RÜYA TABİRLERİ – Y HARFİ

Y

* YABA: Rüyada yaba görmek, çiftçilikle uğraşmaya ve topraktan rızık elde etmeye

delâlet eder.

Bazı kere de yaba görmek, meşakkat ve zahmet ile elde edilen rızka işarettir.

* YABANCI: Rüyada yabancı görmek, korku ve şiddete delâlet eder. İnsanın

kendisini yabancı bir diyarda görmesi, garipliğe, pişmanlığa ve üzüntüye delâlet eder.

* YABAN GÜLÜ: Bir kimsenin rüyada yaban gülü görmesi, dost ve ahbaplardan uzak

kalmaya işarettir.

* YABAN HARDALI: Rüyada yaban hardalı yediğini görmek, zahmet ve meşakkatle

elde edilecek rızka alâmettir. Bazı kere de yaban hardalı görmek, içi dışından daha

hayırlı olan bir kimseye delâlet eder.

* YABANÎ GÜVERCİN: Rüyada yabani güvercin görmek, çok yalan söyleyen bir

çocuk ile tâbir olunur.

Yine rüyada yabani güvercin görmek, ülfet edemeyen, saliha olmayan, yalanı çok,

gönül kıran, kötü sözlü ve dini noksan bir kadına delâlet eder.

Rüyada güvercin eti bulduğunu görenin eline mal geçer. Kendisine bir güvercinin

uçup geldiğini görmek, uzak bir yerden gelecek hayırlı habere delâlet eder.

Rüyada başına, omzuna veya ensesine bir güvercin konduğunu görmek, rüya

sahibinin yaptığı amellere işarettir. Eğer o güvencin siyah ve koyu renkli ve çirkin ise,

fena ve kötü amele, güvercin beyaz ve güzel olursa, bu kere de güzel ve iyi amellere

delâlet eder.

Rüyada evinin saçağına, bahçedeki ağacına, pencere önüne bir güvercin konduğunu

görmek, o haneye gelecek misafire delâlet eder.

* YABAN İĞDESİ: Kişinin rüyada yaban iğdesi, az bir rızka işarettir. Yaban iğdesinin

meyvesi, ona malik olan için mala delâlet eder.

* YABANİ KAZ VE ÖRDEK: Rüyada yabani kaz görmek, ucuzluk, bereket, nimet ve

çok mala delâlet eder. Yabani kaz, kadri yüce ve şerefli bir kadına da işarettir.

Bekâr bir kimsenin rüyada bir yaban ördeği tutup evine getirdiğini görmesi, bir katınla

evlenmeye delâlet eder. Yine rüyada yaban ördeği görmek, liyakati az, müsrif bir

kadın ile tâbir olunur.

Rüyada görülen yaban ördeğinin tüyü mal ve ganimete işarettir.

Cafer-i Sâdık hazretleri demişlerdir ki: Rüyada beyaz kaz ve ördek görmek, mal veya

zengin zevceye, siyah kaz ve ördek ise hizmetçiye delâlet eder. Rüyada bir kaz veya

ördek kesip etinden yediğini görmek, zevcesinden gelecek mal ve mülke delâlet eder.

* YABANİ SIĞIR: Rüyada kendi başının yabani sığır başı gibi olduğunu görmek,

reisliğe, ganimete ve yabancı bir takım insanlar üzerine amir olmaya delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada yabani sığırı görmesi, çok ibadet eden ve fakat ehl-i sünnetten

ayrılmış bulunan lider bir adama delâlet eder.

Rüyada bir sığır gözü bulduğunu görmek, ömrü kısa olan etli ve güzel bir kadına nail

olmaya işarettir.

* YABAN KEÇİSİ: Rüyada dişi yaban keçisi görmek, zengin ve servet sahibi

kadınlara delâlet eder. Bir kimsenin rüyada bir dişi yaban keçisi bulduğunu görmesi,

geçimi hususunda çalışmaya, bolluğa ve hayıra delâlet eder.

Rüyada yabani dişi keçiler görmek, bolluk, bereket, hayır, rahatlık ve huzura delâlet

eder.

Bir kadının rüyada yabani dişi keçinin kendi evine girdiğini görmesi, sıkıntı ve şiddete

işarettir.

* YABANİ ZAFERAN: Bir kimsenin rüyada yabani zaferan görmesi, yapacağı

herhangi bir iş için verilecek zamana delâlet eder.

Rüyada yabani zaferanı yonca ekili tarlanın etrafına ektiğini görmek, hatır ve hayale

gelmeyen bir yerden erişecek fayda ve menfaata delâlet eder.

* YAG: Rüyada hayvan yağı görmek, uzun ömre; madeni yağ, zeytinlik ve feraha,

nebati yağ, sevinç ve sürura delâlet eder.

* YAĞ TULUMU: Rüyada yağ tulumu görmek, alim zâhid bir kimseye delâlet eder.

* YAĞLANMAK: Kişinin rüyada vücudunu yağladığını ve yağ ile oğduğunu görmesi,

halk arasında güzel şöhrete kavuşmaya delâlet eder.

Rüyada ot ve çiçekten çıkarılan güzel ve hoş koku ile bedenini oğuşturduğunu

görmek de aynı şekilde tâbir olunur.

İşçi, amele gibi geçimlerini kendi alın teri ile kazananların rüyada bedenlerini yağla

oğuşturduklarmı görmeleri, rahata, rızık-larmın yenilenmesine ve kuvvetlerinin

ziyadeliğine delâlet eder.

Rüyada yağın kötü kokusu ile vücudunu oğuşturduğunu görmek, halk arasında kötü

isimle anılmaya işarettir.

* YAĞLAYICI: Rüyada yağlayıcı görmek, güler yüzlülüğe, güzel söze, izzete,

şman üzerine galip gelmeye delâlet eder.

Bazı kere de yağlayıcı görmek, riyakârca muamelede bulunan ve yaltaklık yapan bir

kimse ile tâbir edilir.

* YAĞMUR: Rüyada yağmur, eğer zarar meydana gelmemişse, hayra ve rızka

delâlet eder.

İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada yağmur suyu ile yıkandığını görmek,

korkudan emin olmaya; yağmur tanelerinden ses geldiğini görmek, izzete, ulvi

mertebeye ve insanlar arasında meşhur olmaya delâlet eder.

Yağmur görmek, hayır, bereket, rızık, nimet ve rahmet ile de tâbir edilir. Çünkü

yağmur, Allah’ın rahmetidir.

