RÜYA TABİRLERİ – K HARFİ

K

* KABAK: Hasta bir kimsenin rüyada kabak görmesi, şifa bulmaya ve afiyete ermeye  delâlet eder. Rüyada kabak görmek, şanlı, yüce, itibarlı, insanlara yakın, iyi idareci,  âlim veya doktor olan bir kimse ile tâbir edilir.  Bir kimsenin rüyada kabak tarlasından kabak topladığını görmesi, Yunus (a.s.)’ın  kıssasına binaen selâmete ermeye ve hastalıktan şifaya delâlet eder. 

Rüyada pişmiş kabak yediğini görmek, yediği miktarınca bir ilmi öğrenmeye veya  dağınık olan şeyleri bir araya getirmeye delâlet eder.  Bazı kere kabak görmek keder, sıkıntı, dar geçim veya hastalığa yahut hapse delâlet  eder.

Bazan da rüyada kabak yemek, zihin ve zekânın iyiliğine ve insanın keskin  aklına delâlet eder.  Rüyada kabaktan yapılan kaplar görmek, hafif ruhlu, faydalı, güzel ve yüce, şerefli  kadınlara alâmettir. 

Rüyada pişmemiş çiğ kabak yediğini görmek, münakaşa ve şerre işarettir.  Kab içerisinde olan pişmiş kabağı yediğini görmek, üzüntü ve keder ile tâbir olunur. 

Eğer yediği pişmiş kabak, kab içinde değilse, o takdirde rızka ve kaybettiği şeyi  bulmaya delâlet eder.  Kabak ağacı, malı olmayan bir fakire de işarettir. Kabak ağacının gölgesinde  oturduğunu görmek, halk ile iyi geçinmeye delâlet eder. 

* KABALIK: Vali veya yüksek makamdaki bir kimsenin rüyada kabalıkla anıldığını  görmesi: “Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar etrafından herhalde dağılıp  gitmişlerdi bile.” (Al-i İm-ran, 159) mealindeki âyet hükmünce, vazifeden azledilmeye  delâlet eder. 

* KABARCIK: Kişinin rüyada vücudunda kabarcık görmesi, borç ve alacağı istemeye  işarettir. Bazı kere de kabarcık illeti, mala ve malın fazlalığına delâlet eder. Bu  sebeple rüyada vücudunda kabarcık ve çıban çıktığını gören kimsenin malı çoğalır ve  zengin olur. 

* KABE: Rüyada Allah’ın kudsî evi Kabe’yi görmek, hayırlı bir amelle müjdelenmeye  delâlet eder. Kabe’yi görmek, Kabe’ye gitmeye de işarettir.  Rüyada Kabe’yi kendi evinde görmek, izzet, şeref ve şevkete delâlet eder. Rüyada  Kabe istikametinde yürümek, dinde salâha ve müjdeye delâlet eder. 

Bir kimsenin rüyada Kabe’de namaz kıldığını görmesi, yüksek bir zattan kuvvet  almaya, düşman şerrinden emin olmaya ve hayra ermeye delâlet eder.  Bir kimsenin rüyada Kabe’ye nazar etmesi, korku ve şiddetten emin olmaya delâlet  eder.

Rüyada Kabe’ye varıp orada hac ile alakalı bir şey yapmak, yüce Allah’ın  farzlarından emrettiği bir şeyi ifa etmeye işarettir.  Rüyada Kabe’nin harap olduğunu görmek, namazın terki ile tâbir olunur. Çünkü  Kabe, namaza delâlet eder. Kabe, namaz kılanların kıblesidir. 

Bir kimsenin rüyada Kabe’nin kendi evinde olduğunu görmesi, daimi bir saltanata,  devlete ve insanlar arasında şöhret bulmaya delâlet eder. 

Nablusî (rh.a.) demiştir ki:  “- Bir kimse rüyada, meleklerin, gökten inip ve Kabe’yi temelinden kaldırıp bir başka  şehre koyduklarını görse, bu rüya, o yerde bir fitnenin çıkmasına, Müslümanların  önderinin o şehirde bulunmasına delâlet eder…”  Rüyada Allah’ın kudsî evi Kabe’yi görmek, şu şekilde de tâbir olunur: 

a) Dinde salâha ermek, 

b) Sünnete ittiba, 

c) Kur’ân-ı Kerim, 

d) İlim sahibi baba, 

e) Mescid ve cami, 

f) Şerefli zevce, 

g) İlim ve hikmet, 

h) Namaz. 

Kabe’yi rüyada görmek, cennete de delâlet eder. Çünkü Kabe Allah’ın evidir. Cennet  de Allah’ın mümin kulları için yarattığı bir kudsî mekândır. Cennete kavuşmak ise,  ancak Kabe’ye yönelmekle mümkün olur. 

* İBRAHİM (A.S.)’IN MAKAMI: Rüyada Hak dostu Peygamber İbrahim (a.s.)’ın  makamında bulunduğunu veya o cihete doğru namaz kıldığını görmek: “Orada  apaçık alâmetler İbra him’in makamı vardır.” (Al-i İmran, 97) mealindeki âyet-i keri  menin işaretince, hacca gitmeye, dini korumaya ve tam bir Müslü  manlığa delâlet eder. 

Yine rüyada İbrahim (a.s.)’ın makamına girdiğini görmek, korkudan emin olmaya  delâlet eder. Çünkü Kabe’ye giren korkudan emin olur…  Bazı kere de o mübarek makamı rüyada görmek, melikler gibi yüksek rütbeye nail  olmaya veya ilimle uğraşmaya delâlet eder. 

* KABIZ: Rüyada kabız olduğunu görmek, rızık hususunda zorluk ve sıkıntıya delâlet  eder. Kabız halinden kurtulmak ise, üzüntü ve kederden kurtulmaya işarettir. 

* KABİH (Çirkin): Rüyada çirkin bir hal görmek, çetin bir kadına ve evlenmeye delâlet  eder. Kabih hali, günah ve şer işlere de işarettir.  * KABİLE: Rüyada bir kabile veya toplu halde bir millet görmek, cemiyet işlerinde  vazife almaya ve insanlarla kaynaşmaya delâlet eder. 

* KABİL: Bilindiği gibi Kabil, Hazret-i Adem’in oğludur. Ve dünyada ilk cinayet işleyen  kimsedir. Nefsine uyarak kardeşini öldürmüş ve ziyana uğrayanlardan olmuştu. Bu  sebeple onu rüyada görmek, asi ve günahkâr olmaya delâlet eder. 

