RÜYA TABİRLERİ – M HARFİ

M

* MAAŞ: Rüyada çalıştığınızın karşılığı olarak maaş aldığınızı görmeniz, helal rızka  ve menfaata delâlet eder.

* MABET: Rüyada ulu bir mâbed görmek, kendi dininin mabedi ise hayır ve berekete  delâlet eder.  Yine mabed rüyası, şeref, izzet, sıhhat ve afiyete ve dinde salâha delâlet eder.

* MACUN: Kişinin rüyada macun görmesi, hastalıktan şifa bulmaya ve neslinin  çokluğuna işarettir. Ot, çiçek, yemiş ve hububattan çıkarılan yağların tâbiri de  böyledir.  Rüyada bir kimsenin kendisine macun verdiğini görmek, onun vesilesiyle afiyet  bulmaya delâlet eder.

* MAĞARA: Rüyada mağara görmek, korku ve şiddet halinde bulunan kimse için  emniyet ve korunmaya delâlet eder.  Mağara rüyası, vazife almaya, yüksek kimselerle dostluğa ve sıkıntılardan  kurtulmağa delâlet eder.  Rüyada mağara görmek, beş türlü de tâbir edilir:

a) İnsanın seyyidi ve imamı,

b) Baba,

c) Üstad ve hoca,

d) Zevce,

e) Sığınak…

İşsiz kimse için mağara rüyası, vazife almağa, devlet kapısına yaklaşmağa ve  sıkıntıdan kurtuluşa delâlet eder.  Ibn-i Sîrîn demiştir ki: Rüyada karanlık bir mağaraya girdiğini görmek, rüya sahibinin  vefatına delâlet eder. Çünkü mağara onun mezarıdır.  Rüyada mağaraya girdiğini ve fakat hemen çıktığını görmek, zor ve çetin bir işten  sonra feraha ve selâmete ermeye işarettir.  Bazı kere de rüyada mağara görmek, “Ashab-ı Kehf’ in meşhur kıssasına binaen  rüya sahibinin çok ömürlü olduğuna ve hayrının devamlılığına delâlet eder.  Yine mağara rüyası, Hicret esnasında Resûl-i Ekrem efendimiz ile Hazret-i Ebu Bekir  Sıddık’ın beraber bulundukları mağaraya nisbeten bereket ve nasibe erişmeye  delâlet eder.

* MAHFE: Bir kimsenin rüyada mahfe görmesi, yolculuğa ve bir yerden diğer bir  mekana nakletmeye işarettir. Bazı kere de mahfe görmek, kadri yüce bir kadın ile  tâbir olunur.

* MAHLEB: Rüyada mahleb görmek veya yemek, güzelliği övmeye işarettir. Mahleb  almak, koklamak, ona malik olmak, hayır ve berekete delâlet eder. Mahleb sattığını  görmek iyi değildir. İnsanın güzel şöhretinin zayiine işaret sayılır. (Mahleb, Salebe  benzeyen güzel kokulu bir köktür ve ondan yapılan yiyecektir.)

* MAHMUZ: Bir kimsenin rüyada mahmuz görmesi, izzet, şeref ve rütbe ile tâbir  olunur. Rüyada ayağında mahmuz olduğunu görmek, şeref ve şana işarettir.  Mahmuzun zayi olduğunu veya kırıldığını görmek, şan ve şereften noksanlığa delâlet  eder.

* MAHKEME KATİBİ: Rüyada mahkeme katibini görmek, insana aniden hücum eden  hilekar bir kimse ile tâbir olunur. Yine mahkeme katibi, üzüntü, şiddet ve cezaya  işarettir.

* MAHKEME: Rüyada Mahkeme huzurunda hesap verdiğini ve hesabını tas tamam  yaparak kurtulduğunu görmek, bütün sıkıntılardan kurtulmaya, sürür ve feraha delâlet  eder.  Ceza mahkemelerini görmek, üzüntü, sıkıntı ve meşakkata işarettir.

* MAHMIL: Rüyada deve üzerine konan mahmili görmek, ayrılığa ve kadına delâlet  eder.  Yine rüyada, hacıların bindiği mahmili görmek, ferahlık ve sevince, hacca ve müjdeye  delâlet eder.