Bir kimsenin rüyada yağmurun çok acele kendisine ulaşğını görmesi, sıkıntısız,

güzel ve geniş bir rızka delâlet eder…

Rüyada yağmurun sadece kendi evine yağğını görmek, menfaate, hayra, rızka,

iyiliğe ve rahmete işarettir.

Rüyada çiftçilerin yağmur görmesi, müjdeye, mahsulünün bolluğuna ve rızkının

genişliğine delâlet der.

Rüyada gökten bal, süt, yağ veya zeytinyağı yağğını görmek, bütün insanlar için

hayra alâmettir.

Rüyada semadan kılıç yağğını görmek, insanların mübtela olacakları cenk, cidal ve

şmanlığa delâlet eder. Gökten kavun ve karpuz yağğını görmek, halkın

hastalanmasına işarettir. Yine rüyada gökten kan ve taş yağğını görmek de, azab,

musibet ve perişanlığa delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada gökten kar yağğını görmek, altı vech ile tâbir

olunur:

a) Geniş rızık,

b) Hayat,

c) Çok mal,

d) Ucuzluk,

e) Menfaat,

f) Hayır.

Bazı kere de rüyada yağmur görmek, çekirge, dolu ve şiddetli rüzgar gibi gelecek

afetlere ve musibetlere delâlet eder. Yine yağmur görmek, bazı hallerde fitnelere ve

dökülecek kanlara delâlet eder.

Rüyada günahkâr ve asi bir kimsenin yağan yağmur suyundan gusül abdesti veya

namaz abdesti aldığını görmesi, tevbe etmeye, Hakka dönmeye; kafirin aynı rüyayı

görmesi de Müslüman olmasına delâlet eder.

Yağmur rüyası çok çeşitli tâbir edilmiştir. Yine yağmur, Allah Teâlâ’nın rahmetine, hak

olan İslâm dinine, Cenâb-ı Hakk’ın ihsan ettiği ferahlık ve yardıma, Kur’ân-ı Kerime,

ilim ve hikmete, irfan ve marifet nuruna delâlet eder.

Rüyada gökten yağmur gibi su aktığını görmek, o mahalde hastalık ve azab vukuuna

delâlet eder. Rüyada saf ve berrak olan yağmur suyundan içtiğini görmek, hayır ve

berekete delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada yağmur görmek, on şekilde tâbir olunur:

a) Rahmet,

b) Bereket,

c) Hastalık,

d) Bela,

e) Fısk,

f) Fitne,

g) İman,

h) Küfür,

ı) Yalan

i) Kaht (Kuraklık).

Rüyada yağmurun sakin ve faydalı yağması, hayır ve bereket; şiddetli ve tufan

halinde yağması, gam, keder ve musibettir.

* YAĞMURLUK: Bir kimsenin rüyada yağmurluk görmesi, iyi bir isim yapmaya, hayır

ile yad edilmeye işarettir. Yağmurluk, tüccar için de iyi nam ve güzel bir şöhrete

delâlet eder.

Rüyada görülen yağmurluk iyi kumaştan olursa, din ve dünyalığa, eğer pamuktan ise,

zikredilen tâbirin biraz daha aşağısına işarettir.

Bazı kere de yağmurluk görmek, kuvvet ve yardımcıya delâlet eder.

Rüyada elbisesiz olarak sadece yağmurluğu giydiğini görmek, fakirliğe alâmettir.

* YAG SATICISI: Rüyada yağ satıcısını görmek, büyük bir alime, faziletli ilim

adamına, ilim ve malda halk ile ortak olan kimseye işarettir.

Bir kimsenin rüyada kendisini yağcı sıfatında görmesi; bekâr ise, zengin ve güzel bir

kadınla evlenmeye delâlet eder. Rüyada kendisini yağ satıyor görmek, hayır ve

menfaate, rızık ve nimete delâlet eder.

Bazı kere de rüyada yağ satanı görmek, erkeklerin mallarını biriktiren adama işarettir.

Zira yağ maldır. Rüyada yağ sattığını gören kişi, bir faydaya nail olur ve zengin bir

adamın himayesinde geçimini sürdürür.

* YAHUDİ: Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada Yahudi görmek, üç vech ile tâbir

olunur:

a) Müşkül bir işin meydana çıkması,

b) Cevapta suhulet,

c) Sünnet ve şeriatte kuvvet.

İmam Nablusî de şöyle demiştir: Rüyada görülen yahudi gerek genç ve gerekse

ihtiyar olsun:

İnsanların iman edenlerle düşmanlık bakımından en şiddetlisi, andolsun ki,

Yahudilerle Allah’a eş koşanları bulacaksın” (Maide, 82) mealindeki âyet-i Kerime

işaretince, yaman bir düşmandır.

Bir kimsenin rüyada kendisine “Yahudi!” diye çağırıldığını ve kendisinin de bu hali

çirkin sandığını ve üzerinde beyaz elbiseler bulunduğunu görmesi, üzüntü ve

kederden kurtulmağa, Allahü Teâlâ’nın rahmetine nail olmağa ve hayra delâlet eder.

Rüyada yaşlı bir yahudi görmek, rüya sahibinin helak olmasını isteyen bir düşmana

delâlet eder. Yine rüyada görülen yahudi, dost kılığına bürünmüş bir düşmandır.

Rüyada kendisinin Yahudi olduğunu görmek, haktan yüz çevirip bidat yollarına

sapmaya delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada Yahudi tabiatına girdiğini görmesi, amca veya halasından

gelecek mirasa delâlet eder. Çünkü yahudiler dünyaya karşı çok haristir.

Davası olan bir kimsenin rüyada Yahudi olduğunu görmesi, o hakkı inkâr etmesine

işarettir. Yine rüyada Yahudi görmek, kasap tayfasından zahmet ve meşakkat

görmeye delâlet eder.

Bazı kere de Yahudi görmek, müneccim ve hilekar kimseye delâlet eder.

Rüyada yaşlı ve kocamış bir yahudi görmek, insanın helak olmasına arzu eden bir

şmana alâmettir. Hasılı yahudi görmekte hayır yoktur.

* YAHYA (A.S): Bir kimsenin rüyada Hazret-i Yahya (a.s)’ı görmesi, takva sahibi

olmaya, dinde salaha ve iman da kuvvete delâlet eder. Yine onu görmek, afet ve

belalardan halas olmağa işarettir.

