenin rüyada manastır görmesi, güzel ahlaka, uzlete çekilmeye,  yalnızlığa, nefsani ve şehevî arzuları kesmeye delâlet eder.  Hasta kimsenin rüyada manastır görmesi, ölüm ile tâbir olunur. Veya o hasta dünya  zevklerinden mahrum kalır.  Rüyada bir manastıra amir olmak veya manastır yaptırmak, rütbeye, kadir ve  kıyamete delâlet eder.  Bazı kere de manastır görmek, devlet başkanına, reise ve şan şöhretli bir kimseye  delâlet eder.  Rüyada manastır görmek, tabirce, aynen kilise gibi tâbir edilir. Kilise babına bakınız.

* MANAV: Rüyada manav görmek, zahmet ve meşakketle rızkını kazanan kimseye  delâlet eder.

* MANDA: Kişinin rüyada manda görmesi, bit’at sahibi ve takatinin fevkinde halkın  eziyetine tahammül eden ve hiç kimseden korkusu olmayan heybetli ve şecaatli bir  adama işarettir.  Kadının rüyada manda boynuzu gibi boynuzu olduğunu görmesi velayete nâliyete  işarettir. Eğer bekar ve ehil ise devlet reisinin yakınları ile evlenir.

Yine rüyada manda görmek, heybetli, hileli söz sözleyen, kara ve denizde çok çok  sefer eden, haris ve düşman üzerine saldıran bir kimseye delâlet eder.  Bazı kere de manda rüyası, kendisinde hayır ve menfaat olmakla beraber zahmet  çekmeye, çalışmaya ve darlığa işarettir. Çünkü mandalar en zahmetli işlerde  kullanılır.

* MANDAL: Rüyada mandal görmek, kilit gibi tâbir edilir. Kilit, hazırlık, delil ve  kuvvettir. Rüyada kapıyı arkadan mandal ladığını görmek, zafere, kuvvete ve  emniyete işarettir.

* MANDALİNA: Rüyada mandalina görmek, limon gibidir.

* MANDIRA: Rüyada mandıra ve ağıl görmek, ehil kimse için memuriyete delâlet  eder. İçinde koyunların bulunduğu ağıl görmek, rızka, menfaata ve berekete delâlet  eder.

* MANGAL: Rüyada bir mangal satın aldığını görmek, ele geçecek mal ile tâbir  olunur. Mangal rüyası, malı muhafaza eden sandık ve kasa gibi şeylere de işarettir.  Rüyada mangalı zayi ettiğini veya kırdığını görmek, zarar ve ziyana delâlet eder.

* MANGIR: Rüyada elinde para tuttuğunu veya birinden para aldığını görmek, ticaret  işleriyle uğraşmaya delâlet eder.  Yolda veya bir yerde gümüş ve altın para bulmak, gümüşün ve altının delâlet ettiği  şey gibidir.

* MANCINIK: Rüyada mancınık görmek, iftira etmeye ve uzunca söylenen bir söze  işarettir. Mancınık rüyası, hile, masum ve mazlumlara yardım, kâfirler için de helak ile  tâbir olunur.  Rüyada mancınık taşı görmek, elçiye delâlet eder.  Rüyada mancınık ile taş attığını görmek, kahretmek ve hile yapmaya alâmettir. Bazı  kere de mancınık rüyası, alimlere ve namuslu kadınlara iftira etmeye işarettir.

* MANCINIK TAŞI: Rüyada kuvvetini tecrübe için mancınık taşını kaldırdığını  görmek, şecaatli ve kuvvetli bir kimse ile muaraza etmeye işarettir.  Rüyada bir kadının kendine taş attığını görmek, kadınların hile ve sihirlerine delâlet  eder.  Bir dağın tepesinden taş atıldığını görmek, o yerde çıkacak fitne ve fesada işarettir.

* MANİFATURACI: Manifaturacı rüyası, insanlar arasında güzel, hoş sanatları ve  çokça iyiliği olan bir kimseye delâlet eder. Rüyada sattığı şey karşılığında para  almak, yapılan amelin riya ile yapıldığına ve bunların sevabını mahvedecek kötü bir  söz söy lemeye delâlet eder.  Rüyada herhangi bir şeyi tartmak, rüşvete ve ödenmesi zarurî olan şeye delâlet eder.  Bazı kere de manifaturacı görmek, rızka, fakirlikten sonra zenginliğe, bekâr için  evlenmeye delâlet eder.

* MARANGOZ: Bir kimsenin rüyada marangoz görmesi, halkı terbiye eden adam ile  tâbir olunur. Zira marangoz ağaçları yontar, onlara şekiller verir ve işe yarar hale  getirir.  Yine marangoz rüyası, münafıkları men etmek vacip olan şeylerle onları susturmak  ile de tabir edilir.

  Gemi inşa eden marangoz, yolculuğa, kanalların marangozu, menfaat ve faydaya ve  emlaktan kâr ve ticaret görmeye, su değirmeni marangozu, şer ve düşmanlıklara  alamettir.  Rüyada kilit ve kapı marangozu görmek, zevce ve çocuklara, çiftlik marangozu,  çiftçilik yapmaya işarettir.  Rüyada kendisini marangoz olmuş görmek, geniş rızka, menfaat ve mala delâlet  eder.

* MARAŞAL: Rüyada elbiseleri içinde bir maraşal görmek, kuvvet ve kudrete,  istikbalin parlaklığına ve bahtın açıklığına delâlet eder.

* MARAZ: Kişinin rüyada kendisini hasta görmesi, nifaka, dinde noksanlığa, üzüntü  ve kedere delâlet eder.

* MARMELAT: Bir kimsenin rüyada marmelat yediğini görmesi, zor ve çetin işlerin  yoluna gireceğine ve rızka delâlet eder.

* MARSAMA: Bu bir bitki türüdür. Rüyada bunu görmek, daimi olan bir ferahlık,  sevinç ve devlete delâlet eder. Yine bu rüya, zevce ve çocuklara da işarettir.  Rüyada bu bitkiyi kökü ile beraber görmek, fevkalade güzel ve hayırlıdır.

