RÜYA TABİRLERİ – E HARFİ

E

* EBABİL (Kuşları): Bir kimsenin rüyada Ebabil kuşları görmesi, kurtuluşa, refaha,  hayır ve menfaata delâlet eder. Çünkü o kuşlar Allah’ın askerleridir.

* EBE: Rüyada genç ve temiz bir ebeyi görmek, hayır ve sürür ile tâbir olunur. Ebeyi  güler yüzlü bir halde görmek, büyük ve hayır sahibi bir zâtın lütuf ve ihsanına  nâiliyete delâlet eder.  Rüyada evine bir ebenin girdiğini görmek, hayır ve kerem sahibi bir kimseden iyilik ve  menfaat görmeğe; bir ebeyi çağırdığını görmek, bir mert insandan yardım talebinde  bulunmağa, çağırdığı ebenin geldiğini görmek, o talebinin yerine geleceğine  alâmettir.  Bir kimsenin rüyada herhangi bir ebe ile dost olduğunu görmesi, büyük bir zâta  yakınlığa ve ondan gelecek menfaata delâlet eder.

* EBEGÜMECİ: Kişinin rüyada ebegümeci görmesi, eğer hasta ise şifa ve afiyet  bulacağına işarettir. Ebegümeci, hayır ve menfaate de delâlet eder.  Rüyada ebegümeci pişirip yediğini görmek, mide hastalığından halâs olmağa    alâmettir. Bazı kere de bu rüya, ele geçecek ve yabancı yerden gelecek paraya  delâlet eder. Yine ebegümeci rüyası hasta bir ahbabınızın afiyet haberini almaya  delâlet eder.

* EBEM KUŞAĞI: İnsan için ebem kuşağı görmek, korkudan emin olmaya işarettir.  Rüyada ebem kuşağının kırmızı olduğunu görmek, o sene içinde kan akmasına  delâlet eder. Ve rüya sahibinin yaralanmasından korkulur.  Rüyada ebem kuşağının yeşil görülmesi, kıtlıktan emin olmaya; sarı renkte  görülmesi, hastalığa delâlet eder. Rüyada bekâr bir adamın ebem kuşağı görmesi,  evlenmek ile tâbir olunur. Zira, şairler kadınları ona benzetirler…  Denilmiştir ki: Rüyada ebem kuşağını sağ tarafından görmek, hayra; sol tarafından  görmek de, ucuzluğa ve bolluğa alâmettir.    Fakir bir kimsenin rüyada ebem kuşağını hem sağ hem de sol tarafında görmesi,  ucuzluğa ve bolluğa ve geçim hususunda genişliğe delâlet eder. Zenginler için de,  sıkıntının gitmesine, ferah ve sürürün avdetine işarettir.

* EBU BEKİR (R.A): Hazret-i Ebû Bekir efendimizi rüyada görmek, devlet üstüne  devlettir. Çünkü o, bu ümmetin rahmeti, Allah Resulünün en sadık dostu ve mağara  arkadaşı ve Sıddıkların başıdır..  Rüyada Ebu Bekir (r.a)’i görmek, hilâfet ve imamete, akranı arasında şan ve şerefle  anılmaya, yücelik ve ulvî mertebeye, kıymetli kişiler arasında tutulmaya delâlet eder.

Bazı kere de onu görmek, Allahü Teâlâ yolunda malı infak etmeye, sadakayı muhafazaya  ve erkek çocuğa alâmettir.  Bir kimsenin Hazret-i Sıddık-ı Ekber’i görmesi, doğru ve tedbirli olmasına, sıdk ve    vefa sahibi bulunmasına ve elinin altındakilere güzel muamele etmesine delâlet eder.

Yine rüyada Hazret-i Ebû Bekir’i görmek, Allah yolunda cihada, Hacca gitmeye,  düşmanları üzerine galip gelmeye ve işlerde muvaaffak olmaya işarettir.  Ebu Bekir (r.a) efendimizi rüyada sağ olarak görmek, Allah’ın kullarına karşı  merhametli ve şefkatli olmaya delâlet eder. Rüyada onunla beraber oturduğunu  görmek, Hakka tabi olmaya, sünete ittiba etmeye ve Resûl-i Kibriya’nın ümmetine  nasihat ve öğüt vermeye delâlet eder.

* ECNEBİ: Rüyada yabancı bir kimseyi görmek, yolculuk, hediye, haber ve para ile  tâbir olunur. Bazı kere de bu rüya sıkıntı ve üzüntüye delâlet eder. Rüyada kendini bir  yabancının işleriyle meşgul olur görmek, eğer ehilse memuriyet ile tâbir edilir.

* ECZACI: Bir kimsenin rüyada eczacıyı görmesi, kitap tasnifiyle meşgul bir âlime  işarettir. Eczane görmek de, insanın sıhhat ve afiyetine delâlet eder.  Rüyada bir eczaneye girerek ilâç aldığını görmek, üzüntü ve keder verecek bir işe  delâlet eder. Çünkü ilâçlar dertler için alınır. Yine rüyada eczaneye girip aradığı ilâcı    bulamadığını görmek, bedendeki hastalığın devamına işarettir.

* EDEBİYAT: Bir kimsenin rüyadak edebî bir eseri okuduğunu veya şiir yazdığını  görmesi, ince ruh ve temiz kalbe delâlet eder. Rüyada bir başkasının şiir okuduğunu  görmek, evlilik veya dostuk, ya da sevindirici bir habere delâlet eder.

