RÜYA TABİRLERİ – H HARFİ

H

* HABER: Rüyada iyi bir haber aldığını görmek, aşk ve muhabbete, haber veren  kişiyi görmek, o kişi tarafından korunmaya delâlet eder.

* HABERLEŞMEK: Cenk eden iki ordu arasında elçi vazifesi yaptığını görmek, rüya  sahibinin kadrinin yüceliğine delâlet eder.  Rüyada iki taraf arasında yapılan muhabereyi görmek, ecelin yaklaşmasına işarettir.  Bazı kere de bu rüya, hastanın ölmesine, mazlumun galip gelmesine, fitnenin  yatışmasına alâmettir.

* HABER VERMEK: Bir kimsenin rüyada gizlenmesi icap eden şeyi haber verdiğini  görmesi, malını israf etmeye, hikmeti ehil olmayana vermeye ve nedamete delâlet  eder.  Rüyada yüce Allah’ın kendisine verdiği nimetleri haber vermesi, Allahu Teâlâ’ya  şükretmeye ve verdiği nimete hamd etmeye işarettir.  Rüyada gizli şeyleri haber verdiğini görmek, o şeylerin çok olacağına ve fakat israf  edileceğine delâlet eder.

* HABİL: Rüyada Hazret-i Adem’in oğlu Habil’i görmek, rüyasahibi hakkında  yapılacak hasede delâlet eder. Bazı kere de bu rüya, düşmandan gelecek sıkıntılara  işarettir.  Yine rüyada Habil’i görmek, Allah’a itaatte bulunmaya ve Rabbi’nin ondan razı olduğu  bir yakınlığa delâlet eder.

* HABEŞ (Siyah adam): Rüyada simsiyah birini görmek, geceye ve sevinçli bir  habere delâlet eder. Bir habeşli ile oturup sohbet ettiğini görmek, ümitle beklenen bir  işin güzelce neticeleneceğine delâlet eder.

* HAÇ (Put): Rüyada Hıristiyanlara mahsus haç görmek, üzüntü, keder ve gönül  karanlığına delâlet eder. Haç’ı kırıp paramparça ettiğini görmek, güzel amel işlemeye  ve İslâm’a bağlılığa delâlet eder.  Bazı kere de haç görmek, yalan söze, koğuculuk yapmaya, zina ile iftira etmeye ve  yalan yere şehadette bulunmaya alâmettir.  Yine haç rüyası, kadir ve şanı pek yüce Allah’a ibadet ve taati kendisine vazife bilen  ve dininde sadık olan bir kimseye delâlet eder.

* HACAMAT (Kan aldırmak): Rüyada hacamat görmek şu şekilde tâbir olunur:

a) Emamet,

b) Şart,

c) Vazifeden azledilmek,

d) Menfaat için malın harcanması,

e) Beladan kurtuluş,

f) Hapisten kurtuluş,

g) Mektup,

h) Zafer ve sıhhat…

Kirmanî demiştir ki: Rüyada hacamat olduğunu gören bir emaneti alır ve bunun  hakkında mektup yazar. Eğer hasta ise afiyet bulur.  Rüyada hacamat olduğunu ve fakat kanının vücuda bulaştığını görmek, ölüme  delâlet eder.  Yine rüyada hacamat görmek, vali ve memur olanlar için vazifeden azledilmeğe  işarettir.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada hacamat görmek sekiz veçhe ile tâbir olunur:

a) Emaneti eda,

b) Mukavele yazmak,

c) Velayet,

d) Memuriyet,

e) Sürür,

f) Kelâm ehli kimse,

g) Sünnet-i hasene,

h) Adalet…

  Bazı kere de hacamat görmek, vergi tahsildarına ve muhasebeciye işarettir.

* HACCETMEK: Hac ibadeti İslâm’ın beş şartından biridir. Bu sebeple rüyada, şer’î  ölçüler içinde haccettiğini, Kabe’yi tavai eylediğini ve hac farizasını yerine getirdiğini  görmek, dinde güzellik ve istikamete, büyük sevaba, korkudan emin olmaya, borçtan  kurtulmağa ve Müslümanlara verilecek emanetlere delâlet eder.  Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada Kabe’yi görmek beş vech ile tâbir olunur:

a) Emn,

b) Selâmet.,

c) Adaletli devlet reisi,

d) Rahat ve huzur,

e) Hac…

Kabe’ye giren bütün korkulardan emin olur, çünkü orası emin beldedir.  Talebe olan bir kimsenin rüyada haccettiğini görmesi, muradının hâsıl olacağına  işarettir. Bekârın haccettiğini görmesi, evlenmek ile tâbir olunur.  İşinden çıkarılan bir kimse, rüyada hac zamanında hacca gitmek için yola çıktığını  görse, bu rüya, onun tekrar işine döneceğine delâlet eder.