* MARTI: Rüyada martı görmek, servet sahibi, cömert, kerim bir kimseye delâlet  eder. Bazı kere de martı görmek, zengin, güzel ve iffetli bir kadına alâmettir.  Rüyada bekâr bir adamın bir martı tutup evine getirdiğini görmesi, zengin ve güzel bir  hanımla evlenmeye delâlet eder.  Bir kimsenin kendisine martı hediye ettiğini görmek, o zattan gelecek hayır ve  menfaata işarettir. Martı eti yediğini görmek, haram mala, tüyü v.s. az bir nimete  delâlet eder.

* MARUL: Rüyada pazardan marul aldığını görmek, temiz rızka, marul yemek, sıhhat  ve afiyete delâlet eder.

* MASA: Rüyada üzeri yemeklerle dolu masa görmek, zenginliğe, rızka, sürür ve  feraha delâlet eder. Boş masa görmek, işlerin durgunluğuna ve ihtiyaçlara işarettir.  Üzeri dinî ve ilmî kitaplarla dolu masa görmek, şerefe, izzete, ilme ve hayırla  yadedilmeye işarettir.

* MASAL: Rüyada bir kimseden aslı astarı olmayan masal dinlediğini görmek, yalan  haber işitmeye delâlet eder.

* MASARACI (Meyve veya hububatı sıkıp suyunu çıkaran): Rüyada böyle bir kimseyi  görmek, zikr-i cemil ve hayrı çok bir adama delâlet eder.  Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada meyvelerden veya hububattan bir şey sıkıp  yağ çıkardığını görmek, mühim işle vazifelenmeye ve insanlar arasında hayır ve  ihsan ile anılmaya delâlet eder.

Ebu Saidü’l-Vaâz demiştir ki: Rüyada susam sıktığını ve yağ çıkardığını görmek,  uluvv-i mertebeye işarettir. Rüyada zeytin sıktığını görmek, hayır ve menfaata,  selâmet ve afiyete delâlet eder.  Rüyada ceviz, badem gibi şeylerden yağ çıkardığını görmek, zahmet ve meşakkatle  para kazanmaya işarettir. Çünkü cevizden yağ çıkarmak zahmetli bir iştir.

* MASURA: Rüyada masura görmek, mal, menfaat ve rızka delâlet eder.

* MATKAP: Bir kimsenin rüyada matkap görmesi, çok hilebaz ve sert konuşan  adama işarettir. Bazı kere de matkap görmek, ihtiyaçları gidermeye ve maksatlara  yardım etmeye alâmettir.  Yine matkap rüyası: Çok yolculuk yapmaya, kuyuları kazmaya ve hayvanların  erkeğine delâlet eder.

* MAYIS BÖCEĞİ: Nablusî demiştir ki: Rüyada görülen mayıs böceği, gazaplık ve  çoluk çocuğunun nafakasını sıkan kimsedir. Rüyada mayıs böceğinin erkeğini  görmek, şerli hizmetçiye, dişisi de lohusa kadının ölümüne delâlet eder.  Yine mayıs böceği görmek, hayırsız ve inatçı bir kadın ile tabir olunur. Bu sebeple  rüyada mayıs böceğine rast geldiğini görmek, inatçı bir kadınla karşılaşmaya işarettir.  Bazı kere de rüyada mayıs böceği görmek, haram mal sahibi bir düşmana delâlet  eder.

* MAYMUN: Bir kimsenin rüyada Maymun görmesi, kendisinde her türlü ayıp bulunan  bir adama işarettir.  Rüyada maymunun yanından savuşup gittiğini görmek, düşman üzerine galip  gelmeye delâlet eder. Maymun eti yediğini görmek, yeni bir elbiseye işarettir.  Rüyada maymunun kendisini ısırdığını görmek, bir adam ile arada meydana gelecek  kavga ve düşmanlığa delâlet eder.

Maymun görmek, hastalık ile de tâbir olunur. Maymun, hilekâr, sihirbaz, oynak,  güvensiz bir kimseye de delâlet eder.

Danyal (a.s) demiştir ki: Rüyada erkek maymun görmek, gaddar, sihirbaz ve müfsid  bir adama delâlet eder. Dişi maymun, müfside ve sehhare bir kadın ile tâbir olunur.  Rüyada kendisine bir maymunun bir şey verdiğini ve onu yediğini görmek, ehl-i iyali  için mal biriktirmeye işarettir.  Rüyada maymun etinden yediğini görmek, şiddetli keder ve hastalığa delâlet eder.  Hatta hastalık onu ölüm derecesine yaklaştırır.

Bir kimsenin rüyada maymunun sırtına bindiğini ve onu dilediği gibi sürdüğünü  görmesi, düşmanı kahretmeye işarettir.  Rüyada bir maymunu omuzuna aldığını görmek, hırsızlık ile tâbir olunur. Çok kere de  rüyada maymun görmek, zulüm ve haddi aşmaya, günaha, Allahü Teâlâ’nın gadabmı  icabettiren fenalıklarda bulunmaya delâlet eder.

Rüyada bir maymunla kavga ettiğini ve ona galip geldiğini görmek, hastalığa delâlet  eder, sonra hastalıktan şifa bulur.  Bazı kere de maymun rüyası, nimeti elinden alınmış fakir ve mahrum bir kişiye delâlet  eder.

* MAYDANOZ: Rüyada maydanoz görmek, her zamanda ve her suretle hayra delâlet  eder.  Sararmış ve solmuş maydanoz görmek, hafif bir hastalık ile tabir olunur.  Pişmiş maydanoz yediğini görmek, sıhhat ve bedenin afiyetine, hasta için şifa  bulmaya delâlet eder.  Rüyada çiğ maydanoz yediğini görmek, bir kadından hayır ve menfaat görmeğe  işarettir. Ancak küfran ile mukabele edeceğinden bu hayrın devamı az bir zaman  içindir.

* MAZI: Rüyada mazı görmek veya ondan yemek, büyüyen ve artan bir mala işarettir.

* MECLİS: Rüyada Allah Teâlâ’nın zikredildiği bir meclis görmek ve o mecliste  bulunmak, af ve mağfirete nailiyete delâlet eder.  Rüyada hafızların toplanıp Kur’ân okudukları bir meclisi görmek ve o mecliste  bulunmak, ilme, fazilete ve fazlaca yüksekliğe delâlet eder.

