RÜYA TABİRLERİ – E HARFİ

E

* EBABİL (Kuşları): Bir kimsenin rüyada Ebabil kuşları görmesi, kurtuluşa, refaha,  hayır ve menfaata delâlet eder. Çünkü o kuşlar Allah’ın askerleridir.

* EBE: Rüyada genç ve temiz bir ebeyi görmek, hayır ve sürür ile tâbir olunur. Ebeyi  güler yüzlü bir halde görmek, büyük ve hayır sahibi bir zâtın lütuf ve ihsanına  nâiliyete delâlet eder.  Rüyada evine bir ebenin girdiğini görmek, hayır ve kerem sahibi bir kimseden iyilik ve  menfaat görmeğe; bir ebeyi çağırdığını görmek, bir mert insandan yardım talebinde  bulunmağa, çağırdığı ebenin geldiğini görmek, o talebinin yerine geleceğine  alâmettir.  Bir kimsenin rüyada herhangi bir ebe ile dost olduğunu görmesi, büyük bir zâta  yakınlığa ve ondan gelecek menfaata delâlet eder.

* EBEGÜMECİ: Kişinin rüyada ebegümeci görmesi, eğer hasta ise şifa ve afiyet  bulacağına işarettir. Ebegümeci, hayır ve menfaate de delâlet eder.  Rüyada ebegümeci pişirip yediğini görmek, mide hastalığından halâs olmağa    alâmettir. Bazı kere de bu rüya, ele geçecek ve yabancı yerden gelecek paraya  delâlet eder. Yine ebegümeci rüyası hasta bir ahbabınızın afiyet haberini almaya  delâlet eder.

* EBEM KUŞAĞI: İnsan için ebem kuşağı görmek, korkudan emin olmaya işarettir.  Rüyada ebem kuşağının kırmızı olduğunu görmek, o sene içinde kan akmasına  delâlet eder. Ve rüya sahibinin yaralanmasından korkulur.  Rüyada ebem kuşağının yeşil görülmesi, kıtlıktan emin olmaya; sarı renkte  görülmesi, hastalığa delâlet eder. Rüyada bekâr bir adamın ebem kuşağı görmesi,  evlenmek ile tâbir olunur. Zira, şairler kadınları ona benzetirler…  Denilmiştir ki: Rüyada ebem kuşağını sağ tarafından görmek, hayra; sol tarafından  görmek de, ucuzluğa ve bolluğa alâmettir.    Fakir bir kimsenin rüyada ebem kuşağını hem sağ hem de sol tarafında görmesi,  ucuzluğa ve bolluğa ve geçim hususunda genişliğe delâlet eder. Zenginler için de,  sıkıntının gitmesine, ferah ve sürürün avdetine işarettir.

* EBU BEKİR (R.A): Hazret-i Ebû Bekir efendimizi rüyada görmek, devlet üstüne  devlettir. Çünkü o, bu ümmetin rahmeti, Allah Resulünün en sadık dostu ve mağara  arkadaşı ve Sıddıkların başıdır..  Rüyada Ebu Bekir (r.a)’i görmek, hilâfet ve imamete, akranı arasında şan ve şerefle  anılmaya, yücelik ve ulvî mertebeye, kıymetli kişiler arasında tutulmaya delâlet eder.

Bazı kere de onu görmek, Allahü Teâlâ yolunda malı infak etmeye, sadakayı muhafazaya  ve erkek çocuğa alâmettir.  Bir kimsenin Hazret-i Sıddık-ı Ekber’i görmesi, doğru ve tedbirli olmasına, sıdk ve    vefa sahibi bulunmasına ve elinin altındakilere güzel muamele etmesine delâlet eder.

Yine rüyada Hazret-i Ebû Bekir’i görmek, Allah yolunda cihada, Hacca gitmeye,  düşmanları üzerine galip gelmeye ve işlerde muvaaffak olmaya işarettir.  Ebu Bekir (r.a) efendimizi rüyada sağ olarak görmek, Allah’ın kullarına karşı  merhametli ve şefkatli olmaya delâlet eder. Rüyada onunla beraber oturduğunu  görmek, Hakka tabi olmaya, sünete ittiba etmeye ve Resûl-i Kibriya’nın ümmetine  nasihat ve öğüt vermeye delâlet eder.