* KABİR: Bekâr bir kimsenin rüyada kabir kazdığını görmesi, hile ile bir kadın ile  evleneceğine delâlet eder.  Rüyada kabir görmek, hapse işarettir. Nitekim hapishane de kabre delâlet eder.  Rüyada kabir yaptığını görmek, ev yapmaya veya evi tamir etmeye alâmettir. Çünkü  kabir de insanın evidir ve orada uzun müddet kalacaktır.  Bir kimsenin rüyada kabirler üzerine yağmur yağdığını görmesi, o kabirdekilere  Allah’ın rahmetinin tecelli ettiğine alâmettir. 

Bazı kere de rüyada kabir görmek, uzak yolculuklara, üzüntü, keder, korkunç yerler,  zevce ve zindanlara delâlet eder.  Rüyada Hâtemül Enbiya (s.a.v.) efendimizin mübarek kabrini açtığını görmek, Resûl-i  Ekrem’in unutulmuş olan bir sünnetini ihya etmeye işarettir. 

Bir kimsenin rüyada dam üstünde kabir kazdığını görmesi, uzun ömre delâlet eder.  Rüyada bir kabirden çıktığını görmek, üzüntü, keder ve sıkıntıdan kurtulmaya veya  hastalıktan şifa bulmaya delâlet eder.  Ibn-i Sîrîn hazretleri demişlerdir ki: 

“- Rüyada kabre konulduğunu görmek, sıkıntı ile tâbir olunur. Üzeri örtülü olmayarak  kabre konulduğunu görmek, uzun bir yolculuğa delâlet eder. Ve o kişi bu seferde  hayır ve menfaata nail olur. Kendi mezarı üzerinde ayakta durup kendine baktığını  gören günahlarından kurtulur.” 

Rüyada bir ölünün kabrini açtığını görmek, o ölünün yol ve mesleğini talep etmeye ve  onun yolunca gitmeye delâlet eder.  Eğer o ölü âlimse, rüya sahibi ilim ve hikmete nail olur. 

Rüyada dikilmiş bir kefenle beraber bir kabir içine defnedilmiş olduğunu görmek, bir  kadınla nikahlanmaya delâlet eder. Yine rüyada bir kabir satın aldığını ve fakat içine  girmediğini görmek, bir kadına nikâhla mâlik olmaya veya bir hizmetçiye işarettir. 

* KABRİSTAN: Kişinin rüyada kabristan görmesi, vaaza, Kur’an-ı Kerim okumaya,  ağlamaya, ibrete, ölümü hatırlamaya, korkmaya ve dünyadan alâkayı kesip ahirete  yönelmeye delâlet eder. Çünkü ölüm en büyük vaizdir. 

Yine rüyada kabristan görmek, âlim ve takva sahibi kimselere melikin memurlarına ve  Müslüman askerlerin yiğitlerine delâlet eder. Bazı kere de İslâm kabristanı görmek,  Müslüman mücahitlerin çadırlarına ve Müslümanların orduyla karşılaşmaya hazırlanmalarına  alâmettir.  Rüyada kâfirlere ait kabristanı görmek, üzüntü ve kedere, korkuya, dinde şüpheye,  tenha ve ıssız zindana delâlet eder.

Çünkü kabristan, kendisine gelen cisim ve  cesetler için bir zindandır.  Rüyada hasta kimsenin kabristana girdiğini, orada bir bina yaptığını görmesi, o  hastalıktan kurtulmayarak öleceğine delâlet eder. 

Rüyada kabristana girdiğini orada korku ile ağladığını veya Kur’ân-ı Kerim  okuduğunu, yahut kıbleye dönerek namaz kıldığını görmek, hayırlı kimselere, zikir  meclislerine, ibadet ve taata delâlet eder.  Ezan okuyarak kabristana girdiğini görmek, vaaz ve nasihattan anlayan kimseye öğüt  vermeye işarettir. 

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki:  “- Rüyada bir Ölüye yol gösterdiğini görmek, ilim ve hikmete nail olmaya ve bu ilimle  delâlet ehlinden bir cemaatı hidayete erdirmeye delâlet eder. Rüyada bir ölü ile  minder üzerinde oturup kucaklaştığını görmek, uzun ömre ve çok yaşamaya işarettir.”  İbn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki: 

“- Rüyada bir ölünün kendisine yıkanmış bir elbise verdiğini görmek, zengin olmağa,  bir ölünün elbisesinden olmayan bir elbise verdiğini, bunu alıp giydiğini ve sonra  çıkarıp ölüye iade ettiğini görmek, hanesinden birinin vefatına delâlet eder.” 

Rüyada bir ölünün kendisine dünyanın makbul şeylerinden birini verdiğini görmek,  ümid etmediği yerden gelecek hayra ve nimete delâlet eder.  Yine rüyada bir ölünün kendisine yeni ve temiz bir elbise verdiğini görmek, rızkın  genişliğine ve maişetin güzelliğine işarettir.

Bir ölünün ekmek verdiğini görmek ise,  beklemediği yerden rızık ile tâbir olunur.  Bir kimsenin rüyada ölünün elinden sarık alması hayır ve menfaate delâlet eder.  Kendisine bir ölünün karpuz verdiğini gören, üzüntü, keder ve gama uğrar. 

* KABURGA KEMİĞİ: Rüyada kaburga kemikleri görmek, kadınlara delâlet eder. Bu  sebeple kaburga kemiklerinden birinde meydana gelen şeyin tâbiri o şeyin kadınlarda  meydana gelmesi dir. Çünkü kadınlar kaburgadan yaratılmışlardır. 

Rüyada kaburga kemiklerinden birisinin olmadığını görmek, rüya sahibinin  hanesinden birinin ölümüne delâlet eder.  Bazı kere de rüyada görülen kaburga kemikleri rütbe ve yaşta farklı dostluk, sevgi ve  birbirlerine uygun olan aile ve akrabalarına alâmettir.

Yine kaburga kemikleri görmek,  gizli işlere, dokumacılık için gerekli aletlere; sineye çekilecek işkence, meşakkat,  lezzet ve azaba da delâlet eder. 

Bir kimsenin rüyada kaburga kemiklerinin büyüdüğünü veya kemiklerin üzerindeki et  ve derinin kalınlaştığını görmesi, rızka, şişmanlaşmaya ve hastalıktan şifa bulmaya  delâlet eder.  Rüyada kaburga kemiklerinin yok olduğunu görmek, aile, mal ve çocuktan bir şeyin  kaybolmasına işarettir. 

