İÇERİK

 Halil İbrahim Kul H.Efendi

  Büyük İslam İlmihali

  Kur'an-ı Kerim Tefsiri

  7 İmamın İttifak Ettiği Hadisler

  Akaid

  Tasavvuf

  Sünnetin Delil Oluşu

  İmam Gazali Hak Yolunun Es.

  İmam Gazali kalplerin keşfi

  İmam Gazali -  Ey Oğul

  A.Geylani - Fethu'r rabbani

  Resimli Namaz Hocası

  Soru - Cevap

  Tesettürün Önemi

  Tarih

  Allah'ın (C.C.) İsimleri

  Rüya Tabirleri

  Frenk Mukallidliği

  İsimlerin Manası

  Hıristiyanlığa Reddiye (pdf)

  İtikat Risalesi (pdf)

  Makaleler - Söyleşiler

  Şia'ya Cevap

  Dini Programlar

  Tecvitli Kur'an-ı Kerim Öğrenme

  Online Kur'an-ı Kerim ve Meali 1

  Online Kur'an-ı Kerim ve Meali 2

  Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Dini Resimler

  Sohbet

  Tavsiye Siteler

  Ziyaretci Defteri - Yaz

  Ziyaretci Defteri - Oku

  irtibat

 

 

shopify
analytics tool


  

             Hadisler                                    Esmaül Hüsna           

 

  

Makaleler

 

SELEF VE SELEFİLİK

EBUBEKİR SİFİL

 

Tarih içinde izine rastlanmadığı halde, günümüzde birçok fırka ve fikir akımı dikkat çekmektedir. Modernistler, Reformistler, Ehl-i Kur’an (Kur’aniyyun, Mealciler) ve İslâm’ın saf haline dönme iddiasında bulunan Selefîler bunlardan başlıcalarıdır.

Devamı

İSLÂM VE KÖLELİK

Ebubekir SİFİL

Müslüman olmayanlar tarafından İslâm’a eleştiri yöneltenler olabilir. Kimilerinin eleştirisi cehaletten kaynaklanır. Kimilerininki ise gayz halidir. Hazmedemeyişten, hınçtan kaynaklanır. Fakat daha ilginç olanı ise müslümanım diyen bazılarının onlara destek vermeleridir. Bu ise, izahında zorlandığımız, bir müslümana asla yakıştıramadığımız bir tavırdır. Bu tavra konu olan hususlardan biri de kölelik meselesidir.

Devamı

İSLAM MODERNİZMİ ÜZERİNE

 

    EBUBEKİR SİFİL


M.G: Önce çalışmalarınızdan başlayalım isterseniz. Okuyucu sizi, “Modern İslam Düşüncesinin Tenkidi” adlı bir seri kitap çalışmanız ile tanıdı. Neden “tenkit” ve neden “Modern İslam düşüncesi”nin tenkidi?

Devamı

MODERN ÇAĞIN FETVACILARI

EBUBEKİR SİFİL

Şimdi artık fetva verilirken delilin kuvvetine bakılmıyor. Kimse söylediklerinin Kur’an’a, Sünnet’e, İcma’a ve Kıyas’a, dolayısıyla Allah Tealâ’nın rızasına uygun olup olmadığını dikkate almıyor, araştırmıyor. Dikkate alınan tek bir husus var: Çağdaş değer yargılarıyla çelişmemek…

DİNİ HASSASİYETİN ZAYIFLAMASI MEZHEP HASSASİYETİNİN ZAYIFLAMASIYLA DOĞRU ORANTILIDIR

EBUBEKİR SİFİL

İLKADIM - Ekim 2005
Hocam mevzu hadislerin varlığı bir gerçek. Ancak bundan hareket ederek hadislerin sıhhatini sorgulayanlar bir müddet sonra sahih hadislerin varlığından da şüphe etmeye başlıyor. Bunun dengesini nasıl korumak lazım? Şimdi mevzu hadisler var diye hadis kurumunun zaafa uğratılması doğru mudur?

