RÜYA TABİRLERİ – F HARFİ

F

* FAKIH (Fıkıh âlimi): Bir kimsenin rüyada fıkıh âlimi görmesi, akıl, zeka, ilim ve  fenne delâlet eder. Bazı kere de fıkıh âlimi görmek, hastalıklardan kurtulmaya ve  afiyet’e işarettir.  Asi ve günahkar bir adamın rüyada alim görmesi, tevbe ve istiğfara ve Allahü  Teâlâ’ya yönelmeye delâlet eder.

Cahil birinin bu rüyayı görmesi, hidayet ile tâbir  olunur.  Şafiî mezhebinde bir adam başka bir mezhebe geçtiğini görse, dinde ruhsat tarafına  gitmeye işarettir. Veya birisinden ödünç bir şey alır. Yahud ahd ve vadini yerine  getirmekten usanır ve bıkar.

* FATİHA SÛRESİ: Rüyada Fâtiha-i şerifeyi okuduğunu veya okunduğunu görmek,  güç işlerin kolay olmasına, hayır ve be rekete, bol rızka, duanın kabulüne, ferah ve  sürura delâlet eder.

* FAKİR: Bir kişinin rüyada fakir görmesi, ızdırap veren yoksulluğa işarettir.  Rüyada kendisini fakir olmuş görmek, zenginliğe alâmettir. Bir kimse rüyada fakir  olduğunu görse:

“- Rabbim, hakikat ben, bana indirdiğin hayırdan dolayı muhtacım.” (Kasas, 24)  mealindeki âyet-i kerimenin işaretince, o zatın eline çok mal ve yemek geçer. Yine  rüyada fakirlik görmek, dinde salâha ve hâlinde sebat ve devama delâlet eder.  Ebu Saidü’l-Vaâz demiştir ki: Rüyada fakir olduğunu görmek, çok yemeğe ve berektli  rızka delâlet eder.

Bir zenginin rüyada fakirliğe duçar olduğunu görmesi, malının ve  zenginliğinin artacağına delâlet eder. Tüccarın aynı rüyayı görmesi halinde, durum  yine de öyledir.  Bir kimsenin rüyada fakir olduğunu ve insanlardan dilendiğini görmesi, çok çok duâ  etmeye işarettir.

Çünkü dilenenler çok duâ ederler. Rüyada bir yerde dilencinin  görülmesi, o mahalde bir zenginin vefatına ve oradan çıkacak sadakaya alâmettir.  Rüyada dilendiğini ve kendisine de istenilen şeylerin verildiğini görmek, hiç zahmet  çekmeden kazanılacak mala delâlet eder.

Zira dilencilik sermayesiz bir kazançtır.  Denilmiştir ki: Rüyada fakir olduğunu görmek, hayır ve menfaat ile tâbir olunur.

* FAKİRE HİZMET: Bir kimsenin rüyada fukara ve salih kullara hizmet etmek, onlar  için tevazu göstermek, onların emrine uyarak yanlarında durmak hâlini görmesi,  Allahü Teâlâ indinde çok nasib ve güzel ölüme ve sâlihlerle arkadaş olmaya delâlet  eder. Zira kişi sevdiğiyle beraberdir.

* FABRİKA: Rüyada fabrika görmek, insanın bedeni ile tâbir olunur. Çünkü insan  vücudu da bir fabrika gibidir. Yine fabrika görmek, kazanç ve menfaate delâlet eder.  Çünkü fabrika kazanç kaynağıdır. Rüyada herhangi bir fabrikadan çıkıp yol boyu  yürüdüğünü görmek, eve gelecek bir misafire alâmettir.

* FALCI: Bir kimsenin rüyada falcı görmesi, amelini iptal etmeye işarettir. Rüyada bir  falcının yanına varıp ondan bir şeyler sorduğu görmek, rüya sahibi için, şiddetli  üzüntü ve kedere delâlet eder. Fala inanmak dinen haram olduğundan, rüyada da  bunu görmek bir fayda ve menfaat temin etmez.

Rüyada falcı adamın yüzünü görmek, yalancı, hilekâr birine delâlet eder. Çünkü  falcılar hep yalan yanlış şeyler söyler.