* ECNEBİ: Rüyada yabancı bir kimseyi görmek, yolculuk, hediye, haber ve para ile  tâbir olunur. Bazı kere de bu rüya sıkıntı ve üzüntüye delâlet eder. Rüyada kendini bir  yabancının işleriyle meşgul olur görmek, eğer ehilse memuriyet ile tâbir edilir.

* ECZACI: Bir kimsenin rüyada eczacıyı görmesi, kitap tasnifiyle meşgul bir âlime  işarettir. Eczane görmek de, insanın sıhhat ve afiyetine delâlet eder.  Rüyada bir eczaneye girerek ilâç aldığını görmek, üzüntü ve keder verecek bir işe  delâlet eder. Çünkü ilâçlar dertler için alınır. Yine rüyada eczaneye girip aradığı ilâcı    bulamadığını görmek, bedendeki hastalığın devamına işarettir.

* EDEBİYAT: Bir kimsenin rüyadak edebî bir eseri okuduğunu veya şiir yazdığını  görmesi, ince ruh ve temiz kalbe delâlet eder. Rüyada bir başkasının şiir okuduğunu  görmek, evlilik veya dostuk, ya da sevindirici bir habere delâlet eder.

* EFE: Efeler kahraman ve bahadır olduklarından, rüyada herhangi bir efeyi görmek,  kahramanlıkla tâbir olunur. Bazı kere de bu rüya, insanın kendisine çok güveni  olduğuna işarettir.

* EĞE: İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada elinde bir eğe olduğunu görmek,  müşkül ve zor işlerin kolaylaşmasına delâlet eder. Rüyada eğe ile demir eğelediğini  ve bunda sıkıntı çektiğini görmek, güç işlere ve zarara alâmettir. Rüyada kalın eğe  görmek, ağır söz, ince eğe lâtif sözdür.

Elinde eğenin kırıldığını ve parça parça    olduğunu görmek, işlerin çıkmaza gireceğine ve ıslâhı mümkün olmayacağına delâlet  eder.  Câbirü’l-Mağribî demiştir ki: Bir kimsenin rüyada kendi evindeki eşyasından bir  demir veya benzeri şeyi eğelediğini görmesi, eli altında bulunanlara iyilik edeceğine  ve evinin işlerinin düzeleceğine delâlet eder.

* EĞE KEMİKLERİ: Kişinin rüyada eğe kemikleri görmesi, ev halkına delâlet eder.  Çünkü ev halkı insanın eğe kemiği mesabesindedir. Rüyada eğe kemiklerinin  çoğaldığını görmek, ev halknın çoğalacağına; noksan görmek de azalacağına delâlet  eder.

* EĞER: Rüyada bir eğere mâlik olduğunu görmek, hanıma ve izdivaca delâlet eder.  Bir kimsenin rüyada eğerin altına konan keçeyi görmesi: Üzüntü, keder, zahmet ve  meşakkatin gitmesine işarettir.  Rüyada bir eğer örtüsüne mâlik olduğunu görmek, mülk ve menfaate delâlet eder.

Bazı kere de, eğer örtüsü; hizmetçi, mal, menfaat ve kadına delâlet eder.  Rüyada bindiği hayvanın eğerini çıkardığını görmek, hanımı ile kendi arasında ayrılık  zuhur edeceğine işarettir.  Rüyada at üzerinde bir eğer olduğunu görmek, şeref, izzet ve büyüklüğe delâlet eder.

Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: Rüyada eğer görmek, iffetli, güzel ve zengin bir  zevceye delâlet eder. Eğere bindiğini görmek, menfaat ve kazançtır.  Nablûsi demiştir ki: Bir kimse rüyada kendisinin bir eğere bindiğini görse, artık o kişi  her işinde zafere erişir ve bütün işlerinde galip olur.

* EĞER ÖRTÜSÜ: Bir kimsenin rüyada kendisine bir eğer örtüsü geldiğini görmesi,  mülke ve menfaate delâlet eder. Bazı kere de eğer örtüsü mal, hizmetçi veya bir  kadına işarettir.

* EĞLENCE: Rüyada eğlence görmek, sevinç ve sürür ile tâbir edilir. Kendisini  eğlence meclislerinden birinde görmek, güzel ve sevinçli bir habere delâlet eder.

