RÜYA TABİRLERİ – G HARFİ

G

* GAİP: Rüyada gaip bir adamın çıkıp geldiğini görmek, ondan sevindirici bir haberin  erişeceğine işarettir.  Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada gurbette olan bir kimsenin geldiğini görmek,  ondan sürür verici bir habere delâlet eder. Veya o kişinin hemen geleceğine alâmettir.  Cabirü’l-Mağribî demiştir ki: Rüyada gaip olan kimsenin seferden geldiğini görmek,  işlerin kolaylığına delâlet eder. Yine gaip kişinin mesrur ve sevinçli bir halde geldiğini  görmek, hayır ve berekete işarettir. Gaip kişinin eli boş ve yüzü asık bir halde geldiğini  görmek, üzüntü ve kedere alâmettir.

* GADAB (Öfke): Rüyada öfkeli, kızgın halde bir adamı görmek, o kişinin zindana  düşeceğine işarettir. Bazı kere de bu rüya, birinden iyilik görmek ile tâbir olunur.

* GADDAR: Rüyada katı yürekli, merhametsiz ve acımasız bildiğiniz bir adamı  görmek, o kimseden gelecek iyiliğe delâlet eder. Veya sizin ona bir iyiliğinize işarettir.

* GALİP: Bir kişinin rüyada herhangi bir adama veya düşmana karşı galip geldiğini  görmesi, sevinç ve sürura alâmettir. Bazı kere de rüyada galip gelmek, hayvan  cinsinden olan düşmanı helak etmek ile tâbir olunur.

* GAMMAZ: Rüyada böyle bir adamın görülmesi, şerre ve sırlara muttali olmaya ve  birbirine dost kimselerin aralarını bozmak için çalışmaya işarettir. Yani gammaz  görmekte hayır yoktur.

* GANİMET: Bir kimsenin rüyada ganimete eriştiğini görmesi, rahatlık, sevinç, rızık,  arzuya kavuşmak gibi şeylere delâlet eder.  Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada ganimet görmek, eğer kâfir malından ise  hayrın meydana gelmesine, şayet İslâm malından ise zarar ve ziyana delâlet eder.

İslâm ordularının kâfirlerin ganimeti ile döndüklerini görmek, ucuzluk ve berekete  delâlet eder. Bunun tersi, kâfirlerin Müslümanların malını aldığını görmek, üzüntü,  keder, sıkıntı ve kıtlığa delâlet eder.  Rüyada eline geçen ganimet malının beşte birini çıkardığını görmek, beş vakit  namazın devam etmesine işarettir.

* GAR: Rüyada tren istasyonuna ait gar görmek, uzun bir sefer ile tâbir olunur.  Çünkü tren kendisi uzundur ve çok kere insanları birbirinden ayırır. Garda bir  dostunuzu veya akrabadan bir kimseyi karşılamak, ayrılık alâmetidir.

* GASBETMEK: Rüyada bir başka adamın malını gasbettiğini görmek (evlenmeyi  arzu eden için) yapılacak nikâhın bozulacağına veya haram mala delâlet eder.

* GAZA VE CİHAD: Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada gaza ve cihad yedi  şekilde tâbir olunur:

a) Hayır,

b) Menfaat,

c) Sünneti ihya,

d) Düşman üzerine zafer,

e) Hasta için afiyet ve şifa,

f) Adil hükümdar,

g) Ganimet.

İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyasında Allah yolunda cihad ettiğini gören  kimsenin gerek kendi hali ve gerek ehl ü ıyalinin hali istikamet peyda eder, rızkı  genişler ve serveti artar. Rüyada gaza ve cihaddan yüz çevirdiğini görmek, çoluk  çocuğuna ve eriline şefkat ve merhametin azlığına delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada tek başına kâfirlerle cenk ettiğini görmesi, düşmanı kahretmeye,  ganimete, helal rızka, şan ve şerefe delâlet eder. Gaza edip kâfirler üzerine zafer  kazandığını görmek, düşmandan elde edilecek mal ve ganimete işarettir.