Allahu Teâlâ’nın Kerim kitabında:

“- Ey Zekeriyya! Hakikaten biz sana Yahya adında bir oğul müjdeleriz ki,

bundan evvel biz hiçbir (kimseyi) adaş yapmamıştık.” (Meryem, 7) mealindeki

ayet gereğince, onu rüyada görmek, müjdelenmeye, insanlar arasında takva ve

faziletle anılmaya ve musibetlerden muhafaza edilmeye alâmettir.

* YAKI OTU: Rüyada yakı otu görmek, ortak olmayı arzu eden kimse için hayra

işarettir. Hastanın rüyada yakı otu görmesi, onun vefatına delâlet eder.

* YAKUB (a.s): Rüyada Yakub (a.s)’ı görmek, rızka, kuvvete, nimete, zevceye,

yardımcıya ve çok oğula delâlet eder.

Yakub Nebiyi, Yusuf un derdiyle ağlar görmek, üzüntü ve keder ise de, sonunda

sürür ve feraha ermeye işarettir.

Yine o Hak elçisini görmek, çok ibadet ederek Allah’ın rızasına ermeye, gönül

mahzunluğuna, Rabbi kerimine teslimiyete ve fakirlere infak etmeye delâlet eder.

Bazı kere de Hazret-i Yakub’u görmek, Yusuf misali güzel ve nazlı bir evlattan ayrı

şmeye ve gözyaşı dökmeye, sonra ona kavuşup vuslatla rızıklanmaya ve

sevinmeye delâlet eder.

Bir kimsenin Yakub (a.s)’ı görmesi, çok mala, yolculuğa piyasanın pahalı olmasına,

kaybolmuş bir şeyin tekrar bulunmasına, ailesi hakkında güzel bir akıbete, mal ve

evlada delâlet eder.

Yusuf (a.s) ‘in meşhur kıssasına binaen, Rüyada Yakub (a.s)’ı görmek, üzüntüye,

çoluk çocuğunu ve çok sevdiği kimselerini kaybetmeye ve fakat sonunda devlete

ermeye delâlet eder.

Çocuğu veya herhangi bir şeyi kaybolmuş kimsenin rüyada Yakub (a.s)’ı görmesi,

çocuğunun ve kaybolmuş şeyinin bulunmasına delâlet eder.

* YAKUT: Rüyada yakut görmek, feraha, sürura, güzelliğe ve güzel şöhrete delâlet

eder.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada yakut görmek, beş şekilde tâbir olunur:

a) Mal,

b) İçtihad (Dini bir işde hüküm vermek),

c) İlim,

d) Evlat,

e) Çok akraba

Bir kimsenin rüyada parmağına yakut yüzük taktığını görmesi, nimete nail olmaya,

Sünnet-i Seniyyeye uymaya, isim ve şöhret bulmaya alâmettir.

Bekâr ve evlenmek isteyen bir kişinin rüyada parmağına yakut yüzük taktığını

görmesi: “Sanki onlar (birer) yakuttur, mercandır” (Rahman, 58) mealindeki âyet

gereğince, mütediyyin ve güzel bir kadınla evlenmeye delâlet eder.

Rüyada delik ve çatlak bir yakut görmek, dul bir kadınla evlenmeye işarettir.

Rüyada deniz veya nehirden ölçeklerle ölçülecek derecede yakut çıkardığını görmek,

büyük bir servete ve mala delâlet eder.

Alim ve fazıl bir kimsenin rüyada yakut görmesi, ilminin ziyadeliğine ve makamının

yüksekliğine delâlete eder.

Rüyada kendi başında Yakut ve mercandan bir tac olduğunu görmek, bir hanım

tarafından gelecek izzet ve kuvvete veya güzel ve müstesna bir kadından nail olacağı

mülke delâlet eder.

Rüyada bir yakut taşı bulduğunu görmek, ele geçecek mala işarettir. Rüyada yakut

taşı görmek, her veçhile hayır ve menfaattir.

Yine rüyada Alim için Yakut ilim, Vali için vilayet ve tüccar için de ticarete delâlet

eder.

Rüyada kendi evinde kırmızı yakuttan bir yüzük bulduğunu görmek, güzel ve kalbi

katı bir kadının rüya sahibini sevmesine delâlet eder.

* YALAK: Rüyada yalak görmek, rızkın artmasına ve menfaata delâlet eder.

* YALAMAK: Bir kimsenin rüyada su veya süt ve bunlara benzer bir şeyi yaladığını

görmesi, çoluk çocuğunun nafakasını kısmaya veya cüzi bir kazanca delâlet eder.

Bazı kere de rüyada helal ve güzel bir şeyi yaladığını görmek, mücevhere ve nefis

şeylere alâmettir.

* YALAN: Rüyada yalan söylediğini görmek, akılsız ve ahmaklık ile tâbir olunur.

Çünkü yalan yüz kızartır.

Bazı kere de yalan görmek, yalan yere şahidlik yapmaya, iftira etmeye ve kurtuluştan

uzak olmaya delâlet eder.

Yine rüyada yalan görmek veya yalan söylemek: “Allah’a yalan düzenler ise, şüphe

yoktur ki felah bulamazlar.” (Nahil: 116) mealindeki ayet işaretince, betbahtlığa ve

kurtuluşa ermemeye delâlet eder.

Ibn-i Kesir demiştir ki: Rüyada Allah ve Resulü üzerine yalan söylediğini görmek,

küfür ve büyük günaha delâlet eder.

Rüyada yapmadığını yaptım, görmediğini gördüm diyerek kendi nefsine yalan

söylediğini görmek, son nefeste imansız gitmi-ye alâmettir. Çünkü yalan ile iman bir

arada bulunmaz.

* YILDIZ: Rüyada yıldız görmek, riyakârlık ile tâbir olunur. Çünkü yıldız altındaki

çirkinliği kapatan şeydir.

* YALDIZCI: Kişinin rüyada yaldızcı görmesi, evleri süsleyen, güzel konuşan, söz ve

fiilinde doğru olan bir adama delâlet eder.

Rüyada Kur’ân-ı Kerim veya hadis kitapları gibi kitapları yaldızlayan ve süsleyen birini

görmek, Sünnet-i Seniyyeye tabi olmaya, dinde salaha, iman kuvvetine ve Hakka

yakınlığa delâlet eder.