* KAÇMAK: Rüyada ilim ve irfan sahibi birinin kaçması, yüksek bir memuriyete  delâlet eder. Yine rüyada korktuğu bir düşmandan kaçtığını görmek, korkudan emin  olmaya ve düşmana galip gelmeye delâlet eder.

  Rüyada herhangi bir şeyden firar etmek: “O halde (Resulüm de ki): Hepiniz Allah’a  kaçın. Hakikat ben sizi O’n(un azabından açıkça korkutan (bir Peygamber)im.”  (Zariyât, 50) meha-lindeki âyet gereğince, Allahu Teâlâ’ya dönmeye ve ilticaya  delâlet eder. 

* KADAYIF: Bir kimsenin rüyada kadayıf görmesi, servete, menfaate ve sevinçle  beraber lezzetlere ve kolay elde edilen rızka delâlet eder. 

* KADEH: Rüyada kadeh görmek, şu şekilde tâbir olunur: 

a) Zevce, 

b) Hizmetçi, 

c) Rızık, 

d) Hamile kadın, 

e) Mal ve servet… 

Rüyada dolu kadeh görmek, hamile kadına işarettir. Kadehin içinde bulunan suyun  döküldüğünü görmek, hamile kadının çocuğunu düşüreceğine alâmettir.  Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada kadehin kırılıp içindekinin döküldüğünü  görmek, rüya sahibinin evladının vefat edeceğine işarettir.

Elinde boş bir kadeh  görenin çocuğu olmaz. Elindeki kadehin içindekini içirip bitirdiğini görmek, ecelin yaklaştığına,  kadeh içinde kerih bir içecek görmek, ölüme delâlet eder.  Rüyada billur kadehlerin kırıldığını görmek, sıkıntı ve üzüntüye delhalet eder. Yine  rüyada kadehleri yediğini görmek de sıkıntı ile tâbir olunur. 

* KADI (Hâkim): Rüyada bir hakimin teraziye konulduğunu ve terazide ağır geldiğini  görmek, o hâkimin Allahu Teâlâ indinde ecir ve sevaba nail olacağına delâlet eder. 

Bir tüccarın rüyada kadı olduğunu ve adaletle hükmettiğini görmesi, halka insafla  muamele etmesine işarettir. Bir valinin rüyada insanlar arasında zalimane bir şekilde  hükmettiğini görmesi, vazifeden azledileceğine delâlet eder. 

Yine rüyada, kadı, âlim, doktor veya salih bir kimse olduğunu görmek, yücelik, izzet,  güzel şöhret, takva ve ilme delâlet eder.  Hasta bir kişinin rüyada hakimi, kendisinin lehine hükmettiğini görmesi, hastalıktan  şifa bulmaya ve hafiflemeye delâlet eder. 

Nablusî demiştir ki:  “– Bir kimse rüyada bir dava sebebiyle hâkimin huzuruna çıksa, hakim de onun  davasına adaletle hükmetse, o kimsenin düşmanından tamamıyla hakkını almasına,  üzüntü ve kederli ise, üzüntü ve kederden kurtulmasına delâlet eder. Eğer hâkim,  adaletle hükmetmeyip zulüm etse ve rüya sahibinin birisiyle de davası varsa, o  insandan tamamıyla hakkını alamayacağına işarettir.” 

* KADIN: Bir kimsenin rüyada güzel bir kadın görmesi, hayır ve rahatlıkla temin  edilecek bir seneye delâlet eder. Görülen kadının çirkin olması, bunun tam zıddı… 

Bazı kere de rüyada görülen kadın, ambar, mahzen, sandık ve eşyasını içine  koyduğu her şeye delâlet eder. 

Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: Rüyada güzel bir kadın görmek, bekası olmayan yani  geldiği gibi giden bir mala delâlet eder. 

Hasta birinin rüyada güzel bir kadını sırtına yüklendiğini görmesi, hastalıktan şifa  bulmaya delâlet eder. Zevcesi genç olduğu halde, onu ihtiyarlamış görmekte hayır  yoktur. 

Rüyada güzel ve genç bir kadınla konuşup sohbet ettiğini veya gülüşüp oynaştığını  yahut o kadının odasına girdiğini görmek, feyz ve bereket dolu bir seneye, hayır ve  sürura, mal ve rızka delâlet eder. 

Yine rüyada kendi evine güzel bir kadının girdiğini görmek, sevinç ve ferahlığa delâlet  eder.  Denilmiştir ki: Rüyada kadın görmek, bazı kere kabre delâlet eder.

Çünkü insan  anasından doğduğu gibi kabre girer.  Bazan da rüyada kadın görmek, yatak ve elbise gibi gizli şeylere muttali olan kadına,  meyveli ağaca, içine ip sarkıttığı kuyuya, üzerine bastığı pabuca, oturacak yere ve  evine delâlet eder.

  Rüyada tanımadığı buğday denizli, genç, bezekli bir Arap kadın görmek, tarifi  mümkün olmayan bir güzelliğe ve nimete delâlet eder. 

Bir kimsenin rüyada şişman kadın görmesi, o senenin ucuzluk ve bolluk olmasına,  zayıf kadın görmesi de kıtlık ve pahalılık içinde geçmesine delâlet eder… 

İmam Nablusî demiştir ki: Tabirce kadının en iyisi, Arap ve buğday benimzi olan  kadındır. Bu kadınların da tanınmayanı tanınandan daha hayırlıdır.  Bir kadının her ne şekilde olursa olsun rüyada gördüğü genç kadın, onun düşmanı  olan bir kadındır.

Yine bir kadının rüyada yaşlı bir kadın görmesi, o kadının artık  çalışamadığına delâlet eder. Yaşlı kadın dünyadır. 

Rüyada bir şehirde silahlı birtakım kadınları hayvanlara binmiş halde görmek, o  şehire gelecek işçilere alâmettir.  Kişinin rüyada zevcesinin kendisine bir başka kadın takdim ettiğini görmesi,  zevcesinden ayrılmasına veya aralarında bir anlaşmazlık çıkmasına işarettir. 

* KADININ ERKEĞE BENZEMESİ: Bir kadının rüyada erkek elbisesi giyip tıpkı  erkeğe benzediğini ve elbiselerin de kendisine yakıştığını görmesi, halinin güzel  olmasına delâlet eder.  Yine rüyada erkek olduğunu gören kadının hal ve harekâtı kocasının arzuladığı ve  istediği şekilde olur. 