Nablusî demiştir ki: Rüyada vaaz meclisinde takva ile ilgili söz söyleyen ve sözünde  de doğru olan kimse, üzüntüden kurtulur ve hastalığı şifa bulur. Veya borçtan halâs  olur ya da zâlim kimselere galip gelir.  Rüyada alim ve fazıl kişilerin toplandığı meclisi görmek ve onların üstünde bir yere  oturmak, kendisi o makama ehilse, ilim, fazilet, rütbe ve makama ve fazlaca yüceliğe  delâlet eder.

Yine rüyada meclis görmek, rütbeye, binilen hayvana, ahşaptan yapılan ve üstünde  oturulan sedire delâlet eder.  Meclis rüyası, zevceye, çocuklara ve kendisinin sırrına vakıf hizmetçiye delâlet eder.  Rüyada bir cemaate öğüt ve nasihat ettiğini görmek, din yolunda hizmete işarettir.  Yine rüyada insanlara vaaz ettiğini ancak vaazını tamamlayamadığını görmek,  işlerde müşkülata uğramaya, üzüntü ve kedere delâlet eder.  Rüyada kürsü üzerinden halka vaaz ettiğini gömlek, halkın riyaset ve siyasetine nail  olmağa işarettir.  Rüyada bir mecliste ve kürsü üstünde büyük bir alimin vaaz ettiğini ve insanlara  öğütler verdiğini görmek, hayır ve menfaate, ilim ve hikmete delâlet eder.

Kendisi o  işe ehil olmadığı halde vaaz ettiğini görmek, hüzün ve gama işarettir,  Bazı kere de rüyada vaaz edeni veya kendisinin vaaz ettiğini görmek, yahut vaaz ve  zikir meclisinde bulunmak, dinde hayır, salâh itikad, hüsn-i hatime, ahiret saadeti, rey  ve tedbire delâlet eder.  Rüyada hiç tanımadığı bir meclise davet edildiğini ve o mecliste pek çok meyve ve  meşrubat bulunduğunu görmek, Allah yolunda cihad etmeye ve şehitlik mertebesine  alâmettir.

* MECUSI: Rüyada ihtiyar bir mecûsi görmek, düşman ile tâbir olunur. Kendisinin  mecûsi olduğunu görmek, büyük bir günaha delâlet eder. Ve o kişi Allah’ın gadabmı  icap ettiren yalan yere yemin etmek suretiyle islamı hor ve hakir tutar, böylece ken  di felâketini hazırlar.  Rüyada ateşe taptığını görmek, sultana hizmet ile tâbir olunur. Çünkü ateş sultandır.  Eğer rüyada görülen ateşin dumanı durgun ise, bu kere rüya haram mala delâlet  eder.

* MECÛSİ MEZARLIĞI: Rüyada içinde ölü bulunan mecûsi mezarlığı görmek, haram  olan hazineye, eğer içinde ölü yoksa, kötü bir eve veya kendisine kötü bir kavmin  iltica ettikleri fena bir adama delâlet eder.

 * MECNUN: Rüyada kendisinin mecnun haline geldiğini görmek, izzet ve zenginliğe  ve dünyanın ona yönelmesine delâlet eder.  Delilik rüyası, güzel amel işlemeye de işarettir. Kadının deliliği, o senenin ucuzluk ve  bolluk içinde geçeceğine delâlet eder. Çocuğun deliliği, babası için zenginliktir.

* MEDİNE-İ MÜNEVVERE: Rüyada Nebiler Sultanının şehri Medine-i Münevvere’yi  görmek, Medine’ye inmek, din ve dünyaca hayır, bereket ve saadete alâmettir.  Rüyada kendisini Mescid-i Nebevî’nin kapısında veya Hücre-i saadetin kapısında  duruyor görmek, rüya sahibinin tevbe edip af ve mağfirete mazhariyetine delâlet eder.  Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada Medine’yi görmek, yedi veçhe ile tâbir  olunur:

a) Emn ve eman,

b) Rahmet,

c) Mağfiret,

d) Kurtuluş,

e) Güzel geçim ve maişet,

f) Cennet,

g) Doğru yola sülük.

Bir kimsenin rüyada Resûl-i Zîşan efendimizin mübarek kabri ile minberi arasında  olduğunu görmesi, cennet ehlinden olmağa delâlet eder. Çünkü Nebiyy-i Ekrem  (s.a.s):  “- Minberim ile kabrim arası cennet bahçesidir” buyurmuşlardır.

Rüyada Resûlüllah’ın kabr-i şerifini kendi evi içinde görmek, şefaat-i Resûl-i Zîşana  mazhariyete delâlet eder. Rüyada Kainatın Fahrinin mübarek kabrini süpürdüğünü  veya yıkadığını görmek, dünya ve ahiret saadetine, mesud ve bahtiyar olmağa  delâlet eder.  Rüyada Kainatın Efendisinin mübarak kabrinden nur fışkırdığını görmek, izzet ve  şerefe, dinde salaha ve şefat-i Nebeviye delâlet eder.

Rüyada mübarek kabre karşı arkasını dönüp oturduğunu görmek, Sünnet-i  Seniyyeden uzak kalmağa işarettir. Rüyada Şebe-ke-i Cenâb-ı Peygamberi (s.a.s)’ye  yapışıp ağladığını görmek, maz-har-ı şefaat olarak ahiret yurdunda mesud ve  bahtiyarlık ile şereflenmeye delâlet eder.  Rüyada Nebiyy-i Ahir Zamanın sahabilerinden birini o mahalde görmek, onun ahlakı  ile ahlâklanmaya delâlet eder.

Rüyada Medine-i Münevvere’ye gitmek üzere yola revan olduğunu görmek, Tarık-i  Müstakim’e delâlet eder. Yine rüyada Mes-cid-i Nebevi-yi pürnûr görmek, güzel hale,  refaha, sürür ve müjdeye alâmettir.  Rüyada mescid-i şerifde hutbe dinlemek, Sünnet-i Seniyyeye ittibaa delâlet eder.