* EFE: Efeler kahraman ve bahadır olduklarından, rüyada herhangi bir efeyi görmek,  kahramanlıkla tâbir olunur. Bazı kere de bu rüya, insanın kendisine çok güveni  olduğuna işarettir.

* EĞE: İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada elinde bir eğe olduğunu görmek,  müşkül ve zor işlerin kolaylaşmasına delâlet eder. Rüyada eğe ile demir eğelediğini  ve bunda sıkıntı çektiğini görmek, güç işlere ve zarara alâmettir. Rüyada kalın eğe  görmek, ağır söz, ince eğe lâtif sözdür.

Elinde eğenin kırıldığını ve parça parça    olduğunu görmek, işlerin çıkmaza gireceğine ve ıslâhı mümkün olmayacağına delâlet  eder.  Câbirü’l-Mağribî demiştir ki: Bir kimsenin rüyada kendi evindeki eşyasından bir  demir veya benzeri şeyi eğelediğini görmesi, eli altında bulunanlara iyilik edeceğine  ve evinin işlerinin düzeleceğine delâlet eder.

* EĞE KEMİKLERİ: Kişinin rüyada eğe kemikleri görmesi, ev halkına delâlet eder.  Çünkü ev halkı insanın eğe kemiği mesabesindedir. Rüyada eğe kemiklerinin  çoğaldığını görmek, ev halknın çoğalacağına; noksan görmek de azalacağına delâlet  eder.

* EĞER: Rüyada bir eğere mâlik olduğunu görmek, hanıma ve izdivaca delâlet eder.  Bir kimsenin rüyada eğerin altına konan keçeyi görmesi: Üzüntü, keder, zahmet ve  meşakkatin gitmesine işarettir.  Rüyada bir eğer örtüsüne mâlik olduğunu görmek, mülk ve menfaate delâlet eder.

Bazı kere de, eğer örtüsü; hizmetçi, mal, menfaat ve kadına delâlet eder.  Rüyada bindiği hayvanın eğerini çıkardığını görmek, hanımı ile kendi arasında ayrılık  zuhur edeceğine işarettir.  Rüyada at üzerinde bir eğer olduğunu görmek, şeref, izzet ve büyüklüğe delâlet eder.

Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: Rüyada eğer görmek, iffetli, güzel ve zengin bir  zevceye delâlet eder. Eğere bindiğini görmek, menfaat ve kazançtır.  Nablûsi demiştir ki: Bir kimse rüyada kendisinin bir eğere bindiğini görse, artık o kişi  her işinde zafere erişir ve bütün işlerinde galip olur.

* EĞER ÖRTÜSÜ: Bir kimsenin rüyada kendisine bir eğer örtüsü geldiğini görmesi,  mülke ve menfaate delâlet eder. Bazı kere de eğer örtüsü mal, hizmetçi veya bir  kadına işarettir.

* EĞLENCE: Rüyada eğlence görmek, sevinç ve sürür ile tâbir edilir. Kendisini  eğlence meclislerinden birinde görmek, güzel ve sevinçli bir habere delâlet eder.

* EHL-İ HAYVAN: Koyun, inek, at gibi ehl-i hayvan görmek, ni’mete, berekete ve  işlerin kolaylığına delâlet eder.  Rüyada kaz görmek mal ve nimet ile tâbir olunur. Rüyada kazın kendisiyle  konuştuğunu görmek, zengin bir kadın ile sefere çıkmaya ve bu yolculukta elde  edilecek hayır ve berekete işarettir.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada beyaz kaz ve ördek görmek, mal veya zengin  zevceye, siyah kaz ve ördek ise hizmetçiye delâlet eder. Rüyasında bir kaz veya  ördek kesip etini yediğini görmek, zevcesi tarafından gelecek mal ve mülke delâlet  eder.

Kirmani demiştir ki: Bir kimsenin rüyada kaz ve ördek görmesi, asil bir aileye mensub  zengin ve kerem sahibi bir adama delâlet eder. Rüyada sürülerle kaz ve ördek  görmek, ucuzluk, bereket ve nimete; azını görmek de aileye alâmettir.

* EHRAM: Kişinin rüyada ehram görmesi, uzun ömre delâlet eder. Rüyada kendisini  ehramın üzerine çıkmış görmek, mevkiin ve makamın yüksekliğine işarettir.

* EJDERHA: Rüyada ejderha görmek, dehşetli ve heybetli bir sultana işarettir. Veya  yakıcı ateşe delâlet eder.  Bir hastanın rüyada ejderha görmesi, ecelin yakın olduğuna alâmettir. Bir kadın  rüyada ejderha doğurduğunu görse, bu rüya, kötürüm, maraz, hastalıklı bir çocuğa  delâlet eder.

Rüyada kendisini ejderha olmuş görmek, uzun ömür ile tâbir olunur. Veya eline mülk  ve saltanat geçer.  Bir kimsenin rüyada ejderhanın etini yediğini görmesi, melik tarafından gelecek mala  delâlet eder ve onun eline nimet geçer.  Yine bir kişinin rüyada zararsız olarak ejderhanın kendisine doğru geldiğini ve kendisi  ile konuştuğunu veya kendisine bir şeyler verdiğini görmesi, o kişi namına meydana  gelecek çok büyük hayra delâlet eder.

Hâmile bir kadının rüyada ejderha doğurduğunu görmesi, iki isimli, şerefli ve hatip bir  oğlan çocuğu doğurmasına işarettir. Bazı kere de bu rüya, şerli ve fasık bir çocuğa  işarettir ki, sonunda çocuğun boynu vurulur.  Yine bazı kere ejderha görmek, gözle görülen ve fakat düşmanlığını gizleyen, her  türlü şer ve kötülüklerin kendisinde toplandığı bir düşmana alâmettir.