* GAZ: Rüyada yanan bir kandil veya gaz lambası görmek, gelecek günlerin parlak  olacağına, sevinç ve sürura delâlet eder.

* GAZETE: Rüyada herhangi bir gazeteyi alıp okuduğunu görmek, sevdiğiniz  birinden gelecek mektuba veya habere delâlet eder.

* GAZ ÇIKARMAK: Nablusî demiştir ki: Rüyada ses çıkarmadan yellenmek,  yellenen kimsenin ağzından hatalı bir söz çıkacağına delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada sessizce yellendiğini görmesi, keder ve üzüntüye işarettir.  Yine rüyada sessizce yellenmek ve gaz çıkarmak, sırları ifşa etmeye ve içinde  bulunan kin, düşmanlık ve kıskançlığın gitmesine delâlet eder. Bu rüya, bazı kere de,  meşakkat çektikten sonra rahatlığa ve borçlarını ödemeye işarettir.

* GAZELHAN: Bir kimsenin rüyada gazelhan görmesi, insanların gizli hallerini  meydana çıkaran ve ifşa eden kişiye delâlet eder.

* GEBELİK: Bir kadının rüyada gebe olduğunu görmesi, malının artmasına,  övülmeye, izzet ve medhe nail olmaya işarettir.  Erkeğin, rüyada kendisinin gebe olduğunu görmesi, halktan gizlediği ve şiddetlenip  ortaya çıkmasından korkulan ağır bir üzüntü ve keder ile tâbir olunur.

Âlim ve fazıl bir zatın rüyada gebe olduğunu görmesi, ilminin artacağına; sanatkâr  adamın gebelik görmesi, hiçbir insanın başaramayacağı bir şeyi yapmasına delâlet  eder.

Kirmani demiştir ki: Rüyada gebe olduğunu görenin malı ziyade artar. Zevcesinin  hamile olduğunu görmek, dünya nimetlerinden bir şey istemeye işarettir.

Rüyada  hayvan cinsinden birinin hamile olduğunu görmek, hayır ve menfaate delâlet eder.  Dul kadın ve genç kızların rüyada gebe olduklarını görmeleri, evlenmelerine  alâmettir.

Bazı kere de bekâr kızın rüyada kendisini hamile görmesi, kendisi  yüzünden ailesine gelecek uğursuzluk ve şiddete işarettir. Çünkü çok defa kız  yüzünden kötü hadiseler meydana geldiği görülmüştür.

Rüyada dul kadının veya hayvanların erkeğinin gebeliğini görmek, o senenin  kıtlığına, hırsızlar tarafından gelecek fitneye ve şerrin çok olmasına delâlet eder.

Denilmiştir ki: Rüyada erkeğin gebeliği, kendisini iple helak etmesine veya  olgunlaşmamış hurma yemekle mutazarrır olmasına delâlet eder. Yaşlı ve ihtiyar  kadının gebeliği ise, silah deposu ile tâbir olunur.

* GECE: Rüyada zamanın tamamen gece olduğunu görmek, rüya sahibi için geçimin  darlığına delâlet eder. Ancak bu tâbir gecede ayın nuru ve aydınlığı bulunmadığı  takdirdedir.  Ibn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki: Rüyada karanlık gece görmek, üzüntü, hüzün ve gam  ile tâbir olunur. Mehtaplı, aydınlık, yıldızlar parlayan gece görmek, ferah, sevinç,  sürür ve kolay geçimdir.

Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada karanlık görmek beş veçhe ile tâbir  olunur.

a) Küfür,

b) Hayret,

c) Geçimde güçlük,

  d) Bedbaht ve günah,

e) Delâlete düşmek.

Rüyada zulmetten nura çıktığını görmek, ehl-i salâh ve ehl-i takva sahibi olmaya  işarettir. Fakir için bu rüya, zenginliğe delâlet eder. Kâfir ve fasık hakkında ise hidayet  ile tâbir olunur.