* KADINLAR: Bir kimsenin rüyada, birçok kadını bir arada görmesi, dünyaya delâlet  eder. Bu sebeple rüyada kadınların kendi tarafına yönelip geldiğini görmek, rüya  sahibine dünyanın teveccüh edip yönelmesine alâmettir.  Rüyada kadınların kendisine sırtlarını dönmüş gidiyorlar görmek, fakirliğe ve  dünyanın ondan yüz çevirmesine delâlet eder. 

* KADRETMEK: Rüyada bir kimseye kadrettiğini görmek, din ve dünyaca noksanlığa  delâlet eder. Kendisi başkası tarafından kadre uğratılmak, masum ve mazlum olmaya  işarettir.  Bazı kere de rüyada kadretmek, hırsızlığa ve Hazret-i Yusuf un kıssasına binaen  haksızlık ettiği kimseye muhtaç olmaya delâlet eder. 

* KADİR GECESİ: Rüyada kendisini kadir gecesinde görmek, af ve mağfirete,  günahlara tevbeye ve Allahu Teâlâ’ya ilticaya, bol rızka, mal ve menfaate delâlet  eder.  Kadir gecesinde bir mescidde namaz kıldığını, sonra istiğfar ettiğini görmek, dinde  salâha, ahiret saadetine, takva ve veraya delâlet eder. 

* KAFES: Rüyada kafes görmek, müşkülâta, üzüntü ve kedere, bazan da küçük  çocuklar için beşiğe delâlet eder. Kafes, ev ile de tâbir olunur. Bu sebeple rüyada bir  tavuk ve bir kafes aldığını görmek, bir hizmetçi satın almaya delâlet eder. 

Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: İçinde tavuk veya kuş muhafaza eden büyük kafes  görmek, eve delâlet eder. Rüyasında böyle bir kafes satın aldığını gören kimse bir  daire satın alır.  Bir kimsenin rüyada başını kafese sokarak sokaklarda yürüdüğünü görmesi, kendi  evini satmaya delâlet eder. Rüyada içi boş bir kafes görmek, sürür ve ferahlığa  delâlet eder. 

* KAFESÇİ: Kişinin rüyada kafesçiyi görmesi, bina ustasına, terziye, nikâh ve nesle  delâlet eder. Bazı kere de bu rüya, öğretmene, gardiyana ve görücüye işarettir.  Yine rüyada kafesçiyi görmek, eğitici ve terbiye ediciye delâlet eder. Çünkü kafes  hayvanları ehil hale getirir. 

* KÂFİR: Bir kimsenin rüyada, Allahu Teâlâ’yı ve Onun peygamberini inkâr eden  kâfiri görmesi, düşman ile tâbir olunur.  Rüyada ihtiyar bir kâfir görmek, apaçık düşmandır.  Nablusî (rh.a.) demiştir ki:  “– Bir kimse rüyada kendisinin kâfir olduğunu ve önünde bal bulunduğunu ve fakat o  baldan yemediğini görse, o kişi Allahu Teâlâ’nın nimetlerini inkâr ettiğine delâlet  eder.” 

* KAFTAN: Rüyada kaftan, yani elbise görmek, kuvvete ve yardımcıya, dinde salâha  delâlet eder.  Rüyada yünden veya ipekten mamul atlas bir kaftan giydiğini görmek, rüya sahibinin  şeref ve saadete erişeceğine delâlet eder. Yine giyilmiş kaftan görmek, sıkıntı ve  üzüntüden kurtulmaya işarettir.  Bazı kere de kaftan görmek, sabır, sebat ve azme alâmettir. 

* KÂFUR: Bir kimsenin rüyada kâfur görmesi, izzet ve zinetle beraber güzel övgüye  delâlet eder.  Kâfur rüyası şunlara da delâlet eder: 

a) Alim, 

b) Altın, 

c) Sadık dost, 

d) Güzel hizmetçi, 

e) Çok mal ve menfaat, 

f) Medh ve sena, 

g) Nefsin zineti, 

h) Ferah ve sürür… 

Bazı kere de kâfur görmek, gizlice sadaka vermeye ve çocuğu yüklenmeye alâmettir.  Rüyada kâfurun ölü veya diri ile beraber görülmesi, salih amellere ve iyi adamlarla,  salih kimselerle birlikte haşredilmeye delâlet eder. 

* KAĞIT: Rüyada kâğıt üzerine yazı yazdığını görmek, bir şey inkâr etmeye delâlet  eder.  Bir kimsenin rüyada elinde kâğıt olduğunu görmesi, ihtiyaçlarının giderileceğine ve  işinin görüleceğine delâlet eder. Bazı kere de kâğıt görmek, üzüntü ve sıkıntının  gideceğine delâlet eder. 

* KAĞITÇI: Kişinin rüyada kâğıtçıyı görmesi, halka hile öğreten bir adama delâlet  eder. 

* KAĞNI: Rüyada kağnı görmek, yolculuk ile tâbir olunur. Kağnıya bindiğini ve  öküzleri bir yola koyduğunu görmek, çok uzun sürecek sefere delâlet eder. 

* KAHİN: Bir kimsenin rüyada kâhin görmesi, dünyadan ve şüpheli şeylerden uzak  durmaya veya ilmi için kendisine uyulan İmam ve Fıkıh âlimine ya da hiç kimsenin  fikrinden ayrılmadığı âlime delâlet eder.  Bazı kere de kâhin görmek, kedere, üzüntüye ve asılsız habere delâlet eder. Çünkü  kâhinleri doğrulamak cehalet alâmetidir. 

* KAHKAHA: Rüyada gülüp kahkaha attığını görmek, uzun ve huzurlu bir ömür ile  tâbir olunur. 

* KAHRAMAN: Rüyada Allah yolunda cenk eden kahramanlardan birini görmek,  izzet ve şerefe, rızık ve menfaata delâlet eder. O kahramanla beraber ata bindiğini  görmek, arzu ve murada ermeye alâmettir. 

* KAHVE: Rüyada kahve içtiğini veya başkasına ikram ettiğini görmek, sıhhat ve  afiyete, hayır ve iyiliğe delâlet eder. Çünkü bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır. 