* MEDRESE: Bir kimsenin rüyada din tahsili yapılan bir medrese görmesi, alim ve  fakihlere ve nizama uymaya delâlet eder.  Bazı kere de medrese görmek, hayır ve berekete ve o medresenin banisine delâlet  eder.  Rüyada medrese görmek, iyiliğe, cezaları infaz etmeye, alım-satıma delâlet eder.

* MEKKE-İ MÜKERREME: İbn-i Şîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada Mekke’yi  görmek, hacca ve o şehri ziyarete delâlet eder.  Bir kimsenin rüyada Mekke yolunda gittiğini görmesi, hacca gitmeye, hayır ve  hasenata, zühd ve takvaya, din ve dünyaca menfaata işarettir.  Rüyada Allah’ın evi Kabe’yi görmek, korkudan emin olmaya, iman ve İslama, dinde  salaha, takva ile rızıklanmaya delâlet eder.  Rüyada Kabe-i şerifi görmek, hasta için şifa ve afiyete, duanın kabulüne ve güzel  akıbete delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada Kabe’yi görmek, beş veçhe ile tâbir olunur:

a) Halife,

b) Büyük imam,

c) İman,

d) İslâm,

e) Müminlere emn ve eman

Rüyada yüzünü Hacerü’l-Esved isimli mübarek taşa sürdüğünü görmek veya onu  öpmek, ilim ehlinden bir zata intisaba ve o zattan manevi faydalar elde etmeye  alâmettir.  Bazı kere de rüyada Mekke’yi görmek, tevbe etmeye, korku ve tehlikeden emin  olmaya, düşmanlar üzerine galip gelmeye, izzet ve yüceliğe delâlet eder.

Rüyada Mekke’yi harap olmuş bir halde görmek, nimetin yok olmasına, sıkıntı ve  zarurete, keder ve üzüntüye delâlet eder.  Asi ve günahkâr kimsenin rüyada Mekke’yi görmesi, tevbeye, kafirin görmesi, İslâm  ile şereflenmeye, bekârın görmesi, evlenmeye delâlet eder.  Bir kimsenin rüyada ölülerle beraber Mekke’de olduğunu görmesi, orada ikamet  etmeye işarettir.  Rüyada Mekke’de mücavir olduğunu görmek, uzun ömre ve çokça ihtiyarlamaya  delâlet eder.

* MEKTEP: Nablusî (rh.a) demiştir ki: Rüyada mektep görmek, zelilliğe, horluğa, hakirliğe, dar geçime, ailenin nafakasının azlığına ve korkuya delâlet eder. Bazı kere de rüyada mektep görmek, yüksek bir makama delâlet eder. Mektep rüyası, çocuklara ve okumaya da işarettir. Çünkü çocuklar tahsilini orada görürler.

* MELEK: Bir kimsenin rüyada meleklerle beraber uçtuğunu veya meleklerle beraber gökte olduğunu görmesi, şehidliğe nailiyete ve Yüce Allah’ın inayetiyle kurtuluşa delâlet eder. Rüyada meleklerin gökten yere indiklerini görmek, bâtıl ina-nışlı kimselerin zelil ve hakir olmalarına, Hak üzerinde olanların da zaferine delâlet eder. Rüyada kendisini melek olmuş görmek, beş vech ile tâbir edilir.

a) İzzet,

b) Şeref,

c) Devlet,

d) Yücelik,

e) Zafer,

Rüyada bir meleği insan şeklinde ve iyi giyinmiş görmek, sürür ve hayra, çirkin şekilde ve eski, yırtık giyinmiş görmek, gam ve kedere delâlet eder. Rüyada meleklerin kendisine secde veya rükû ettiklerini ve tevazu gösterdiklerini görmek, bütün maksat ve arzuların meydana gelmesine, dünyada rızık, iyilik ve güzel şöhrete delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada meleklerin yeryüzüne indiklerini ve hayır ve müjdeli sözler söylediklerini görmesi, şehitliğe ve dünyada sevince erişmeye işarettir. Rüyada meleklerin ev ve dam üstüne indiklerini görmek, çok oldukları takdirde, veba ve taun gibi hastalıklara delâlet eder.

Rüyada meleklerin harp sahasına indiklerini görmek, düşman üzerine galibiyete alâmettir. Sıkıntı, üzüntü, keder içerisindeki kimsenin melekleri rüyada görmesi, sıkıntı ve üzüntüden kurtulmaya delâlet eder. Rüyada meleklerin kendisini erkek bir çocukla müjdelediğini görmek, âlim, salih ve muttaki bir çocuğun dünyaya gelmesine delâlet eder ve herkes o çocuğa tâbi olur. Yine rüyada meleklerden bir meleği şehir veya bir köy içinde görmek, o şehir veya köyde alim ve zahid bir zatın öleceğine alâmettir. Yahut orada zulüm ile bir adam öldürülür.

Rüyada ruhani melekleri görmek, beş şekilde tâbir olunur:

a) Şeref,

b) İzzet,

c) Bereket,

d) Ticaret, İnsanlar arasında şöhrete erişmek. Bir kimsenin rüyada melek suretine dönüştüğünü görmesi, izzet ve şerefe delâlet eder.

Nablusî (r.a) demiştir ki: Bir kimsenin meleği, çocuk görmesi, gelecek zamana; delikanlı görmesi, şimdiki zamana, ihtiyar halde görmesi, geçmiş zamana delâlet eder. Rüyada meleklerin kendisi için istiğfar ettiklerini ve mağfiret talebinde bulunduklarını görmek, din ve gidişatın güzelliğine, çok mala, hayır ve berekete delâlet eder.

Rüyada meleklerin bir kabristana indiklerini görmek, o kabristana salih bir kimsenin defnedilmesine işarettir. Meleklerin sokakta görülmesi, o mahal halkının ölçü ve tardıda eksiklik yaptıklarına delâlet eder. Bir kimsenin rüyada bir melekle güreştiğini görmesi, üzüntü ve kedere, azizlik ve yücelikten sonra hakir ve zelil olmaya alâmettir. Sıkıntı, üzüntü, meşakkat içindeki kişinin rüyada melek görmesi, sıkıntı ve üzüntüden halas olmaya delâlet eder.