Bir kimsenin rüyada dünyayı devamlı gündüz ve nur içinde görmesi, işlerinde  istikamet üzere olmaya, uzun ömre, hayır ve hasenata, rif’at ve ulvî makama delâlet  eder  Rüyada kendi hanesini karanlık ve zulmet içinde görmek, uzun bir yolculuğa  alâmettir.  Denilmiştir ki: Gece ile gündüz birbirine zıt iki hükümdara delâlet eder.

Gece, kâfir  olana; gündüz de Müslüman bulunana işarettir.  imam Nablusî demiştir ki: Bazan rüyada gece görmek, ölüme de delâlet eder.

Çünkü  Allahu Teâlâ, uyuyanların nefislerini ve onların ruhlarının bedenle olan dış ilişkilerini  keser. Gündüz de .öldükten sonra dirilmeğe delâlet eder.  Bir adamın rüyada geceden sonra sabah olduğunu görmesi, hastalıktan afiyete  ermeye delâlet eder.

Bazı kere de bu rüya ölüme işarettir. Zindanda olan biri için de  hapishaneden halâs olmaya, günahkâr için tevbeye, kâfir için hidayete delâlet eder.

Rüyada görülen gece, bazı kere de işleri gizlemeğe korku ve şiddetten emin olmağa  delâlet eder.

Rüyada kadir, berat, regaib gibi kandil gecelerini görmek, bütün hayırlara, nimetlere  ve müjdelere delâlet eder. Cuma gecesini görmek de böyledir.  Bayram geceleri, müjde, sevinç ve sürura ve akıbetin güzelliğine delâlet eder.

* GECELİK: Kişinin rüyada gecelik görmesi, izzet, ferahlık ve sürura, bekar için de  evlenmeye delâlet eder. Bir genç kızın rüyada bembeyaz gecelik giydiğini görmesi,  mutlu bir evlilik yapaca  ğına alâmettir.

* GEÇİT: Rüyada geçit görmek, zor ve meşakkatli işlere delâlet eder. Çünkü geçitten  öte geçmek her zaman mümkün olmaz. Rüyada bir geçitten zor ve güç halde  geçtiğini görmek, bu  lunduğunuz kötü durumdan sonra selâmete ereceğinize delâlet eder.

* GEDİK: Rüyada bir yeri kırıp gedik açtığını görmek, o şeyin delâlet ettiği şeyi  eksiltmeye işarettir. Bazı kere bu rüya, küstüğü ve dargın olduğu bir kimse ile  barışmaya delâlet eder.

* GELİNCİK: Rüyada gelincik denen hayvanı görmek, alçak, zalim, kalbi katı ve  merhamet bilmez bir kimseye delâlet eder. Rüyada evine gelincik girdiğini görmek,  eve girecek hilekâr bir adam ile tâbir olunur.

* GELİNCİK ÇİÇEĞİ: Bir kimsenin rüyada gelincik çiçeği görmesi, rengi kırmızı  olduğundan ateş veya deveye, ya da üzerinde siyah ben bulunan gül gibi yanağa  işarettir. Bazı kere de bu rüya, öz kardeşe veya başının yarı ağrısına delâlet eder.

* GELİN VE DAMAT: Rüyada gelin görmek, eğer gelin bezekli olursa dünyaca  ucuzluk ve bolluğa ve berekete alâmettir. Bir genç kızın rüyada gelin olduğunu  görmesi, tez zamanda kısmeti nin çıkacağına delâlettir.  Rüyada ne gelini, ne hanımı görmediği ve bilmediği halde, kendisine güveyi  denildiğini gören kimsenin eceli yakındır. Veya elinden bir başkasının ölümü vuku  bulur.

Rüyada bir hanımla evlendiğini görmek, o evlendiği kadının kıymeti, fazileti, değeri,  isminin anlamı ve de güzelliği nisbetinde nimet ve saltanata delâlet eder.  Rüyada tanıdığı bir hanımla evlendiğini görmek, bir başkasını evlendirmeye alâmettir.