Rüyada bid’at olan şeyleri ihtiva eden bir kitabı yaldızladığını görmek, rüya sahibinin

bidat ve sapıklıkta olduğuna işarettir.

* YALI: Rüyada deniz kenarında mamur bir yalı görmek veya onun içine girdiğini

görmek, korku ve şiddetten emin olmaya, hayır ve menfaata delâlet eder.

* YALIN AYAK: Rüyada yalın ayak yürüdüğünü görmek, sıkıntı ve meşakkata

delâlet eder. Bir kimsenin rüyada yalın ayak yolculuk yaptığını görmesi, takat

yetiremeyeceği bir borcun altına girmesine delâlet eder.

Rüyada ayakkabısı varken, ayakkabısını çıkararak yalın ayak yürüdüğünü görmek,

velayete nailiyete delâlet eder.

Denilmiştir ki: Rüyada yalın ayak yürümek, üzüntü ve kederin gitmesine işarettir.

Birisiyle ortak iş yapan adamın rüyada tek ayakkabı ile yürüdüğünü görmesi,

ortağından ayrılmaya delâlet eder.

Rüyada yalın ayak yürümek, bazı kere de zevceden ayrılmaya veya ölüme delâlet

eder.

Her şeyin en güzelini ve doğrusunu Allahu Telâlâ bilir.

* YALTAKLIK: Bir alim ve bilginin kendisinde olan ilmi öğrenmek için bir başkasının

kendisine yaltaklık ettiğini görmesi, şerefe nail olmaya, dinde salâha ve doğruluğa ve

arzu ettiği şeye kavuşmaya delâlet eder.

Rüyada tanıdık bir kadının kendisine yaltaklık ettiğini görmek, düşmandan emin

olmaya işarettir. Bazı kere de rüyada yağcılık ve yaltaklık, cönertliğe, takvaya ve

sadaka vermeye alâmettir.

Dünya metaından bir şey için bir kimseye yaltaklık etmek, istenmeyen ve makbul

olmayan bir rüyadır. Yaltakçılık adeti olmayan bir adamın rüyada yaltaklık etmesi,

zillet ve hakarete işarettir.

* YAMACI: Herhangi bir şeyi yamayan, tamir eden bir kimseyi rüyada görmek, gönül

almaya veya devam edip duran fakirliğe delâlet eder.

* YANAK: Rüyada güzel bir yanağın üzerinden öptüğünü görmek, güzel rızka,

menfaate ve mülke malik olmaya delâlet eder.

Rüyada yanak görmek, hayra, nimete, bolluğa, güzel geçime, ferahlık ve sürura ve

işlerin düzgünlüğüne delâlet eder.

Rüyada görülen yanaklar, insanın ameline, işine, kırmızılığı ve etliliği rütbe ve

makamına, hastalık ve şiddetten kurtulmaya, nasip ve sevince delâlet eder.

Rüyada kırmızı ve dolgun yanak, hayır ve bereket; çukur yanak zayıf bir düşmandır.

Rüyada iki yanağı birden görmek, insanın kendisiyle güzelleştiği veya sevdiği şeye

delâlet eder.

Rüyada yanaklarının gümüş gibi parladığmı görmek, Allah indinde makbuliyete, salih

ve güzel amele, gece namazına ve Sün-net-i Seniyyeye tabi olmaya delâlet eder.

Rüyada yanağın sarılığı ve siyahlığı, rüya sahibi için, korku, üzüntü ve itibardan

şmesine delâlet eder.

Rüyada yanağını tozlu ve topraklı bir halde görmek, zillet ve meskenete işarettir.

* YANILMA: Rüyada herhangi bir şey hakkında yanıldığını görmek, üzüntü, keder ve

sıkıntıya delâlet eder.

* YANKESİCİ: Rüyada yankesici görmek, hilekâr bir âlim ile tâbir edilir.

Bir kimsenin rüyada yankesici tarafında cebinden altınlarının çalındığını görmesi,

hilekâr bir âlimden hileye dair bilgi almaya delâlet eder.

Yine rüyada yankesici görmek, insanları hile ile aldatan ve ağzı çok söz yapan

kimselere işarettir.

* YANMAK: Rüyada azalarından birini yanmış görmek, acı bir habere veya üzüntüye

delâlet eder.

* YARA: Kişinin rüyada vücudunu yaralanmış görmesi, çalışma neticesi eline

geçecek mala delâlet eder. Rüyada sağ elinin yaralandığını görmek, erkeklerden

kendisine yakın olanlardan istifade edeceği mala işarettir.

Rüyada iki ayağından yaralandığını görmek, memleketinde sebatı, devamı ve

saltanatının sürekli olmasına delâlet eder. Çünkü ayağı olmayan insan yürüyemez ve

olduğu yerde kalır.

Rüyada devlet reisi veya bir önderin başının yarıldığını, cild ve kemiğinin yarıldığını

görmesi, uzun ömre ve kendi akranlarının ölümünü görmeye delâlet eder. Yani o

hepsinden sonra ölür.

Rüyada göğüste ve kalbde yara görmek, gençler için aşk ve muhabbete, ihtiyar ve

yaşlılar için de üzüntü ve kedere delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada karnından yaralandığını görmesi, evladı tarafından gelecek mala

alâmettir. Rüyada sağ elinin baş parmağında yara olduğunu görmek, borçlanmaya

işarettir.

Rüyada yaralandığını fakat yarasında kan akmadığını görmek, kendisine ait fazilete

yaklaşmaya delâlet eder.

Rüyada baldırından yaralandığını görmek, ömrünün uzun ve kat kat olacağına delâlet

eder.

Nablusî (rh.a) demiştir ki:

– Rüyada bir kimsenin vücudunda veya karnında gördüğü taze yarası ve o yaradan

kanın çıkması, rüya sahibinin malına isabet edecek zarara, yahut onun hakkında

rahatsız edici bir sözün söylenmesine delâlet eder. Ve o söylenen söz sebebiyle

kendisine sevap ve ecir yazılır.

Rüyada bir kumandanın kemiğinin kırıldığını görmesi, askerinin bozguna uğramasına

ve kuvvetinin sarsılmasına delâlet eder.

Sol elinin yaralandığını görenin askeri ziyadeleşir ve iki misline çıkar. Sağ elinin

yaralandığını görmek, elinde bulunan mal ve mülkün iki misli artacağına delâlet eder.