* MAHYA: Rüyada mahya görmek, izzet, ikbâl, hayır ve berekete işarettir. Mahya ile  Lâ ilahe illallah yazıldığını görmek, Al-lahü Teâlâ’yı birlemeye ve zikre delâlet eder.

* MAHZEN: Yer altında olan mahzeni rüyada görmek, çocuğuna terbiye veren  anneye delâlet eder. Çünkü çocuğun ana rahmindeki kuvvet ve rızkı, rüya sahibinin  tükeninceye kadar yiyeceği mahzende saklı olan eşyası gibidir.  Bu sebeple rüyada yıkılıp yok olduğunu veya kapanmış olduğunu görmek, eğer rüya  sahibinin hasta annesi varsa, o kadının ölümüne delâlet eder.  Rüyada mahzen içindeki yemeğin ve yiyeceklerin çöp veya toprak olduğunu görmek,  hububat ve yiyeceklerin fiatının düşeceğine işarettir. Şimdi zamlar sel gibi akıyor,  bunun rüyasını bile görmek, ne güzel…

Fakir bir kimsenin rüyada mahzenin yiyecek ve hububatla dolu olduğunu görmesi,  hanımın hamileliğine delâlet eder.  Rüyada, mahzende depolanmış yiyecek ve hububat üzerine âteş düştüğünü görmek,  o gibi şeylerde kıtlık ve sıkıntı meydana geleceğine delâlet eder.  Rüyada hasta bir kimsenin bilmediği bir mahzen veya çukura düştüğünü görmesi,  onun ölümü demektir. Gemide ise, boğulur.  Mahzende hurma, şeker veya tatlı gıdaların depo edildiğini görmek, hububat ve  yiyecek şeylerin fiyatlarının yükselmesine alâmettir.

* MAİYET BÖLÜĞÜ: Rüyada Maiyet bölüğü görmek, kuvvet ve şerefe, hasta için  şifaya delâlet eder.

* MAKAS: Kişinin rüyada makas görmesi, malın ziyadeleşmeşine, rızkın  bollaşmasına ve murada ermeye delâlet eder.  Rüyada makasla saç veya yün kırktığını görmek, çok mala ve o malı biriktirmeye  işarettir. Yine makas görmek, mal taksim eden kimse ile de tâbir olunur.  Rüyada kendisine gökten bir makas indiğini görmek, ömrün bittiğine ve ölüme delâlet  eder.  Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada makas görmek, üç şekilde tâbir olunur:

a) Taksim edici bir kimse,

b) İyi bir dost,

c) İnsanlar arasında fitneye kapı açan biri…

Kirmani demiştir ki: Rüyada kendisine bir makas verildiğini görmek, elinde her nesi  varsa onun bir misli artmasına delâlet eder. Makasın kırıldığını veya kırık bir makas  görmek, bunun tam zıttı. O takdirde eldeki malın elden çıkmasına işarettir.

Rüyada makas ile bir şey kestiğini görmek, murada ermeye ve sürura delâlet eder.  Yine rüyada kendi saçını, tırnağını veya elbisesini makasla kestiğini görmek, hayır ve  menfaata delâlet eder.  Mahkemesi olan bir kimsenin rüyada elindeki makasla bir şey kesemediğini görmesi  davayı kaybetmeye işarettir.

Makas rüyası her halükârda hayır ile tabir olunur. Rüyada elinde makas olduğunu  görmek,.akrabanın, dostların, çocukların, hizmetçilerin ve her şeyin çoğalmasına  alâmettir.

* MAKBUZ: Rüyada hayır işleri için para toplanan makbuzu görmek, iyilik ve hayra,  sadakaya, helâl kazanca delâlet eder.

* MAL: Rüyada bir yerde gömülü mal, yani hazine görmek, ilme ve menfaata delâlet  eder. Çok çok mala sahip ve malik olduğunu görmek, üzüntü ve keder ile tâbir olunur.  Çünkü mal insanı meşgul eder ve çok kere de ahireti unutturur.

* MALA: Sıvacıların kullandıkları bu aleti görmek istikbalin ve işlerin iyi olacağına  delâlet eder.