* GEM: Sanatkâr bir adamın rüyada gem görmesi, tedbirli olmağa ve malca kuvvete  delâlet eder. Yine gem rüyası, Melikin emrine tâbi ve mutî olan seyisine işarettir.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada gem görmek, üç şekilde tâbir olunur:

a) Şeref ve makam,

b) Oruç,

c) Sükut ve vakar.

Bir adamın rüyada kendi ağzına gem vurulmuş olduğunu görmesi, dilini muhafaza  ederek selâmete ulaşacağına delâlet eder. Çünkü sükût eden selâmet bulur.  Bazı kere de kendi ağzına gem vurulduğunu görmek, günah işlemekten men edilmek  ile tâbir olunur.

Ve bu rüya oruca da işarettir.  Cabirül-Mağribî demiştir ki: Rüyada birinin ağzına gem vurulduğunu görmek, onu  terbiye etmeye ve edep öğretmeye delâlet eder.  Rüyada kendi atının geminin düştüğünü veya elinden gittiğini görmek, rüya sahibinin  işlerinin perişanlığına delâlet eder.

* GEMİ: Kişinin rüyada gemi görmesi, üzüntü, keder, sıkıntı, hastalık, darlık veya  kıtlıktan kurtuluşuna delâlet eder.  Geminin karada görülmesi, kurtuluşa ve selâmete yaklaşmak ile tâbir olunur. Çünkü  selâmet denizin kenarmdadır.

Denizdeki gemiyi karaya çeken birini görmek, dinde nifak çıkaran kimseye delâlet  eder. Rüyada saiih kimselerle gemiye bindiğini görmek, hidayet ve nura ve  günahların mağfiretine işarettir.

Memuriyetten azledilmiş kimsenin rüyada gemiye bindiğini görmesi, denizin miktarına  göre yeni bir vazifeye tayin edileceğine alâmettir. Geminin karaya uzaklığı veya  yakınlığı vazifeye başlama veya vazifeden alınma zamanını gösterir.

Perişan bir haldeki kimsenin rüyada gemiye bindiğini görmesi, o beladan  kurtulacağına ve selâmete ereceğine alâmettir. Veya kadri yüce bir zatın himayesine  girmeye delâlet eder.

Rüyada su ortasında bulunan bir gemi içinde öldüğünü görmek, halkın ellerinde vefat  etmeye işarettir. Ve onun bu halde ölmesi ahirette korktuğu şeylerden kurtuluşuna  delâlet eder.  Rüyada bir geminin kan denizi üzerinde gittiğini görmek, zinaya ve günaha alâmettir.

  Geminin parça parça olduğunu gören kişinin eğer annesi hayatta ise annesinin  ölümüne delâlet eder.  Yine gemi rüyası, cehalet ve fitneden kurtaran, selâmet ve saadete ulaştıran İslâm’a  delâlet eder. Çünkü gemi, içindekileri selâmet sahiline ulaştırır.

  Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: rüyada gemi görmek, şu vech üzere tâbir olunur:

a) Evlat,

b) Baba,

c) Zevce,

d) Ferah,

e) Emn ü eman (korkudan emin bulunmak),

f) Güzel geçim ve zenginlik…

Rüyada gemiye kaptan olup gemiyi idare ettiğini görmek, bütün insanlar nezdinde  övülmeye ve takdir edilmeye işarettir.

Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: Rüyada gemiye binmek velayet ve memuriyete nailiyet  ile tâbir olunur. Eğer gemi büyük olursa memuriyet büyük, gemi küçük olursa  memuriyet küçük olur.  Rüyada bekâr bir kimsenin gemi satın aldığını görmesi, yakında evleneceğine veya  bir hizmetçi alacağına delâlet eder. Havada giden gemiye bindiğini görmek, ecel ve  ölümdür.