* FANUS: Rüyada fanus görmek, izzet ve ikbale delâlet eder.  Rüyada fanusun söndüğünü görmek, memur için işinden azledilmeye, halk için de  nimetin zevaline işarettir.

Rüyada bir şehirde birçok fanuslar yakılmış olduğunu görmek, o memleket  idarecilerinin adalet üzere olduklarına delâlet eder. Fenerlerin aniden sönüp şehrin  karanlıklar içinde kaldığını görmek ise, baştaki idarecilerin adaletsizliğine ve zulmüne  delâlet eder.

* FARE: Rüyada birçok fare görmek, rızka delâlet eder. Evinde farelerin oynaştığını  görmek, rızkın çokluğuna ve devamlılığına işarettir. Çünkü fareler rızık olan yerde  oynaşır.  Bazı kere de fare görmek, fitneci bir kadına işarettir. Veya bağırıp feryad eden yahudi  ve melun bir kadına, yahut bir hırsıza delâlet eder. Zira fareler de yediklerini hep  çalarak yerler.

Bir kimsenin rüyada fareyi yerinden çıkardığını görmesi, o yerde nimet ve bereketin  az olacağına delâlet eder. Rüyada bir fareye sahip olduğunu görmek, hizmetçi ile  tâbir olunur.

Farenin beyazı gündüze, siyahı geceye delâlet eder.  Rüyada farenin bir yeri deldiğini görmek, ev soyan hırsızlara delâlet eder.

Yine  rüyada farenin kendi elbisesini kestiğini görmek, rüya sahibinin geçmiş ömrünü haber  vermesine işarettir.  Gündüz uykusunda ve gündüz görülen rüyada fareyi sabahtan akşama kadar  durmadan gezinir bir halde görmek, rüya sahibinin ömrünün uzunluğuna alâmettir.

Nablusî (rh.a) demiştir ki: Tâbir cihetinden farenin dişisi ile erkeği arasında fark  yoktur. Bir kimse kendisinin fare avladığını ve ona mâlik olduğunu görse, içi bozuk bir  kadına delâlet eder.

Zira fare kötü ve fitneci bir kadındır.  Rüyada evinde nice nice farelerin olduğunu görmek, o kimsenin evine kendilerinde  hayır ve bereket olmayan kadınların girmesine işarettir.

Yine bir kişinin kendi  elbisesinde veya yatağında bir fare görmesi, işlerine karışan hayırsız bir kadına  delâlet eder.  Rüyada bir fare öldürdüğünü görmek, kötü ve huysuz bir kadına galip gelmeye  işarettir.

Bir adamın rüyada farelere ok veya taş attığını görmesi, kötü bir kadının  gıybetini yapmaya işarettir veya onunla kötü bir şey hakkında muhabbete delâlet  eder. Rüyada bir fareyi avladığını görmek de, yine bir kadına hile ederek onu  avlamaya işarettir.

* FARE DELİĞİ: Kişinin rüyada fare deliği görmesi, bid’atlara tabi olmaya, bid’atçı ve  sapıkların eserlerine uymaya alâmettir. Bazı kere fare deliği, ağıza da delâlet eder.  Bu sebeple delikten bir hayvan çıktığını gören adamın ağzından o hayvan ayarında  bir söz çıkar.

* FALAKA: Kişinin rüyada falaka görmesi, uzak bir zattan gelecek iyiliğe delâlet eder.  Falakaya yatırılıp dövüldüğünü görmek, cezayı mücib bir şey işlemeye işarettir.

* FARZ NAMAZ: Bir kimsenin rüyada farz namaz kıldığını görmesi, velayete veya  reisliğe, Allah’ın farz kıldığı şeylerden bir farzı yerine getirmeye, korku ve endişeden  emin olmaya delâlet eder.  Rüyada farz namaz kılmak, sözünde sâdık olmaya ve küstüğü biriyle barışmaya  işarettir.

Rüyada abdestli olarak öğle namazını kıldığını görmek, maksat ve murada ermeye  delâlet eder.

Dünya ve âhirette istediği her hususta kendisine yardım erişir. Zira  rüyada namazı tam olarak edâ etmek, arzu ettiği şeyin tamamlanmasına delâlet eder.