* EKİM AYI: Her ay, Allahü Teâlâ’nın yarattığı günlerden meydana gelir. Ekim ayı da  bunlardan biridir. Bu ayda görülen rüya, hemen hemen aynen zuhur eder.

* EKMEK: Bir kimsenin rüyada yufka ekmeği görmesi, geçimin çok iyi ve genişliğine  delâlet eder. Ekmeği dürüp yediğini görmek, nimet ve rızka işarettir.  Rüyada bir ekmek bulduğunu görmek, büyüklüğe ve rızkın artmasına işarettir.  Rüyada fakirlere ekmek dağıttığını görmek, ucuzluk ve berekete, dinde sıdk ve  sağlamlığa delâlet eder.  Yine rüyada ekmek görmek, ilmin artmasına, güzel zevceye, tatlı ve hoş geçecek  günlere, mal ve rızkın bolluğuna işarettir.

Rüyada ekmeği yüksek bir yerde görmek, fiatının artacağına, tandırda ekmek  pişirdiğini görmek, makam ve kevkinin yüksekliğine; tandırdan ekmek çıkardığını  görmek, çıkan ekmekler adedince ele geçecek mala delâlet eder.  Rüyada ekmeğin ayaklar altında çiğnendiğini görmek, bolluk ve ucuzluğa delâlet  eder. Beyaz ekmek görmek, hazmı kolay rızka ve geçim hususunda bolluğa işarettir.  Rüyada yufka ekmek görmek, sefere ve güç şeylerin kolaylaşmasına delâlet eder.

Tel kadayıf görmek, ilim ve hidâyet ile tâbir olunur.  Rüyada görülen ekmek, bal ve şeker gibi tatlı ise, piyasanın pahalılığına işarettir.  Rüyada ekmeği fena bir şeyle yediğini görmek, mumlu bal yemeye işarettir.  Nablusî (rh.a) demiştir ki: Ekmeğin tâbirce en mükemmeli, fırında kızartılmış olanıdır.  Ekmek, ilme, islâmiyete, bazan hayat ve hayatı idame eden mala delâlet eder. Bazı  kere de yufka ekmek, terbiye edici anaya işarettir.  Rüyada pâk ve temiz yapılmış undan halis ekmek görmek, güzel ve hoş geçime,  halis ilme, güzel ve beyaz hanıma işarettir.

Rüyada insanlara ekmek dağıttığını  görmek, talebe için ilimden muhtaç olduğu şeye mâlik olmaya delâlet eder.  Vaiz bir kimsenin rüyada ekmek dağıttığını görmesi, nasihat ve öğütleri ile tâbir  olunur. Ancak, ekmek dağıttığı ve sadaka verdiği kişiler kendisinden üstün olur.  Rüyada bir ölünün kendisine ekmek verdiğini görmek, kendisine hiç ümit etmediği  yerden ve başkasının elinden gelecek mala ve rızka delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada ekmeği bulutların yahut evin veya ağaçlardan birinin üzerinde  görmesi, ekmeğin pahalanmasına işarettir. Diğer yiyecek şeylerin tâbiri de bu  şekildedir.  Rüyada kendisine verilen ekmekleri hemen yiyip bitirdiğini görmek, ecelin yaklaşıp  ömrümün bitmesine alâmettir. Çünkü insan dünyadaki rızkını bitirmeden ölmez.  Rüyada ekmekten sadece bir lokma aldığını görmek, tamahkârlık ile tâbir olunur. Bir  devlet reisinin rüyada pâk ve güzel pişmiş halis ekmek görmesi, onun adalet ve  insafına işarettir.

Rüyada küçük ekmek görmek, kısa ömür ve az rızık ile tâbir edilir.  Kişinin rüyada alnına asılmış yufka ekmeği görmesi, ihtiyacı ve fakirliğidir. Bozulmuş  ve küflenmiş ekmek görmek, sahibine faydası olmayan ve zekâtı verilmeyen mala  delâlet eder.

Denilmiştir ki: Rüyada katıksız ekmek yediğini gören kimse yalnız olarak hasta olur,  tek ve garip olarak da vefat eder. Pişmemiş ekmek şiddetli hastalığa veya sıtmaya  işarettir.  Rüyada ekmeğin kanatlanıp uçtuğunu görmek, kıtlık ve pahalılık ile tâbir olunur.

Hani  derler ya: “Ekmek arslanın ağzında”. Bu sözden maksat, geçimin zorluğunu  anlatmaktadır.  Rüyada yufka ekmek görmek, bazı kere yolculuğa, bazı kere de, güç şeyleri  kolaylaştırmaya alâmettir. Tel kadayıf görmek, ilim ve hidâyet ve kalb safasıdır.

* EKMEKÇİ: Bir kimsenin rüyada ekmeçiyi görmesi, korkudan emin olmaya ve  geçimin genişliğine işarettir. Bazı kere de ekmekçi rüyası, çocuğa ve sevgiye delâlet  eder.  Rüyada kendisinin ekmekçi olduğunu görmek, büyük mala ve genişliğe delâlet eder.  Yine ekmekçi görmek, yumuşak, şefkatli ve adaletli bir devlet reisine işarettir. Has ve  beyaz ekmek satıcısını görmek, temiz rızık ile istifadeye halkı sevk eden bir kimseye  delâlet eder.  Kendisi ekmekçi olmadığı halde, rüyada halka ekmek pişirip dağıttığını görmek,  başkan olmaya veya kumandanlığa delâlet eder.