* MANASTIR: Bir kimsenin rüyada manastır görmesi, güzel ahlaka, uzlete çekilmeye,  yalnızlığa, nefsani ve şehevî arzuları kesmeye delâlet eder.  Hasta kimsenin rüyada manastır görmesi, ölüm ile tâbir olunur. Veya o hasta dünya  zevklerinden mahrum kalır.  Rüyada bir manastıra amir olmak veya manastır yaptırmak, rütbeye, kadir ve  kıyamete delâlet eder.  Bazı kere de manastır görmek, devlet başkanına, reise ve şan şöhretli bir kimseye  delâlet eder.  Rüyada manastır görmek, tabirce, aynen kilise gibi tâbir edilir. Kilise babına bakınız.

* MANAV: Rüyada manav görmek, zahmet ve meşakketle rızkını kazanan kimseye  delâlet eder.

* MANDA: Kişinin rüyada manda görmesi, bit’at sahibi ve takatinin fevkinde halkın  eziyetine tahammül eden ve hiç kimseden korkusu olmayan heybetli ve şecaatli bir  adama işarettir.  Kadının rüyada manda boynuzu gibi boynuzu olduğunu görmesi velayete nâliyete  işarettir. Eğer bekar ve ehil ise devlet reisinin yakınları ile evlenir.

Yine rüyada manda görmek, heybetli, hileli söz sözleyen, kara ve denizde çok çok  sefer eden, haris ve düşman üzerine saldıran bir kimseye delâlet eder.  Bazı kere de manda rüyası, kendisinde hayır ve menfaat olmakla beraber zahmet  çekmeye, çalışmaya ve darlığa işarettir. Çünkü mandalar en zahmetli işlerde  kullanılır.

* MANDAL: Rüyada mandal görmek, kilit gibi tâbir edilir. Kilit, hazırlık, delil ve  kuvvettir. Rüyada kapıyı arkadan mandal ladığını görmek, zafere, kuvvete ve  emniyete işarettir.

* MANDALİNA: Rüyada mandalina görmek, limon gibidir.

* MANDIRA: Rüyada mandıra ve ağıl görmek, ehil kimse için memuriyete delâlet  eder. İçinde koyunların bulunduğu ağıl görmek, rızka, menfaata ve berekete delâlet  eder.

* MANGAL: Rüyada bir mangal satın aldığını görmek, ele geçecek mal ile tâbir  olunur. Mangal rüyası, malı muhafaza eden sandık ve kasa gibi şeylere de işarettir.  Rüyada mangalı zayi ettiğini veya kırdığını görmek, zarar ve ziyana delâlet eder.

* MANGIR: Rüyada elinde para tuttuğunu veya birinden para aldığını görmek, ticaret  işleriyle uğraşmaya delâlet eder.  Yolda veya bir yerde gümüş ve altın para bulmak, gümüşün ve altının delâlet ettiği  şey gibidir.

* MANCINIK: Rüyada mancınık görmek, iftira etmeye ve uzunca söylenen bir söze  işarettir. Mancınık rüyası, hile, masum ve mazlumlara yardım, kâfirler için de helak ile  tâbir olunur.  Rüyada mancınık taşı görmek, elçiye delâlet eder.  Rüyada mancınık ile taş attığını görmek, kahretmek ve hile yapmaya alâmettir. Bazı  kere de mancınık rüyası, alimlere ve namuslu kadınlara iftira etmeye işarettir.

* MANCINIK TAŞI: Rüyada kuvvetini tecrübe için mancınık taşını kaldırdığını  görmek, şecaatli ve kuvvetli bir kimse ile muaraza etmeye işarettir.  Rüyada bir kadının kendine taş attığını görmek, kadınların hile ve sihirlerine delâlet  eder.  Bir dağın tepesinden taş atıldığını görmek, o yerde çıkacak fitne ve fesada işarettir.

* MANİFATURACI: Manifaturacı rüyası, insanlar arasında güzel, hoş sanatları ve  çokça iyiliği olan bir kimseye delâlet eder. Rüyada sattığı şey karşılığında para  almak, yapılan amelin riya ile yapıldığına ve bunların sevabını mahvedecek kötü bir  söz söy lemeye delâlet eder.  Rüyada herhangi bir şeyi tartmak, rüşvete ve ödenmesi zarurî olan şeye delâlet eder.  Bazı kere de manifaturacı görmek, rızka, fakirlikten sonra zenginliğe, bekâr için  evlenmeye delâlet eder.

