RÜYA TABİRLERİ – İ HARFİ

İ

* İANE (Yardım): Rüyada bir kimseye yardım ettiğini görmek, ilâhî yardıma mazhar  olmaya ve sevaba delâlet eder. Yine rüyada birine yiyecek, içecek bir şey verdiğini  görmek, kerem ve cömertliğe ve iyi bir isim yapmaya delâlet eder  * İAŞE (Erzak): Rüyada erzak görmek, bolluk ve berekete, hayırlı günlerin içinde  olmaya delâlet eder.

* İBADET: Rüyada Cenâb-ı Hakka ibadet ettiğini görmek, dünya ve âhiret  hayırlarının husulüne delâlet eder. Rüyada Allahü Teâlâ’yı tesbih ettiğini ve onun  mübarek ismini andığını görmek, hüzünden feraha, gam ve kederden kurtuluşa ve  günahlardan arınmaya delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: İbadet rüyası beş vech ile tâbir blunur:

a) Allahü Teâlâ’ya yakınlık,

b) Yolun en güzeline giriş,

c) Müjde,

d) Düşmana karşı zafer,

e) Kurtuluş ve selâmet..

Bir kimsenin rüyada namazı bitirip Allahü Teâlâ hazretlerine istiğfar ederek yüzünü  kıbleye döndüğünü görmesi, dualarının kabul edileceğine ve mânavî makamının  yüksekliğine delâlet eder.

Rüyada “Sübhanallah, sübhanallah” diyerek Rabbini  zikrettiğini görmek, hiç ümit etmediği cihetten hüznün ve kederin gitmesine işarettir.

Rüyada Allah azze ve celle hazretlerine hamd ettiğini görmek, dinde hidayet ve nura  nailiyete alâmettir. Yine Yüce Allah’a şükür ettiğini müşahede etmek, kuvvete, çok  nimete ve ehilse bir şehre vali olmaya delâlet eder.

* İBİĞİ BÜYÜK HOROZ: Rüyada ibiği büyük horoz görmek, hastalık ve üzüntü ile  tâbir olunur.

* İBRAHİM (A.S.): Bilindiği gibi İbrahim (a.s) Peygamberlerin büyüklerindendir ve  Cenâb-ı Hakk’ın dostudur. O güzide zâtı rüyada görmek hayır, bereket, ibadet,  kemâl, rızık, ikram ve salih nesile delâlet eder. Çünkü Resûl-i Ekrem efendimiz  İbrahim (a.s)’ın neslindendir.

Yine onu rüyada görmek, iyilikle emretmeye, kötülükten menetmeye, ilme, hidâyete,  Allah’a ibadet uğrunda aile ve akrabasından hicrete delâlet eder.

Bazı kere de onu görmek, şefkatli babaya işarettir. Çünkü o, İslâmın babasıdır.  Ümmeti Muhammed’i “Müslüman” ismiyle isimlendiren de o şanlı Nebidir.

Rüyada kendisini Hazret-i İbrahim’in çağırdığını ve Ona doğru “Lebbeyk” diyerek  gittiğini görmek, manevî derecenin yüksekliğine ve salâha delâlet eder.  Bazı kere de rüyada İbrahim (a. s) ‘i görmek, Allah için sevgi ve muhabbete delâlet  eder.

Çünkü o, Rabbinin rızası için biricik oğlunu kurban edecekti..  Rüyada Hazret-i İbrahim’in kendi azalarından birini tuttuğunu gören kimse eğer o âza  hastalıklı ise, hastalıktan şifa bulacağına işarettir.  Yine rüyada İbrahim (a.s)’i görmek, düşmana galip gelmeye, Mümine ve pâk bir  hanımla evlenmeye ve hayırlı, bereketli nesile delâlet eder. Onu görmek, hac ibadeti  ile de tâbir olunur.

Çok kere de onu görmek, üzüntü ve kederin gitmesine, hayır ve bereketin gelmesine,  dünyada bolluk içinde geçinmeye ve hidâyete delâlet eder.

* İBRİK: Kişinin rüyada ibrik görmesi, eğer günahkâr ise, tevbeye; hamile kadın için  erkek çocuğa işarettir. Bazı kere de gizli sırları bilen bir erkek çocuğa delâlet eder.  Rüyada abdest alınan ibrikleri bir araya topladığını görmek, cennete gitmeye sebep  olacak güzel amelleri işlemeye delâlet eder. Bazı kere de bu rüya, kılıca delâlet eder.

Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada İbrik görmek, şu şekilde tâbir olunur:

a) Temiz ve pâk zevce,

b) Hizmetkâr,

c) Cariye,

d) Dinde kıvam,

e) Vücud sağlığı,

f) Uzun ömür,

g) Mal ve nimet,

h) Hayır, bereket ve miras..