* YARALAMAK: Rüyada bir kimseyi yaraladığını görmek, onu üzüntü, keder ve

sıkıntıya düşürmeye işarettir. Rüyada bir adamı yaralamak sebebiyle diyet ödediğini

görmek, düşmanın sevinmesine delâlet eder.

Bazı kere de yaralamak, rüya sahibinin kadrinin yüce olmasına, bazı kere de namus

hakkında iftira ile itham edilmesine işarettir.

* YARAMAZ SÖZ: Rüyada yaramaz, dine edebe aykırı bir söz işitmek, günah

işlemeye ve nasihat kabul etmemeye işarettir. Yine rüyada düşünüp taşınmadan

konuşmak ve sürc-i lisan ederek: “Yemin olsun ki, öyle değil, böyle!” gibi ağızdan söz

çıktığını görmek, günahkâr ve asi için tevbeye, kâfir için de hidayete delâlet eder.

Rüyada yaramaz ve beyhude söz söyleyen bir kimseyi görmek, boş ve işe

yaramayan söze delâlet eder.

Bazı kere de böyle bir kimseyi görmek, batıl ve boş söz eden mukallid kimseye

delâlet eder. Çünkü mukallid, insanları güldürmek için çok defa boş sözler söyler.

Yine rüyada yaramaz söz söyleyen birini görmek, vadinde durmayan, sözünü yerine

getirmeyen kimseye delâlet eder.

* YARASA KUŞU: Rüyada bir kimsenin Yarasa kuşu görmesi, Sünnet-i Seniyyeyi

icra etmeye ve delilleri açıklamaya delâlet eder.

Yarasa kuşu görmek, ibadet ehli biri ile de tâbir edilir. Bazı kere de yarasa kuşu

görmek, işsizlik, tembellik ve korkunun gitmesine delâlet eder.

Hamile bir kadının rüyada Yarasa Kuşu görmesi, hayır ve iyiliğe alâmettir.

Rüyada yarasa kuşunu bir yere girmiş görmek, o yerin harap

olacağına alâmettir. Yarasa kuşu , ne yapacağını şaşırmış zalim bir kimseye de

delâlet eder.

Yarasa kuşu görmek, hırsızlık gibi kötü ve fena bir işten dolayı gizlenmeye ve

haberleri dinlemeye delâlet eder.

* YARMAK: Rüyada herhangi bir şeyi yarmak, ayrılığa, hicrana, hasrete delâlet eder.

Yine bir nesneyi yarmak, hileye işarettir.

Rüyada vurup büyük bir taşı yardığını görmek, vali ve daha yüksek makamdaki

devlet büyüklerinden birisinin halini araştırmaya delâlet eder.

Rüyada kale gibi metin ve müstahkem mevkileri delip içeri girdiğini görmek, henüz

kocaya gitmemiş bekâr kızlara kasdetme-ye veya memleket haberleri toplamaya

delâlet eder.

Rüyada bir evi delip içine girdiğini görmek, arzu ettiği bir kadına kavuşmaya işarettir.

* YARIŞMAK: Fakir bir kimsenin rüyada yarışğını görmesi, zengin olmaya;

yolcunun görmesi, selametle vatanına dönmeye delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada yarışğını ve yarışı kazandığını görmesi, kuvvet ve kudrete, mal

ve menfaata delâlet eder.

Rüyada koşu yarışı görmek, hareket etmeye, oyun oynamaya ve batıl şeylere sürat

vermeye veya kendisinde fayda olmayan yolculuğa delâlet eder.

Rüyada atlı olarak yarışğını görmek, gururlanmaya, mahzurlu bir iş yapmaya; yarış

esnasında attan düşğünü görmek, çetin ve zor günlerin geleceğine delâlet eder.

Yine rüyada yarış görmek, insanlar arasında çıkacak fitneye ve tefrikaya, bunun

neticesi musibete delâlet eder.

* YARIŞ MEYDANI: Bir kimsenin rüyada yarış meydanı görmesi, sevince, düşman

üzerine galip gelmeye, çocuklar için Kur’ân-ı Kerimi hatmetmeye delâlet eder.

Kapısında atı olan bir kimsenin rüyada kendisini yarış meydanmda görmesi,

kendisinde olan san’ata ve maharete delâlet eder.

* YAS: Bir kimsenin rüyada kendisini matem içinde görmesi, sevinçli ve sürurlu

günlerin pek yakında geleceğine delâlet eder.

* YASEMİN: Kişinin rüyada yasemin görmesi, sevinç, rahatlık ve hayra delâlet eder.

Yasemin görmek, âlimler ile de tabir olunur.

Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Zevcesi hamile olan birinin rüyada ağacı üzerinde

yasemin görmesi, doğacak çocuğun erkek olacağına delâlet eder.

Bekâr bir kimsenin rüyada açılmış yaseminler görmesi, bekâr ve hasnâ bir kızla

evlenmeye delâlet eder.

Rüyada açılmış yaseminler topladığını görmek, mal ve menfaate, hayır ve rahata

delâlet eder.

Nablusî demiştir ki: Rüyada Yasemin görmek, âlimlere delâlet eder. Bundan dolayı

bir kimse rüyada melekler gökten inerek bir şehirden yasemin topladıktan sonra

gittiklerini görse, o şehrin alimlerinin gitmesine delâlet eder.

Yasemini ağacının dalında kokladığını görmek, bakire bir kızla evlenmeye işarettir.

* YASTIK: Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada yastık görmek,beş vech ile tâbir

olunur:

a) Erkek hizmetçi,

b) Hizmetçi,

c) Dinin safiyeti ve güzelliği,

d) Takva,

e) Makam.

Rüyada bir yastık üzerinde oturduğunu görmek, nimete, uluvv-i kadre ve menzilete

delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada yastık görmesi, ev sahibine ve halka hizmet eden bir kadına

işarettir.

İlim sahibi kişilerin rüyada yastık görmeleri, muttaki olmalarina, dinde salâha ve

imanda kuvvete delâlet eder.

Rüyada güzel yastıklar görmek, güzel ve hasnâ hizmetçilere delâlet eder. Bazı kere

de yastık görmek, güzel ve şerefli zevceye dosta, evlada ve şefkatli bir anneye

delâlet eder.

Rüyada dört köşeli yastık görmek, şerefli bir rütbe ile tâbir olunur.

Rüyada bir yastığı sırtlayıp götürdüğünü görmek, hayır ve berekete işarettir. Rüyada

yastıkta görülen yırtıklık da darlık gibi durumlar, rüya sahibinin hizmetçisine nisbet

edilir.