* MARANGOZ: Bir kimsenin rüyada marangoz görmesi, halkı terbiye eden adam ile  tâbir olunur. Zira marangoz ağaçları yontar, onlara şekiller verir ve işe yarar hale  getirir.  Yine marangoz rüyası, münafıkları men etmek vacip olan şeylerle onları susturmak  ile de tabir edilir.

  Gemi inşa eden marangoz, yolculuğa, kanalların marangozu, menfaat ve faydaya ve  emlaktan kâr ve ticaret görmeye, su değirmeni marangozu, şer ve düşmanlıklara  alamettir.  Rüyada kilit ve kapı marangozu görmek, zevce ve çocuklara, çiftlik marangozu,  çiftçilik yapmaya işarettir.  Rüyada kendisini marangoz olmuş görmek, geniş rızka, menfaat ve mala delâlet  eder.

* MARAŞAL: Rüyada elbiseleri içinde bir maraşal görmek, kuvvet ve kudrete,  istikbalin parlaklığına ve bahtın açıklığına delâlet eder.

* MARAZ: Kişinin rüyada kendisini hasta görmesi, nifaka, dinde noksanlığa, üzüntü  ve kedere delâlet eder.

* MARMELAT: Bir kimsenin rüyada marmelat yediğini görmesi, zor ve çetin işlerin  yoluna gireceğine ve rızka delâlet eder.

* MARSAMA: Bu bir bitki türüdür. Rüyada bunu görmek, daimi olan bir ferahlık,  sevinç ve devlete delâlet eder. Yine bu rüya, zevce ve çocuklara da işarettir.  Rüyada bu bitkiyi kökü ile beraber görmek, fevkalade güzel ve hayırlıdır.

* MARTI: Rüyada martı görmek, servet sahibi, cömert, kerim bir kimseye delâlet  eder. Bazı kere de martı görmek, zengin, güzel ve iffetli bir kadına alâmettir.  Rüyada bekâr bir adamın bir martı tutup evine getirdiğini görmesi, zengin ve güzel bir  hanımla evlenmeye delâlet eder.  Bir kimsenin kendisine martı hediye ettiğini görmek, o zattan gelecek hayır ve  menfaata işarettir. Martı eti yediğini görmek, haram mala, tüyü v.s. az bir nimete  delâlet eder.

* MARUL: Rüyada pazardan marul aldığını görmek, temiz rızka, marul yemek, sıhhat  ve afiyete delâlet eder.

* MASA: Rüyada üzeri yemeklerle dolu masa görmek, zenginliğe, rızka, sürür ve  feraha delâlet eder. Boş masa görmek, işlerin durgunluğuna ve ihtiyaçlara işarettir.  Üzeri dinî ve ilmî kitaplarla dolu masa görmek, şerefe, izzete, ilme ve hayırla  yadedilmeye işarettir.

* MASAL: Rüyada bir kimseden aslı astarı olmayan masal dinlediğini görmek, yalan  haber işitmeye delâlet eder.

* MASARACI (Meyve veya hububatı sıkıp suyunu çıkaran): Rüyada böyle bir kimseyi  görmek, zikr-i cemil ve hayrı çok bir adama delâlet eder.  Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada meyvelerden veya hububattan bir şey sıkıp  yağ çıkardığını görmek, mühim işle vazifelenmeye ve insanlar arasında hayır ve  ihsan ile anılmaya delâlet eder.

Ebu Saidü’l-Vaâz demiştir ki: Rüyada susam sıktığını ve yağ çıkardığını görmek,  uluvv-i mertebeye işarettir. Rüyada zeytin sıktığını görmek, hayır ve menfaata,  selâmet ve afiyete delâlet eder.  Rüyada ceviz, badem gibi şeylerden yağ çıkardığını görmek, zahmet ve meşakkatle  para kazanmaya işarettir. Çünkü cevizden yağ çıkarmak zahmetli bir iştir.

