RÜYA TABİRLERİ – G HARFİ

G

* GAİP: Rüyada gaip bir adamın çıkıp geldiğini görmek, ondan sevindirici bir haberin  erişeceğine işarettir.  Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada gurbette olan bir kimsenin geldiğini görmek,  ondan sürür verici bir habere delâlet eder. Veya o kişinin hemen geleceğine alâmettir.  Cabirü’l-Mağribî demiştir ki: Rüyada gaip olan kimsenin seferden geldiğini görmek,  işlerin kolaylığına delâlet eder. Yine gaip kişinin mesrur ve sevinçli bir halde geldiğini  görmek, hayır ve berekete işarettir. Gaip kişinin eli boş ve yüzü asık bir halde geldiğini  görmek, üzüntü ve kedere alâmettir.

* GADAB (Öfke): Rüyada öfkeli, kızgın halde bir adamı görmek, o kişinin zindana  düşeceğine işarettir. Bazı kere de bu rüya, birinden iyilik görmek ile tâbir olunur.

* GADDAR: Rüyada katı yürekli, merhametsiz ve acımasız bildiğiniz bir adamı  görmek, o kimseden gelecek iyiliğe delâlet eder. Veya sizin ona bir iyiliğinize işarettir.

* GALİP: Bir kişinin rüyada herhangi bir adama veya düşmana karşı galip geldiğini  görmesi, sevinç ve sürura alâmettir. Bazı kere de rüyada galip gelmek, hayvan  cinsinden olan düşmanı helak etmek ile tâbir olunur.

* GAMMAZ: Rüyada böyle bir adamın görülmesi, şerre ve sırlara muttali olmaya ve  birbirine dost kimselerin aralarını bozmak için çalışmaya işarettir. Yani gammaz  görmekte hayır yoktur.

* GANİMET: Bir kimsenin rüyada ganimete eriştiğini görmesi, rahatlık, sevinç, rızık,  arzuya kavuşmak gibi şeylere delâlet eder.  Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada ganimet görmek, eğer kâfir malından ise  hayrın meydana gelmesine, şayet İslâm malından ise zarar ve ziyana delâlet eder.

İslâm ordularının kâfirlerin ganimeti ile döndüklerini görmek, ucuzluk ve berekete  delâlet eder. Bunun tersi, kâfirlerin Müslümanların malını aldığını görmek, üzüntü,  keder, sıkıntı ve kıtlığa delâlet eder.  Rüyada eline geçen ganimet malının beşte birini çıkardığını görmek, beş vakit  namazın devam etmesine işarettir.

* GAR: Rüyada tren istasyonuna ait gar görmek, uzun bir sefer ile tâbir olunur.  Çünkü tren kendisi uzundur ve çok kere insanları birbirinden ayırır. Garda bir  dostunuzu veya akrabadan bir kimseyi karşılamak, ayrılık alâmetidir.

* GASBETMEK: Rüyada bir başka adamın malını gasbettiğini görmek (evlenmeyi  arzu eden için) yapılacak nikâhın bozulacağına veya haram mala delâlet eder.

* GAZA VE CİHAD: Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada gaza ve cihad yedi  şekilde tâbir olunur:

a) Hayır,

b) Menfaat,

c) Sünneti ihya,

d) Düşman üzerine zafer,

e) Hasta için afiyet ve şifa,

f) Adil hükümdar,

g) Ganimet.

İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyasında Allah yolunda cihad ettiğini gören  kimsenin gerek kendi hali ve gerek ehl ü ıyalinin hali istikamet peyda eder, rızkı  genişler ve serveti artar. Rüyada gaza ve cihaddan yüz çevirdiğini görmek, çoluk  çocuğuna ve eriline şefkat ve merhametin azlığına delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada tek başına kâfirlerle cenk ettiğini görmesi, düşmanı kahretmeye,  ganimete, helal rızka, şan ve şerefe delâlet eder. Gaza edip kâfirler üzerine zafer  kazandığını görmek, düşmandan elde edilecek mal ve ganimete işarettir.

* GAZ: Rüyada yanan bir kandil veya gaz lambası görmek, gelecek günlerin parlak  olacağına, sevinç ve sürura delâlet eder.

* GAZETE: Rüyada herhangi bir gazeteyi alıp okuduğunu görmek, sevdiğiniz  birinden gelecek mektuba veya habere delâlet eder.

* GAZ ÇIKARMAK: Nablusî demiştir ki: Rüyada ses çıkarmadan yellenmek,  yellenen kimsenin ağzından hatalı bir söz çıkacağına delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada sessizce yellendiğini görmesi, keder ve üzüntüye işarettir.  Yine rüyada sessizce yellenmek ve gaz çıkarmak, sırları ifşa etmeye ve içinde  bulunan kin, düşmanlık ve kıskançlığın gitmesine delâlet eder. Bu rüya, bazı kere de,  meşakkat çektikten sonra rahatlığa ve borçlarını ödemeye işarettir.

* GAZELHAN: Bir kimsenin rüyada gazelhan görmesi, insanların gizli hallerini  meydana çıkaran ve ifşa eden kişiye delâlet eder.