* EHL-İ HAYVAN: Koyun, inek, at gibi ehl-i hayvan görmek, ni’mete, berekete ve  işlerin kolaylığına delâlet eder.  Rüyada kaz görmek mal ve nimet ile tâbir olunur. Rüyada kazın kendisiyle  konuştuğunu görmek, zengin bir kadın ile sefere çıkmaya ve bu yolculukta elde  edilecek hayır ve berekete işarettir.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada beyaz kaz ve ördek görmek, mal veya zengin  zevceye, siyah kaz ve ördek ise hizmetçiye delâlet eder. Rüyasında bir kaz veya  ördek kesip etini yediğini görmek, zevcesi tarafından gelecek mal ve mülke delâlet  eder.

Kirmani demiştir ki: Bir kimsenin rüyada kaz ve ördek görmesi, asil bir aileye mensub  zengin ve kerem sahibi bir adama delâlet eder. Rüyada sürülerle kaz ve ördek  görmek, ucuzluk, bereket ve nimete; azını görmek de aileye alâmettir.

* EHRAM: Kişinin rüyada ehram görmesi, uzun ömre delâlet eder. Rüyada kendisini  ehramın üzerine çıkmış görmek, mevkiin ve makamın yüksekliğine işarettir.

* EJDERHA: Rüyada ejderha görmek, dehşetli ve heybetli bir sultana işarettir. Veya  yakıcı ateşe delâlet eder.  Bir hastanın rüyada ejderha görmesi, ecelin yakın olduğuna alâmettir. Bir kadın  rüyada ejderha doğurduğunu görse, bu rüya, kötürüm, maraz, hastalıklı bir çocuğa  delâlet eder.

Rüyada kendisini ejderha olmuş görmek, uzun ömür ile tâbir olunur. Veya eline mülk  ve saltanat geçer.  Bir kimsenin rüyada ejderhanın etini yediğini görmesi, melik tarafından gelecek mala  delâlet eder ve onun eline nimet geçer.  Yine bir kişinin rüyada zararsız olarak ejderhanın kendisine doğru geldiğini ve kendisi  ile konuştuğunu veya kendisine bir şeyler verdiğini görmesi, o kişi namına meydana  gelecek çok büyük hayra delâlet eder.

Hâmile bir kadının rüyada ejderha doğurduğunu görmesi, iki isimli, şerefli ve hatip bir  oğlan çocuğu doğurmasına işarettir. Bazı kere de bu rüya, şerli ve fasık bir çocuğa  işarettir ki, sonunda çocuğun boynu vurulur.  Yine bazı kere ejderha görmek, gözle görülen ve fakat düşmanlığını gizleyen, her  türlü şer ve kötülüklerin kendisinde toplandığı bir düşmana alâmettir.

* EKİM AYI: Her ay, Allahü Teâlâ’nın yarattığı günlerden meydana gelir. Ekim ayı da  bunlardan biridir. Bu ayda görülen rüya, hemen hemen aynen zuhur eder.

* EKMEK: Bir kimsenin rüyada yufka ekmeği görmesi, geçimin çok iyi ve genişliğine  delâlet eder. Ekmeği dürüp yediğini görmek, nimet ve rızka işarettir.  Rüyada bir ekmek bulduğunu görmek, büyüklüğe ve rızkın artmasına işarettir.  Rüyada fakirlere ekmek dağıttığını görmek, ucuzluk ve berekete, dinde sıdk ve  sağlamlığa delâlet eder.  Yine rüyada ekmek görmek, ilmin artmasına, güzel zevceye, tatlı ve hoş geçecek  günlere, mal ve rızkın bolluğuna işarettir.

Rüyada ekmeği yüksek bir yerde görmek, fiatının artacağına, tandırda ekmek  pişirdiğini görmek, makam ve kevkinin yüksekliğine; tandırdan ekmek çıkardığını  görmek, çıkan ekmekler adedince ele geçecek mala delâlet eder.  Rüyada ekmeğin ayaklar altında çiğnendiğini görmek, bolluk ve ucuzluğa delâlet  eder. Beyaz ekmek görmek, hazmı kolay rızka ve geçim hususunda bolluğa işarettir.  Rüyada yufka ekmek görmek, sefere ve güç şeylerin kolaylaşmasına delâlet eder.