* MASURA: Rüyada masura görmek, mal, menfaat ve rızka delâlet eder.

* MATKAP: Bir kimsenin rüyada matkap görmesi, çok hilebaz ve sert konuşan  adama işarettir. Bazı kere de matkap görmek, ihtiyaçları gidermeye ve maksatlara  yardım etmeye alâmettir.  Yine matkap rüyası: Çok yolculuk yapmaya, kuyuları kazmaya ve hayvanların  erkeğine delâlet eder.

* MAYIS BÖCEĞİ: Nablusî demiştir ki: Rüyada görülen mayıs böceği, gazaplık ve  çoluk çocuğunun nafakasını sıkan kimsedir. Rüyada mayıs böceğinin erkeğini  görmek, şerli hizmetçiye, dişisi de lohusa kadının ölümüne delâlet eder.  Yine mayıs böceği görmek, hayırsız ve inatçı bir kadın ile tabir olunur. Bu sebeple  rüyada mayıs böceğine rast geldiğini görmek, inatçı bir kadınla karşılaşmaya işarettir.  Bazı kere de rüyada mayıs böceği görmek, haram mal sahibi bir düşmana delâlet  eder.

* MAYMUN: Bir kimsenin rüyada Maymun görmesi, kendisinde her türlü ayıp bulunan  bir adama işarettir.  Rüyada maymunun yanından savuşup gittiğini görmek, düşman üzerine galip  gelmeye delâlet eder. Maymun eti yediğini görmek, yeni bir elbiseye işarettir.  Rüyada maymunun kendisini ısırdığını görmek, bir adam ile arada meydana gelecek  kavga ve düşmanlığa delâlet eder.

Maymun görmek, hastalık ile de tâbir olunur. Maymun, hilekâr, sihirbaz, oynak,  güvensiz bir kimseye de delâlet eder.

Danyal (a.s) demiştir ki: Rüyada erkek maymun görmek, gaddar, sihirbaz ve müfsid  bir adama delâlet eder. Dişi maymun, müfside ve sehhare bir kadın ile tâbir olunur.  Rüyada kendisine bir maymunun bir şey verdiğini ve onu yediğini görmek, ehl-i iyali  için mal biriktirmeye işarettir.  Rüyada maymun etinden yediğini görmek, şiddetli keder ve hastalığa delâlet eder.  Hatta hastalık onu ölüm derecesine yaklaştırır.

Bir kimsenin rüyada maymunun sırtına bindiğini ve onu dilediği gibi sürdüğünü  görmesi, düşmanı kahretmeye işarettir.  Rüyada bir maymunu omuzuna aldığını görmek, hırsızlık ile tâbir olunur. Çok kere de  rüyada maymun görmek, zulüm ve haddi aşmaya, günaha, Allahü Teâlâ’nın gadabmı  icabettiren fenalıklarda bulunmaya delâlet eder.

Rüyada bir maymunla kavga ettiğini ve ona galip geldiğini görmek, hastalığa delâlet  eder, sonra hastalıktan şifa bulur.  Bazı kere de maymun rüyası, nimeti elinden alınmış fakir ve mahrum bir kişiye delâlet  eder.

* MAYDANOZ: Rüyada maydanoz görmek, her zamanda ve her suretle hayra delâlet  eder.  Sararmış ve solmuş maydanoz görmek, hafif bir hastalık ile tabir olunur.  Pişmiş maydanoz yediğini görmek, sıhhat ve bedenin afiyetine, hasta için şifa  bulmaya delâlet eder.  Rüyada çiğ maydanoz yediğini görmek, bir kadından hayır ve menfaat görmeğe  işarettir. Ancak küfran ile mukabele edeceğinden bu hayrın devamı az bir zaman  içindir.

* MAZI: Rüyada mazı görmek veya ondan yemek, büyüyen ve artan bir mala işarettir.

* MECLİS: Rüyada Allah Teâlâ’nın zikredildiği bir meclis görmek ve o mecliste  bulunmak, af ve mağfirete nailiyete delâlet eder.  Rüyada hafızların toplanıp Kur’ân okudukları bir meclisi görmek ve o mecliste  bulunmak, ilme, fazilete ve fazlaca yüksekliğe delâlet eder.