* KALABALIK: Rüyada bir tüccarın, kalabalık ve izdiham olduğunu görmesi  müşterinin çok olacağına, duanın makbuliyetine ve dua isteyenlere delâlet eder.  Yine rüyada kalabalık ve izdiham olduğunu görmek, asker ve saltanata işarettir.  Rüyada hayırlı bir iş için toplananları görmek, din ve devlet ve güzel amele delâlet  eder. 

* KALAFAT: Bir kimsenin rüyada bir gemiyi kalafata girmiş görmesi, uzun bir deniz  yolculuğuna delâlet eder. 

* KALAY: Rüyada kalay görmek, halkın, avam ve alçaklarına işarettir. Bazı kere de  kalay görmek, kendisinden yapılan kap, kaçak v.s. gibi şeylere alâmettir. 

* KALAYCI: Rüyada kalaycı görmek, halkın eşyasına süs ve zinet veren ve  kendisine çeken kişiye delâlet eder. Bazı kere de kalaycı görmek, iyilik ve doğruluk  sahibi biri ile tâbir olunur.  Yine rüyada görülen kalaycı, vaaz ve nasihatıyla insanların kalplerini temizleyen,  onlara doğru yolu gösteren âlim ve vaize delâlet eder.  Kalaycı rüyası değişik ve türlü türlü tâbir edilmiştir. 

* KALB: Kalb, insan vücudunun sultanıdır. Bu sebeple rüyada kalb görmek, rüya  sahibinin kahramanlığına, cesaretine, akıllı, zeki, cömert ve müsamahakâr olduğuna,  ahlâk ve adaletine delâlet eder.  Rüyada kalbinin karnında çıktığını görmek, dinin güzelliğine delâlet eder.

Rüyada  kalbinin parça parça olduğunu görmek, üzüntü ve kederden kurtulmaya, hastalıktan  şifa bulmaya ve feraha delâlet eder.  Denilmiştir ki: Kalb insanın dini ve zekâsıdır. Bundan ötürü bir kimse kalbinde göz  bulunduğunu görse, o kimsenin akıl, zeka ve anlayışına, dindarlığına ve güzel şekilde  konuştuğuna alâmettir. 

Rüyada kalbinin çalınıp götürüldüğünü görmek, dört şekilde tâbir olunur: 

a) Şiddetli korku, 

b)Cinnet, 

c) Dinde fesat, 

d) Büyük musibet… 

Bazı kere de kalb rüyası, insanın zevcesine delâlet eder. Çünkü evin kadını, evdeki  her şeyin idarecisidir. 

Nablusî (rh.a.) demiştir ki:  “– Rüyada kendi kalbinin parçalandığını gören kimse, korku, zühd ve takva ehli ise, o  kimsenin Allahu Tehalâ’ya olan kalbî rabıtasının devam ettiğine ve Allahu Teâlâ’dan  korku üzere bulunmasından dolayı onun Allah’a olan bağlılık ve rabıtasına hiçbir şeyin  manî olamayacağına delâlet eder.” 

* KALB KATILIĞI: Rüyada Allahu Teâlâ’nın zikrinden ve ya Resûl-i Ekrem (s.a.v.)’in  hadislerine karşı katı kalbli olduğunu görmek, rüya sahibinin günahkâr olduğuna  delâlet eder.  Kalb katılığı, dinde zayıflığa, ibadette gevşekliğe ve harama meyletmeye de işarettir.  Çünkü kalb iyi olursa, bütün beden iyi olur. 

* KALBUR: Bir kimsenin rüyada kalbur görmesi, ilme, iyiyi kötüden ayırd etmeye,  izzet, rütbe ve Hak ile batılın arasını ayır maya alâmettir.  Kalbur rüyası dört veçhe ile de tâbir olunur: 

a) İyi ve gayretli hizmetkâr, 

b) Şefik dost, 

c) İtaatkâr talebe, 

d) Zeki adam… 

Rüyada kalburun yırtıldığını veya kaybolduğunu görmek, hizmetçinin veya hanımın  vefatına delâlet eder.  Bazı kere de kalbur görmek, kuyumcuya, söz ve işi birbirinden ayıran ve tercih eden  kazanç ve ticaretinde takva sahibi kimseye işarettir.  Rüyada kalburla bir şey çalkalayanı görmek, ilmiyle, emir ve nehyederek hak ile batıl  arasını ayıran kimseye delâlet eder. 

* KALDIRIM: Rüyada kaldırım taşları üzerinde yürüdüğünü görmek, çetin bir bir  yolculuk ile tâbir olunur. 

* KALÇA: Bir kimsenin rüyada büyük bir kalça görmesi, zevcenin malına delâlet  eder. Eğer görülen kalça çok büyükse, zevcenin malı da o nisbette çok olur.  Rüyada kendi kalçalarının büyük olduğunu görmek, hanımının malı ile yükselmeye ve  o sebeple hayra erişmeye delâlet eder. 

Kişinin rüyada kıçı üzerinde süründüğünü görmesi, aciz ve çaresiz kalmaya işarettir.  Çünkü insan ayakta duramadığı zaman kıçı üzerinde oturur. 

* KALE: Rüyada kale görmek, İslâm ile tâbir olunur. Çünkü kale insanı düşmana  karşı koruyucudur. İslâm’da kişinin dünya ve ahiretini koruyan bir unsurdur. 

Yine kale rüyası, ilim ve Kur’ân-ı Kerim’e ve insanı şeytan ordularından muhafaza  eden şeylere delâlet eder. 

Rüyada kale görmek, üzüntü ve kederden kurtulmaya ve ferahlığa erişmeye işarettir.  Rüyada bir kaleye girdiğini görmek, ibadet ve taata ve korkudan emin olmaya  alâmettir. 

Cabirü’l-Mağribî demiştir ki: Rüyada bir kalede olup nezdinde çok erzak ve silah  bulunduğunu görmek, dinde salâh üzere olmaya delâlet eder.  Rüyada, ta uzaklarda bir kale görmek, bir yerden diğer bir yere yolculuk etmeye  işarettir.

Yine rüyada müstahkem bir kaleye kapandığını görmek, işlerde başarrılı  olmaya delâlet eder.  Rüyada kale içerisinde hapsedildiğini görmek, mülke mâlik olmaya, bekâr için  evlenmeye, evli için de bir çocuğa delâlet eder. Kâfirin rüyada kale içerisinde  hapsedildiğini görmesi, hidayete ereceğine işarettir. Bu rüya, günahkâr kimsenin  günahlarından tevbe ederek Rabbine dönmesine alâmettir. 