* EKMEK SEPETİ: Bir kimsenin rüyada ekmek sepeti görmesi, müjde ve beşaret ile  tâbir olunur. Rüyada içinde beyaz üzüm olan sepeti görmek, hatır ve hayâle  gelmeyen yerden ulaşacak rızka delâlet eder. Bazı kere sepet görmek, ciğerde olan  bir hastalığa da işarettir. Bazan de ekmek sepeti görmek, hem korkutucu hem de  müjdeleyici bir adama alâmettir. Eğer o sepetin içinde rağbet edilen bir nesne varsa,  müjdeye, eğer kötü bir şey bulunuyorsa korkutucuya delâlet eder.

* EKİN EKMEK: Rüyada tarlaya ekin ektiğini görmek, evli kimseler için hanımın  hamileliğine delâlet eder. Bekâr için de evlenmeye işarettir.  Bir kimsenin rüyada bir başka adamın tarlasına ekin ektiğini görmesi, tarla sahibi ile  aralarında çıkacak münakaşaya ve düşmanlığa delâlet eder.

  Rüyada tarladaki ekinin yandığını ve mahvolduğunu görmek, açlık ve kıtlık ile tâbir  olunur. Bir kimsenin rüyada yeşil ekinler içinde gezindiğini görmesi, iyi ve güzel  amele, ibadet ve tâata delâlet eder.  Yine rüyada bir tarlaya ekin ektiğini gören kimse, menfaat ve berekete nail olur.  Ekinin yeşil hâli uzun ömre, kurusu da ecelin yakın olduğuna alâmettir.

Rüyada buğday ektiğini görmek, ücretin kat kat artması ile tabir olunur. Buğday  başağı görmek, şiddete ve ücretin kat kat artmasına işarettir. Arpa, hayıra delâlet  eder.

Rüyada ekin ekilmeyecek bir yere ekin ektiğini görmek, günah ve ziyana işarettir.  Mevsimsiz bir yerde ekin biçtiğini görmek ise, o yerde ölüm ve felâketlerin zuhuruna  delâlet eder.

Nablusî (rh.a) demiştir ki:  “- Rüyada tarla görmek, harp meydanlarına, başakları askere, onun mahsulâtı da  kılıca; tarla dünyaya, onun başağı, halk topluluğuna delâlet eder. Bazı kere de tarla,  mescidlere, zikir halkaları ve sadaka gibi âhiret için ekilmiş, ücret ve sevabı için yapılan  her yere delâlet eder.”  Hadis-i Şerifte: “Dünya âhiretin tarlasıdır.” buyurulmuştur.

* EKİN BİÇMEK: Bir kimsenin rüyada ekin biçtiğini görmesi, güç ve zor şeyi  kolaylaştırmağa ve çabuk elde edilen rızka işarettir.  Rüyada olgunlaşmış ve kemale ermiş ekini biçtikten sonra çift öküzlerinin önüne  attığını görmek, o ekindeki iyiliğe ve âfetlerden uzak olmasına delâlet eder.

Eğer ekin  olgunlaşmamışsa, ziraata erişecek âfete veya yiyeceklerin pahalılığına delâlet eder.  Rüyada ekin biçmek, onu biçen kimse için mükâfat olarak erişeceği sevaba delâlet  eder. Ekinin mevsimsiz olması ise, ölüm ve kıtal ile tâbir olunur. Eğer biçilen ekin taze  ve yeşil ise, gençlerin ölümüne, beyaz olursa ihtiyarların ölümüne alâmettir. Rüyada  biçilmiş ekin içinde yürüdüğünü görmek, mücahid safları arasında yürümeye ve  gezinmeye işaretter.

* EKİNCİ: Kişinin rüyada ekinciyi görmesi, iyi ve güzel amel işleyen bir adama delâlet  eder. Ekincinin ektiği şey, bitmiş, yeşermiş ve başak vakti gelmişse, rüyayı görenin  tevbe edeceğine delâlet eder. Ekinci dünya ile tâbir edildiği takdirde, rüyada onu  görmek, ucuzluk, bolluk ve berekete alâmettir.

* EKSİKLİK: Rüyada insanın uzuvlarından birinde eksiklik görmek, mal ve nimetin  eksilmesine işarettir.

* EKŞİLİ ÇORBA: Rüyada ekşili çorba pişirdiğini ve ondan yediğini görmek, rüya  sahibinin faydalı ve iyilik sever biri olduğuna delâlet eder.  Rüyada koyun eti ile pişmiş çorba görmek, helâl mala ve güzel geçime delâlet eder.  Ve rüya sahibi büyüklerin nezdinde izzet ve şerefe nail olur.  Bir kimsenin rüyada serçe kuşu etinden pişirilmiş çorbadan yemesi, sultan tarafından  ihtiram edilmeye, ferahlık, sevinç ve vücut sağlığına delâlet eder.

* EL: Bir kimsenin rüyada el görmesi, kuvvet, ihsan, itimad ve istinad ile tâbir olunur. Çünkü el, insanın en çok ihtiyaç duyduğu uzvudur. Rüyada sağ eli görmek, kuvvet, geçim, kazanç, mal ve nimete delâlet eder. Rüyada elinin uzadığını ve kuvvet bulduğunu görmek, düşmana galip gelmeye, sözünün dinlenmesine, sanatında mahir, akıllı ve zeki olmasına delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada el görmek şu şekilde tâbir olunur.

a) Erkek kardeş,

b) Kız kardeş,

c) Arkadaş,

d) Evlâd,

e) Uşak ve hizmetçi,

f) Kuvvet,

g) Zenginlik,

h) Velayet ve memuriyet,

ı) Mal ve servet,

i) Delil, sanat, iş ve amel…

Bir kimsenin rüyada kendi eline başka bir el değdiğini görmesi, mâlik olduğu şeyin bir misli artmasına, güç ve kuvvete alâmettir. Tüccar ve esnaf hakkında da tâbir aynıdır. Bazı kere bu rüyayı gören kişinin erkek kardeşi doğmasına veya kendisinin bir çocuğu olmasına işarettir.