Nablusî demiştir ki: Rüyada vaaz meclisinde takva ile ilgili söz söyleyen ve sözünde  de doğru olan kimse, üzüntüden kurtulur ve hastalığı şifa bulur. Veya borçtan halâs  olur ya da zâlim kimselere galip gelir.  Rüyada alim ve fazıl kişilerin toplandığı meclisi görmek ve onların üstünde bir yere  oturmak, kendisi o makama ehilse, ilim, fazilet, rütbe ve makama ve fazlaca yüceliğe  delâlet eder.

Yine rüyada meclis görmek, rütbeye, binilen hayvana, ahşaptan yapılan ve üstünde  oturulan sedire delâlet eder.  Meclis rüyası, zevceye, çocuklara ve kendisinin sırrına vakıf hizmetçiye delâlet eder.  Rüyada bir cemaate öğüt ve nasihat ettiğini görmek, din yolunda hizmete işarettir.  Yine rüyada insanlara vaaz ettiğini ancak vaazını tamamlayamadığını görmek,  işlerde müşkülata uğramaya, üzüntü ve kedere delâlet eder.  Rüyada kürsü üzerinden halka vaaz ettiğini gömlek, halkın riyaset ve siyasetine nail  olmağa işarettir.  Rüyada bir mecliste ve kürsü üstünde büyük bir alimin vaaz ettiğini ve insanlara  öğütler verdiğini görmek, hayır ve menfaate, ilim ve hikmete delâlet eder.

Kendisi o  işe ehil olmadığı halde vaaz ettiğini görmek, hüzün ve gama işarettir,  Bazı kere de rüyada vaaz edeni veya kendisinin vaaz ettiğini görmek, yahut vaaz ve  zikir meclisinde bulunmak, dinde hayır, salâh itikad, hüsn-i hatime, ahiret saadeti, rey  ve tedbire delâlet eder.  Rüyada hiç tanımadığı bir meclise davet edildiğini ve o mecliste pek çok meyve ve  meşrubat bulunduğunu görmek, Allah yolunda cihad etmeye ve şehitlik mertebesine  alâmettir.

* MECUSI: Rüyada ihtiyar bir mecûsi görmek, düşman ile tâbir olunur. Kendisinin  mecûsi olduğunu görmek, büyük bir günaha delâlet eder. Ve o kişi Allah’ın gadabmı  icap ettiren yalan yere yemin etmek suretiyle islamı hor ve hakir tutar, böylece ken  di felâketini hazırlar.  Rüyada ateşe taptığını görmek, sultana hizmet ile tâbir olunur. Çünkü ateş sultandır.  Eğer rüyada görülen ateşin dumanı durgun ise, bu kere rüya haram mala delâlet  eder.

* MECÛSİ MEZARLIĞI: Rüyada içinde ölü bulunan mecûsi mezarlığı görmek, haram  olan hazineye, eğer içinde ölü yoksa, kötü bir eve veya kendisine kötü bir kavmin  iltica ettikleri fena bir adama delâlet eder.

 * MECNUN: Rüyada kendisinin mecnun haline geldiğini görmek, izzet ve zenginliğe  ve dünyanın ona yönelmesine delâlet eder.  Delilik rüyası, güzel amel işlemeye de işarettir. Kadının deliliği, o senenin ucuzluk ve  bolluk içinde geçeceğine delâlet eder. Çocuğun deliliği, babası için zenginliktir.

* MEDİNE-İ MÜNEVVERE: Rüyada Nebiler Sultanının şehri Medine-i Münevvere’yi  görmek, Medine’ye inmek, din ve dünyaca hayır, bereket ve saadete alâmettir.  Rüyada kendisini Mescid-i Nebevî’nin kapısında veya Hücre-i saadetin kapısında  duruyor görmek, rüya sahibinin tevbe edip af ve mağfirete mazhariyetine delâlet eder.  Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada Medine’yi görmek, yedi veçhe ile tâbir  olunur:

a) Emn ve eman,

b) Rahmet,

c) Mağfiret,

d) Kurtuluş,

e) Güzel geçim ve maişet,

f) Cennet,

g) Doğru yola sülük.