* GEBELİK: Bir kadının rüyada gebe olduğunu görmesi, malının artmasına,  övülmeye, izzet ve medhe nail olmaya işarettir.  Erkeğin, rüyada kendisinin gebe olduğunu görmesi, halktan gizlediği ve şiddetlenip  ortaya çıkmasından korkulan ağır bir üzüntü ve keder ile tâbir olunur.

Âlim ve fazıl bir zatın rüyada gebe olduğunu görmesi, ilminin artacağına; sanatkâr  adamın gebelik görmesi, hiçbir insanın başaramayacağı bir şeyi yapmasına delâlet  eder.

Kirmani demiştir ki: Rüyada gebe olduğunu görenin malı ziyade artar. Zevcesinin  hamile olduğunu görmek, dünya nimetlerinden bir şey istemeye işarettir.

Rüyada  hayvan cinsinden birinin hamile olduğunu görmek, hayır ve menfaate delâlet eder.  Dul kadın ve genç kızların rüyada gebe olduklarını görmeleri, evlenmelerine  alâmettir.

Bazı kere de bekâr kızın rüyada kendisini hamile görmesi, kendisi  yüzünden ailesine gelecek uğursuzluk ve şiddete işarettir. Çünkü çok defa kız  yüzünden kötü hadiseler meydana geldiği görülmüştür.

Rüyada dul kadının veya hayvanların erkeğinin gebeliğini görmek, o senenin  kıtlığına, hırsızlar tarafından gelecek fitneye ve şerrin çok olmasına delâlet eder.

Denilmiştir ki: Rüyada erkeğin gebeliği, kendisini iple helak etmesine veya  olgunlaşmamış hurma yemekle mutazarrır olmasına delâlet eder. Yaşlı ve ihtiyar  kadının gebeliği ise, silah deposu ile tâbir olunur.

* GECE: Rüyada zamanın tamamen gece olduğunu görmek, rüya sahibi için geçimin  darlığına delâlet eder. Ancak bu tâbir gecede ayın nuru ve aydınlığı bulunmadığı  takdirdedir.  Ibn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki: Rüyada karanlık gece görmek, üzüntü, hüzün ve gam  ile tâbir olunur. Mehtaplı, aydınlık, yıldızlar parlayan gece görmek, ferah, sevinç,  sürür ve kolay geçimdir.

Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada karanlık görmek beş veçhe ile tâbir  olunur.

a) Küfür,

b) Hayret,

c) Geçimde güçlük,

  d) Bedbaht ve günah,

e) Delâlete düşmek.

Rüyada zulmetten nura çıktığını görmek, ehl-i salâh ve ehl-i takva sahibi olmaya  işarettir. Fakir için bu rüya, zenginliğe delâlet eder. Kâfir ve fasık hakkında ise hidayet  ile tâbir olunur.

Bir kimsenin rüyada dünyayı devamlı gündüz ve nur içinde görmesi, işlerinde  istikamet üzere olmaya, uzun ömre, hayır ve hasenata, rif’at ve ulvî makama delâlet  eder  Rüyada kendi hanesini karanlık ve zulmet içinde görmek, uzun bir yolculuğa  alâmettir.  Denilmiştir ki: Gece ile gündüz birbirine zıt iki hükümdara delâlet eder.

Gece, kâfir  olana; gündüz de Müslüman bulunana işarettir.  imam Nablusî demiştir ki: Bazan rüyada gece görmek, ölüme de delâlet eder.

Çünkü  Allahu Teâlâ, uyuyanların nefislerini ve onların ruhlarının bedenle olan dış ilişkilerini  keser. Gündüz de .öldükten sonra dirilmeğe delâlet eder.  Bir adamın rüyada geceden sonra sabah olduğunu görmesi, hastalıktan afiyete  ermeye delâlet eder.

Bazı kere de bu rüya ölüme işarettir. Zindanda olan biri için de  hapishaneden halâs olmaya, günahkâr için tevbeye, kâfir için hidayete delâlet eder.

Rüyada görülen gece, bazı kere de işleri gizlemeğe korku ve şiddetten emin olmağa  delâlet eder.

Rüyada kadir, berat, regaib gibi kandil gecelerini görmek, bütün hayırlara, nimetlere  ve müjdelere delâlet eder. Cuma gecesini görmek de böyledir.  Bayram geceleri, müjde, sevinç ve sürura ve akıbetin güzelliğine delâlet eder.

* GECELİK: Kişinin rüyada gecelik görmesi, izzet, ferahlık ve sürura, bekar için de  evlenmeye delâlet eder. Bir genç kızın rüyada bembeyaz gecelik giydiğini görmesi,  mutlu bir evlilik yapaca  ğına alâmettir.

* GEÇİT: Rüyada geçit görmek, zor ve meşakkatli işlere delâlet eder. Çünkü geçitten  öte geçmek her zaman mümkün olmaz. Rüyada bir geçitten zor ve güç halde  geçtiğini görmek, bu  lunduğunuz kötü durumdan sonra selâmete ereceğinize delâlet eder.

* GEDİK: Rüyada bir yeri kırıp gedik açtığını görmek, o şeyin delâlet ettiği şeyi  eksiltmeye işarettir. Bazı kere bu rüya, küstüğü ve dargın olduğu bir kimse ile  barışmaya delâlet eder.