Bir adamın rüyada iki elinin de açık olduğunu görmesi, cömertliğe ve malını Allah yolunda infak etmeye işarettir. Rüyada sağ elinin altın olduğunu görmek, kazanç, devlet ve şiddetinin gitmesine delâlet eder. Yine rüyada sağ elinin kendisi ile konşutuğunu ve kendisine “Güzel yaptın” dediğini görmek, geçimin güzel ve geniş olmasına delâlet eder.

Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Emîr veya makamına kaim olanlar için rüyada elin uzun olduğunu görmek, uzun ömre, hizmetine bakanların kudret ve kuvvetine, memlekette tasarrufa, çok mala ve kârının artmasına delâlet eder. Bir kimsenin rüyada elinin kesilip vücudundan ayrıldığını görmesi, eşinin, veya dostunun, katip, hizmetçi veya akrabadan bir sevdiğinin ölümüne elâlet eder.

Rüyada elinin kesildiğini ve fakat hiç acı ve elem duymadığını görmek, aşk ve muhabbete delâlet eder ve kalbi birinin muhabbeti ile dolar. Rüyada bir elini diğer elinin içine aldığını görmek, nikâh merasimi münasebetiyle akrabaların toplanmalarına işarettir.

Rüyada ellerini salih ve takva sahibi birinin boynuna doladığını görmek, tevbe ve hidâyete ve mazhar-ı gufrana delâlet eder. Bir talebenin rüyada elini koltuğunun altına sokup çıkardığını ve elinin de nurlu olduğunu görmesi, ilim yolunda ilerlemeye ve muradına nail olmaya delâlet eder. Aynı rüyayı devlet reisi görse, makamı daha da artar ve kuvveti ziyadeleşir.

Rüyayı tüccarın görmesi hâlinde, ilerlemeye, şöhretin artmasına ve doğruluğa işarettir. Rüyada elinden su çıktığını görmek, mal ve nimet ile tâbir olunur. İki el rütbeye, makama, iki erkek çocuğa ve devlete alâmettir. Rüyada elleriyle bir şey alıp verdiğini görmek de, güzel ve sâlih amele delâlet eder. İmam Nablusî (rh.a) demiştir ki: “- Sağ el erkek çocuğa ve babaya ve dosta ya da arkadaşlık yaptığı kimselere işarettir. Sol el, zevceye, anaya, kız kardeşe, kıza ve hizmetçiye delâlet eder. Bir kişi rüyada iki elinden birisini kaybettiğini görse, kaybettiği elinin delâlet ettiği kimsesini kaybetmesine alâmettir…”

Bir kimsenin rüyada bir işi sağ eli ile kuvvetli yaptığı gibi sol eliyle de kuvvetli yaptığını görmesi, mal ve kuvvete nail olmaya ve düşmanına galip gelmeye delâlet eder. Rüyada elinin kesilmiş olduğunu, ancak onu muhafaza ederek yanından ayırmadığını görmek, bir erkek çocuğa veya erkek kardeşe nail olmaya delâlet eder.

Rüyada elinin temiz, güzel ve hoş bir halde olduğunu görmek, baba ve çocuğun hâlinin güzelliğine veya temiz mala ve güzel kazanca delâlet eder.

Bazı kere de bu rüya, arkadaş ahbaplar ile dost olmaya ve onun hâline uygun amellere işarettir. Rüyada elinin solak olduğunu veya solak olan bir kimseyi görmek, fayda, rızık, nimet ve geçimin kolaylığına delâlet eder. Zira her çetinlikten sonra bir kolaylık vardır.

Her gecenin bir gündüzü olduğu gibi… Bir kimsenin rüyada elinin tamamını veya yarısını yediğini görmesi, pişman olacağı bir işe işarettir.

“O gün (her) zalim (nedametle) iki elini ısırıp…” (Furkan, 27) mealindeki âyet-i kerimenin işaretince, o kişi zalimlerden olur. Rüyada elini yumma ve bir türlü açmamak, cimrilik ile tâbir edilir. Rüyada elinin bir Peygamber eli olduğunu görmek, Allahü Teâlânın onunla bir kavme hidayet bahşetmesine delâlet eder. Ve o kişi hayır ve berekete nail olur.

Bunun aksine, rüyada elinin bir zalimin eline düştüğünü görmek, rüya sahibinin elinden çıkacak fenalığa veya büyük bir zulme delâlet eder. Bir kimsenin rüyada sağ elinin sol elinden daha uzun olduğunu görmesi, yardım ve ihsan sever olmakla tâbir edilir. Kısaca rüyada görlülen eller, sanatkârlara ve yazı yazmaya delâlet eder. Zira sanatkârlar işlerini elleriyle yaparlar.

El olmadan iş yapmak müşküldür.