Devamı

 

EHL-İ SÜNNET İNANCI VE TARİHSELLİK

 

EBUBEKİR SİFİL

İslam'ın ilk yüzyıllarında ortaya çıkan ve İslamî ilimlerin hemen bütün dallarında kendisini hissettiren "fırkalaşma" olgusu, tarih içinde olduğu gibi bugün de varlık ve etkisini muhafaza etmektedir.

Devamı

MEZHEPSİZLİK NİÇİN “DİNSİZLİĞİN KÖPRÜSܔDÜR?

EBUBEKİR SİFİL
BEYAN - Temmuz 1999

Bismillâhirrahmânirrahîm

Bilindiği gibi “Mezhepsizlik Dinsizliğin Köprüsüdür” sözü, yirminci yüzyılın yetiştirdiği en büyük alimlerden ve son Osmanlı Şeyhülislam vekillerinden biri olan merhum Muhammed Zâhid el-Kevserî’ye aittir ve merhumun “Makâlât” adlı eserinde yer alan makalelerden birisinin başlığıdır.[1]

Devamı

KUR'AN'DAKİ SÜNNET

EBUBEKİR SİFİL - İSLAMİ EDEBİYAT

Bismillâhirrahmânirrahîm

Evvelemirde burada "Sünnet" tabiriyle neyi kasdettiğimizi ortaya koyalım: Bizim burada "Sünnet" tabiriyle kasdettiğimiz, Hz. Peygamber (s.a.v)'in, Din'in tebliği ve hayata aktarılması bağlamındaki söz ve fiilleridir.

Devamı

MODERN DÖNEM KUR'AN TELAKKİLERİ

Ebubekir SİFİL

İki kesit

1

Hz. Osman (r.a)’ın şehadetiyle baş gösteren toplumsal kargaşa ve ayrışma süreci Hz. Ali (r.a) döneminde ve sonrasında itikadî fırkalaşma hareketine dönüştü. Hz. Ali, Abdullah b. Abbâs, Ebû Mûsâ el-Eş’arî gibi sahabîlerin (Allah hepsinden razı olsun) Havariç, Kaderiye, Şia gibi ...

Devamı

BİRAZ CİDDİYET LÜTFEN!...

EBUBEKİR SİFİL


Bugünden başlayarak birkaç yazı halinde, bir internet sitesinde Sünnet/Hadis konusunda ileri sürülen bazı iddiaları kısaca mercek altına alacağım. “Kur’an İslamı” sloganının bizi nereye çağırdığı meselesi, dinî, siyasî, kültürel nokta-i nazardan ciddi analizler gerektiriyor olmakla birlikte, burada meselenin sadece ilmî veçhesi üzerinde duracağım.

Devamı

SAHABE VE BİR TEKNİK TERİM OLARAK ''SAHABENİN ADALETİ'' ÜZERİNE MÜLAHAZALAR

Ebubekir SİFİL

Modern zamanlarda Batılı Müsteşrikler marifetiyle üzerinde soru işaretleri oluşturulmuş, onların söylediklerini “kopyala-yapıştır” yöntemiyle çoğaltmayı “ilim yapmak” ve “Din’i kurtarmak” zanneden yerli Müsteşrikler eliyle de “tekinsiz alan” olarak ilan edilmiş bir konuyu mercek altına almayı amaçlayan bu yazı, birkaç yönden çerçevelendirilmek durumunda.

Devamı

MODERN ÇAĞIN FETVACILARI

EBUBEKİR SİFİL

SEMERKAND - Aralık 2005

Şimdi artık fetva verilirken delilin kuvvetine bakılmıyor. Kimse söylediklerinin Kur’an’a, Sünnet’e, İcma’a ve Kıyas’a, dolayısıyla Allah Tealâ’nın rızasına uygun olup olmadığını dikkate almıyor, araştırmıyor. Dikkate alınan tek bir husus var: Çağdaş değer yargılarıyla çelişmemek…

Devamı

TEVESSÜL VE VESİLE

Dr. Dilaver Selvi

Tevessül, daha çok tasavvuf çevrelerinde uygulanmakta, ve bazılarınca tenkid edilmektedir. Şunu hatırlatalım ki; doğrunun tesbiti, yanlışın terkedilmesi için yapılan her tenkid faydalıdır. Fakat tenkid eden haddi aşınca, doğru ile yanlış biribirine karışır, cahil olanlar da doğruyu şaşırır.