Rüyada bir kale yaptığını görmek, düşmandan korunmaya, haramlardan uzak  kalmaya, nefsini zillet ve beladan muhafazaya delâlet eder.  Rüyada kale ev veya köşkünün harap olduğunu görmek, dindeki noksanlığa veya  zevcenin vefatına delâlet eder. 

Denilmiştir ki: Kale, hiç kimsenin kudreti yetemeyeceği kuvvetli ve metin bir insana  delâlet eder.  Bazı kere de rüyada kale görmek, günahlardan kurtulmaya ve Cenab-ı Hakk’a  yönelmeye delâlet eder. 

* KALEM: Bir kimsenin rüyada kalem görmesi, ilim, iyilikle emir, kötülükten  sakındırmak ve çocuğa alâmettir.  Rüyada elinde bir kalem olduğunu görmek, evlat, memuriyet ve sevinmeğe delâlet  eder.  Rüyada kalemin kırıldığını veya zayi olduğunu, yahut çalındığını görmek, zarar ve  ziyan ile tâbir olunur. 

Nablusî demiştir ki:  “– Kalem, sultan, âlim, hâkim, dil ve kılıç gibi insanın kendisiyle şeref ve şan  kazandığı ve hükümlerini icra eden kimseye ve icra edilen şeylere delâlet eder.” 

Rüyada içi mürekkep dolu bir kalem görmek, hamile olan kadın için erkek çocuğa  delâlet eder. 

Yine kalem görmek: “Hokka kalemle ve (erbab-ı kalemin) yazmakta oldukları  şeylere andolsun.” (Kalem, 1) mealindeki âyet-i kerimenin işaretince yemine delâlet  eder. 

Bazı kere de kalem rüyası, cömertlik ve iyilik ile tâbir olunur. Kalem, insan ve insanın  sır sahibine de delâlet eder. 

Bazan da kalem, düşmana zafer bulmaya, güzel bir isme, halk arasında hayırla  anılmaya delâlet eder.  Rüyada kudret kalemini güzel bir şekilde görmek, ilme, hıfza, büyük bir sanata, uzun  ömre ve rızka delâlet eder. 

* KALFA: Kişinin rüyada kalfa görmesi, arzu ve muradının hasıl olacağına ve uzun  ömre delâlet eder.  Bazı kere de kalfa görmek, işleri bitirmeye, imar ve sanata ve eve delâlet eder. 

* KALKAN: Rüyada beyaz kalkan görmek, din ve kıymetli erkeğe; yeşil kalkan, takva  ve vera sahibi erkeğe; kırmızı kalkan, oyun oynayan neşeli erkeğe, siyah kalkan, mal  sahibi ve büyük kimseye; karışık renkli kalkan da karışık bir adama delâlet eder. 

Yine rüyada kalkan görmek, kişiyi zarar ve ziyandan koruyan ve muhafaza eden  kalkan, örtü v.s. gibi şeylere işarettir. Kalkan rüyası oruca da delâlet eder. Oruç  kötülüklere karşı kalkandır.

Resûl-i Ekrem (s.a.v.): “Oruç kalkandır!” buyurmuştur.  Bazı kere de kalkan, delil ve hüccetle galebe eden dosta alâmettir. 

Rüyada kıymetli ve güzel bir kalkan görmek, zengin ve güzel bir kadın ile tâbir olunur.  Kıymetsiz ve çirkin kalkan, çirkin ve kıymetsiz kadına delâlet eder.  Bazı kere de kalkan, emniyet ve huzura, fedakâr bir dosta ve şerefli bir zevceye  delâlet eder. 

* KALIP: Kişinin rüyada kalıp görmesi, o kalıbın şekilleri ile tâbir edilir. Şöyle ki: Baş  kalıpları başa giyilen şeylere, ayak kalıpları, ayak içinde olduğu halde kendisiyle  yürünen şeylere delâlet eder.  Rüyada helva kalıpları görmek, rızık, fayda ve ticarete delâlet eder. 

* KALKMAK: İbn-i Şîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada hayır için ayağa kalktığını  görmek, neticesi menfaat olacak bir işe delâlet eder. Bir fenalık için ayağa kalkmak,  sonunda pişman olunacak bir şeye işarettir.  Yine ibn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki: Rüyada yüksek bir mevkide oturduğunu görmek,  ulüvv-ü kadr ve menzilete, dünya ve ahiret saadetine delâlet eder.  Namaz için ayağa kalktığını ve kıble cihetine döndüğünü görmek, dinde salâha,  günahların mağfiretine, helal rızka, takva ve veraya delâlet eder. 

* KALPAZAN (Sahte para basan): Kişinin rüyada kalpazan görmesi, aldanmaya,  sebatsızlığa ve boş şeylerle avunmaya delâlet eder. 

* KAMA: Rüyada kama veya hançer görmek, kuvvet ve kudrete, mal ve zenginliğe  delâlet eder. Hançeri veya bıçağı kınına soktuğunu görmek, bir kadın ile evlenmeye  delâlet eder. 

* KAMARA: Rüyada bir vapurun kamarasında hapsedildiğini görmek, üzüntü ve  kedere, kamaradan çıktığını görmek, selâmet ve sevince ve ele geçecek nimete  delâlet eder. 

* KAMBUR: Rüyada kendisinin kambur olduğunu görmek, yakınları ve çocukları  tarafından kuvvetli ve muktedir bir adamın yardımcı olmasıyla çok mala veya mülke  nail olmaya alâmettir.  Rüyada görülen kamburluk hâli, rüya sahibi üzerinde birikip ödemeye güç  yetiremediği borca delâlet eder. Çünkü sırt yüklenecek şeydir.  Bazı kere de kamburluk günaha işarettir. Kamburluk rüyası, uzun bir ömre de  alâmettir. 

* KAMÇI: Bir kimsenin rüyada kamçı görmesi, ihtiyaçların bitmesine, arzu ve isteğe  erişmeye ve düşmanı kahretmeye delâlet eder. Kamçı, evlada, haline uygun ve  müsait arkadaşa, hayırlı bir yardımcıya delâlet eder.  Kamçı, devlet reisine de delâlet eder.

Rüyada hayvanının kuyruğunun kesilip güzel  bir kamçı yapıldığını görmek, heybet ve kudret sahibi büyük bir sultana yakın olmaya  delâlet eder. Eğer rüya sahibi ehil bir kimse ise, o sultan onu bir şehre vali tayin eder.  Şayet rüyada görülen kamçı, güzel şekilde yapılmış değilse, o kimse vergi toplamaya  memur edilir. 