Rüyada haccettiğini görmek, hasta için şifaya, borçlu için borçtan halâs olmaya,  talebe için murada ermeye delâlet eder. Sapık bir adamın hac rüyası görmesi,  hidayete ereceğine ve Rabbi’nin onu mağfiretine mazhar buyuracağına işarettir.

Rüyada yaya olarak hacca gittiğini görmek, keffâret verece bir yemine delâlet eder.  Bazan da bu rüya rızık ve ganimet olar* tâbir edilir.  Melik, yani devlet reisinin haccettiğini görmesi, düşmandî korunmaya, azgın ve  sapkınları perişan etmeye ve küffar meml ketlerinden birini fethetmeye delâlet eder.

* İHRAMA GİRMEK: Hac veya umrede ihrama girdiğini görmek, bekâr için  evlenmeye, evli için de hanımdan ayrılmaya işarettir. Hasta birinin böyle rüya  görmesi, ölümüne delâlet eder. Çünkü ihram da bir nevi kefendir.  Bir kimsenin rüyada zevcesi ile beraber ihrama girdiğini görmesi, hanımı boşamaya  ve hanımın ona nâmahrem olmasına işarettir.  Rüyada kendisini Arafat’ta durur görmek, bütün arzularıı kavuşmaya, Kabe’de  durduğunu görmek, dünya ve ahiret selâmet ve saadete ermeye delâlet eder. Kabe  içinde namaz kile ğını görmek, duaların kabulüne, dünya ve ahiret nimetlerine delâlet  eder.

* HACERÜ’L-ESVED (Siyah taş): Rüyada Hacerü’l-Esved’i görmek, hacca işarettir.  Bir kimsenin rüyada Hacerü’l-Esved’i kestiğini görmesi, halkı kendi görüşü üzerinde  toplamaya delâlet eder.  Rüyada Hacerü’l-Esved’i söküp kendisi için alıkoyduğunu görmek, Müslümanlıktan  ayrı olarak bid’at işlemede yalnız kalacağına işarettir.  Rüyada Hacerü’l-Esved’i yuttuğunu görmek, insanları dinden uzaklaştırmaya delâlet  eder.

Rüyada Hacerü’l-Esved’e el sürdüğünü görmek ve onu istilâm etmek, padişaha biat  etmeye veya adil bir önderin elinde tevbekâr olmaya delâlet eder. Bazı kere de bu  rüya, kendi çocuğunu veya zevcesini ya da bir ahbabını öpmeye alâmettir.  Rüyada Hacerü’l-Esved’i öptüğünü ve ona yüz sürdüğünü görme haccetmeye, dünya  ve ahiret selâmetine ve geniş rızka delâlet eder.

* HACILAR PAZARI: Kişinin rüyada hacıların toplandığı pazarı görmesi, keder ve  üzüntüden, sıkıntı ve şiddetten kurtulmaya delâlet eder.  Rüyada Mina’da namaz kıldığını ve hutbe okuduğunu görmek, yüksek bir memuriyete  veya rütbeye işarettir.

Denilmiştir ki: Rüyada hutbeyi güzel bir şekilde okuduğunu, hutbe hakkındaki  sözlerini bitirdiğini, insanların da susarak kendisine baktıklarını ve namazı da şer’î  hükümlere göre tamamladığını görmek, eğer ehil ise bir vilayete vali olmaya delâlet  eder.  Rüyada hutbe okuduğunu fakat hutbeyi tamamlayamadığını görmek, vazifeden  azledilmeye işarettir.

* HAD CEZASI: Rüyada had cezası görmek, borca ve borçlu olarak aranmaya  alâmettir. Bekâr birinin had cezası görmesi, evlenmeye ve kötülüklerden korunmaya  delâlet eder. Had cezası, bazı kere de günahların mağfiretine delâlet eder. Çünkü  had cezası dinî emirlerin yerine getirilmesidir.  Rüyada had cezası görmek, bazan da kişinin haddini bilip, orada durması ve onun  ötesine geçmemesine delâlet eder.