Rüyada avam halkın yastık görmeleri, onların arkadaşları ve dostlarına delâlet eder.

Rüyada duvar yastığı görmek, zevceye, ona dayanmak, zevceye itimada işarettir.

Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki:Rüyada duvar yastığı hizmetkar ile tâbir olunur.

Baş yastığı görmek, zevceye, biriktirilen mala, sır saklamaya, rahat ve güzel bir

hayata delâlet eder.

* YAŞ: Rüyada gözünün yaşlarla dolduğunu görmek, sevinçli bir habere, sürür ve

feraha delâlet eder. Yine rüyada Allah korkusundan dolayı gözünün yaş akıttığını

görmek, mağfirete, rahmete, ebedi nimetlere ve dinde salâha delâlet eder.

* YAŞ HURMA: Rüyada yaş hurma görmek, mala, bol rızka, helal kazanca delâlet

eder.

Yaş hurma satıcısını görmek, biriktirilmiş helal kazanca ve sünneti bilen bir adama

delâlet eder.

* YAŞLI KADIN: Bir kimsenin rüyada yaşlı kadın görmesi, acizlik ile tâbir olunur.

Yaşlı kadın görmek, elden giden dünyalığa, üzüntüye, bazı kere de ahirete delâlet

eder.

Rüyada müslüman, mütedeyyin, salâh erbabı bir yaşlı kadın görmek sevince, sürura

ve helal mala alâmettir. Rüyada yaşlı bir kadının kendi evine geldiğini görmek,

dünyanın insana yönelmesine delâlet eder. Çünkü dünya yaşlı kadına nisbet edilir.

Yine rüyada yaşlı bir kadının kendi evinden çıktığını görmek, rüya sahibinden

dünyanın yüz çevirmesine ve bunun neticesi sıkıntıya düşmeye delâlet eder.

Genç bir kadının rüyada kendisini kocamış, ihtiyarlamış, saçı ağarmış görmesi,

dünyada halinin iyi olduğuna delâlet eder.

Çocuktan kesilmiş bir kadının tekrar eski haline geldiğini, kuvvet bulduğunu görmesi,

din ve dünyasının mamurluğuna delâlet eder.

Rüyada yaşlı kadın görmek, ot bitirmez, ekin vermez bir yere de işarettir. Çünkü yaş

kadın her şeyden kesilmiştir.

Rüyada kâfir olan ihtiyar kadın görmek, haram mala da delâlet eder. Rüyada yaşlı bir

kadının hamile kadının yanma girdiğini görmek, sırf hayırdır.

Bazı kere de rüyada yaşlı kadın görmek, ümit sektikten sonra hamile olmaya delâlet

eder.

Rüyada gökten yer yüzüne yaşlı bir kadın indiğini ve halkın buna taaccüp ettiğini

görmek, kıtlık ile tâbir olunur. Rüyada çirkin yüzlü yaşlı bir kadın görmek, harp ve

kıtlığın sona ermesine ve bollukla müjdelenmeye delâlet eder.

Rüyada bir kimsenin yaşlı bir kadınla bir şeyler alıp verdiğini veya onunla uğraşğını

görmesi, dünya ile uğraşmaya delâlet eder.

Rüyada yaşlı kadının etli ve güzel bir surette görülmesi, ose-neki kazanç ve ticaretin

güzel olacağına; yaşlı kadının ekşi yüzlü ve çirkin görülmesi, üzüntü ve kedere,

şöhret ve rütbenin elden gitmesine delâlet eder.

* YAŞMAK: Rüyada yaşmak görmek, mal, servet ve zenginliğe delâlet eder. Bekâr

kimsenin yaşmak görmesi, evlenmek ile tâbir olunur.

Rüyada yüz örtüsü görmek, ilme, ömrü uzun bir kız çocuğuna ve aile saadetine

delâlet eder.

* YATAK: Rüyada güzel bir yatak görmek, güzel ve hasna bir kadına işarettir.

Rüyada yatağının yumuşak ve geniş olduğunu görmek, zevcesinin ahlâkının

genişliğine ve efendisine itaat etmesine delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada yatak görmek, dört şekilde tabir olunur:

a) Zevce,

b) Hizmetçi,

c) Velayet,

d) Bolluk ve bereket.

Bir kimsenin rüyada yün, kıl veya pamuktan yapılmış yatak görmesi, zevcenin

zenginliğine; yeşil ve bayaz yatak görmesi, zevcenin dindar, ibadet ehli, itaatkâr ve

namusunu koruyan bir hanım olmasına delâlet eder.

Bekâr bir kimsenin rüyada bir yatak satın aldığını görmesi, güzel bir kadınla

evlenmesine işarettir.

O işi yapmaya ehil bir adamın rüyada yatağını devlet reisinin kapısına serilmiş bir

halde görmesi, bir vilayete vali olmaya delâlet eder.

Rüyada kendi yatağı üzerinde bir köpek veya hınzır görmek, fasık bir adamın

hidayetine delâlet eder.

Danyal (a.s) demiştir ki: Rüyada eski bir yatağın yeni olduğunu görmek, zevcenin

kötü ve bozuk ahlâkının iyi ahlâka dönüşeceğine delâlet eder. Bunun aksine, yeni

yatağın eski yatak haline geldiğini görmek de, zevcenin ahlâkının bozulmasına

işarettir.

Rüyada yatağının havada ve boşlukta durduğunu görmek, rüya sahibinin hanımının

vefatına alâmettir.

Rüyada yeni yatak görmek, güzel, hal ve vakti yerinde zevceye eski ve yırtık yatak

da, dini ve vefası olmayan bir kadına delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada tanımadığı bir yerde tanımadığı bir yatak görmesi, o yatağın

büyüklüğü nisbetinde kendisine isabet edecek bir arsaya işarettir.

Rüyada kendi yatağını terk ettiğini ve başka bir yatak satın aldığını görmek,

nikâhında olan zevcesini bırakıp bir başka kadınla evlenmeye delâlet eder.

Kişinin rüyada yatağında gördüğü iyilik, kötülük, fazlalık ve noksanlık rüya sahibinin

hanımına aittir. Yatak iyi ve düzgün ise, zevcenin iyiliğine, yırtık, kötü ve çürük ise

hanımın ahlakının bozukluğuna işarettir.