Rüyada ibrikteki su ile abdest aldığını görmek, günahlardan arınmaya, ferah ve  nimete delâlet eder.  Rüyada ibriğin kıymetinin çok yüksek olduğunu görmek, rüya sahibinin şanının  artacağına işarettir.

* İBRİŞİM: Bir kadının rüyada ibrişimle nakış yaptığını görmesi, sevineceği bir habere  ve bir yerden gelecek yardıma delâlet eder. İbrişim görmek, bazı kere de yolculuk ile  tâbir olunur.

* İCAR (Bir yeri kiraya vermek): Rüyada evi veya dükkânı kiraya verdiğini görmek,  şiddet ve korkulardan emin olmaya, nikâha veya zahmetsiz mala delâlet eder.  Kiracıyı görmek ise, hile ve tuzak ile tâbir edilir.

* İCAT: Rüyada, dünyada olmayan bir şeyi icat ettiğini görmek, hayret edilecek  zenginliğe işarettir. Bir kimsenin bir şey icat ettiğini görmek, büyük işlere atılmaya ve  gıpta ile anılmaya delâlet eder.

* İÇ AĞRISI: Bir kadının rüyada iç ağrısı hissetmesi, doğum sancısına delâlet eder.

* İÇ ÇAMAŞIR: Rüyada iç çamaşır görmek, gizli hediyelere; iç çamaşırı çıkardığını  görmek, aniden gelecek hastalığa ve kedere delâlet eder.

* İÇMEK: Rüyada güzel ve tatlı bir su içtiğini görmek, ilim ve hidâyete; tarikat ehli için  ruhanî zevk ve safaya delâlet eder.  Yine rüyada sabah vakti soğuk ve tatlı su içmek, helal mal kazanmaya alâmettir. Süt  içmek, şarap olmamış üzüm şırası içmek, sıhhat ve afiyete ve hayırlı rızka delâlet  eder.  Rüyada haram olan bir içkiyi görmek veya içmek, kötülüğe ve şerre delâlet eder.  Çünkü içki her kötülüğün anasıdır.

* İÇ YAĞI: Bir kimsenin rüyada eti yenen hayvanın iç yağını görmesi, daimi rızka ve  fâideli elbiseye işarettir.  Bunun aksine eti yenmeyen hayvanın iç yağını görmek, haram mala, zinaya, İslâm  dininden yüz çevirmeye veya yapmaktan men edildiğini bir şeyi tekrar yapmaya  delâlet eder.

Rüyada iç yağından yapılma bir ilâç görmek, hastalıktan şifa bulmaya delâlet eder.  Yine iç yağı görmek, onu meşakkatsiz toplayan kimse için halis mala alâmettir. Bazı  kere de iç yağı, refah, sevinç ve hasta kimsenin şifa bulmasına işarettir.

* İDAM: Borçlu bir kimsenin rüyada boynunun vurulduğunu görmesi, borçtan  kurtulmaya delâlet eder. Tanıdık birinin idam edildiğini görmek, o kişinin üzüntü ve  kederinin gideceğine ve sevinçli günlerinin geleceğine delâlet eder.  Rüyada bir mahkeme tarafından idama mahkum edildiğini görmek, izzet ve şerefe  delâlet eder.

* İDARE LAMBASI: Rüyada bir caminin kandilini yaktığını görmek, salih ve âbid bir  evlat ile tâbir olunur. Rüyada birçok kandiller görmek ve yakmak, din ve takvaya  işarettir. Kandilleri söndürmek ise, din ve takvadan mahrumiyete delâlet eder.  Rüyada kendi evinde yanan bir kandilin söndüğünü görmek, iki vech ile tâbir olunur:

a) Ömrün bitişi,

b) Erkek çocuğun ölümü.

Cabirü’l-Mağribî demiştir ki: Rüyada çakmak çakarak veya kibrit ile idare lâmbası  yaktığını görmek, bekâr için evlenmeye, evli için evlâda delâlet eder. Rüya sahibinin  gurbette bir adamı varsa, o kişinin selâmetle döneceğine de işarettir.  Ibn-i Sîrîn (rh.a) demiştir ki: Yanmakta olan birçok çerağlar görmek, âdil bir melike,  zâhid bir âlime ve faydalı bir kadıya delâlet eder.

Yine rüyada yanar halde bir çerağ görmek, kalbdeki nurun ziyadeliğine, din  kuvvetine, murada nâiliyete delâlet eder.

* İDDİA.: Rüyada biri ile iddiaya girdiğini görmek, lüzumsuz işlerle uğraşmaya ve ağız  kavgasına delâlet eder. Bazı kere de bu rüya zarar ziyan ile tâbir olunur.