Rüyada, istediği gibi gezen ve yaşayan herhangi bir adamı kamçı ile dövdüğünü  görmek, o adama vaaz ve nasihat etmeye işarettir. 

Nablusî demiştir ki:  “- Bir kimse rüyada kendisine sultanın kendi kamçısıyla yüz veya yüzden daha aşağı  yahut daha fazla kırbaç vurduğunu görse, o kimse sultan tarafından vurulan o  kırbacın sayısınca mala nail olur.” 

Kişinin rüyada gökyüzünden bir kamçı indiğini görmesi, Alla-hu Teâlâ’nın gazabına  ve azabına delâlet eder.  Rüyada kamçı ile kendi bindiği atı kırbaçladığını görmek, acele yapılması gereken bir  işe alâmettir. Ve rüya sahibinin o iş hususunda Allahu Teâlâ’ya dua edeceğine delâlet  eder. 

* KAMÇI v.s. ŞEYLERLE VURMAK: Kişinin rüyada bir başka kişiye kamçı ile  vurması, o kişi hakkında kötü bir söz söylemeye, dövülenden kan aktığı takdirde,  zarar etmesine delâlet eder. 

Rüyada kırbaçla vurduğunu görmek, düşmana galip gelmeye veya onların ileri  sürdükleri delilleri iptal etmeye işarettir. 

Rüyada diri adamın ölüyü dövdüğünü görmesi, namaz, hac ve zekât gibi dini  meselelerde dirinin dini bakımdan durumunun kuvvetli olmasına delâlet eder. Bu  tâbir, ölünün döven razı ve döven kimseye itaat ve inkiyad ettiği zamandır. 

Bir kimsenin rüyada kendisini bir ölünün dövdüğünü görmesi, yapacağı yolculuktan  hayra ermesine delâlet eder.  Bazı kere de rüyada dövmek, dövüleni ayıplamaya ve ona öğüt vermeye delâlet eder. 

Denilmiş ki: Rüyada dövmek, duadır. Bundan dolayı rüyada bindiği merkebini  dövdüğünü gören kimse, Rabbine dua edip ve ihtiyaçlarını istedikten sonra, yemek  yemeğe delâlet eder.

  Bir âmir rüyada, emri altında bulunan memurlardan birisini dövdüğünü görse, bu  rüya, hayra ve dövenden dövülene erişecek menfaata alâmettir. 

* KAMET: Rüyada namaz için kamet ettiğini görmek, vaadini yerine getirmeye, arzu  ve muradın hâsıl olmasına ve zor durumda olan kimsenin kurtuluşuna delâlet eder. 

Bir kimsenin rüyada kapı veya taht üzerinde kamet ettiğini görmesi, ecelinin geldiğine  işarettir.  Zindandaki kişinin namaz için kamet getirdiğini ve namazını ayakta kıldığını görmesi,  zindandan kurtulmaya ve selâmet bulmaya delâlet eder. 

Yine rüyada ezan okuyup kamet getirdiğini görmek, Sünnet-i Seniyyeye tâbi olmaya,  bid’atlerden kaçmaya delâlet eder. Ezan okumak şan ve şerefe, izzet ve ikbâle de  alâmettir. 

* KAMIŞ: Rüyada yanında birçok kamış olduğunu görmek, az bir zahmetle bir şey  elde etmeye işarettir. Rüyada elinde bir kamış olduğunu ve buna dayandığını  görmek, az bir ömrü kaldığına delâlet eder.

  Rüyada İran kamışı, üzüm çubuğu ve başka şeylerden yapılan çardakları görmek,  üzüntü ve kederden kurtulmaya ve bol rızka delâlet eder. Bazı kere de bu rüya,  sırların meydana çıkmasına ve hizmetçilere iltifat etmeğe, yalan söze ve gösteriş için  amel işlemeğe delâlet eder. 

Rüyada şeker kamışı görmek, zahmet ve meşakkatle kazanılan rızka, bazı kere de  sokakta veya kamışın görüldüğü yerlerde kavgaya işarettir. 

Bazan da bu rüya, temiz ve şerefli bir nesle veya her hayrın asıl ve esası olan “Ilm-i  Tevhid”e yahut oruç ve namazın vaciplerini yerine getirmeğe, ya da devlet reisinin  hizmetçilerine delâlet eder. 

Bir kimsenin rüyada, kamışın, altın veya gümüş ya da zümrütten birtakım dal ve  budak olduğunu görmesi, dünyada nail olacağı helâl mala, temiz zevceye ve  çocuklarıyla beraber cennete girmeğe, cennet köşklerine inmeye ve onların kubbeleri  altında oturmayı gerektiren güzel ve salih amellerine delâlet eder. 

Rüyada hasta bir adamın, zindandaki kimsenin kamışı soyulmuş ve kabuğu  çıkarılmış görmesi, kurtulmaya ve şifa bulmaya delâlet eder.  Bir kimsenin rüyada şeker kamışını çiğnediğini görmesi, çok konuşulması gereken bir  işe delâlet eder.

Ancak, konuşması hoş ve tatlı olur.  Nablusî demiştir ki:  “- Rüyada şekerkamışı veya sıkılabilecek başka bir şeyi sıktığını ve sıkılan o şeylere  ateş dokunmaksızın ona mâlik olduğunu gören kimse, ucuzluğa ve bolluğa erişir.

Bu  gibi rüyanın tâbirinde sıkılan şeyin ancak meydana gelen sıkıntı ve suyu muteber  tutulur.”  Bazı kere de rüyada şekerkamışı görmek, cimri bir adamdan elde edilen rızka  işarettir. 

Rüyada görülen kamış, şu şekilde tâbir edilmiştir: Kamıştaki boğumlar, günler ve  aylara, yahut senelere delâlet eder. Bazı kere de kamış, uyanıkken elinden giden  şeyin yine ona dönmesine alâmettir. 

* KAMP: Rüyada bir kampta olduğunu veya kampı idare ettiğini görmek, memuriyete  veya kolay elde edilecek rızka delâlet eder. 

* KAMYON: Bir kimsenin rüyada komyonu sürdüğünü görmesi, menfaatli bir  yolculuğa delâlet eder. Kamyonla eşya taşıdığını görmek, bir yerden bir yere  nakletmeye işarettir. 