* HADİM (Hizmetçi): Kişinin rüyada kendisini hadim yani hizmetçi olarak görmesi,  emanet ehli bir kimse olduğuna işarettir. Rüyada sözü iyi, yüzü güzel bir hizmetçi  görmek, müjdeli ve sürür verici habere delâlet eder. Rüyada bir kimseyi kendisine  hadim tuttuğunu görmek, makamın yüksekliğine ve rızkın genişliğine delâlet eder.

* HADEME: Bir kimsenin rüyada kendisini hademe olarak görmesi, çetin bir işin onu  beklediğine alâmettir ve o kişi ağır bir yükün altına girecektir.

* HADIM: Kişinin rüyada hadıma döndüğünü görmesi, ibadet ve zikirde Allahu  Teâlâ’nın hidayetine nail olmaya delâlet eder. Rüyada kendisinin hadım olduğunu  görmek, ibadete, namusu muhafaza etmeye ve kadr ü kıymete işarettir.  Nablusî demiştir ki: Beyaz hadım kimse rahmet meleği, siyah ve habeşî olan, azab  meleği, evvelkisi müjde ikincisi üzüntü ve kederdir.

Hadımı görmek, nimetin  gitmesine, aile ve evladın kaybolmasına delâlet eder. Bazı kere de zahmet çekmeye  ve rahatı tercih etmeye,.kötü sırlara ve nifaka işarettir.  Rüyada husyeleri çıkarılmış ve burulmuş erkekleri görmek, meleklere delâlet eder.  Çünkü husyeleri çıkarılmış olan kimselerden şehvet çıkarılmıştır.  Bazan da rüyada hadım edilmiş kimseleri görmek, müjde ile tâbir olunur.

* HADİS-İ NEBEVÎ: Rüyada Resûl-i Ekrem (s.a.v.) efendimizin hadislerini okuduğunu  görmek, büyük bir hayıra ve nimete delâlet eder. Yine bu rüya, sünnet-i seniyyeye  tâbi olmak ile tâbir edilir.

* HAFIZ: Bir kimsenin rüyada kendisini hafız olmuş görmesi. dünya ve ahiret  arzularına kavuşmaya delâlet eder. Yine rüyada kendini Kur’ân-ı Kerim okur görmek,  müjdeye, nimete, hidayet ve selâmete delâlet eder.  Rüyada Kur’ân okuyan bir hafızı görmek, muradının incisini elde etmeye işarettir.  Yine hafız görmek, duaların kabulüne, dinde salâha ve takvaya alâmettir.

* HAFİYE: Rüyada bir hafiye ile karşılaştığını görmek, kirli ve karanlık işlerle tâbir  olunur. Çünkü hafiyeler kirli işlerde kullanılır.

* HAFAZA MELEKLERİ: Kişinin rüyada “Kirâmen kâtibin” isimli, insanların iyi ve kötü  amellerini yazan melekleri görmesi, tanınmış âlim ve emniyetli kimselere delâlet eder.  Bazı kere de hafaza meleklerini görmek, muttaki olmaya, ahirette sevinç ve müjdeye  ve cennete delâlet eder.

* HAZRET-İ HAFSA: Rüyada Nebiler Nebisinin pâk zevcelerinden Hazret-i Hafsa’yı  görmek, iyi ve güzel şeylere delâlet eder. Bekâr bir adamın rüyada, Resûl-i Ekrem  (s.a.v.)’in zevcelerinden birini görmesi, sâliha bir hanımla evlenmesine ve geçimin  kolaylığına delâlet eder.  Bir kadının rüyada, Nebiyy-i Zîşân’ın zevcelerinden birini görmesi, kefaleti altında  kalacak salih ve muttaki bir kocaya işarettir.  Rüyada kâinatın efendisinin hanımlarını görmek, Allah emrine tâbi olmaya, sünnete  sarılmaya ve dinde sıdka delâlet eder.

* HALİFE: Rüyada halifelerden birini güler yüzlü bir halde görmek, dünya ve ahirette  hayır ve berekete, izzet ve şerefe delâlet eder.  Yine rüyada, halifelerden birini kendisine meşru bir iş emreder görmek, şeref ve  kadrinin yüce ve zikrinin meşhur olmasına alâmettir.

O kişi, dünya ve ahirette bütün  hayırlara mazhar olur.  Nablusî (rh.a.) demiştir ki: Bir kimse rüyada lâyıkı veçhile bir halife görse veya  kendisinin halife olduğunu görse, halinin güzelliğine ve akıbetinin hayır olacağına  delâlet eder.