Rüyada meleklerin kendisine selâm verdiklerini görmek, Allah Teâlâ’nın, basiret ve anlayış ihsan edeceğine işarettir. Bazı kere melekleri görmek şehitlere, bazı kere de emin ve hayırlı adamlara ve askerin önünde yürüyerek düşmanla cenk eden ve devlet reisi tarafından gönderilen kimselere delâlet eder. Rüyada azap meleklerini görmek, Melikin elçisini veya hakimini görmeye delâlet eder.

Yine rüyada meleklerin bir ölüye selam verdiklerini veya bir hüccet ve delil telkin ettiklerini ya da hayırlı bir şey vadettiklerini görmek, azizlik, zenginlik, ferahlık, sevinç ve selim bir kalbe malik olmaya delâlet eder. Ve o kişi muradının incisini elde eder.

Rüyada bir ölünün, azap meleklerinin kendi yanma gelmediklerini haber vermesi, rüya sahibinin güzel gidişatına, afiyette oluşuna ve taatının Allah indinde kabul edilişine ve borcu varsa o borçtan kurtuluşuna delâlet eder.

* MEKTUP: Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada mektup görmek, altı vech ile tâbir olunur:

a) Velayet,

b) Hüccet (yani delil),

c) Kuvvet,

d) Menfaat,

f) Hikmet,

g) Riyaset…

Rüyada kendisine bir mektup verildiğini görmek, her türlü hayır ve kuvvete nailiyete işarettir. Rüyada bir devlet reisinin kendisine mektup verdiğini veya mektup gönderdiğini görmek, yüksek bir makama delâlet eder. Ve rüya sahibi eğer ehil ise büyük bir memuriyete getirilir.

Rüyada insanlara mektuplar verdiğini görmek, halka iyilik etmeye, güzel amele ve rızka delâlet eder. Ebu Saidü’l-vaâz demiştir ki: Rüyada sağ elinde yazılı bir kağıt görmek, o senenin feyz ü bereket içerisinde geçeceğine delâlet eder. Sol elinde yazılı bir kağıt görmek, sonunda pişman olacağı bir işe delâlet eder.

* MELEZ AT: Rüyada melez at görmek, izzet ve şerefe, şan ve şöhrete işarettir. Çünkü melez at büyüklerin bindikleri bir hayvandır. Bazı kere de melez at görmek, yüksek mevkiye, arzu ve emelin gerçekleşmesine, uzun ömre ve ihtiyaçtan berî olmaya delâlet eder. Bir kimsenin rüyada melez at binicisini görmesi, melez atın delâlet ettiği şerefli kişi için hizmetçiye delâlet eder. Bazı kere de bu biniciyi görmek, garip haberlere ve bunlara muttali olmyaa delâlet eder.

* MELİKİN MUHAFIZI: Rüyada devlet reisinin muhafız ve bekçisini görmek, Yüce Allah’ı zikretmeye, uyanık halde bulunmaya, gönül ve kalp safasma ve geceleri ibadet etmeye delâlet eder.

* MEME: Bir kimsenin rüyada iki memesinde süt olduğunu görmesi, zenginliğe, uzun ömre ve ihtiyaçtan berî olmaya delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada meme görmek, beş vech ile tâbir olunur:

a) Küçük evlât,

b) Kız evlât,

c) Dost ve arkadaş,

d) Erkek kardeş,

e) Kız kardeş…

Rüyada bekâr bir kimsenin iki memesinde süt olup aktığını görmesi, o kimsenin evlenmesine delâlet eder.

Bazıları da demişlerdir ki: Rüyada meme görmek, yedi vech ile tâbir olunur:

1- Hazine,

2-Mal,

3- Kız evlat,

4-Maişet,

5-Hayat,

6-Din,

7-Şefkat

Rüyada memelerinin büyüdüğünü görmek, malın artmasına, güzel geçime, uzun ömre, çok şefkate, din ve itikadın sağlamlığına delâlet eder. Rüyada iki memesinde süt olduğunu gören erkek, fakir ise zengin olur ve uzun bir ömür sürer.

Bekâr bir erkeğin memesinde süt olduğunu görmesi, evlenmek ile tâbir olunur. Rüyada bekâr ve olgun bir kızın memesinde süt olduğunu görmesi, kocaya varmasına delâlet eder.

Çünkü onun memesinde süt ancak evlendikten sonra meydana gelir. Rüyalarında memede süt görmek, henüz evlenme çağma gelmemiş kızlar için, ölümlerine işarettir. Rüyada iki memesinin birden düştüğünü görmek, çocuklarının ölümüne delâlet eder. Rüya sahibinin eğer çocuğu yoksa, bu kere rüya, fakirlik ve yoksulluğa işarettir.

Rüyada iki memesi olduğu halde üçüncü bir memenin daha meydana geldiğini görmek, doğacak bir kız çocuğuna delâlet eder. Rüyada erkeğin memesi, onun gösterişliliğine, rütbesine, sağlık ve hastalığına delâlet eder.

Bazı kere de erkeğin memeleri, kendilerinde olan güzellik ve menfaat ile faydaları dokunmayan, kardeş , arkadaş, evlat ve hanıma delâlet eder. Cabirül Mağribi demiştir ki: Rüyada görülen erkek memesi kadın ile ve kadının memesi kız evlat ile tâbir olunur.

Rüyada birçok memeleri olduğunu görmek, üç vech ile tâbir edilir:

a) Aile,

b) Mal,

c) Gam ve keder

Rüyada memelerinin kadın memesi gibi olup onlardan süt damlattığını görmek, ailesi üzerine kaim olmaya, aileyi görüp gözetmeye ve kadın hakkında lazım olan şeyleri ifa etmeye alâmettir. Rüyada memesinden akan sütü bir başka adamın emdiğini görmek, hapsedilmeğe delâlet eder ve o kimse zindana düşer. Rüyada kadının memesi üzerindeki kılları koparıp temizlediğini görmesi, üzüntü, keder ve sıkıntıdan halas olmağa delâlet eder.