* YATSI VAKTİ: Bir kimsenin rüyada yatsı vaktini görmesi; “Akşam, sabah Rabını

hamd ile (tenzih ve) tesbih et!” mealindeki ayet gereğince, Allahü Teâlâ’yı teşbih

etmeye, zikre, şükre ve ibadete, bunun neticesi de mağfirete mazhariyete delâlet

eder.

Bazı kere de yatsı vakti, hile yapmaya, yalan söze, fitne zuhu-runa ve akıbeti belli

olmayan bir şeye delâlet eder.

* YAVAŞ YÜRÜMEK: Nablusî demiştir ki: Rüyada yavaş yavaş yürümek, hırsızlığa,

yahut insan veya hayvandan hırsızlığı kasteden kimsenin hallerini gözetlemeye

delâlet eder.

* YAY: Bir kimsenin rüyada yay görmesi, sefere, erkek kardeşe, kadına veya çocuğa;

bir âyetin işaretince de Allahü Teâlâ’ya yakınlığa delâlet eder.

Rüyada kan içinde bir yay görmek, rüya sahibinin zevcesinin kız çocuğu meydana

getireceğine delâlet eder. Rüyada zevcesinin kendisine bir yay verdiğini görmek,

hanımın erkek çocuk doğuracağına işarettir.

Rüyada bir yayı kurduğunu ve fakat kendisinin de onunla beraber büküldüğünü

görmek, uzun ömre delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada yay ile ok attığını ve hedefe isabet ettirdiğini görmesi, saltanatın

devamına, doğru hükme, insaflı davranmaya ve adaletli olmaya delâlet eder.

Rüyada savaş için ok attığını görmek, şeref ve şöhretle galip gelmeye ve rakibinden

muhtaç olduğu şeyi almaya alâmettir.

Bekar bir adamın rüyada yaya kiriş taktığını görmesi, onun kısa zaman içinde

evleneceğine delâlet eder.

Kırda sapan taşı ile taş attığını görmek, helal mala ve ganimete delâlet eder.

Bir valinin rüyada yayın elinde kırılmış olduğunu görmesi.

vazifeden azledilmesine, tüccarın görmesi, ticaretinde zarar ve ziyana delâlet eder.

Devletin yüksek kademesinde bulunan bir kimsenin rüyada attığı okun nişana isabet

etmemesi de zalim bir idareci olduğuna delâlet eder.

Rüyada elinde kirişi geçirilmiş bir yay olduğunu görmek, rüya sahibinin elçi olacak bir

oğlunun dünyaya gelmesine işarettir.

* HALLAÇ YAYI: Rüyada yorgancı veya hallaç yayı görmek, malı israf etmeye ve

çalmadan oynamaya işarettir.

Rüyada kendisiyle delik delinen yaylı âleti görmek, rızık, fayda ve maişete delâlet

eder.

Rüyada bir yaya kiriş geçirdiğini ve fakat kirişin kesildiğini görmek, rüya sahibinin

hanımını boşamasına işarettir.

* YAYCI: Rüyada yaycıyı görmek, uzun ömre, kudret ve kuvvete, düşman üzerine

galip gelmeye ve şiddete delâlet eder.

Bazı kere de rüyada yaycıyı görmek, cihat ve savaş için insanları teşvik eden

kimseye işarettir. Yaycı, askerin kumandanına veya devletin başkanına da delâlet

eder. Çünkü yayı bükmek kuvvet gerektiren şeydir.

* YAYIK: Kişinin rüyada yayık görmesi, rızka, menfaata ve işlerin az bir meşakkat ile

neticesine delâlet eder. Zira yayıktan az bir meşakkattan sonra yağ alınır.

* YAYLA: Rüyada geniş bir yayla görmek, geniş rızka, karlı işe, refah ve rahata

işarettir.

* YAZ: Rüyada yaz mevsimini görmek, emel ve arzulara kavuşmaya, ele geçecek

toplu mala ve hayırlı rızka delâlet eder.

* YAZICI: Rüyada yazıcı görmek, güzel haberlere, defter tutan kimselere, iyiyi kötüyü

birbirinden ayırd eden akıllı bir zata delâlet eder.

* YAZMAK: Rüyada güzel yazı yazdığını görmek, din ve dünyanın salâhı için

çalışmaya delâlet eder.

Rüyada bir kimsenin kendisi için yazı yazdığını görmek, hayır,

menfaat ve murada ermeye işarettir. Bir sayfa üzerine yazı yazdığını görmek,

mirasa delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada Kur’ân-ı Kerim’den bir ayetin kendi gömleği üzerine yazılmış

olduğunu görmesi, Kur’ân-ı Kerime tabi olmaya, onun hükümlerine uymaya ve dinde

salâha delâlet eder.

Rüyada sol elle yazı yazdığını görmek, çirkin ve kötü işlere ve sapıklığa işarettir.

Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: Rüyada kağıt üzerine yazı yazmak, hakkı inkâr etmeye

işarettir.

Rüyada kan ile yazı yazdığını görmek, faiz malı için sened ve hüccet yazmaya delâlet

eder.

Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada bir kitap yazdığını görmek:

“Artık elleriyle kitabı (Tevratı yalan yanlış) yazıp da sonra onu az bir para ile

satabilmek” bu Allah katındandır” diye gelenlerin vay haline.” (Bakara, 79)

Mealindeki âyet-i kerimenin işaretince, o kişinin haram bir mala malik olmasına

delâlet eder.

Rüyada kendi yazdığı yazının kötü olduğunu görmek, günahlardan tevbe etmeye

delâlet eder. Yine rüyada bir kitap yazdığını fakat onu tamamlayamadığmı görmek,

rüya sahibininiş ve ihtiyacının tamamlanacağına alâmettir.

* YAZI HOKKASI: Rüyada yazı hokkası görmek, zengin bir kadın ile evlenmeye

delâlet eder.

Kirmanı demiştir ki: Rüyada hokka bulduğunu görmek, akrabadan bir kadın ile

evlenmeye işarettir.

Rüyada hokkasının gümüşten olduğunu görmek, yine evlenmeye delâlet eder veya

rüya sahibi evine bir hizmetçi alır.

* YEDİ YILDIZ: Rüyada yedi yıldızı görmek, âlim ve şerefli erkek kardeşe delâlet

eder. Rüyada o yıldızların semadan döküldüğünü görmek, alim ve fazıl kimselerin

vefatına alâmettir.