* KAN: Kan rüyası, haram mal ile tâbir olunur. Danyal (a.s.) demiştir ki:  “- Rüyada burnundan kan aktığını görmek, haram mal kazanmaya delâlet eder. Eğer  kan az olmayıp elbisesini ıslatır ve kendisinde zaaf ve bitkinlik görür ise, bu defa  rüya, fakirliğe ve malın noksan olmasına delâlet eder.”  Rüyada, cilt ve deriden kan aktığını görmek, sıhhat ve selâmete alâmettir. Eğer rüya  sahibinin gurbette adamı varsa, o kişi sağ ve selâmetle evine döner. 

Rüyada kan kuyusuna düştüğünü görmek, kan veya haram mal ile tâbir olunur. Kendi  yerinde kandan bir çukur olduğunu görmek, rüya sahibinin o yerde kanının  döküleceğine işarettir. 

Nablusî demiştir ki: “Bir kimse rüyada kan küpüne yahut testisine veya kandan  çukura düştüğünü görse, onu heyecana ve ıstıraba atacak bir kana delâlet eder. 

Rüyada testide görülen kan, âdet gören kadının kanıdır. Hayız kanı, bekâr kız için  kocaya, hamile kadın için düşük yapmaya, hayızdan kesilmiş kadın için de hastalığa  delâlet eder.”  Bir kimsenin rüyada kendi kanını içtiğini görmesi, üzüntü, keder ve meşakkata delâlet  eder. 

* KAN AKACAK DERECEDE VURMAK: Rüyada kan akacak derecede bir kimseye  vurduğunu görmek, öfke ve sinire delâlet eder.  Rüyada bir hastanın kendisine kan akacak derecede vurulduğunu görmesi, o  hastanın vefatına alâmettir. Bu rüya sağlam insanlar için rızka delâlet eder.

  * KAN ALMAK: Rüyada kan aldığını veya kan aldırdığını görmek, eğer ehil ise valilik  ile tâbir olunur.  Zindandaki kimsenin rüyada kan aldırdığını görmesi, zindandan kurtulacağına ve  selâmet bulacağına delâlet eder.  Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada kan almak veya aldırmak, dört şekilde tâbir  olunur: 

a) Feth, 

b) Zafer, 

c) Yolculuk, 

d) Düşmanlık ve dava. 

Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: Rüyada kan aldırdığını gören, eğer kan alan ihtiyar ise  dostundan istemediği ve razı olmadığı bir söz işitmeye delâlet eder. Eğer kan alan  genç ise düşmanından istemediği ve razı olmadığı bir söze işarettir. 

Rüyada sağ elinden kan alındığını görmek, iyi bir geçime, malın kat kat artmasına  delâlet eder. Eğer kan sol elinden alınırsa, o kişi ortak veya dostuna galip gelir, onun  ortak ve dostunun malı kat kat artar. Eğer başında bulunan bir damardan fazla kan  alsa, o kişinin başka birisinden istifade edeceğine delâlet eder.

  Rüyada kan içtiğini görmek, haram mala veya gıybet etmeye işarettir.  Rüyada korktuğu bir kimseden kan aldığını görmek, onun şerrinden emin olamaya  delâlet eder. 

Sanatı kan almak olan kimsenin, rüyada kan alması, rahata ve o mahalde kan  alınmasına muhtaç olan kimselerin hastalıklardan şifa bulmalarına delâlet eder.  Rüyada kendi damarını uzunluğuna kestiğini görmek, düşmanından kendisini  kötüleyecek bir söz işitmeye delâlet eder. Ve bu söz ona tesir eder.

Ayrıca o kimsenin  malı artar.  Bekâr bir kızın rüyada kendisinden kan alındığını görmesi, evlenmek ile tâbir olunur  ve o evlenir. Küçük erkek çocuk için kan alınmak, onun sünnet edilmesine işarettir.  Hapiste olanın kan aldırması, hapisten çıkmasına delâlet eder. 

Bir kimsenin rüyada tanımadığı bir kadın tarafından kanının alındığını görmesi, talih  ve bahtının açılmasına delâlet eder.  Rüyada damarını yardığını ve kan çıktığını görmek, günahtan tevbeye alâmettir. Eğer  damardan çıkan kanın rengi siyah olursa, bu defa o kişi günah ve kötülüklerinde ısrar  eder ve sonra yine tevbe eder. 

* KAN ALICI: Kişinin rüyada kan alıcı birini görmesi, herkesi kötüleyen bir adama  delâlet eder. Rüyada kan alıcının, bir kimsenin damarını enine kestiğini ve kanını  aldığını görmek, o adamın, kötüleyerek dostluğunu kesen ve araya düşmanlık tohumları  atan bir kişi olduğuna delâlet eder. Eğer rüyada damarı uzununa keserek kan  alırsa, hoş ve makbul söz söyleyen ve halkın arasını bulmaya çalışan bir adam  olduğuna işarettir. 

* KANAL: Rüyada kanal görmek, bekçiye ve devlet reisinin haznedarına delâlet eder.  Rüyada bir su kanalının yüzerek geçtiğini görmek, üzüntü ve kederden kurtulmaya,  darlıktan selâmete ermeye işarettir. 

* KANAT: Bir kimsenin rüyada kanat görmesi, erkek evlada işarettir. Bu sebeple  rüyada iki kanadı olduğunu gören kimsenin iki erkek çocuğu dünyaya gelir. Çünkü  kuş kanadıyla uçar. İnsanda hayırlı nesiller ile şerefini sürdürür. 

Yine iki kanat, mal ve iki çocuk ile tâbir olunur. Rüyada kanadının kırıldığını görmek,  çocuğun hasta olacağına delâlet eder. Kanadının yerinden koparıldığını görmek,  çocuğun ölümü ile tâbir edilir.  Rüyada kanat görmek, bazı kere de, mal ve yolculuğa delâlet eder.

Yine kanat, rüya  sahibi için akrabaları tarafından gelecek yara ve acıya alâmettir.  Bir kimsenin rüyada kanadı olduğunu ve bu kanatlarla uçtuğunu görmesi, kuvvet ve  kudretle yolculuk yapmaya işarettir. Rüyada kanadı olduğunu fakat uçmadığını  görmek de hayır ile tâbir edilir. 

Rüyada kanadının kendisine ağırlık verdiğini ve uçamaz hale geldiğini görmek,  günah ve şerre delâlet eder ve o kişi günah işleyenlerden biridir.  Kanat rüyası çeşitli şekillerde tâbir edilmiştir. Bazan yelek, iyi ve kıymetli et ve rütbe  ile de tâbir olunur.