* GELİNCİK: Rüyada gelincik denen hayvanı görmek, alçak, zalim, kalbi katı ve  merhamet bilmez bir kimseye delâlet eder. Rüyada evine gelincik girdiğini görmek,  eve girecek hilekâr bir adam ile tâbir olunur.

* GELİNCİK ÇİÇEĞİ: Bir kimsenin rüyada gelincik çiçeği görmesi, rengi kırmızı  olduğundan ateş veya deveye, ya da üzerinde siyah ben bulunan gül gibi yanağa  işarettir. Bazı kere de bu rüya, öz kardeşe veya başının yarı ağrısına delâlet eder.

* GELİN VE DAMAT: Rüyada gelin görmek, eğer gelin bezekli olursa dünyaca  ucuzluk ve bolluğa ve berekete alâmettir. Bir genç kızın rüyada gelin olduğunu  görmesi, tez zamanda kısmeti nin çıkacağına delâlettir.  Rüyada ne gelini, ne hanımı görmediği ve bilmediği halde, kendisine güveyi  denildiğini gören kimsenin eceli yakındır. Veya elinden bir başkasının ölümü vuku  bulur.

Rüyada bir hanımla evlendiğini görmek, o evlendiği kadının kıymeti, fazileti, değeri,  isminin anlamı ve de güzelliği nisbetinde nimet ve saltanata delâlet eder.  Rüyada tanıdığı bir hanımla evlendiğini görmek, bir başkasını evlendirmeye alâmettir.

* GEM: Sanatkâr bir adamın rüyada gem görmesi, tedbirli olmağa ve malca kuvvete  delâlet eder. Yine gem rüyası, Melikin emrine tâbi ve mutî olan seyisine işarettir.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada gem görmek, üç şekilde tâbir olunur:

a) Şeref ve makam,

b) Oruç,

c) Sükut ve vakar.

Bir adamın rüyada kendi ağzına gem vurulmuş olduğunu görmesi, dilini muhafaza  ederek selâmete ulaşacağına delâlet eder. Çünkü sükût eden selâmet bulur.  Bazı kere de kendi ağzına gem vurulduğunu görmek, günah işlemekten men edilmek  ile tâbir olunur.

Ve bu rüya oruca da işarettir.  Cabirül-Mağribî demiştir ki: Rüyada birinin ağzına gem vurulduğunu görmek, onu  terbiye etmeye ve edep öğretmeye delâlet eder.  Rüyada kendi atının geminin düştüğünü veya elinden gittiğini görmek, rüya sahibinin  işlerinin perişanlığına delâlet eder.

* GEMİ: Kişinin rüyada gemi görmesi, üzüntü, keder, sıkıntı, hastalık, darlık veya  kıtlıktan kurtuluşuna delâlet eder.  Geminin karada görülmesi, kurtuluşa ve selâmete yaklaşmak ile tâbir olunur. Çünkü  selâmet denizin kenarmdadır.

Denizdeki gemiyi karaya çeken birini görmek, dinde nifak çıkaran kimseye delâlet  eder. Rüyada saiih kimselerle gemiye bindiğini görmek, hidayet ve nura ve  günahların mağfiretine işarettir.

Memuriyetten azledilmiş kimsenin rüyada gemiye bindiğini görmesi, denizin miktarına  göre yeni bir vazifeye tayin edileceğine alâmettir. Geminin karaya uzaklığı veya  yakınlığı vazifeye başlama veya vazifeden alınma zamanını gösterir.

Perişan bir haldeki kimsenin rüyada gemiye bindiğini görmesi, o beladan  kurtulacağına ve selâmete ereceğine alâmettir. Veya kadri yüce bir zatın himayesine  girmeye delâlet eder.

Rüyada su ortasında bulunan bir gemi içinde öldüğünü görmek, halkın ellerinde vefat  etmeye işarettir. Ve onun bu halde ölmesi ahirette korktuğu şeylerden kurtuluşuna  delâlet eder.  Rüyada bir geminin kan denizi üzerinde gittiğini görmek, zinaya ve günaha alâmettir.

  Geminin parça parça olduğunu gören kişinin eğer annesi hayatta ise annesinin  ölümüne delâlet eder.  Yine gemi rüyası, cehalet ve fitneden kurtaran, selâmet ve saadete ulaştıran İslâm’a  delâlet eder. Çünkü gemi, içindekileri selâmet sahiline ulaştırır.

  Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: rüyada gemi görmek, şu vech üzere tâbir olunur:

a) Evlat,

b) Baba,

c) Zevce,

d) Ferah,

e) Emn ü eman (korkudan emin bulunmak),

f) Güzel geçim ve zenginlik…

Rüyada gemiye kaptan olup gemiyi idare ettiğini görmek, bütün insanlar nezdinde  övülmeye ve takdir edilmeye işarettir.

Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: Rüyada gemiye binmek velayet ve memuriyete nailiyet  ile tâbir olunur. Eğer gemi büyük olursa memuriyet büyük, gemi küçük olursa  memuriyet küçük olur.  Rüyada bekâr bir kimsenin gemi satın aldığını görmesi, yakında evleneceğine veya  bir hizmetçi alacağına delâlet eder. Havada giden gemiye bindiğini görmek, ecel ve  ölümdür.