Tel kadayıf görmek, ilim ve hidâyet ile tâbir olunur.  Rüyada görülen ekmek, bal ve şeker gibi tatlı ise, piyasanın pahalılığına işarettir.  Rüyada ekmeği fena bir şeyle yediğini görmek, mumlu bal yemeye işarettir.  Nablusî (rh.a) demiştir ki: Ekmeğin tâbirce en mükemmeli, fırında kızartılmış olanıdır.  Ekmek, ilme, islâmiyete, bazan hayat ve hayatı idame eden mala delâlet eder. Bazı  kere de yufka ekmek, terbiye edici anaya işarettir.  Rüyada pâk ve temiz yapılmış undan halis ekmek görmek, güzel ve hoş geçime,  halis ilme, güzel ve beyaz hanıma işarettir.

Rüyada insanlara ekmek dağıttığını  görmek, talebe için ilimden muhtaç olduğu şeye mâlik olmaya delâlet eder.  Vaiz bir kimsenin rüyada ekmek dağıttığını görmesi, nasihat ve öğütleri ile tâbir  olunur. Ancak, ekmek dağıttığı ve sadaka verdiği kişiler kendisinden üstün olur.  Rüyada bir ölünün kendisine ekmek verdiğini görmek, kendisine hiç ümit etmediği  yerden ve başkasının elinden gelecek mala ve rızka delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada ekmeği bulutların yahut evin veya ağaçlardan birinin üzerinde  görmesi, ekmeğin pahalanmasına işarettir. Diğer yiyecek şeylerin tâbiri de bu  şekildedir.  Rüyada kendisine verilen ekmekleri hemen yiyip bitirdiğini görmek, ecelin yaklaşıp  ömrümün bitmesine alâmettir. Çünkü insan dünyadaki rızkını bitirmeden ölmez.  Rüyada ekmekten sadece bir lokma aldığını görmek, tamahkârlık ile tâbir olunur. Bir  devlet reisinin rüyada pâk ve güzel pişmiş halis ekmek görmesi, onun adalet ve  insafına işarettir.

Rüyada küçük ekmek görmek, kısa ömür ve az rızık ile tâbir edilir.  Kişinin rüyada alnına asılmış yufka ekmeği görmesi, ihtiyacı ve fakirliğidir. Bozulmuş  ve küflenmiş ekmek görmek, sahibine faydası olmayan ve zekâtı verilmeyen mala  delâlet eder.

Denilmiştir ki: Rüyada katıksız ekmek yediğini gören kimse yalnız olarak hasta olur,  tek ve garip olarak da vefat eder. Pişmemiş ekmek şiddetli hastalığa veya sıtmaya  işarettir.  Rüyada ekmeğin kanatlanıp uçtuğunu görmek, kıtlık ve pahalılık ile tâbir olunur.

Hani  derler ya: “Ekmek arslanın ağzında”. Bu sözden maksat, geçimin zorluğunu  anlatmaktadır.  Rüyada yufka ekmek görmek, bazı kere yolculuğa, bazı kere de, güç şeyleri  kolaylaştırmaya alâmettir. Tel kadayıf görmek, ilim ve hidâyet ve kalb safasıdır.

* EKMEKÇİ: Bir kimsenin rüyada ekmeçiyi görmesi, korkudan emin olmaya ve  geçimin genişliğine işarettir. Bazı kere de ekmekçi rüyası, çocuğa ve sevgiye delâlet  eder.  Rüyada kendisinin ekmekçi olduğunu görmek, büyük mala ve genişliğe delâlet eder.  Yine ekmekçi görmek, yumuşak, şefkatli ve adaletli bir devlet reisine işarettir. Has ve  beyaz ekmek satıcısını görmek, temiz rızık ile istifadeye halkı sevk eden bir kimseye  delâlet eder.  Kendisi ekmekçi olmadığı halde, rüyada halka ekmek pişirip dağıttığını görmek,  başkan olmaya veya kumandanlığa delâlet eder.

* EKMEK SEPETİ: Bir kimsenin rüyada ekmek sepeti görmesi, müjde ve beşaret ile  tâbir olunur. Rüyada içinde beyaz üzüm olan sepeti görmek, hatır ve hayâle  gelmeyen yerden ulaşacak rızka delâlet eder. Bazı kere sepet görmek, ciğerde olan  bir hastalığa da işarettir. Bazan de ekmek sepeti görmek, hem korkutucu hem de  müjdeleyici bir adama alâmettir. Eğer o sepetin içinde rağbet edilen bir nesne varsa,  müjdeye, eğer kötü bir şey bulunuyorsa korkutucuya delâlet eder.