* MENDİL: Bir kimsenin rüyada mendil görmesi, arkadaşa, dost ve ahbaba, zevceye veya hizmetçiye delâlet eder. Rüyada görülen mendil süslü püslü ise, o takdirde büyük fazilete ve ince, derin mânâlara işarettir. İnsan için mendil bir ihtiyaçtır. Onunla elini yüzünü kurular, icabında başına sarar, beline bağlar. Bu sebeple mendil rüyası hizmetçi ile tabir edilmiştir. Mendilde görülen çirkinlik veya temizlik, yahut güzellik, yine hizmetçinin çirkin veya güzelliği ile ‘ tâbir olunur.

* MENDİLCİ: Bir kimsenin rüyada mendilciyi görmesi, alim ve elçi söz ileten adama işarettir. Yine mendilci görmek, ambarlara ve ihtiyaç zamanı için saklanan şeylere vakıf olan bir kimseye delâlet eder.

* MENEKŞE: Kişinin rüyada menekşe görmesi, emsali arasında güzel ve üstün ahlaklı bir hizmetçi ile tabir olunur. Rüyada menekşe çiçeğini yerden kaldırdığını görmek, yine güzel bir hizmetçiye delâlet eder. Bir hanımın rüyada bahçeden menekşe toplayıp kocasına verdiğini görmesi, efendisinin iltifatına mazhar olmaya alâmettir.

Rüyada güzel menekşe ve güzel ve hoş kokulu olan çiçeği görmek, sabrı ve sebatı az olan bir hanıma delâlet eder. Rüyada menekşeyi diğer çiçeklerle beraber görmek, ülfet ve muhabbet ile tabir olunur. Menekşe rüyası, bazı kere de ömrü kısa bir çocuğa delâlet eder. Ebu Saidü’l-Vaâz demiştir ki: Rüyada menekşe görmek, hizmetçiye, menekşeyi toplamak da onu öpmeye delâlet eder.

* MENİ: Nablusî (rh.a) demiştir ki: Rüyada meni görmek, devamlı olan nakit maldır, azı da çoğu da artıcıdır. Bir kimsenin kendisinden akıcı bir nutfenin çıktığını görmesi, onun için meydana çıkacak mal ile tâbir olunur.

* MENGENE: Rüyada mengene görmek, kuvvete, ikbale, mala ve şiddete delâlet eder.

* MENSUR ÇİÇEĞİ: Bir kimsenin rüyada renkleriyle beraber mensur çiçeği görmesi, küçük yaşta ölecek çocuğa veya devamı olmayan bir ferahlığa delâlet eder. Yine rüyada görülen mensur çiçeği, ilim, hikmet, garip, mensur ve ince manalı sözlere de işarettir. Bazı kere de iyi ve yeni elbiseye delâlet eder.

* MERCAN: Bir kimsenin rüyada mercan görmesi, çok mala, güzel, beyaz ye mesture bir hizmetçiye delâlet eder. Bazı kere de mercan ve boncuk bağı görmek, Allah Teâlâ’nın yasak ettiği şeye işarettir. Kirmani demiştir ki: Rüyada mercan görmek, evlada delâlet eder. Mercan ne kadar kırmızı, temiz ve saf olursa, evlat o derece güzel ve temiz olur. Üzerinde mercan taşıdığını görmek, mal ve nimete delâlet eder.

Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: Rüyada mercan görmek, dört vech ile tâbir olunur:

a) Çok mal,

b) Nimet,

c) Güzel hizmetçi,

d) Evlat Rüyada bir kimsenin kendisine mercan verdiğini görmek, o zatın malından istifadeye işarettir. Bir mercan satın aldığını görmek, hizmetçi ile tâbir olunur.

* MERCAN BALIĞI: Rüyada mercan balığı görmek, rızka, menfaata, iyi bir kısmete ve mirasa delâlet eder.

* MERCİMEK: Rüyada mercimek görmek, helal mal ile tâbir olunur. Bazı kere de mercimek görmek, yolculuğa çıkan bir kimsenin arkaya bıraktığı rızka delâlet eder. Tabircilerden bazıları, rüyada mercimek görmek, keder, üzüntü ve sıkıntı demişlerdir. Cabirü’l Mağribî demiştir ki: Rüyada mercimek görmek, hu-susan kadınlar için mala delâlet eder. Pişmemiş mercimek yediğini görmek, gam ve kedere işarettir.

* MERDİVEN: Bir kimsenin rüyada merdiven görmesi, işlerde selamete, iyilikle emretmeye, kötülüklerden de men etmeye alâmettir. Rüyada merdiven üstüne çıktığını görmek, rif at ve izzete, kuvvet ve kudrete ve dinde salâha delâlet eder.

Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada merdiven görmek, salih kimseler için düşmana galip gelmeye ve zafere, fesat kişiler için de dinde noksanlığa delâlet eder. Rüyada hasta bir adamın merdivenin son basamağına kadar çıktığını görmesi, ömrünün tamam olduğuna delâlet eder. Rüyada uzun ve geniş bir merdivenden çıktığını görmek, yüksek bir memuriyet ile tâbir olunur.

Eğer rüya sahibi ehil ise çok yüksek mevkilere çıkar. Cabirü’l-Mağribî demiştir ki: Rüyada bir merdivenden çıktığını, indiğini tekrar çıktığını ve yine indiğini görmek, insanlar hesabına hayır ve iyilikle çalışmaya delâlet eder ve herkes ondan faydalanır.

Rüyada merdivenden ayağı kayıp düştüğünü görmek, makam ve mevkiden düşmeye işarettir. Rüyada taş merdivenden çıktığını görmek, kalp karanlığına ve yürek katılığına delâlet eder. Rüyada ağaç merdiven üzerine çıkmak, itaat etmeyen kimseye iyilikle emretmeye, kötülüklerden kaçındırmaya ve hayırlı bir öğüde delâlet eder. Dertli üzüntülü kimsenin rüyada merdiven görmesi, üzütü ve kederden selamete ereceğine işarettir. Yine merdiven rüyası, yolculuğa ve şanı yüce bir zata delâlet eder.