* İDRAR: Rüyada idrak (yani sidik) görmek, haram mala ve haram mal sarfetmeye  delâlet eder.  Rüyada herhangi bir yere idrar yapıp rahatladığını görmek, rızkın genişliğine, üzüntü  ve kederin gideceğine ve rahata ermeye işarettir.

Yine rüyada idrarını uzun müddet bekletmek ve hapis tutmak halini müşahede etmek,  huzursuzluğa, işlerin zorluğuna delâlet eder.  Bekâr bir adamın bilinmeyen bir yere büyük abdestini yaptığını görmesi, o mahalden  bir kadınla evleneceğine delâlet eder.

* İDDET: Rüyada bir kadının iddet (*) beklediğini görmesi, kedere, sıkıntıya, hastalık  ve darlığa, veya iddet beklemeyi icap eden talâka delâlet eder.

* IDRIS (a.s): İdris (a.s)’i rüyada görmek, günahtan sakınmaya, takva ve verâ ehli  olmaya delâlet eder. Yine onu görenin akıbeti ve sonu hayır olur. Onu görmek, şuurlu  ve idrak sahibi ve bilerek ibadet eden kimse ile de tâbir olunur.

(*) İddet: Ölüm veya kocasından boşandıktan sonra baki kalan nikâh izlerinin sona  ermesi için şer’an tayin edilmiş bir müddete denir. Bu müddet sona ermedikçe, o  kadın artık başkası ile evlenemez.  Bir kimsenin rüyada İdris Nebi ile arkadaş olduğunu görmesi, yüksek makam sahibi  biriyle dost olmaya delâlet eder. O’nu noksan halde görenin noksanlığı rüya sahibine  aittir. Çünkü Peygamberle günahtan korunmuşlardır.

* İFLÂS : Hasta bir adamın rüyada iflâs ettiğini görmesi, ecelin geldiğine, rızkın  kesilmesine işarettir. Bazı kere de iflâs rüyası, memleketinden bir başka yere göç  etmeye delâlet eder.  Rüyada iflâs ettiğine hükmedildiğini görmek, din ve dünyadaki noksanlığa alâmettir.  Yine rüyada iflâs etmek, bulunduğu mevkiden aşağı düşmeye, eldeki nimetin  gitmesine ve üzüntüye delâlet eder.

* İFŞA: Rüyada gizli bir sırrı ifşa ettiğini, yâni açıkladığını görmek, boş sözlere ve bu  yüzden gelecek üzüntülere delâlet eder.

* İFTAR: Rüyada oruçlu iken vakit tamam olup iftar ettiğini görmek, sevinç, ferah ve  sürura delâlet eder. Çünkü oruçlunun sevinç anlarından biri de iftar vaktidir. Yine iftar  ettiğini görmek, rızkın artacağına, faydalı mala ve hayra delâlet eder.  Rüyada iftar sofrası görmek de, rızkın genişliğine, kısmet ve nasibin çokluğuna ve  dinde sıdka delâlet eder.

* İFTİRA: Rüyada bir başkası tarafından iftiraya uğramak, masum ve mazlumluğa  işarettir. Başkasına iftira ettiğini görmek, bunun zıttı…

* İĞ: Hamile bir kadının rüyada iğ görmesi, doğacak çocuğun kız olacağına işarettir.  Câbirü’l-Mağribî demiştir ki: Rüyada bir iğ bulduğunu veya kendisine verildiğini  görmek, bir hizmetçiye mâlik olmaya işarettir.

Rüyada iğ görmek, elçi ve yolculuğa, mal ve vergisine veya ihtiyaçlarını gören binek  hayvanına delâlet eder.  Yine rüyada bir iğe rastladığını gören kadın, bir kız çocuğu doğurur veya kız kardeşi  olur.  İğ ile iplik eğirdiğini gören kadın, yabancı birinden yardım talebinde bulunur.

* İĞ BAŞI: Henüz evlenmemiş kadının rüyada iğ başı görmesi, evlenmeye delâlet  eder.  Yine iğ başı görmek, işlerde sabır ve sebata, misafir için rehbere, ticaretli mala, bekâr  için evlenmeye alâmettir.  Rüyada eğirdiği ipi bozduğunu görmek, verdiği sözden dönmeye işarettir.  Bir kadının rüyada iğin başını kaybettiğini görmesi, eğer evli ise, kocasından  boşanmaya işarettir.

* İĞDE: Rüyada meyveli iğde ağacı görmek, mala ve rızka delâlet eder.  Yine iğde ağacı görmek, güzel huylu, tatlı sözlü, hoş sohbetli, cömert ve kerim bir  kimseye delâlet eder.

* İĞDİŞ: Rüyada iğdiş veya beygir görmek, insandaki cehd ve gayrete delâlet eder.  Yine rüyada sahip olduğu iğdiş veya beygirin yerde ve toprakta yuvarlandığını  görmek, çok mala, ulvi mertebelere ve geniş rızka delâlet eder.

