İçtihad Nedir? Şartları Nelerdir?

     Kendi Dilinde İbadet - Namazda Türkçe Terceme Okunabilir mi?
     Mezheplere tâbi olmayanların durumu nedir açıklar mısınız?
     Namaz Kılmayan Dinden Çıkar mı?
     Maide Suresi, 44. ayette geçen; "Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, kafirlerin ta kendisidir" ayetini nasıl anlamalıyız?
     Sünnetin Önemi Nedir? Sünneti Bırakıp Yalnızca Kur'an ile Amel Edilebilir mi?
     Azimet - Ruhsat Meselesi Ne Demektir?
     "Allah'ın baldırı" ifadesinin geçtiği bir hadis metni var. Bu hadis ve benzerlerini müteşabih hadisler bölümünde mi mütalea etmek lazım? Bir de bu hadisin makul bir tevili var mı?"
     "Allah yerine "tanrı" kelimesini istimal caiz midir, değilse küfür müdür, fısk mıdır? Ve şu kelimeyi istimal etmek caiz midir: Bizim tanrımız Allah'tır, lakin Allah'ımız tanrı değildir?"
    Şii-lere göre Ebu Hureyre (r.a) 2-3 yil Peygamberimizin yanında kalmış ve en cok hadis rivayet etmiştir? Bunun için onun hadislerini kabul etmiyorlar. Bunu açıklar mısınız?
    Fal baktırmak doğru mudur ? Falcı - medyum gibi insanların dedikleri ne derece doğrudur ? Dinimiz açısından bu işin sakıncaları nelerdir ?
    "Kader utansın, kahrolsun kader" gibi ifadeleri kullanmak doğru mudur ?
    "Kahrolsun Şeriat !!!" ifadesini kullanmak doğru mudur ?
    Şiiler, Bahailer, İsmaililer, Reşat Halifeciler, Vahhabiler, Hariciler, Mutezile, Cebriye ve reformist-modernistlerin hükümleri nedir? Bunlardan küfrüne hükmolunan mezhepler var mıdır? Varsa niçin? Küfrüne hükmedilmeyenlerin hükmü nedir? Bir süre cehennemde yanıp sonra cennete girme gibi bir şey mi?
    Deniliyor ki; Allah her şeyi yarattı, (hâşâ) O'nu kim yarattı?
    Cenâb-ı Hak bizim bu dünyada nasıl hareket edeceğimizi biliyor. Emirlerine uyup uymayacağımızı da biliyor. İmtihana neden lüzum görüyor da bizi dünyaya gönderiyor.
    Bütün peygamberler Arap Yarımadasından zuhur ettiğine göre, peygamber gönderilmeyen diğer kıtalarda yaşayanları inanç ve amel açısından mes’ul tutmak nasıl hak ve adalet olur?
    Peygamberimizin (sav) çok kadınla evlenmesini kınıyorlar. Bu hususta bizleri aydınlatır mısınız?
    Bir din ki, Allah tarafından geldiğinden ve beşeriyetin hayrı için gönderildiğinden şüphe yoktur. Hal böyle iken nasıl oluyor da bu din köleliği mubah kılıyor?
    Tenasüh nedir ve müslümanlık inançlarına göre doğru mudur?
    Hz. Adem’le Havva’dan dünyaya gelen çocuklar o zaman evleniyorlardı. Şimdi neden yasak edildi?
    İrade-i Külliyenin yalnız ve yalnız Allah’a ait olduğu Kur’an-ı Kerim’de Allah’a ait olduğu Kur’an-ı Kerimde beyan olmuştur. Bunun yanı sıra, cüz’i iradenin insana verildiği malumdur. Hal böyle olunca, günah işleyen bir kişi kendi iradesine uyarak mı günah işler, yoksa Cenab-ı Hakk’ın İrâde-i Külliyesi mi günah işletir?
    Kur’an-ı Kerim’de “Kime delalet murad edersem, delaletten ayrılmaz; kime hidayet murat edersem, delaletten ayrılmaz” deniliyor, hem de “İnsanoğluna akıl, fikir verdim, iradesini kendi elime bıraktım, ayrıca doğru yolu da eğri yolu da gösterdim. Hangisinden giderse gitsin” deniliyor. Bunlar nasıl telif edilir?
    Allah çok insanlara, araba, apartman, mal, mülk, şan, şöhret vermiş. Bazı insanlara da fakirlik, dert, musibet, elem, keder vermiş; sonraki insanlar çok mu kötü, yoksa Allah öbürlerini çok mu seviyor?
    Allah niçin kullarını bir yaratmadı? Kimini kör, kimisini topal olarak yarattı?
    Azrail (as) bir tane olduğu halde, bir anda vefat eden bir sürü insanın ruhunu nasıl kabzediyor?
    İnançsız birine önce neyi ve nasıl anlatmalı?
    Kur'ân, Peygamberimizin (sav) beyânı olamaz mı? Değilse nasıl isbât edilir?
    Dünyaya gelen peygamberlerin sayısı ne kadardır? Hepsi erkek midir? Niçin?
    Allah'ın bizim ibadetimize ihtiyacı olmadığına göre, biz ibadetlerimizi neden kendi keyif ve isteğimize göre yapmıyoruz?