Rüyada halife görmek, din işlerinde ve Nebiler Nebisinin şeriatının hükmünü icra  eden bir kimseye delâlet eder. Bu sebeple halifede görülen noksanlık ve aşırılık,  yürüttüğü işine aittir.  Rüyada, Allahu Teâlâ tarafından yeryüzünde halife olarak tayin edildiğini görmek,  eğer rüya sahibi ehilse, bu onun valilik makamına getirileceğine delâlet eder. Eğer  ehil değilse, o yerde çıkacak bir fitneye işarettir.

Bazı kere de rüyada halife görmek, sünnet-i seniyyeye uymaya, din ve takvaya,  halktan ayrılıp itikaf etmeye, sözde, işte doğruluğa, nafile ibadete, zikir ve tevbeye,  günahtan tamamen arınarak iç temizliğine delâlet eder.  Bir kimsenin rüyada halife olduğunu görmesi, eğer ehil kişi ise mülke nail olmaya,  hüküm vermeye ehilse hakim, yahut imam ve vali olmaya delâlet eder.

Yukarıda sayılan işlere ehil değilse, bu rüyayı gören kişi hasta olur veya uzak bir yere  sefer eder.  Denilmiştir ki: Rüyada kendisinin halife veya imam olduğunu görmek, izzet ve şerefe  delâlet eder. Eğer hilafete ehilse imamete nail olur.

  Rüyada, halifeye döndüğünü görmek, hiçbir veçhile hayır değildir. Ancak halifeliğe  layıksa bu müstesnadır.  Rüyada halifeyi öldürdüğünü görmek, büyük bir iş talep etmeye ve bunda muvaffak  olmaya işarettir.  Bir kimsenin rüyada halifenin öldüğünü, yahut süs ve bezeğinin değiştiğini görmesi,  halifenin delâlet ettiği şeyde noksanlığına işarettir.

  * HAİNLİK: Kişinin rüyada mal sahiplerinden hainlik görmesi, onların sonunda fakir  olmalarına ve zina gibi büyük günaha delâlet eder.

* HAKİM: Bir kimsenin rüyada hakimi güzel yüz ve vasıfta görmesi, ilimden veya  doğru yola götürecek şeylerden arzu ettiğine nail olmaya işarettir.  Yine rüyada hâkim görmek, ilim, irfan ve hikmet sahibi olmaya delâlet eder. Bazı kere  de hâkim görmek, ana babaya, üstada, terbiyeciye, insanın hak ve adaletten arzu  ettiği şeye alâmettir.  Rüyada adalet üzere hüküm veren bir hakimi görmek, makam sahibi olmaya, Allahu  Teâlâ’nın o kişiden razı olacağına ve onu nimetlendireceğine delâlet eder.  Rüyada hâkim huzuruna çıkıp hesaba çekildiğini görmek, zor ve şiddetli işlerden  kurtulmaya ve sonun selâmetine delâlet eder.  Kendisinin hâkim olup halkı hesaba çektiğini görmek, yüce mevkiye, izzet ve şerefe  delâlet eder.

* HAKİM YARDIMCISI: Rüyada hakim yardımcılarından birini görmek, boş şeylere  yardım eden bir adamı görmeye işarettir.  Kişinin rüyada kendi evi içinde beyaz elbise giymiş bir hakimin, birtakım  yardımcılarını görmesi, üzüntü ve kederden veya hastalıktan kurtulmaya ve korkudan  emin olmaya delâlet eder.  Eğer hakim yardımcılarının üzerinde siyah elbiseler bulunursa, bu kere tam tersi,  üzüntü ve kedere delâlet eder.

* HAKİRLİK: Neşeli ve sevinçli kimsenin rüyada kendisinde hakirlik hissettiğini  görmesi, düşmanlar ile karşılaştığında âcizkalacağına ve zayıf düşeceğine delâlet  eder. Mihnet ve sıkıntı içinde bulunan birinin bu rüyayı görmesi, mihmet ve sıkıntıdan  kurtulmaya ve rahata kavuşmaya delâlet eder.

* HAKİ RENK: Bekâr birinin rüyada bu rengi görmesi, tez zamanda mesut bir evlilik  yapacağına alâmettir. Askere gitmemiş bir gencin rüyada haki renk görmesi, hemen  silah altına çağırılacağına işarettir. Rüyada yaşlı ve ihtiyar birinin haki bir elbise giydiğini  görmesi, ecelin kapıda olduğuna delâlet eder.