* ELBİSE: Şunu hemen ifade edelim ki: Rüya esnasında görülen elbisenin tâbiri kendisine mahsus maddelerde anlatıldığı veçhile, rengi ve cinslerinin değişmesiyle değişir ve öyle bir mânâ alır. Meselâ: Rüyada yün elbise giydiğini görmek, zâhidlik ile tâbir olunur. Bir kadının rüyada üzerinde erkek elbibesi olduğunu görmesi, onun hakıknda din ve dünyaca hayra delâlet eder. Bir erkek, rüyada üzerinde kadın elbisesi olduğunu görse, artık o kişiye üzüntü, keder, şiddetli korku, zillet ve miskinlik erişir. Yani bu rüya onun hakkında iyi değildir.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada elbiseyi soğuk su ile yıkadığını görmek, dört şekilde tâbir olunur:

a) Tevbe,

b) Afiyet,

c) Güçlükten kurtuluş,

d) Korkudan emin olmak..

Rüyada tertemiz elbiseyi tekrar yıkadığını görmek, din ve takvasında fazlalığa delâlet eder. Rüyada üzerinde kırmızı bir elbise olduğunu görmek, çok mala nâiliyete işarettir.Kadınların kırmızı elbise görmesi, ferahlık ve sevince delâlet eder. Rüyada elbisenin altına ince bir elbise giydiğini görmek, eline biriktireceği bir malın geçmesine delâlet eder. Rüyada rengi yeşil elbise her bakımdan hayır ve berekete işarettir.

Bu sebeple rüyada yeşil elbise giydiğini görmek, din ve ibadete alâmettir. Ölülerin yeşil elbise giydiğini görmek, Allah nezdinde hallarinin güzel olmasına delâlet eder. Yine yeşil elbise giymek, miras ile de tâbir olunur. Rüyada hiç beyazı olmayan ütülenmiş siyah elbise giydiğini görmek, heybet ve saltanata delâlet eder. Kırmızı elbise giydiğini gören de, içerisinde Allah’ın hakkı olan çok mala erişir.

(Allah’ın hakkı, zekât’tır. Yani zekâtı verilmemiş mala nail olur.) Rüyada sarı renk elbise, her bakımdan hastalık ve zayıflık olarak tâbir edilir. Ancak deniz koyunu yününden imal edilen elbise müstesnadır. Rüyada yumuşak ve çok kıymetli elbise giydiğini görmek, zengin ve fakir için tamamen hayıra delâlet eder.

Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: Rüyada yeni elbise giyme, velayete ve uluvv-ü makama, ziraat ehli için feyz ü berekete, kadın için sürür ve feraha delâlet eder. Rüyada yırtılmış ve kesilmiş iki elbiseyi üst üste giymek, rüya sahibinin ölümüne işarettir. Yine rüyada yırtık elbise giydiğini görene üzüntü ve keder isabet eder.

Bir kimsenin rüyada çirkin ve kötü olarak yamanmış elbise giydiğini görmesi, zarar, ziyan ve işsizlik ile tâbir olunur. Rüyada sırtındaki elbisesinin sırtından çıkarıldığını görmek, bulunduğu vazifeden azledileceğine işarettir. Yine rüyada elbisesini yediğini görmek, elbisenin nisbet edildiğini cihetle malından yemeye delâlet eder.

Rüyada çeşit çeşit renklerle nakışlanmış elbise giydiğini görmek, güzel kokulu şeyleri satan ile meşrubat satan kimse için hayır ve menfaate delâlet eder. Rüyada kendi elbisesini veya bir başkasının elbibesini yıkadığını görmek, geçimde meydana gelecek darlığı defetmesine, gizli hal ve işlerinin aşikârelenmesine delâlet eder. Rüyada sırf kadınlara benzemek için kadın elbisesi giydiğini görmek, sultan tarafından erişecek üzüntü ve kedere delâlet eder. Veya ona bir şey musallat olur.

Gök renkli elbise görmek de, üzüntü ve kedere işarettir. Keten elbise giydiğini görmek, güzel geçim ve helâl mala delâlet eder. Kirli elbise yıkamanın tâbiri de böyledir. Bir kimsenin rüyada yeni elbiseyi yediğini görmesi, helâl mala, kirli elbiseyi yediğini görmesi de haram malı yemeye işarettir. Rüyada yıkandıktan sonra üzerine yeni elbise giymediğini görmek, arzu ve muradına nail olamamaya delâlet eder. Kaftan denilen elbiseyi görmek, yardıma mazhar olmaya delâlet eder.

* ELBİSE ÇIRPICISI: Bir kimsenin rüyada elbise çırpıcısını görmesi, üzüntü ve kederlerin gitmesine ve gönüllerde olan kin ve hased gibi şeylerin zail olmasına alâmettir. Bazı kere de bu rüya, nikâha, oynamaya, türkü söylemeye delâlet eder. Yine elbise çırpıcısını görmek, bir başkasının işi için kendisini zahmete koymaya işarettir.

* ELBİSE DOLABI: Bir kimsenin rüyada elbise dolabı görmesi, zevceye, binek hayvanına ve rütbeye delâlet eder. Görülen dolap ağaçtan ise, delâlet ettiği şeyin kıymeti daha da artar. Rüyada kumaştan elbise dolabı görmek, güzel konuşmaya, makamın yüksekliğine, azizliğe, halinin güzel olmasına işarettir. Bu rüya, bazı kere de yeni elbiseye, ülfet ve muhabbete delâlet eder.

* ELBİSE KOLU: Kişinin rüyada elbise kolu görmesi, mala ve nimete delâlet eder. Elbise kolunun geniş ve uzun olması, zenginlik ile tâbir olunur. Rüyada yırtık olan elbise kolu, fakirlik ve yoksulluğa delâlet eder. Yine elbise kolunu yırttığını görmek, nimetin elden gitmesine alâmettir.