Rüya sahibi eğer zindanda ise halâs bulur ve kendisi bol rızka kavuşur.  Rüyada ikindi namazını edâ ettiğini görmek, insanın kendisi veya bir başkası için  yapacağı yemine delâlet eder. Yine ikindi namazını kıldığını gören kişinin arzu ettiği  şey bazı güçlüklerden sonra meydana gelir ve muradı hâsıl olur.

Buna mukabil ikindi  namazını tamamlayamayan adamın işi çıkmaza girer.  Bir kimsenin rüyada akşam namazı kıldığını görmesi, gönlünde arzu ettiği şeyin  meydana gelmesine delâlet eder ve o kişi muradına erer. Rüyada yatsı namazını  kılmak, amelin tamamlanmasına ve ömrün tükenmesine işarettir. Zira yatsı namazı o  günkü ibadetin son halkasıdır. Artık ondan sonra ölümün kardeşi sayılan uyku başlar.

Rüyada sabah namazı kıldığını görmek, sevinç, sürür ve saadet vesilesidir ve günün  bütün ferahlığının geldiği ilk saatlerdir.

Bir kimsenin rüyada cuma namazı kıldığını görmesi, bütün işlerinin hayır ve selâmetle  neticeleneceğine delâlet eder. Ve o kişi muradına vâsıl olur. Bağ, bahçe gibi yeşillik  yerlerde namaz kıldığını görmek, Yüce Allah’a istiğfar edip yalvarmaya delâlet eder.

Rüyada hayvan üzerinde namaz kıldığını görmek, büyük ve şiddetli bir korkuya  alâmettir. Rüyada dört rekâtlı farz namazını iki rekât kıldığını görmek, sefer ile tâbir  olunur.  Rüyada Ramazan bayramı namazını kıldığını görmek, borcu ödemeye, hastanın şifa  bulmasına, sıkıntı ve üzüntüden kurtulmaya delâlet eder. Çünkü Ramazan bayramı,  oruç borcu bittikten sonra kılınır.

Kişinin rüyada Kurban bayramı namazını kıldığını görmesi, hayır işleri üzerine  olmaya, yapılan vasiyeti tutmaya ve adakları yerine getirmeye delâlet eder. Bazı kere  de rüyada görülen Ramazan ve Kurban bayramı namazları, düşmanla karşılaşmaya  ve açıktan açığa tekbir getirmeye delâlet eder.

Rüyada oturarak namaz kıldığını görmek, acizliğe, korkaklığa ve cüz’i bir rızka kanaat  etmeye işarettir. Bazı kere de bu türlü namaz kılmak, babanın veya hocanın, ya da  üzerinde ilim hakkı bulunan bir kimsenin hastalığı ile korkutulmaya alâmettir.

Rüyada tevbe namazı kıldığını görmek, günah ve hataların affolmasma delâlet eder.  Eğer tevbe namazını bütün halkın kıldığı görülmüşse, bu rüya, yağmur ile tâbir  olunur.  Rüyada “Tahiyyetü’l-Mescid” namazı kıldığını görmek, akraba ve fukaraya sadaka  vermeye delâlet eder.

Rüyada Kabe istikametinde namaz kıldığını görmek, rüya sahibinin sıdk ve  doğruluğuna delâlet eder. Kıbleden başka cihete beyaz bir elbise ile namaz kıldığını  ve Kur’ân-ı Kerim’i hatasız okuduğunu görmek, hacca gitmeye delâlet eder.

* FASIL: Bir adamın rüyada fasıl dinlediğini görmesi, gönül ferahlığına delâlet eder.  Eğer bu fasıl, kadınlar tarafından icra ediliyorsa, saadet ve mutlulğa; erkekler  tarafından icra ediliyorsa, kazanca ve berekete ve işlerin düzgünlüğüne delâlet eder.

* FASULYE: Kişinin rüyada fasulye görmesi, iyilik ve berekete işarettir. Rüyada  vaktinden evvel taze fasulye yediğini görmek, hiç ümit edilmeyen bir yerden gelecek  yardıma delâlet eder.  Rüyada yeşil fasulye yediğini görmek de, büyük bir nimet ve kıymetli bir hediye ile  tabir olunur.  Mevsiminde bahçeden yeşil fasulye topladığını görmek, hayır ve menfaate delâlet  eder.