Çünkü insan öldüğünde eller üzerinde ve havada götürülür.  Rüyada hasta bir adamın ölü ile gemiye bindiğini görmesi, dünya fitnelerinden  selâmet bulmaya işarettir. Bir talebe hasta olduğu halde gemiye bindiğini görse, bu  rüya, büyük bir âlim ile sohbet etmeye ve kendisini cehaletten kurtaracak ilmi o zattan  öğrenmeye alâmettir.  Bir kimsenin rüyada Nuh Nebi’nin gemisini görmesi veya ona bindiğini görmesi, ferah,  sürür, selâmet ve yağmura delâlet eder. Ancak rüyayı görenler zalim iseler, o  takdirde bu rüya, kıtlık, musibet ve belâya delâlet eder.

İmam Nablusî (rh.a.) demiştir ki:  “- Gemi, insanın vücuduna, geminin direkleri, ayaklarına, kürekleri, insanın ellerine  (makineleri) insanın iç âletlerine, kaptanı, insanın başına, yelkeni, aklına, kızağı,  insanın kaburgalarına, insanın kas ve sinirleri de geminin iplerine delâlet eder.”

Rüyada deniz kenarında oturduğu halde denizde bir geminin gayet hoş ve güzel bir  şekilde gittiğini görmek, bütün insanlar için hayır ve berekete delâlet eder. Yolcu olan  birisinin de seferden dönmesine alâmettir.

Rüyada gemi ile denizde gitmeğe kadir olamadığını görmek, rüya sahibinin  hapsedilmesine, işlerinin durgunluğuna ve müşkülâta düşmesine delâlet eder.  Bir kimsenin rüyada gemilerin yukarı doğru çıktığını görmesi, geç olarak meydana  gelecek hayra delâlet eder. Rüyada yolcularla dolu gemi görmek, selâmet içinde  yolculuk yapmasına işarettir. Kendisini demirlemiş bir gemide bulunuyor görmek,  zindana düşmeye işarettir.

Çünkü zindan da demir kapılarla kilitlenir.  Bir adamın rüyada geminin ipini tuttuğunu görmesi, dinin güzelliğine ve ayrılmaksızın  salih kimselerle sohbet etmeğe işarettir. Bazı kere de gemi görmek, hem korku, hem  ümide delâlet eder. Çünkü gemide emniyet ve korku hali devamlıdır.

Gemi görmek,  bazı kere de mescide, insanların toplandığı çarşı ve pazara delâlet eder. Yine rüyada  gemi görmek, Peygamberler Peygamberinin ehl-i beytine sevgi ve muhabbete  alâmettir. Çünkü Nebiyy-i Zîşân’m ehl-i beyti ümmet için kurtuluş gemisidir. Onlara  uyanlar selâmet bulur..

* GEMİCİ: Kişinin rüyada gemici görmesi, zindancıya, devlet reisinin vekiline, işlerini  yürütene, kumandanına ve devlet reisi ile tebaası arasında vasıta olan zata delâlet  eder. Bazı kere de yalancıya, deveciye, kiracıya ve seyislere işarettir.

* GEMİ YAPAN: Rüyada gemi yapan ustayı görmek, kadın simsarlarına işarettir.

* GENÇ: Rüyada genç bir adam görmek, kişinin düşmanı olarak tâbir olunur. Eğer  görülen genç beyaz ise gizli düşmana, esmer ise zengin düşmana, kırmızı ise yaşlı  düşmana delâlet eder.  İhtiyar adamın rüyada kendisinin genç haline geldiğini görmesi, ona isabet edecek  büyük bir noksanlıktır. Rüyada genç bir adamın arkasına düşüp gittiğini görmek,  düşmana karşı zafer bulmaya delâlet eder.

Kendi arkası sıra genç bir adamın geldiğini görmek, düşman karşısında mağlup  olmaya işarettir.  Yine rüyada genç görmek, hileye ve yaramaz düşmana, hareket, kuvvet ve cehaletin  galebe çalmasına işarettir. Genç görmek, bazı kere de nimete ve Allahu Teâlâ’ya  şükretmeye delâlet eder.

Rüyada meşhur ve tanınmış bir genci görmek, hayır ve nimete delâlet eder. Bu tâbir,  o delikanlıyı güler yüzlü halde görüncedir. Asık surat ve öfkeli görülürse, bunun tam  zıddı tezahür eder.