Çünkü insan öldüğünde eller üzerinde ve havada götürülür.  Rüyada hasta bir adamın ölü ile gemiye bindiğini görmesi, dünya fitnelerinden  selâmet bulmaya işarettir. Bir talebe hasta olduğu halde gemiye bindiğini görse, bu  rüya, büyük bir âlim ile sohbet etmeye ve kendisini cehaletten kurtaracak ilmi o zattan  öğrenmeye alâmettir.  Bir kimsenin rüyada Nuh Nebi’nin gemisini görmesi veya ona bindiğini görmesi, ferah,  sürür, selâmet ve yağmura delâlet eder. Ancak rüyayı görenler zalim iseler, o  takdirde bu rüya, kıtlık, musibet ve belâya delâlet eder.

İmam Nablusî (rh.a.) demiştir ki:  “- Gemi, insanın vücuduna, geminin direkleri, ayaklarına, kürekleri, insanın ellerine  (makineleri) insanın iç âletlerine, kaptanı, insanın başına, yelkeni, aklına, kızağı,  insanın kaburgalarına, insanın kas ve sinirleri de geminin iplerine delâlet eder.”

Rüyada deniz kenarında oturduğu halde denizde bir geminin gayet hoş ve güzel bir  şekilde gittiğini görmek, bütün insanlar için hayır ve berekete delâlet eder. Yolcu olan  birisinin de seferden dönmesine alâmettir.

Rüyada gemi ile denizde gitmeğe kadir olamadığını görmek, rüya sahibinin  hapsedilmesine, işlerinin durgunluğuna ve müşkülâta düşmesine delâlet eder.  Bir kimsenin rüyada gemilerin yukarı doğru çıktığını görmesi, geç olarak meydana  gelecek hayra delâlet eder. Rüyada yolcularla dolu gemi görmek, selâmet içinde  yolculuk yapmasına işarettir. Kendisini demirlemiş bir gemide bulunuyor görmek,  zindana düşmeye işarettir.

Çünkü zindan da demir kapılarla kilitlenir.  Bir adamın rüyada geminin ipini tuttuğunu görmesi, dinin güzelliğine ve ayrılmaksızın  salih kimselerle sohbet etmeğe işarettir. Bazı kere de gemi görmek, hem korku, hem  ümide delâlet eder. Çünkü gemide emniyet ve korku hali devamlıdır.

Gemi görmek,  bazı kere de mescide, insanların toplandığı çarşı ve pazara delâlet eder. Yine rüyada  gemi görmek, Peygamberler Peygamberinin ehl-i beytine sevgi ve muhabbete  alâmettir. Çünkü Nebiyy-i Zîşân’m ehl-i beyti ümmet için kurtuluş gemisidir. Onlara  uyanlar selâmet bulur..

* GEMİCİ: Kişinin rüyada gemici görmesi, zindancıya, devlet reisinin vekiline, işlerini  yürütene, kumandanına ve devlet reisi ile tebaası arasında vasıta olan zata delâlet  eder. Bazı kere de yalancıya, deveciye, kiracıya ve seyislere işarettir.

* GEMİ YAPAN: Rüyada gemi yapan ustayı görmek, kadın simsarlarına işarettir.

* GENÇ: Rüyada genç bir adam görmek, kişinin düşmanı olarak tâbir olunur. Eğer  görülen genç beyaz ise gizli düşmana, esmer ise zengin düşmana, kırmızı ise yaşlı  düşmana delâlet eder.  İhtiyar adamın rüyada kendisinin genç haline geldiğini görmesi, ona isabet edecek  büyük bir noksanlıktır. Rüyada genç bir adamın arkasına düşüp gittiğini görmek,  düşmana karşı zafer bulmaya delâlet eder.

Kendi arkası sıra genç bir adamın geldiğini görmek, düşman karşısında mağlup  olmaya işarettir.  Yine rüyada genç görmek, hileye ve yaramaz düşmana, hareket, kuvvet ve cehaletin  galebe çalmasına işarettir. Genç görmek, bazı kere de nimete ve Allahu Teâlâ’ya  şükretmeye delâlet eder.

Rüyada meşhur ve tanınmış bir genci görmek, hayır ve nimete delâlet eder. Bu tâbir,  o delikanlıyı güler yüzlü halde görüncedir. Asık surat ve öfkeli görülürse, bunun tam  zıddı tezahür eder.

* GENÇ KIZ VEYA KADIN: Nablusî demiştir ki: Rüyada görülen genç kadın, ne şekilde görülürse görülsün, kadınlar hesabına yine kadın cinsinden bir düşmana delâlet eder. Bir kimsenin rüyada tanınmayan ve süslü bir genç kadın görmesi, hatır ve hayâle gelmeyen bir yerden sevinç haberi işitmeye alâmettir. Rüyada güzel bir hizmetçi görmek, iyilik, zafer, sevinç ve ferahlığa delâlet eder. Rüyada genç ve güzel kızlar görmek, hayır ve dünya menfaatine işarettir.