* HAKKAK (Kıymetli madenleri oyan kimse): Rüyada hakkak görmek, âlim bir kişiye  delâlet eder. Öyle ki, cahilleri terbiye eden, ilim ve hikmette insanların maksatlarına  vakıf olur ve herkes o âlimden istifade eder.  Bazı kere de hakkak, şer ve düşmanlığa, tereddüt ve yolculuğa alâmettir. Rüyada  yüzük taşı oyan birini görmek, halk için kötü söz söyleyen kişi olarak tâbir edilir.

* HAK KUŞU: Kişinin rüyada Hak kuşu görmesi, hayrete, gizlenmeye ve düşman  endişesinden, güçlü kuvvetli kimselere meyletmeye işarettir.

* HAK OLAN ŞEY: Rüyada ziya ve nurun meydana çıkmasını ve Kur’ân dinlemek  gibi Hak olan bir şeyi görmek veya işitmek, hidayete tâbi olmaya, günahlardan  temizlenmeye, batıl ve batıl sahiplerinden uzaklaşmaya delâlet eder. Bu rüya, hasta  için ölüme alâmettir. Rüyada kendi üzerinde olan hakkı eda ettiğini görmek,  yolculuktan selâmetle dönmeye delâlet eder.

* HAK YOLDAN ÇIKMAK: Bir kimsenin rüyada Hak yolundan çıkıp günah olan  şeyleri yaptığını görmesi, Kur’ân-ı Kerim’de geçen bir âyet gereğince, küfre ve şerre  delâlet eder. Hamile kadının rüyada günah ve kötülük işlediğini görmesi, çocuğunu  düşüreceğine işarettir.

* HALA: Kişinin rüyada halasını görmesi, hurma ağacı ile tâbir olunur. Rüyada  halasında meydana geldiği görülen herhangi bir durum hurma ağacında da meydana  gelir. Eğer rüya sahibinin hurma ağacı yoksa, bu defa rüyada görülen şey amca veya  babadan meydana gelir.  Bazı kere de rüyada hala görmek, nimete, başa bağlanan sarığa ve menfaate delâlet  eder.

* HALLAÇ (Pamuk atan âlet): Rüyada hallaç görmek, kavi ve şedid ve halkın işlerinin  görülmesinde suhulet gösteren bir kimseye delâlet eder. Hallaç yayı görmek, nifak ile  tâbir olunur. Kalın hallaç yayı ise şecaate delâlet eder. Bazı kere de hallaç görmek,  münafık bir adama işarettir.

* HALAT: Rüyada gemi halatı görmek, insan için kurtuluş ve kuvvete delâlet eder.  Çünkü halat, koca gemiyi iskelede tutar.  Rüyada sağlam ve tomar halinde halat görmek, insanın beden sağlığına, afiyete ve  uzun ömre delâlet eder.

* HALAYIK (Hizmetçi): Rüyada hizmetçi veya cariye görmek, üzüntü ve kederden  kurtulmaya ve ele geçecek nimete delâlet eder. Rüyada hizmetçiyi sattığını görmek,  sıkıntılı günlerin geleceğine işarettir.

* HALE: Kişinin rüyada güneşin etrafındaki daireyi görmesi, belaya, gazaba ve  belanın halkın şerlileri üzerine gelmesine delâlet eder. Bu rüya, bazı kere de borç  sahiplerinin borçluları bırakmamak üzere sıkıca tutup etraflarını sarmalarına  alâmettir.

* HALHAL: Kirmanî demiştir ki: Rüyada ayağında altından halhal olduğunu görmek,  korku ve zindan ile tâbir olunur. Ayağında gümüşten halhal olduğunu görmek, yeni  dostlar edinmeye işarettir. Bazı kere de halhal görmek, üzüntü, keder ve şiddete  delâlet eder.

* HALI: Halı rüyası, dünya malı ile tâbir olunur. Rüyada kendisi için yere bir halı  serildiğini görmek, uzun ömre, geniş rızka ve güzel bir geçime delâlet eder.  Rüyada tanımadığı ve bilmediği bir yerde ayağı altına halı serilip üzerinden geçtiğini  görmek, uzun bir yolculuğa ve bilmediği memleketleri görmeye alâmettir.

* HALKA: Nablusî demiştir ki: Rüyada altın veya gümüş halka görmek, şerli bir söz  veya ferah verici bir habere delâlet eder.  Rüyada görülen halka İslâm dini ile tâbir olunur. Bu sebeple rüyada bir halka  tuttuğunu görmek, İslâm dinine sarılmaya delâlet eder.