* RENKLER: Rüyada görülen yeşil elbiseler dinî bakımdan iyi ve güzeldir. Çünkü yeşil elbiseler cennet ehlinin giysileridir. Rüyada yeşil elbiseler görmek, diriler hakkında din ve kuvvete ve çokça ibadete, ölünün de Yüce Allah indinde halinin güzelliğine delâlet eder. Hayattaki kişinin rüyada yeşil elbise giymesi mirasa, ölünün yeşil giyinmiş görünmesi, şehid olarak vefat ettiğine işarettir.

* ELBİSE PARÇALARI: Bir kimsenin rüyada eski elbiseler satın aldığını görmesi, iyi değildir. Zira onları satmak, kendisinden kötü olan şeyi defetmek manasını taşır. Eski elbiseleri almak, fakirliğe, satmak da fakirliğin gitmesine delâlet eder.

* EL ÇIRPMAK: Bir kimsenin rüyada el çırptığını görmesi, sevinç ve sürura delâlet eder. Rüyada el ile vurmak ise, misafirin hoşlanmadığı bir şeyin zuhuruna delâlet eder.

* ELÇİ: Kişinin rüyada elçi görmesi, işinin hileci eline geçeceğine delâlet eder. Bazı kere de elçi görmek, yüksek makama ve şerefe işarettir. Çünkü elçiler sultanların huzuruna çıkarlar.

* EL BAĞLAMAK: Rüyada parmaklarını birbirine geçirmek suretiyle el bağladığını görmek, rüya sahibi için hayır değildir. Denilmiştir ki: Parmaklarını birbirine geçirerek el bağladığını gören bir kimse müşkül bir işe başlar. İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyasında el bağladığını görmek, kendi kısmetini bağlamaya delâlet eder. Hiç bir veçhile bu rüya iyi değildir. Darlık, sıkıntı ve müşkülâta delâlet eder.

* ELDİVEN: Bir kimsenin rüyada elinde eldiven olduğunu görmesi, önünde güzel ve mesut günlerin bulunduğuna delâlet eder. Bazı kere de eldiven görmek, yeni yeni kimselerle tanışmaya işarettir. Rüyada elindeki eldivenin tekini kaybettiğini görmek, zevcesi ile aralarında küçük bir kırgınlık olacağına delâlet eder. Yine rüyada eldiven görmek, sır saklamak ile de tâbir edilir.

* ELEK: Rüyada elek görmek, kazanca, çalışmaya ve helâl mala delâlet eder. Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: Rüyada elek görmek, elinden helal ve şerif mal gelip geçen bir kimseye delâlet eder. Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Elek rüyası şu şekilde tâbir olunur. a) Islâh eden bir kimse, b) Her şeye karışan bir zevce, c) Ahlâkı kötü hizmetçi, d) Az menfaat

* ELEMEK: Rüyada un gibi, ekin gibi bir nesneyi elekten geçirdiğini görmek, üzüntü, keder ve sıkıntılardan kurtulmaya delâlet eder.

* ELMA: Bir kimsenin rüyada elma görmesi, evlada ve güzel yüzlü insanlara delâlet eder. Rüyada elma topladığını görmek, medhedilmeye layık, şerefli ve aziz bir zattan gelecek mala işarettir. Rüyada elma ağacı diktiğini görmek, bir yetimi büyütmek ve ona kol kanat germek ile tâbir olunur. Bazı kere de rüyada elma ağacı görmek, insanın himmetine delâlet eder.

Rüyada bir elma ağacına mâlik olduğunu görmek, arzu ve maksadına nailiyete delâlet eder. Elma ağacına çıktığını görmek, nimet ve menfaata, inmek ve düşmek de mahrumiyete delâlet eder. Yine rüyada görülen elma ağacı, insana yakın bir mümine alâmettir. Bu sebeple bir kişi elma ağacı diktiğini görse, bir yetimi himayesi altına alır. Bekâr bir kimsenin mescidde elma kokladığını görmesi, tez zamanda evleneceğine işarettir.

Bekâr kız için de durum aynıdır. Günah işleyen bir yerde bir kadının elma kokladığını görmesi, insanlarının diline düşüp kötü şöhret kazanmasına delâlet eder. Rüyada elma yediğini görmek, insanları baktığı bir malı yemekle tâbir olunur.

Bir kişi rüyada elmayı ısırdığını ve tadını damağında hissettiğini görse, bu rüya, hayır ve ihsana, kazanca, faideye ve menfaate delâlet eder. Rüyada çiçekleri üzerinde bir elma ağacı görmek, mesut bir ömre ve nimete, kuru elma ağacı görmek, fakirlik, üzüntü ve borca delâlet eder. Bazı kere de elma görmek, çok şehvete, kudret ve kuvvete delâlet eder. Ekşi elma görmek, dağınıklığa, zararlara, bağırıp çağırmaya alâmettir.

* ELMAS: Rüyada elmas görmek, mağdur ve kibirli, meziyeti ve iffeti olmayan bir kadına delâlet eder. Bir elmas yüzük alıp parmağına taktığını görmek, böyle kibirli ve mağrur bir kadınla evlenmeye işarettir. Rüyada yüzüğü parmağından çıkarıp bir başkasına verdiğini görmek, zevcesinden ayrılmaya ve onu boşamaya delâlet eder. Rüyada lekesiz parlak taş güzel kadına, lekeli ve donuk elmas da çirkin kadına alâmettir. Kirmani demiştir ki: Rüyada elmas ve pırlanta ile süslü mücevherat görmek, erkek için gam, keder ve sıkıntı, kadın için ise ferah ve sürura delâlet eder.