* FAYANS: Rüyada fayans görmek, parlak ve istikbal vadeden bir iş ile tâbir olunur.  Fayansa el sürmek, üzüntü ve kederin gitmesine ve müşküllerin hal’olacağına delâlet  eder. Yeşil fayansı eli ile okşadığını görmek, kolay kazanılan rızka delâlet eder.

* FECİR: Rüyada sabahın ilk anlarını görmek, sürür, sevinç ve feraha delâlet eder.  Çünkü artık zulmet gidip aydınlık başlamıştır. Rüyada çiçekler içinde güneşin  doğuşunu seyrettiğini görmek, parlak bir istikbale işarettir.

* FELAH: İsminden de anlaşılacağı gibi felah hali, saadet ve sevincin işaretidir. Bu  sebeple rüyada felah görmek, sevinilecek nimetlere kavuşmaya delâlet eder ve  müjdeli haberler ile tâbir olunur.

* FEN: Kişinin rüyada bir fenni veya erbabını durumlarına göre çeşitli fenleri görmesi,  hastalıktan şifa bulmaya, korku ve kederden emin olmaya, vahşet ve şiddetten sonra  ülfet ve muhabbete delâlet eder. Bazı kere de rüyada fen görmek, gezintiye, güzel  yüzler görmeye, yeni elbiseler giymeye işarettir.

* FENER: Rüyada yanar halde fener görmek, sevinçli habere, sönük halde görmek,  evinize çökecek karanlığa delâlet eder. Bir kimsenin şişe ve billurdan mamul fener  görmesi, tevfîk-i ilâhiye, ibadet ve tâate, dünya saatine ve âhiret selametine delâlet  eder.

* FELLAH: Rüyada böyle birini görmek, acil bir haber ile tâbir olunur. Rüyada kendi  evine bir fellahı misafir ettiğini görmek, büyük bir nimete ve menfaate işarettir.

* FERACE: Rüyada ferace görmek, üzüntü ve kederden halâs olmaya delâlet eder.  Bazı kere de ferace görmek, temiz ve pâk bir kadına işarettir.

Bir kâtip rüyada  kendisinin bir feracesi, elinde de kalemle kâğıdı veya yazı makinesi olduğunu görse,  bu rüya onun için fakirlikten kurtulmaya ve devlet reisinin hizmetine girmeye delâlet  eder. Sonra bu sayede zengin olur.  Bekâr bir adamın rüyada ferace (cübbe) giyindiğini görmesi, yakında evleneceğine  işarettir.

* FERAHLIK: Rüyada çok mesrur olup, içinin ve gönlünün açıldığını görmek,  günahtan tevbe etmeye ve tevbenin kabulüne işarettir. Üzüntü, keder ve sıkıntıda  olan bir kimsenin bu rüyayı görmesi, sıkıntıdan ve üzüntüden kurtulmaya delâlet  eder.

Bir kimsenin rüyada gördüğü ferahlık hâli, eğer gönlünün razı olmadığı bir mal  sebebiyle ise, o takdirde, bu rüya üzüntü ve kedere alâmettir. Bazı kere de ferahlık,  ibâdet ve itaatten uzak kalmak ile tâbir olunur.

Yine rüyada görülen ferahlık, bir hastanın iyileşmesi, bir hapisin kurtulması veya bir  mazlumun selâmete ermesi gibi hayırlı haberlerden dolayı ise, bu rüya sevinmeyi  icap ettiren şeylere ve güzel hallere delâlet eder.

  Ibri-i Şîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada bir kimse tarafından ferahlandığını görmek,  hüzün ve kedere duçar olmaya delâlet eder.  Cafer-i Sâdık (r.a) da şöyle demiştir: Rüyada sebepsiz yere ferah ve sürür görmek,  rüya sahibinin ecelinin yakın olduğuna delâlet eder.  Yine denilmiştir ki: Rüyada ferah ve sürür iyi değildir. Rüyasında kendini ferahlı ve  mesrur gören kimse gam ve kedere düşer.