Genç ve güzel bir kız görmek, onunla konuşmak, gülüşmek, dünyada saadete, bol rızka, mal ve servete delâlet eder. Genç ve fakat çirkin bir kız görmek, haram mala, üzüntü, keder ve zarar ziyana delâlet eder.

Rüyada bir genç kızı öptüğünü, genç kızın da kendisini öptüğünü görmek, rüya sahibine dünyanın teveccüh edeceğine delâlet eder. Rüyada genç ve güzel bir kızı tutmak istediği halde tutamadığını görmek, zengin olmak arzu ettiği halde mümkün olmayacağına işarettir.

Bunun tersi, genç kızın kendisine cemalini arzettiği halde ona iltifat etmediğini görmek, dünyanın ikbal ve teveccühüne karşı sırtını dönmeye delâlet eder. Rüyada, vücutlu, etli ve canlı, şen-şakrak genç kadın görmek, ümit edilen hayra ve nimete kavuşmaya delâlet eder. Buna mukabil, zayıf, çelimsiz genç bir kadın görmek, üzüntü, keder ve fakirliğe alâmettir.

Tesettürsüz çıplak kadın görmek, ticarette zarar ederek bütün insanlar nezdinde kınanmaya delâlet eder. Genç ve güzel bir kadının, rüyada yaşlı ve ihtiyar bir kadın haline dönüştüğünü görmesi, o kadının dininin güzelliğine işarettir.

Yaşlı ve ihtiyar kadının rüyada gençleştiğini, kendisine kuvvet ve şehvet geldiğini görmesi, ondaki dinî bağların kuvvetlenmesine işarettir. Rüyada genç, güzel ve mesture bir kadın görmek, din ve diyanetle beraber kapalı bir hayra delâlet eder.

Fakir bir adamın, rüyada yaşlı kadını genç olarak görmesi, nimet ve zenginliğe kavuşacağına delâlet eder. Hastanın bu rüyayı görmesi, sıhhat ve afiyet bulmaya işarettir.

Rüyada, güzel, sevimli, güleç yüzlü bir küçük çocuk ve onun gülümsemesini görmek, hayır, ikbâl, servet ve müjdeye delâlet eder. Kendisini rüyada kundakta bağlı bir küçük çocuk olmuş olarak görmek, dört şekilde tâbir olunur:

a) Eldeki malın gitmesi,

b) Hastalık,

c) Cinnet,

d) Üzüntü ve keder…

Rüyada güzel, sevimli küçük bir kız çocuğu görmek, hayır ve menfaate işarettir. Küçük kız çocuğu rüyası, erkek çocuktan daha ziyade hayırlıdır.

Bir kimsenin rüyada bir küçük kız çocuğunu kucağında taşıdığını görmesi, devlet ve nimete, haber ve menfaate, geniş rızka delâlet eder. Rüyada zevcesinin bir kız çocuğu doğurduğunu görmek, saadete, hayır ve menfaate, arzu ve muradın husulüne, gam ve kederin define delâlet eder.

* GERDANLIK: Rüyada boynunda bir gerdanlık olduğunu görmek, cimrilik ile tâbir olunur. Bazı kere de gerdanlık, zevcenin kocasına yapacağı iyilikle ona devamlı saygı göstermesine ve efendisinin malından hanımın elinde bulunacak mala alâmettir.

Evli kadının rüyada gerdanlık görmesi, kocası ile tâbir olunur. Eğer görülen gerdanlık gümüşten, geniş ve kuvvetli ise, kocasının mert, yumuşak ve zengin bir kimse olduğuna; eğer gerdanlık zayii olursa, bu defa kocasının yaramaz bir adam olduğuna delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada görülen gerdanlık altından ve kısmen diğer şeylerden ise, hacca, tamamı altından olursa, velayet ve memuriyete delâlet eder. Rüyada gerdanlık görmek, erkek için güzel bir kadın ile evlenmeye işarettir. Eğer gerdanlık ile beraber gümüşten bir boyun bağı da olursa, gerdanlıkta bulunan yakut ve mücevherler kadının güzelliğine delâlet eder.

Görülen gerdanlık gümüş ve mücevherden ise mal ve refahla beraber devlete; demirden olursa, kuvvetle beraber memuriyete işarettir. Rüyada kadın için gerdanlık, kocasının kendisine emanet ettiği maldır.

Hamile kadın için gerdanlık görmek, doğacak çocuğun erkek olmasına delâlet eder. Bazı kere de kadın için gerdanlık görmek, kırmızı renkli peçeye ve başörtüsüne delâlet eder. Yine gerdanlık rüyası, evli kadın için çocuğa, bekâr kadın için de evlenmeye delâlet eder.

* GERGEDAN: Bir kimsenin rüyada gergedan denilen hayvanı görmesi, büyük bir sultana delâlet eder. Rüyada gergedana bindiğini görmek, büyük bir adama galip gelmeye işarettir.

* GENERAL: Kişinin rüyada herhangi bir generali görmesi, bulunduğu işte veya memuriyette yükseleceğine delâlet eder. Rüyada kendisinin general olduğunu görmek, izzet ve ikbale ve rızkının genişliğine delâlet eder. * GERDEK: İnsanın rüyada gerdeğe girdiğini görmesi, iş hayatındaki zorluklara alâmettir. Çünkü evlenen kimse bir yükün altına girmiş olur.