Rüyada yeni bir merdiven üzerine çıktığını görmek, dört şekilde tâbir olunur:

a) Hayra ermek,

b) Din,

c) Dünyada yükseklik,

d) İşlerde selamet.

Rüyada demir bir merdivenden düştüğünü görmek, dinde zayıflığa delâlet eder. Kendisi üzerinde iken merdivenin kırıldığını görmek, düşmana mağlubiyete delâlet eder. Rüyada hayırlı bir söz dinlemek ve işitmek için merdiven üzerine çıktığını görmek, galibiyet ve büyüklük ile tâbir olunur.

* MERDİVEN BASAMAKLARI: Nablusî demiştir ki: Rüyada merdiven basamaklarını görmek, yücelmenin sebeplerine, dünya ve ahirete yönelmenin vesilelerine alâmettir. Denilmiştir ki: Merdiven salih amellerdir. Birinci basamak namaz, ikinci oruç, üçüncü zekât, dördüncü sadaka, beşinci hac, altıncı cihad, yedinci Kur’ân-ı Kerim okumaktır. Rüyada yüksek bir çardağın en yukarısına çıktığını görmek, cennetin en yüksek derecesine vasıl olmaya işarettir.

Yüksek yere çıkmaksızın o çardağın biraz aşağı basamağında durduğunu görmek, ölümünden sonra cennetin yüksek derecelerine erememeye delâlet eder. Rüyada merdiven basamaklarından aşağıya indiğini görmek, yolcu ise seferden dönmeye işarettir. Reis ise vazifeden azledilmeye alâmettir. Bazı kere de rüyada merdiven basamakları görmek, mühlet vermeye, hileye ve derece derece bir şeye yaklaşmaya delâlet eder. Yine merdiven basamakları, yolcunun durak ve konak yerlerine işarettir. Rüyada görülen merdiven basamakları kerpiçten ise, bu rüya güzeldir.

Kiremit ve tuğla gibi şeylerden olursa bunun zıttı ile tâbir edilir. Çamur ve balçıktan olan merdiven ayaklarını görmek, vali ve daha yüksek makamlardaki kimseler için din ile beraber izzet ve kudrete delâlet eder. Tüccar kimsenin böyle bir rüya görmesi, din ile beraber ticarettir.

Rüyada görülen merdivenin ayakları taştan ise kalp katiliğı ile beraber yüksekliğe işarettir. Ağaçtan olursa nifak ve riya ile beraber yine yüksekliğe delâlet eder. Çünkü insan merdiven basamaklarından çıka çıka ta yükseklere varır. Altından merdiven basamakları görmek, devlet, servet ve bolluğa işarettir. Eğer gümüşten olursa her basamağın adedince hizmetçiye delâlet eder.

Bakırdan yahut tunçtan ise dünya metaına delâlet eder. Yine rüyada basamaklardan yukarıya çıkmak, azar azar nail olunacak yükseklik ve cennetteki derecedir. Yavaş yavaş ve temkin ile basamakları çıktığını görmek de cenneetteki dereceye delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada sayarak merdivenleri çıktığını görmesi, basamakların sayısı kadar hayat sürmeye işarettir. Beş basamak, beş vakit namaz ile tâbir olunur. Bu sebeple basamaklarda meydana gelen kusur ve noksanlık, namazda meydana gelen noksanlıktır. Rüyada merdiven basamakları üzerinde oturduğunu gömek, nimet, izzet ve devlete delâlet eder.

* MERİH YILDIZI: Rüyada merih yıldızını görmek, korku, üzüntü, keder, şer ve kan dökülmesine delâlet eder. Rüyada Merinin yukarıdan aşağıya indiğini, uğursuz veya yanar halde bulunduğunu görmek, yangın felâketine, zulme, kapalı şeylerin açılmasına ve evlerin yıkılmasına delâlet eder. Bazı kere de Merih yıldızı görmek, devlet reisinin kumandanı veya devletin polisine delâlet eder.

* MERİNOS: Rüyada merinos koyunu görmek, helal rızka, nimete, çok kazanca ve berekete delâlet eder.

* MERKÜR: Rüyada merkürü veya onunla şakalaştığmı görmek, devlet büyüklerinden birisiyle karşılaşmaya delâlet eder. Bazı kere de merkür görmek, rüya sahibinin bir taraftan diğer bir tarafa nakletmesine işarettir. Bazan da üzüntü, keder ve sava-. şa delâlet eder. Yine merkür rüyası, devletin güvenlik kuvvetlerine de işarettir.

* MERKEP: Rüyada merkep görmek veya ona binmek, baht ve yüce mertebe ile tâbir edilir. O merkepte görülen iyi ve kötü her şey rüya sahibinin bahtı ile tâbir olunur. Rüyada kendi malı olan merkebi görmek, hayır kapılarının açılmasına delâlet eder. Ve o kişi üzüntü, keder, gam gibi sıkıntılardan halas olur.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada merkep görmek, on vech ile tâbir olunur:

a) Baht,

b) Devlet,

c) Riyaset,

d) Mal,

e) Zevce,

f) Hizmetçi,

g) İzzet,

h) İkbâl,

ı) Mertebe,

i) Emrin yerine getirilmesi.

Rüyada görülen en iyi merkeb sahibine son derece muti olan merkebdir. Rüyada merkep eti görmek, ticarette kazanca ve men-faata delâlet eder. Rüyada kendi merkebini öldürüp etinden yediğini görmek, mal ve maişetten dolayı hüzne ve kedere düşmeye delâlet eder.

Kirmani demiştir ki: Rüyada bir merkep satın aldığını gören bir hayra erer, rüyada merkebinin bir gözü kör olduğunu görenin maişeti ve işleri bozuk gider. Rüyada merkebinin at olduğunu görmek, hükümet tarafından gelecek hayır ve menfaata işarettir. Rüyada merkebine ağır bir yük yükleyip üzerine bindiğini görmek, nihayetsiz servet ve mala ve de zenginliğe alâmettir. Merkebin anırdığını görmek, fena bir habere işarettir. Rüyada dişi merkebe bindiğini görmek, hayır ve berekete delâlet eder.