Devamı

DİNDE DELİL OLARAK SÜNNET VE İNKAR EDENİN HÜKMÜ

Muhammed Salih Ekinci

Son yıllarda, çeşitli bahanelerle Sevgili Peygamberimizin sünnet ve hadis-i şeriflerini, dini meselelerde delil olarak kabul etmek istemeyen veya bu konuda çekimser fikirler ileri sürerek, Müslümanların sağlam inançlarının sarsılmasına sebep olan kimseler gündemi işgal etmektedir.

Devamı

KUR'ANI KENDİLERİNE GÖRE YORUMLAYANLAR

AHMET SAFA

Bid'at mezhepleri, Ehl-i Sünnet alimlerinin tutarlı ve dirayetli delilleri karşısında tutunamamış, çoğunluğu yok olup gitmiştir. Fakat, kitaplara geçen ve nesilden nesile devam eden görüşlerinin yok olup gittiğini söyleyebilmek mümkün değildir. Bu gün dahi, taassup ve katılıkta haricîleri aratmayan kafa yapısıyla her yerde karşılaşmak mümkündür.

Devamı

MEAL OKUYARAK DİN ANLAMAK
 

Ebubekir Sifil

Katolik Kilisesi'nin Hristiyanlık üzerindeki tekelini kırmaya dönük Protestan söylemin en temel unsuru, "İncil'i herkesin kendi dilinde okuması" idi. Burada bunun Hristiyanlık'ta ne tür bir dönüşüme yol açtığı sorusunun cevabıyla iştigal etmeyeceğim. Bu mesele, ayrıca ...

Devamı

TASAVVUF, KUR'AN ve SÜNNET YOLUDUR

MÜBAREK EROL


Rabbimiz, Hz. Adem Aleyhisselam’dan Fahr-i Alem s.a.v. Efendimiz’e kadar, insanlığın salah ve kurtuluşu, dünya ve ahiret saadeti için din göndermiş, emir ve yasaklarını bildirmiştir. Neleri yapıp neleri yapmamamızı bildiren, dosdoğru bir hayatın yolunu gösteren din, Efendimiz s.a.v.’in risaletinde kemale erdirilmiştir.

Devamı

Anahtar Kelimeler

Ömer Nasuhi Bilmen, Kuranı Kerim Tefsiri, Kuran, İlmihal, Büyük İslam İlmihali, Dini kitap, kitaplar, İslam, İslami, program, programlar, tefsir, rüya tabirleri, tabirler, isim, isimlerin anlamı, manası, sahabe isimleri, güzel isimler, Kuran Öğreniyorum programı, dini kitap, kitaplar, kitab, kitabı, Tesettürün önemi, ahzab suresi, nur suresi, tesettür, ayet, hadis, İmam Nevevi, Riyazüssalihin, Sünnetin Delil Oluşu, Makaleler, resimli namaz hocası, mp3 kuran, quran, kur'an, mp3 sohbet, indir, İmam Gazali, Kalplerin Keşfi, Şia'ya Cevap, şiilik, 40 hadis, Frenk Mukallidliği, İskilipli Atıf hoca, Tasavvuf, Akaid, Akaidi, baş örtüsü, önemi, 7 imamın ittifak ettiği hadisler, hak yolununun esasları, örtü, hicap, Halil İbrahim Kul Hocaefendi, tarikat, tecvitli Kuran Öğrenme, online, dini resim, islami resim, maun suresi tefsiri, kureyş suresi tefsiri, fatiha suresi tefsiri, kıyamet suresi tefsiri, yasin suresi tefsiri, tebbet suresi tefsiri, nas, felak, ihlas, kafirun, kevser, nasr, kureyş, fil, hümeze, asr, inşirah

Sohbet

 

 

           Hava Durumu                               Namaz Vakitleri