* GERİNMEK: Rüyada gerindiğini görmek, bir işte usanmağa, tembelliğe ve uyuşukluğa işarettir. Bir kimsenin rüyada aç adamlar gibi gerindiğini görmesi, zalim olmasına alâmettir. Ölünün gerindiğini görmek, o ölünün azabının evlat ve geride kalanlarına ait olmasına delâlet eder. Bazı kere de rüyada gerinmek, meşakkatten sonra rahatlığa delâlet eder. Hasta adamın rüyada gerinmesi ecelin yakın olduğuna işarettir.

* GERİYE DÖNDERİCİ: Rüyada insanları geriye dönderici birini görmek, yol kesiciye, işleri iptal etmeye veya yolcuyu yolundan men edip alıkoymaya delâlet eder.

* GEYİK: Kadınlardan birinin rüyada geyik görmesi, o geyik ister erkek, ister dişi olsun güzel evlada delâlet eder. Rüyada bir geyik tuttuğunu veya kendisine bir geyik verildiğini görmek, güzelliğine güvenilir bir kadın ile evlenmeye delâlet eder. Bir kimsenin rüyada geyik yavrusunu avladığını veya kendisine hediye olarak verildiğini görmesi, yahut satın alması, bol ve geniş rızka delâlet eder.

Rüyada geyik aldığını gören kişi mirasa kavuşur. Rüyada bir geyik kestiğini görmek, bir kızın bakireliğini gidermeye işarettir.

Rüyada geyiği kendi evine soktuğunu görmek, eğer oğlu bulunuyorsa, onu evlendirmeye alâmettir. Nablusî demiştir ki: Bir kimse rüyada geyiğin üzerine sıçradığını görse, o kimsenin hanımı her şeyde ona isyan eder. Rüyada bir geyiğe sahip olduğunu gören kimse, helâl bir mala mâlik olur veya iffetli bir kadın ile evlenir.

Bazı kere de rüyada geyik görmek, taç, vakar ve heybete, düşmanı kahredip onu zelil etmeye alâmettir. Rüyada başının geyik başı olduğunu görmek, eğer ehilse vali veya reis olmaya delâlet eder.

* GEYİRMEK: Rüyada geyirmek halinin görülmesi, hakikati olmayan bir söze işarettir. Bazı kere de, fakirler için zenginlik alâmetidir.

* GİRDAP: Kişinin rüyada girdap görmesi, üzüntü, keder, zarar ve tehlikeye delâlet eder.

* GİŞE: Rüyada bir gişeden bilet aldığını görmek, sefer ile tâbir olunur. Gişeden para almak ise, elden çıkacak paraya delâlet eder.

* GİTAR: Rüyada gitar sesi işitmek veya gitar çalanı görmek, beklenen bir haberin yakında size ulaşacağına delâlet eder. Bazı kere de rüyada gitar çalmak, evdeki geçimsizliğe alâmettir.

* GİYOTİN: Kişinin rüyada ölüm makinesi olan giyotini görmesi veya cezanın tatbikine şahit olması, hediye, haber ve ümit edilmeyen biri ile karşılaşmak olarak tâbir olunur.

* GIYBET: Rüyada herhangi bir adamı gıybet etmek, iyiliklerin mahvına delâlet eder. Çünkü gıybet fena bir ameldir. Onun iyilikleri iptal etmesi, ateşin odunu yakması gibidir ki, bütün güzel işler duman olup gider. Denilmiştir ki: Bir kimse diğer bir kişiyi bir şeyden dolayı gıybet etse, gıybet eden kimse, gün gelir o şeye müptelâ olur.

* GİZLEMEK: Bir kimsenin rüyada bir şey gizlediğini görmesi, nifaka veya kötü iş sebebiyle gizlenmeye işarettir. Rüyada bir eve girip gizlendiğini görmek, rüya sahibinin teselli edileceğine alâmettir. Yine rüyada gizlenmek, gizlendiği şey üzerine delâlet eder.

Rüyada bir dağa gizlendiğini görmek, kadr u kıymeti büyük bir zâta itimat ve dayanmaya delâlet eder. Rüyada bir ağaca dayanarak gizlendiğini görmek, âlim ve fazıl bir kişiye meyletmeye işarettir. Rüya sahibinin hanımı eğer hamile ise, bu rüya, kız çocuğu ile tâbir olunur.

* GİZLİ SÖZ: Bir kimsenin rüyada gizli sözlere kulak verdiğini görmesi, yalan ve koğuculuğa delâlet eder. Rüyada birtakım sözler işitip bunlardan en güzelini seçmek, müjdeye nail olmaya delâlet eder.

* GİYMEK: Bir kimsenin rüyada bir şeyi giydiğini görmesi, rüya sahibinin iş ve durumuna delâlet eder. Çünkü hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur: “Şu sırlar hakkında Allah’tan korkun. Bir kişi bir sırrı gizlediği zaman, Allah ridasını o kimseye giydirir.