* FERASET: Bir kimsenin rüyada gizli şeyleri bildiğini görmesi ve anlayışlı olması,  çok çok hayır ile tâbir olunur. Rüyada görülen feraset, hayır ve kurtuluşa delâlet eder.  Hadîs-i şerifde: “Mü’minin ferasetinden korkunuz, çünkü o Allah’ın nuru ile nazar  eder.” buyurulmuş ve feraset ehli öğülmüştür.

* FERMAN: Bir kimsenin rüyada devlet başkanından veya şehrin valisinden ferman  aldığını görmesi, büyüklerden gelecek nimet ve menfaate delâlet eder.

* FERYAT: Bir kimsenin rüyada feryat ettiğini ve çığlık at tığını görmesi, sevinç ve  sürura delâlet eder.  Yine rüyada feryad etmek hâli: “O en büyük korku bunları asla tasaya düşürmez.”  (Enbiya, 103) mealindeki âyetin işaretince huzur ve emniyete delâlet eder.  Bazı kere de rüyada feryâd etmek, tam bu tâbirlerin tersi olarak zuhur eder. Şöyle ki:  Rüya sahibinin yapmış olduğu zulümlerden meydana gelecek şer ve fesat gibi kötü  şeylere delâlet eder.

* FES: Rüyada üzerinde sarık olduğu halde fes giydiğini görmek, ulûvv-i makama  delâlet eder. Sarıksız fes giymek, keder ve üzüntüye alâmettir. Fesi başından  çıkardığını görmek, üzüntü ve kederden halâs olmaya işarettir.

* FESLEĞEN: Bir kimsenin rüyada kokusu ve rengi güzel yeşil fesleğen görmesi  evlâda delâlet eder. Fesleğeni yerden söküp kopardığını görmek, ağlamak ve hüzne  işarettir.

Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada fesleğen görmek, yedi şekilde tâbir  olunur:

a) Zece,

b) Hizmetçi,

c) Dost ve yaran,

d) Evlat,

e) Güzel söz,

f) İlim meclisi,

g) İyi ve güzel sanat.

Ibn-i Sîrîn (rh.a) de şöyle demiştir: Rüyada taze ve kokusu temiz fesleğen görmek,  izzet ve şerefe delâlet eder. Fesleğenin rengi soluk ve sararmış görülmesi, hastalık  işaretidir.

Fesleğeni mevsiminde sattığını görmek, hayır ve bereket, mevsimsiz satmak bunun  zıddı.  Yine rüyada vakitsiz fesleğen görmek veya ona mâlik olmak, güzel sözlü bir kişi ile  arkadaşlığa işarettir. Rüyada fesleğen söküp kopardığını görmek, o güzel arkadaştan  ayrılığa delâlet eder.

Rüyada bir saksı veya ocak fesleğene mâlik olduğunu görmek, bir kadın ile  evlenmeye alâmettir.

Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada sultanî fesleğen görmek şu şekilde tâbir  olunur:

 a) İzzet,

b) Şeref,

c Evlat ve dost,

d) Güzel kelâm,

e) Marifet,

f) İlim meclisi,

g) Zikr-i cemil, yani güzel zikir…

* FEZADA UÇMAK: Rüyada fezanın boşluğunda uçtuğunu görmek, uçakla gidilecek  bir yolculuğa veya yeni bir işe atılmaya delâlet eder. Bazı kere de uçtuğunu görmek,  ibadetlerin kabulü ile tâbir olunur. Yine rüyada uçmak, ferah ve sevince işarettir.

* FEZEYAN (Su taşkını): Bir kimsenin rüyada fezeyan hâli görmesi veya bir nehrin  taştığına şahit olması, inanılmaz bir habere delâlet eder. Çünkü suların kaynayıp  taşması da bazan inanılmaz felâketlere sebep olur.

* FIÇI: Rüyada içi dolu fıçı görmek, bolluk ve zenginliğe; içi boş fıçı görmek, fakirlik  ve sıkıntıya delâlet eder. İçi içki ve şarap dolu fıçı görmek ise, haram mala ve günaha  işarettir.