Kirmanî demiştir ki: Rüyada güzel ve semiz bir iğdişe bindiğini görmek, büyük hayra,  menfaata ve saadete delâlet eder.  Bir kimsenin rüyada iğdiş veya beygir aldığını görmesi, çok çok serveti olan bir kadın  ile evlenmeye işarettir. Rüyada iğdişin kendini ısırdığını görmek, zevcenin ihaneti ile  tâbir olunur.

Rüyada, mâlik olduğu iğdişin veya beygirin öldüğünü görmek, evli kimse için  zevcenin ölümüne delâlet eder.

* İĞFAL ETMEK: Rüyada aldatmak suretiyle bir genç kızı iğfal ettiğini görmek,  sonunda nedamet duyulacak bir işe delâlet eder.

* İĞNE: Bekâr bir kimsenin rüyada iğne görmesi, evlenmeye, fakir için halinin iyiye  dönmesine ve rızka delâlet eder.  Rüyada eline bir iğne aldığını görmek, işlerin düzgünlüğüne, dağınık işlerin  toplanması ve düzelmesi için arzu edilen şey üzerine delâlet eder. Rüyada iğne ile  dikiş dikiyorsa, bu rüya, halinin iyi olmasına dağınık ve düzensiz işlerin toplanmasına  işarettir.

Rüyada iğnenin zayi olduğunu veya çalındığını görmek, işlerin bozulmaya yüz  tuttuğuna alâmettir. İğne, iplik geçirmek cihetiyle kadın ile de tâbir olunur.  Yine rüyada görülen iğne, kendisi ile iyi geçinilen erkek ve kadına delâlet eder.  Rüyada çuvaldız görmek de, iğne gibi tâbir edilir. Elinde çuvaldız olduğunu görmek,  evli kimse için kız çocuğu ile tâbir olunur.

Eğer zevcesi hamile değilse, bu defa rüya,  yolculuğa işarettir.  Rüyada kendi elbisesini diktiğini görmek, fakir ise zengin olmaya, dağınık işlerin  toparlanmasına, bozuk hâlin düzelmesine delâlet eder.  Rüyada iğneyi yediğini görmek, kendisine zarar gelecek bir kimseye sırrını  söylemeye işarettir.

Rüyada bir başkasına iğne battığını görmek, o zatı zemmetmeye alâmettir. Sonra  kendisi de başkaları tarafından aynı akıbete uğrar ve zemmedilir.  Bir kimsenin rüyada iğne ile yırtık, eski ve sökük elbiseyi sağlam ve kuvvetli şekilde  diktiğini görmesi, gıybet ve kötülüklerden tevbe etmeye alâmettir veya günahlarına  istiğfar etmeye delâlet eder.

* İĞNECİ: Kişinin rüyada iğneciyi görmesi, senet ve vesika yazan kimseye işarettir.  Bazı kere de iğneci görmek, sultan, âlim, hakim, doktor ve insanların üzerine lazım  gelen şeyleri yazan kişiler gibi halkı tahakkümleri altında bulunduran kimselere  delâlet eder.

Yine rüyada iğneci görmek, üzüntü, keder ve hastalığın gitmesi ile tâbir olunur.  Rüyada boynundan demir ile kan akıtıldığını görmek, hasta için doktor elinden şifa  bulmaya alâmettir.

Bu kişi, borcu sebebiyle kendisinden bir mal talep ediliyorsa, onu  ödemeye mahkûm edilir ve öder.  Rüyada toplu iğne görmek, mal toplamaya ve işlerin güzel idaresine delâlet eder.

* İHANET: Rüyada ihanet ve hainlikle suçlandığını görmek, içinde bulunduğu  insanlara daha faydalı olmaya delâlet eder.

* İHRAMA GİRMEK: Rüyada ihrama girdiğini ve Hac için yola çıktığını görmek, dört  şekilde tâbir olunur:

a) Hac ibadeti,

b) Mağfiret,

c) Nimet ve bereket,

d) Sürür ve refah…

Yine bekâr birinin ihrama girdiğini görmesi, temiz bir hanımla evleneceğine işarettir.  Hastanın ihrama girmesi, ölüm ile tâbir olunur. Çünkü ihram da bir nevî kefendir.

* İHTİYAR: Rüyada saçları ağarmış nur yüzlü bir ihtiyar görmek, devlet ve saadete  delâlet eder. Rüyada ihtiyar bir kimseye selâm verdiğini ve onun ardınca gittiğini  görmek, makam ve mevkice yüksekliğe işarettir.  Yine rüyada ihtiyar bir adamın ardında yürüdüğünü görmek, büyüklerin sözünü  dinlemeye ve onlara tabi olmaya alâmettir.