    Şeytan Cehenneme gideceğini bildiği halde niçin küfürde ısrar ediyor?
    Ecnebi memleketlerinde doğanların durumları ötede nasıl olacaktır?
    “İslâm emperyalist sistemler gibi, "fetih" adı altında değişik yerleri işgal ve istilâ etmiş, sonra da sömürmüştür” diyorlar. İzah eder misiniz?
    İslâmiyet bir taraftan "Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk, sapıklık ve eğrilikten ayrılmıştır." (Bakara/256) ve "De ki: Hak Rabbinizdir, öyleyse dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin" (Kehf/29) gibi ayetlerle, müsamaha, hoşgörü ve insanların inanıp inanmamalarını onların iradelerine havale etmeyi esas alıyor görünürken; diğer taraftan, "Ey Peygamber! Kâfirler ve münafıklarla savaş, onların varacağı yer Cehennem'dir. O ne kötü gidilecek bir yerdir" (Tahrîm/9) ve "Eğer yüz çevirirlerse onları yakalayınız, bulduğunuz yerile öldürünüz ve hiçbirini dost ve yardımcı edinmeyiniz:' (Nisa/89) ve "Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve Ahiret gününe inanmayan, Allah ve Resulü'nün haram kıldığını haram saymayan ve Hak dini din edinmeyenlerle, hor hakir duruma düşüp cizye verecekleri âna kadar savaşınız" (Tövbe/29) gibi beyanlarla İslâmiyet'te kılıç ve zorlama olduğu, dolayısıyla da onun silahla yayıldığı mânâsı anlaşılmaktadır. Bu hususların te'lifi ve İslâm'daki cihad emrinin mânâsını izah eder misiniz?
    Kur’ân-ı Kerim'in 23 senede inmesinin hikmeti nedir?
    Cenab-ı Hak bir ayetinde "Ben istediğim kulıımu hidayete erdiririm”diyor. Bu durumda Cenab-ı Hak kulları arasında bir ayrım yapıyor mu?
    Akraba;evlilikleri zararlı olduğu halde, dinimiz bundan sakındırmamış, hatta teşvik babından Hz. Ali ile Hz. Fatma (ra) izdivaç etmişler.
    Osmanlılar hakkındaki söylentilere ne dersiniz? Türkler Müslümanlığı niçin kabul etmişlerdir?
    Lokman suresinin sonunda mugayyebat-ı hamseden sayılan, yağmurun yağma zamanı ve ana karnındaki çocuğun durumu bugün gaybilikten çıkmış gibidir. Bu durumu nasıl izah edersiniz?
    Peygamber Efendimizin kadınları dövme tavsiyesi nasıl değerlendirilmelidir?
    Osmanlılarda harem mevzuu çok tenkit edilen hususlardan biri olmuştur. Bu mevzuuda bizi aydınlatır mısınız?
    Abdulhamid Han’a “kızıl sultan” deniliyor, doğru mudur?
    Edeb Nedir? Edebli Olmak Ne Demektir?
    TEVESSÜLÜ ANLATIR MISINIZ? ŞER’AN CAİZ OLAN VE OLMAYAN YÖNLERİ NELERDİR, İZAH EDER MİSİNİZ?
    ŞEFAAT HAK MIDIR? KİMLER NE ÖLÇÜDE ŞEFAAT EDEBİLİRLER, İZAH EDER MİSİNİZ?
    “İN ECRİYE İLL ALELLAH”
(YUNUS, 10/72) AYETİNİN İFADE ETTİĞİ NEŞRİ HAK İÇİN ENBİYAYA İTTIBAI İFADE EDEN İSTİĞNA DÜSTURU DOLAYISIYLA TEBLİĞ VE İRŞAD VASITALARI OLAN ŞEYLERDEN ŞAHSI KAZANÇ TEMİNİ OLABİLİR Mİ?
    CENÂB-I HAKK HEM BİR TANE HEM DE HER YERDE, İZAHI NEDİR?
    “DİNDE ZORLAMA YOKTUR” ÂYETİNİ İZAH EDER MİSİNİZ?
    FUHŞUN ZARARLARINI ANLATIR MISINIZ?
    OSMANLI’NIN YIKILIŞINDA MEDRESE VE ZÂVİYENİN TESİRİ VAR MIDIR?
    Erkeklerin Altın Zinet Kullanımı, Altının Erkeğe Haram Olması
     Rabıtanın Delilleri Nelerdir?
     ALLAH Teâlâ’nın, bazı ayet-i kerimelerde, Zât-ı zülcelaliyle alâkalı bir kısım fiilleri nazara verirken “mütekellim-i maalgayr” (birinci çoğul şahıs) zamiri kullanmasının ve “...indirdik”, “...gönderdik”, “...verdik” diyerek birden fazla fâil varmış gibi beyanda bulunmasının hikmetleri nelerdir?
     Alevîlik nasıl doğmuştur? Bir mezhep mi yoksa bir tarikat mıdır?
     Alevî-Sünnî ayrılığına son vermenin bir çaresi yok mu?
     Harun Yahya, Cennet Cehennem adlı kitabında insanların cehenneme girdikten sonra (bir daha) çıkamayacağını ve cehennemin ebedi olduğunu söylüyor. Bunu ayetlerle kanıtlıyor. İnsanların, günahlarının cezasını çektikten sonra cennete gireceği (inancı)nin bir hurafe olduğunu söylüyor. Bu konuda bilgi verir misiniz?
     İnsan Niçin Yaratılmıştır?
 

 

 

site stats