* EL VE DİĞER AZALARI KESMEK: El insanın en kıymetli uzvudur. Elin kesilmesi, hayatın güçlüğünü de beraber getirir. Bu sebeple rüyada elinin kesildiğini görmek, namazı terketmekle tâbir olunur. Namazın terki ise, dini yıkmak gibidir. Çünkü namaz dinin direğidir. Bir kimsenin rüyada el ve ayağının çapraz olarak kesildiğini görmesi, onun hesabına dinin bozukluğuna delâlet eder. Rüyada tenasül uzvunun kesildiğini görmek, nesil ve zürriyetinin kesilmesine işarettir. Rüyada kulak ve burun kesilmesi, suç ve kusura, bazı kere de fakirliğe delâlet eder. Bu rüya, haberlerin kesilmesi ile de tâbir olunur.

* EMANET: Rüyada herhangi bir adama emanet mal bıraktığını görmek, o adamın o kişinin sırrına vâkıf olmasına işarettir. Bir kişinin, rüyada emanetini bir ölüye bıraktığını görmesi, o kimsenin sırrını gizleyip aşikâr etmeyecek birine söylemesine delâlet eder. Rüyada zevcesine bir şey emanet ettiğini ve zevcesinin de o emaneti muhafaza ettiğini görmek, hanımın ondan hamile olmasına alâmettir. Eğer hanım verilen emaneti ifşa ederse, hamile olmamasına delâlet eder.

* EMEKLEMEK: Bir kimsenin rüyada emeklemek hali görmesi, kötürümlük ile tâbir olunur. Veya ayakta durmaya gücü yettiği halde oturarak namaz kılmaya işarettir. Bu rüya, bazı kere de seferden vaz geçmeye, himmet ve gayrette kusur etmeye delâlet eder. Emeklemek rüyası, fakir için zenginliğe, zengin için de fakirliğe alâmettir. Bazı kere de insanlarla düşüp kalkmaya delâlet eder.

* EMEL (İstek ve arzu): Rüyada bir şeyi çok arzu ettiğini görmek ve ona kavuşmak, gönüldeki muradın hasıl olacağına işarettir.

* EMMEK: Rüyada bir kimseyi emdiğini görmek, ondan gelecek mala ve menfaate delâlet eder. Bir kadının memesini emdiğini görmek, yine ondan gelecek nimet ve menfaate işarettir. Bir kimsenin bir uzvunu emmek, emdiği kişinin mal ve servetinden hisse almaya delâlet eder.

Rüyada bir çocuğun meme emdiğini görmek, rızkının geniş ve bol olacağına; emdiği memeden süt değil de kan çıktığını görmek haram mal kazanacağına alâmettir. Yine rüyada bir kimsenin memelerini emdiğini görmek, onun zevcesinden gelecek mala, burnunu emdiğini görmek, cebinden gelecek mala, uyluğunu emdiğini görmek, hısım ve akrabasından gelecek mala delâlet eder.

Rüyada emzikli kadının erkek çocuğa süt verdiğini görmek, sevinç ve sürura, kız çocuğa süt verdiğini görmek de, üzüntü ve kedere delâlet eder.

* EMİR: Bir bekârın rüyada emir görmesi, evlenmesine ve evinde emir gibi olmasına delâlet eder. Bazı kere de eline geçirmek istediği bir şeyden hisse sahibi olmaya işarettir. Rüyada sultan tarafından sınır şehirlerinden birine vali olarak tayin edildiğini görmek, tayin edildiği şehrin uzaklığı nisbetinde şeref, şan ve isminin yüceliğine delâlet eder. Bir kimsenin rüyada hükümdara veya şehrin valisine yiyecek bir şey götürdüğünü görmesi, hüzün ve kedere delâlet eder. Ancak bundan halâs olur ve hiç ummadığı yerden eline mal geçer. Bir vali rüyada azledildiğini görse, bu, onun makamının yüksekliğine işarettir.

* EMR-İ BİL MA’RUF (İyilikle emretmek): Bir kimsenin rüyada insanlara iyilikle emrettiğini; namaz kılın, oruç tutun, kelime-i şehadet getirin, Kur’ân okuyun dediğini görmesi, Allahu Teâlâ’ya iman ve onun hakkına ifaya delâlet eder. Bunun tersine, rüyada kötülükle emrettiğini görmek, nifak ve fitneye, dinde bozukluğa delâlet eder. Rüyada rakı ve şarabı döktüğünü, çalgı aletlerini kırdığını, tavla ve oyun kâğıtlarını defettiğini görmek, iman ve güzel amele, dinde samimi olmaya ve sıdka delâlet eder.

Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyasında istediği bir işde emir ve tahakküm ettiğini görmek, kardeşlerini kıskanmaya işarettir. Rüyada kendisine buğday satmayı emreylediğini görmek, helal rızka delâlet eder. Kirmanî demiştir ki: Rüyasında şeriat hükümlerine göre emr ve nehyettiğini görmek, hayrın ta kendisidir. Şeriata muhalif bir şey emretmek ise, iyi değildir. Rüyada kendisine iyi bir şeyle emrolunduğunu gören kişi, hayır ve berekete nail olur.

* EMİNLİK: Rüyada kavga, döğüş, yangın, sel ve bunun gibi âfetlerden emin olduğunu görmek, elem ve korktuğu şeylerden halâs olmağa, sevinç ve sürura delâlet eder.