* EKİN EKMEK: Rüyada tarlaya ekin ektiğini görmek, evli kimseler için hanımın  hamileliğine delâlet eder. Bekâr için de evlenmeye işarettir.  Bir kimsenin rüyada bir başka adamın tarlasına ekin ektiğini görmesi, tarla sahibi ile  aralarında çıkacak münakaşaya ve düşmanlığa delâlet eder.

  Rüyada tarladaki ekinin yandığını ve mahvolduğunu görmek, açlık ve kıtlık ile tâbir  olunur. Bir kimsenin rüyada yeşil ekinler içinde gezindiğini görmesi, iyi ve güzel  amele, ibadet ve tâata delâlet eder.  Yine rüyada bir tarlaya ekin ektiğini gören kimse, menfaat ve berekete nail olur.  Ekinin yeşil hâli uzun ömre, kurusu da ecelin yakın olduğuna alâmettir.

Rüyada buğday ektiğini görmek, ücretin kat kat artması ile tabir olunur. Buğday  başağı görmek, şiddete ve ücretin kat kat artmasına işarettir. Arpa, hayıra delâlet  eder.

Rüyada ekin ekilmeyecek bir yere ekin ektiğini görmek, günah ve ziyana işarettir.  Mevsimsiz bir yerde ekin biçtiğini görmek ise, o yerde ölüm ve felâketlerin zuhuruna  delâlet eder.

Nablusî (rh.a) demiştir ki:  “- Rüyada tarla görmek, harp meydanlarına, başakları askere, onun mahsulâtı da  kılıca; tarla dünyaya, onun başağı, halk topluluğuna delâlet eder. Bazı kere de tarla,  mescidlere, zikir halkaları ve sadaka gibi âhiret için ekilmiş, ücret ve sevabı için yapılan  her yere delâlet eder.”  Hadis-i Şerifte: “Dünya âhiretin tarlasıdır.” buyurulmuştur.

* EKİN BİÇMEK: Bir kimsenin rüyada ekin biçtiğini görmesi, güç ve zor şeyi  kolaylaştırmağa ve çabuk elde edilen rızka işarettir.  Rüyada olgunlaşmış ve kemale ermiş ekini biçtikten sonra çift öküzlerinin önüne  attığını görmek, o ekindeki iyiliğe ve âfetlerden uzak olmasına delâlet eder.

Eğer ekin  olgunlaşmamışsa, ziraata erişecek âfete veya yiyeceklerin pahalılığına delâlet eder.  Rüyada ekin biçmek, onu biçen kimse için mükâfat olarak erişeceği sevaba delâlet  eder. Ekinin mevsimsiz olması ise, ölüm ve kıtal ile tâbir olunur. Eğer biçilen ekin taze  ve yeşil ise, gençlerin ölümüne, beyaz olursa ihtiyarların ölümüne alâmettir. Rüyada  biçilmiş ekin içinde yürüdüğünü görmek, mücahid safları arasında yürümeye ve  gezinmeye işaretter.

* EKİNCİ: Kişinin rüyada ekinciyi görmesi, iyi ve güzel amel işleyen bir adama delâlet  eder. Ekincinin ektiği şey, bitmiş, yeşermiş ve başak vakti gelmişse, rüyayı görenin  tevbe edeceğine delâlet eder. Ekinci dünya ile tâbir edildiği takdirde, rüyada onu  görmek, ucuzluk, bolluk ve berekete alâmettir.

* EKSİKLİK: Rüyada insanın uzuvlarından birinde eksiklik görmek, mal ve nimetin  eksilmesine işarettir.

* EKŞİLİ ÇORBA: Rüyada ekşili çorba pişirdiğini ve ondan yediğini görmek, rüya  sahibinin faydalı ve iyilik sever biri olduğuna delâlet eder.  Rüyada koyun eti ile pişmiş çorba görmek, helâl mala ve güzel geçime delâlet eder.  Ve rüya sahibi büyüklerin nezdinde izzet ve şerefe nail olur.  Bir kimsenin rüyada serçe kuşu etinden pişirilmiş çorbadan yemesi, sultan tarafından  ihtiram edilmeye, ferahlık, sevinç ve vücut sağlığına delâlet eder.