Bir kimsenin rüyada Resûl-i Zîşan efendimizin mübarek kabri ile minberi arasında  olduğunu görmesi, cennet ehlinden olmağa delâlet eder. Çünkü Nebiyy-i Ekrem  (s.a.s):  “- Minberim ile kabrim arası cennet bahçesidir” buyurmuşlardır.

Rüyada Resûlüllah’ın kabr-i şerifini kendi evi içinde görmek, şefaat-i Resûl-i Zîşana  mazhariyete delâlet eder. Rüyada Kainatın Fahrinin mübarek kabrini süpürdüğünü  veya yıkadığını görmek, dünya ve ahiret saadetine, mesud ve bahtiyar olmağa  delâlet eder.  Rüyada Kainatın Efendisinin mübarak kabrinden nur fışkırdığını görmek, izzet ve  şerefe, dinde salaha ve şefat-i Nebeviye delâlet eder.

Rüyada mübarek kabre karşı arkasını dönüp oturduğunu görmek, Sünnet-i  Seniyyeden uzak kalmağa işarettir. Rüyada Şebe-ke-i Cenâb-ı Peygamberi (s.a.s)’ye  yapışıp ağladığını görmek, maz-har-ı şefaat olarak ahiret yurdunda mesud ve  bahtiyarlık ile şereflenmeye delâlet eder.  Rüyada Nebiyy-i Ahir Zamanın sahabilerinden birini o mahalde görmek, onun ahlakı  ile ahlâklanmaya delâlet eder.

Rüyada Medine-i Münevvere’ye gitmek üzere yola revan olduğunu görmek, Tarık-i  Müstakim’e delâlet eder. Yine rüyada Mes-cid-i Nebevi-yi pürnûr görmek, güzel hale,  refaha, sürür ve müjdeye alâmettir.  Rüyada mescid-i şerifde hutbe dinlemek, Sünnet-i Seniyyeye ittibaa delâlet eder.

* MEDRESE: Bir kimsenin rüyada din tahsili yapılan bir medrese görmesi, alim ve  fakihlere ve nizama uymaya delâlet eder.  Bazı kere de medrese görmek, hayır ve berekete ve o medresenin banisine delâlet  eder.  Rüyada medrese görmek, iyiliğe, cezaları infaz etmeye, alım-satıma delâlet eder.

* MEKKE-İ MÜKERREME: İbn-i Şîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada Mekke’yi  görmek, hacca ve o şehri ziyarete delâlet eder.  Bir kimsenin rüyada Mekke yolunda gittiğini görmesi, hacca gitmeye, hayır ve  hasenata, zühd ve takvaya, din ve dünyaca menfaata işarettir.  Rüyada Allah’ın evi Kabe’yi görmek, korkudan emin olmaya, iman ve İslama, dinde  salaha, takva ile rızıklanmaya delâlet eder.  Rüyada Kabe-i şerifi görmek, hasta için şifa ve afiyete, duanın kabulüne ve güzel  akıbete delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada Kabe’yi görmek, beş veçhe ile tâbir olunur:

a) Halife,

b) Büyük imam,

c) İman,

d) İslâm,

e) Müminlere emn ve eman

Rüyada yüzünü Hacerü’l-Esved isimli mübarek taşa sürdüğünü görmek veya onu  öpmek, ilim ehlinden bir zata intisaba ve o zattan manevi faydalar elde etmeye  alâmettir.  Bazı kere de rüyada Mekke’yi görmek, tevbe etmeye, korku ve tehlikeden emin  olmaya, düşmanlar üzerine galip gelmeye, izzet ve yüceliğe delâlet eder.

Rüyada Mekke’yi harap olmuş bir halde görmek, nimetin yok olmasına, sıkıntı ve  zarurete, keder ve üzüntüye delâlet eder.  Asi ve günahkâr kimsenin rüyada Mekke’yi görmesi, tevbeye, kafirin görmesi, İslâm  ile şereflenmeye, bekârın görmesi, evlenmeye delâlet eder.  Bir kimsenin rüyada ölülerle beraber Mekke’de olduğunu görmesi, orada ikamet  etmeye işarettir.  Rüyada Mekke’de mücavir olduğunu görmek, uzun ömre ve çokça ihtiyarlamaya  delâlet eder.