Kapı üzerindeki halkayı  görmek, kapıcıya yahut bekçiye, altın ve gümüşten olursa izzet ve yüksekliğe ve  mülke delâlet eder.  Yine rüyada kapı halkası, bekçi, elçi ve korkutucu ile tâbir olunur. Rüyada kendi  kapısında iki halka olduğunu görmek, iki kişiye borcu olduğuna işarettir.

Rüyada  kapının halkasını çıkardığını görmek, bid’at işlemeye delâlet eder.  Rüyada altından mamul yüzük ve halka görmek, kadınlar için mala, erkekler için de  düşünce ve endişeye delâlet eder.

* HAMAK (Salıncak): Rüyada hamak denilen salıncağı görmek, sefer ile tâbir olunur.  Salıncakta kendini uyur görmek, yakın bir arkadaştan sevindirici haber geleceğine  delâlet eder. Hamak üzerinde oturup kahve içtiğini örmek, dostlarla bir araya gelmeye  ve neşeli vakit geçirmeye işarettir.

* HAMAL: Rüyada kendisinin hamal olduğunu ve ağır bir yük taşıdığını görmek,  yükün ağırlığı nisbetinde üzüntü ve kedere delâlet eder.  Bazı kere de hamal görmek, halkın eziyetine tahammül eden ve halkın ihtiyacını  gören kimeseye işarettir. Yine rüyada hamal görmek, meclislerde söz sahibi olmaya  ve mevkinin yükselmesine delâlet eder. Çünkü hamal, kendisine verilen işi eksiksiz  yerine getirir…

* HAMAM: Rüyada hamam görmek, kerih bir eve delâlet eder. Bu sebeple rüyada  hamama girdiğini görmek, kadın tarafından gelecek üzüntü ve kedere alâmettir.  Çünkü hamam şeytan evi ve günah yeridir. Pislikler orada temizlenir.  Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Hamam rüyası altı veçhe ile tâbir olunur:

a) Zevç ve kadın,

b) Gam ve keder,

c) Borç,

d) İşlerde durgunluk,

e) Sıdk,

f) Alacak…

Bazı kere de rüyada hamam görmek, hamamda hizmet eden kadın veya evin en  büyük hanımına delâlet eder.  Rüyada hamamda olduğunu görmek, güzel bir kadınla evlenmeğe delâlet eder.  Bir kadının rüyada hamamcı olduğunu görmesi, insanların salâhına ve menfaatine  çalışmaya işarettir.

Rüyada hamama girdiğini ve orada guslettiğini görmek, üzüntü, keder ve sıkıntıdan  halâs olmaya delâlet eder.  Rüyada hamama elbisesi ile girdiğini görmek, keder, gam, meşakkat ve hastalığa  alâmettir.  Hasta bir kimsenin rüyada hamama girip tabiatına uygun ılık su ile yıkandığını  görmesi, hastalıktan şifa bulmaya ve afiyete delâlet eder.

Ibn-i Kesir demiştir ki: Rüyada hamamda ot tutunup temizlendiğini ve guslettiğini  görmek, korku ve kederden kurtulmaya, hastalıktan şifa bulmaya ve feraha ermeye  delâlet eder.

Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: Rüyada hamam görmek, sultanın evidir. Oraya girdiğini  gören Allah’ın izniyle feraha vâsıl olur. Rüyada hamamda guslettiğini görmek, bütün  üzüntü ve kederlerden kurtuluşa işarettir.  Bazı kere de rüyada hamam görmek, şerre ve husumetli kimselerin evlerine delâlet  eder.

Rüyada, erkeklerle kadınları hamamda karışık olarak yıkanır halde görmek,  durumların muhtelif, âdetlerin bozulmasına, bid’at ve şüpheli şeylerin meydan  bulmasına delâlet eder.

Kişinin rüyada hamamı karanlık görmesi, zindan ile tâbir olunur. Rüyada güzel  kumaşlardan elbise giymiş veya güzel koku sürünmüş olduğu halde bir ölünün  hamamdan çıktığını görmek, yüce Allah’ın o kimseyi affetmesine alâmettir.  Rüyada hamamın sularının kan olduğunu ve halkın bu kanı vücutlarına döktüğünü  görmek, oruç gününde orucu bozmaya delâlet eder veya o kişi şüpheli günlerde oruç  tutar…

Nablusî (rh.a.) demiştir ki: Hamam ilim evine, tekkeye, cami ve kazanç ve borç yeri  olan çarşıya, mevsime, fasık tevbeye, sapık için hidayete, fakir için zenginliğe, hasta  için de şifaya delâlet eder.