Eğer sakladığı sır hayırsa mükâfatı hayır, şer ise cezası da şerdir.” Rüyada beyaz elbise giydiğini görmek, heybet, vakar ve övünmek ile tâbir olunur. İpekli elbise giymek, izzet, yücelik ve rütbeye delâlet eder. Eğer ipek elbise ölü üzerinde görülürse, o elbise cennet ipeğine delâlet eder. Altınla işlenmiş elbiseyi görmek, düşmana galip gelmeye işarettir. Kişinin rüyada düğmeli elbise giydiğini görmesi, şiddete veya kaybolmakla dağılmış şeyleri toplamaya veya bekâr ise evlenmeye delâlet eder.

Rüyada sarığı ayağına sardığını veya ayakkabısını başına giydiğini görmek, musibet ve belâya delâlet eder. Siyah elbise ululuk ve yücelik işaretidir. Yeşil elbise giyme ise şehitlik mertebesine delâlet eder. Pamuktan mamul elbise, sünnete işarettir. Rüyada yün elbise görmek sefa ile tâbir edilir.

Ancak yün elbise sert, kaba ve onu giyen kişiye yakışmıyorsa, o takdirde bu rüya, fakirlik ve zillete delâlet eder. Rüyada cübbe giydiğini görmek, uzun ve saadetli bir ömre alâmettir. Yırtmaçlı elbise giymek, üzüntü, keder ve sıkıntıdan halâs olmağa delâlet eder. Zinetli elbise ise, toplanmış mal, sermaye veya mesture ve güzel bir kadına delâlet eder. Her şeyin en güzelini Allahu Teâlâ bilir. Ona hamd eder, O’ndan yardım dilerim…

* GÖBEK: Rüyada göbek görmek, rüya sahibinin anasına babasına veya kendisinin geçimini temin eden kazancına işarettir. Bazı kere de göbek görmek, hanıma, hizmetçiye veya kapalı olancüzdana delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada göbeğinin büyüdüğünü görmesi, aile geçiminin huzur ve saadetine, küçüldüğünü görmesi de ailedeki geçimsizliğe delâlet eder. Rüyada göbeğinde ağrı ve sızı bulunduğunu görmek, anne veya babasından birisini kaybetmesine delâlet eder. Veya onlardan uzak düşmeye işarettir.

Kişinin rüyada kendi eliyle göbeğini açtığını görmesi, harcamak üzere cüzdanını veya kasasını açmaya alâmettir. Bazı kere de rüyada görülen göbek, sevince ve gizli şeylere delâlet eder. Yine rüyada göbek görmek, rüya sahibinin zevcesi veya hizmetçisinden sevdiği ve arzu ettiği şey ile tâbir olunur.

Bu sebeple bir kimse göbeğinde çirkinlik veya güzellik ya da fena bir hal bulunduğunu görse, onun zevcesi veya cariyesinin güzellik veya çirkinliğine işarettir.

* GÖĞE ÇIKMAK: Rüyada yükseklere fezaya çıkmak, inmenin aksinedir. Bu sebeple rüyada yüksek bir yere çıktığını görmek, mevki ve itibardan düşmeye delâlet eder. Bir kimsenin rüyada yıldızlara kavuşacak derecede gökyüzüne çıktığını ve geceleri kendisiyle yol tayin edilen yıldızlardan bir yıldıza döndüğünü görmesi, yüksek ve ulvî bir mevkiye nailiyete delâlet eder.

Rüyada yükseğe çıkmak, bazı kere de keder ve yolculuğa alâmettir. Yine yükseklere çıkmak, şeref ve ulviyyet, yükseklerden aşağı inmek de, zillet ve hakarettir. Rüyada yüksek bir dağa çıktığını görmek, çıktığı ve üzerinde durduğu kadar maksadına kavuşur. Kişinin rüyada dağ, tepe, yokuş ve baca gibi yerlere çıkması, arzu ettiği maksadına kavuşmasına delâlet eder.

* GÖĞÜS: Rüyada göğüs görmek, şeriat, din, takva, ilim ve hikmet ile tâbir olunur. Rüyada göğsünü geniş ve güzel bir halde görmek, kâfirin müslüman olmasına, âsi kimsenin tevbe etmesine, itaat ve ibadet için göğsün genişlemesine; bazı kere de, güç ve müşkül şeyleri kolaylaştırmaya delâlet eder.

Ibn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki: Rüyada göğsünün geniş ve güzel olduğunu görmek, din ve takvada kemâle, göğsünün dar veya küçük olduğunu görmek de dinde ve takvada noksanlığa delâlet eder.

Rüyada göğsünün kızgın olduğunu görmek, kavminden menfaat elde etmeye işarettir. Rüyada göğsün dar olarak görülmesi, ahlâkın noksanlığına, geniş görülmesi de güzel ahlâka delâlet eder.

Danyal (a.s.) demiştir ki: Rüyada dar göğüs, üzüntü, keder ve gam husulüne, geniş göğüs de safa, ferah ve sürura delâlet eder. Yine rüyada göğsünün genişlediğini görmek, mal ve nimetin artmasına, rızkın genişliğine ve selâmete işarettir.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada göğüs görmek, şu şekilde tâbir olunur:

a) İlim,

b) Hikmet,

c) Seha,

d) Cimrilik,

e) Küfür,

f) İman,

g) Hayat,

h) Ölüm…

Rüyada göğüs üzerinden ikrah edilen bir şeyi kaldırıp attığını görmek, iyilik ve hayıra alâmettir. Bazı kere de rüyada göğüs görmek, misafire veya zevceye, yahut büyük insanların toplanacakları bir rütbeye işarettir. Bilirsiniz ki göğüs; üzüntü, keder, sevinç ve ferahlık evidir.