* MERMERCİ: Bir kimsenin rüyada mermerciyi görmesi, beyaz ve kırmızı hasır veya kumaş dokuyucuya yahut da yorgancıya işarettir. Bâzı kere de mermerciyi görmek, şeref, izzet, yücelik, dostluk ve muhabbete delâlet eder.

* MERMER: Rüyada mermer taşı görmek, dört vech ile tâbir olunur:

a) İzzet,

b) Yükseklik,

c) Mal,

d) İyi geçinen karı koca…

Bir kimsenin rüyada nezdinde mermerden bir şey olduğunu görmesi, fakirlikten sonra zenginliğe, bekâr ise, evliliğe delâlet eder. Rüyada mermerden yapılan havuz, fıskiye, su oluğu ve çeşmeyi görmek, keder ve şiddetin gitmesine, ferah ve sevincin gelmesine, şerefli zevceye, güzel çocuğa, menfaata, yüksek eve ve bol rızka delâlet eder.

Rüyada mermerden kabirler, nakışlı direkler, sütunlar ve mermer mihraplar, âhiretin saadet ve salahına, güzel medhe ve daima makbul olan vakitlere delâlet eder. Yine rüyada, mermer direk ve ayaklar ve temeller, menfaat ve yaşayışa, şöhretin her tarafı kaplamasına delâlet eder. Mermer köprüler de güzel kadınlara alâmettir. Rüyada bazısı, bazısının içine yerleştirilmiş mermer taşı görmek, güzel yazıya ve çok mehir vererek evlenmeye delâlet eder.

* MERSİN AĞACI: Rüyada mersin ağacı görmek, ümit, sıhhat ve afiyete delâlet eder.

* MESCİD: Mescitler Allah’ın evleridir. Mescitlerde Allah Teâlâ’ya ibadet yapılır. Bu sebeple rüyada mescid gömek, hayır, bereket, ilim, hikmet, izzet ve şerefe delâlet eder. Mescid rüyası, âlimlere de işarettir. Rüyada mescidin kapılarını görmek, erkek âlimlere ve hafızlara delâlet eder.

Rüyada bir mescid yaptırdığını görmek, sünnete, hayra, nimete, akrabaları ziyarete, ehil ise hakim olmaya delâlet eder. Rüyada kendi evinin mescide dönüştüğünü görmek, hayırlı amele, ibadet ve şerefe, izzet ve yüksekliğe erişmeye alâmettir.

Rüyada dükkanının mescid veya mescidin dükkan olduğunu görmek, bol rızka, helal kazanca ve menfaata delâlet eder. Bir kimsenin rüyada terkedilmiş mescitleri görmesi, alimlerin ihmalkar ve kusurlu oluşlarına, insanlara iyilikle emir etmemelerine, onları kötülüklerden de sakındırmamalarına delâlet eder.

Bir kişinin rüyada mescidin saçak ve tavanını yaptığını görmesi, fakir fukaraya ve yetimlere yardım etmeye işarettir. Rüyada bir mescide vardığını fakat onun kapalı olduğunu ve kendisi için açıldığını görmek, borçlu ve darda kalan bir kimseye yardım etmeye ve onu sıkıntıdan kurtarmaya delâlet eder.

Ve o kişi halk tarafından övülür. Rüyada bir mescid içinde öldüğünü görmek, makbul bir tevbe-den sonra ölmeye işarettir. Rüyada mescidin halılarının eskimiş ve yıpranmış olduğunu görmek, o mescidin cemaatının halinin bozulmasına delâlet eder. Rüyada Mescid- i Haram’a girdiğini görmek, korku ve şiddetten emin olmaya, bekar için güzel ve saliha bir kadınla evlenmeye delâlet eder.

* MESCİD-İ AKSA: Bir kimsenin rüyada Mescid-i Aksa’da namaz kıldığını görmesi, büyük bir mirasa nail olmaya delâlet eder. Veya kendisi iyilik ve ihsan sahibi biri olur. Rüyada Mescid-i Aksa’da kıbleden başka tarafa namaz kıldığını görmek, hacca git meye işarettir.

Rüyada kendisini Beyt-i Mukaddes’te abdest alıyor görmek, ele geçecek mala alâmettir ve mağfirete delâlet eder. Çünkü abdest, hataları temizler. Rüyada Mescid-i Aksa’dan dışarı çıktığını görmek, yolculuk ile tabir olunur. Elinde miras malı bulunuyorsa, o mal elinden gider.

* MEST: Abdest için ayağa giyilen mesti rüyada görmek, bekâr için saliha bir kadınla evlenmeye delâlet eder. Mest rüyası, hizmetçiye, mala ve kötü şeylerden korunmaya delâlet eder. Rüyada ayağına iki mest giydiğini görmek, denizde veya bir binek üzerinde yolculuğa delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada sıkı halde mest giydiğini görmesi, üzüntü ve sıkıntıya ve borç ile aranmaya işarettir. Rüyada atkı ile beraber mest giymek, rütbenin üstünlüğüne ve geniş rızka delâlet eder. Denilmiştir ki: Mesti kışın evvelinde görmek hayra, sonunda veya yazın görmek de, üzüntü ve kedere alâmettir. Rüyada mest görmek, zevceye de delâlet eder.

Tek bir mest bulduğunu görmek, ahiretini terk ederek dünyaya meyletmeye ve farzları terk edip nafile ile meşgul olmaya delâlet eder. Rüyada mestinin kuyuya düştüğünü veya yandığını görmek, eğer evli ise hanımın ölümüne delâlet eder. Rüyada hiç giymediği halde mest görmek, yabancı kavimlerden gelecek mala delâlet eder.

Rüyada bekâr bir adamın altı yırtık mest aldığını görmesi, evleneceği kadının dul olacağına alâmettir. Rüyada iki mesti çalınmış olduğunu görmek, iki türlü üzüntüye delâlet eder. Rüyada mest görmek, hayvanlar ile de tabir olunur. Mestte meydana gelen şey, hayvanında da meydana gelir. Rüyada elinden mestinin birinin gittiğini görmek, malının yarısının gideceğine işarettir. Eğer iki mesti birden gitse, bu defa malının tamamı elinden çıkar.