Bu sebeple rüyada göğsünün geniş olduğunu görmek, sevinç ve sürura delâlet eder. Göğsün darlığı da bunun tersi… Bir kimsenin rüyada göğsünün yalnız ortasını ince kıllarla müzeyyen görmesi, cömertlik ve kereme; her tarafını birçok kıllarla bezenmiş görmesi de, şecaat ve kuvvete delâlet eder.

Kâfir adamın rüyada göğsünün genişlediğini görmesi, hidayet ve İslâm ile tâbir olunur ve o adam Müslüman olur.

* GÖKYÜZÜ: Bir kimsenin rüyada gökyüzünü yıldızlarla pırıl pırıl bir halde görmesi, din ve takva ile tâbir olunur. Gökyüzünün simsiyah şekilde görülmesi, bunun zıddı.

Rüyada göğe yaklaştığını görmek, ibadet eden ve iyi amel sahibi kimseler için Allahu Teâlâ’ya yaklaşmaya ve amellerin makbuliyetine delâlet eder. Bazı kere de bu türlü rüya, muzdarip ve âciz kişilerin duasının kabul edilmesine işarettir.

Rüyada göğsün yeryüzüne düştüğünü ve indiğini görmek, yeryüzünde meydana gelecek kıtlığa ve şiddete delâlet eder. Gök görmek, devlet reisinin cismine ve zâtına, bazen de, onun köşküne, çadırına, evine ve malına delâlet eder. Rüyada gökyüzünden bal, zeytin, incir, hurma ve arpa gibi bolluğa delâlet eden şeylerin indiğini görmek, insanlar üzerine menfaatli yağmurlar yağacağına alâmettir ve insanlar ondan istifade ederler.

Rüyada merdiven veya iple, yahut başka bir şeyle semaya çıktığını görmek, devlet başkanı tarafından verilecek izzet ve ikrama ve yüksek makama veya korku ve çetinliğe delâlet eder.

Rüyada göğe doğru yükseldiğini ve oraya girdiğini görmek, rüya sahibi için şehadete ve bununla beraber şeref ve medhe nail olmaya işarettir.

O kişi, Allahu Teâlâ’nın yardımı ile kurtuluş ve selâmete erer. Bir adamın gökte çukur veya bir kuyu içine düştüğünü ve oradan çıkamadığını görmesi, o çukur ve kuyunun onun kabri olmasına alâmettir. Yine bu rüyada o zatın Müslüman olarak ölmesine bir müjde vandır. Çünkü kâfirler için gök kapıları açılmaz. Onların habis ruhları göklere lâyık değildir.

Denilmiştir ki: Rüyada gökleri görmek, şehire, kaleye, eve, zevceye, ana-babaya, hocaya, kendisinden menfaat umulan ve zararından korkulan yere alâmettir. İlim sahiplerinin rüyada gökleri görmesi, eşyanın hakikatini keşfetmeye ve ona muttali olmaya, ahiret işlerine ihtimam göstermeye ve kullukta devama delâlet eder.

Ziraatçının rüyada göğü görmesi, hububat ve meyvelerde meydana gelecek büyüme, bolluk ve berekete işarettir. Yine rüyada göğün yeşillend iğini görmek, o sene içinde ziraat ve hububatın bol olmasına delâlet eder. Göğün sararması ise, o senede vuku bulacak hastalıklara alâmettir.

Rüyada göğün yarılarak içinden ihtiyar birinin çıktığını görmek, o yer halkına gelecek hayra, ucuzluk ve bolluğa, ülfet ve sevince delâlet eder. Rüyada genç bir adamın göğe çıktığının görülmesi, düşmanın o yer halkına fenalık etmesine ve aralarında düşmanlık ve tefrikanın meydana çıkmasına delâlet eder. Rüyada kendisini yedinci kat göğün üstünde görmek, rüya sahibi için yükseklik ve azamete işarettir.

Rüyada gök kapılarının açılmış olduğunu görmek, bol yağmura, berekete, duaların kabulüne delâlet eder. Buna mukabil kapılarının kapanmış olarak görülmesi, yağmurun yağmamasına ve kıtlığa işarettir.

Rüyada başını kaldırıp göğe baktığını görmek, dünya sultanlarından birisine bakmaya işarettir. Doğu ve batı taraflarına bakmak, sefer ile tâbir olunur. Rüyada ne zaman çıktığını bilmediği halde göğe çıkmış olduğunu görmek, Hakk’ın izni ile cennete girmeye delâlet eder.

Rüyada tavşancıl kuşunu göğe uçarak gittiğini ve bir daha inmediğini görmek, çok hayra ve yüksek mertebeye delâlet eder. Bir kimsenin rüyada göğü yarılmış halde görmesi, bid’at ve sapıklığa işarettir. Bâzı kere de göğü görmek, hacca, gökyüzünden yere inmek de düşman ile sulh olmağa delâlet eder.