* YEĞE (EĞE TÖRPÜ): Rüyada eğe görmek, dil ile tâbir olunur. Yine eğe rüyası,

ihtiyaçları gidermeye, kalem ilmini bilen kişiler için de, güzel ibadet etmeye işarettir.

Rüyada bir şeyi eğelediğini görmek, nikahlanmaya alâmettir.

* YELELİ AT: Bir kimsenin rüyada yelesi ve kuyruğu siyah diğer yerleri kızıl bir at

görmesi, izzet, şeref ve yüceliğe delâlet eder. Bu rüya, bazı kere de zengin bir kadına

işarettir.

* YELKEN: Kirmani demiştir ki: Bir kimsenin rüyada yelken açtığını görmesi,

günahlardan tevbe etmeye ve kurtuluşa delâlet eder.

Rüyada denizde bir geminin yelkenlerini açılmış görmek, güzel isimle anılmaya, sena

edilmeye ve hayra işarettir.

Yine bir kimsenin rüyada yelken görmesi, saltanata ve kuvvete delâlet eder. Rüyada

kendisi için yelken açtığını görmek, devlete, izzete, şerefe ve’ nimete delâlet eder.

Kirmani demiştir ki: Bir kimsenin rüyada yelken açtığını görmesi, günahlardan

kurtulmağa işarettir. Açtığı yelkenin rüzgar ile dolup şiştiğini görmek, teşebbüs edilen

işten netice almaya, mal ve kazanca delâlet eder.

Rüyada açtığı yelkenin parçalandığını görmek, rüya sahibinin işlerinin çıkmaza

gireceğine; yelkenin delinip rüzgarı tutmaz olduğunu görmek de, bir hastalık veya

felaket yüzünden üzüntü ve kedere uğramaya delâlet eder.

Yelken satıcısını görmek, yolculuklara ve rızık talep etmeye ya da nikâh için

hazırlanmaya işarettir.

* YELKENCİ: Rüyada yelkenci görmek, uzun emeller taşıyan bir arkadaşınızdan

ayrılmaya delâlet eder.

* YELKOVAN: Rüyada saatin yelkovanını görmek, zamanı iyi değerlendirmeye,

büyük bir zât ile karşılaşmaya ve menfaata delâlet eder.

* YELLENMEK: Rüyada yellendiğini görmek, fena ve çirkin bir söze alâmettir.

Yellenmek küçük günah ile de tâbir olunur.

Yine rüyada yellenmek, ayıplanmaya, yalnız kalmaya, yalan söze, cemmatı

dağıtmaya, şeref ve itibardan düşmeğe delâlet eder.

* YELPAZE: Bir kimsenin rüyada yelpaze görmesi, rahatlığa, mihnet ve şiddet

sıkıntılarından kurtulmağa, fakirlikten sonra zenginliğe ve evlada delâlet eder.

Rüyada hurma yaprağından yapılmış bir yelpaze görmek, yolculukla mal elde etmeye

işarettir.

Bazı kere de yelpaze kadın için kocaya ve çocuğa delâlet eder. Yine yelpaze görmek,

insanların kendisinden faydalandıkları bir kimseye delâlet eder. Çünkü yelpaze

ferahlık veren bir şeydir.

* YEM: Rüyada hayvanlara mahsus yem görmek, rızka, mala ve menfaata delâlet

eder.

YEMEĞE DAVET: Rüyada insanları yemeğe davet ettiğini görmek, hayır için

toplanmaya, birlik ve beraberliğe, ülfet ve muhabbete delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada bir kavmi yemeğe davet ettiğini ve hazır edilmiş yemeği de

davetlilerin yediğini görmesi, onların üzerine reis olmaya delâlet eder. Yemek yiyenler

için hasta ve üzüntülü biri varsa, o da hastalık ve üzüntüden halas olur.

Rüyada çok meyve ve şarap bulunan bir meclise davet edildiğini görmek, cihada

davet edilmeye ve sonunda şehidliğe ermeye işarettir.

Rüyada düğün yemeğine davet edildiğini görmek, pişmanlık ile tabir olunur.

* YEMEĞİ HAZMETMEK: Rüyada yediği bir yemeği hazmettiğini görmek, rüya

sahibinin sanatında çalışkan ve titiz bir kimse olduğuna delâlet eder.

Yine rüyada yemeği hazmetmek, her işte şen ve neşeli olmağa işarettir.

* YEMEK: Bir kimsenin rüyada sarı renkli yemek yediğini görmesi, hastalıktır. Ancak

yemek kuş eti ise, hastalık değildir. Rüyada beyaz renkli her yemek, ekşi yemekten

hayırlıdır.

Rüyada tıpkı su içer gibi yemeği içtiğini görmek, rızkın artmasına delâlet eder. Ziyafet

maksadı ile hazırlanmış yemekten yemek, müjdeye, yas için hazırlanmış yemekleri

yemek de, üzüntü ve kedere delâlet eder.

Rüyada kabak yemeği yediğini görmek, hidayet ve Sünnet-i Seniyyeye itibar etmeye

ve keskin zekaya delâlet eder. Alimlerin yemeklerinden yediğini görmek, ilim, hidayet

ve berekete işarettir.

Zahid ve fakirlerin yemekleri, o yemeklerden yiyenler için tev-be ve hidayettir.

Rüyada et ile pişmiş yemek görmek, fakir için zenginliktir. Etsiz yemek ise, fakirlik

alâmetidir.

Bir kimsenin rüyada ekşi olan yemeği yemediğini ve Rabbine de hamdettiğini

görmesi, sevinç ve neşeye, üzüntü ve kederden kurtulmaya delâlet eder.

Rüyada her zaman pişirilen yemekleri görmek, rızık ve daimi olan faydalara işarettir.

Melik ve sultanların yemekleri, izzet ve şerefe, o yemeklerden sultanla beraber

yiyenler için de rütbelerinin yenilenmesine delâlet eder.

* YEMEK DOLABI: Rüyada boş yemek dolabı görmekte hayır yoktur. Bu rüya

maişette müşkülâta delâlet eder. Dolapta yemek ve meşrubattan bir şey varsa, bu

rüya, yolculuğa, hayır ve menfaata delâlet eder.

* YEMEK YEMEK: Bir kimsenin rüyada bir kapta yemek yediğini görmesi, kanaat ile

tâbir olunur. Ancak yemek yediği kap altın ve gümüşten ise, bu rüya haram mala ve

çok borca delâlet eder.

Rüyada insanlar arasında yemek yediğini görmek, şöhrete ve iyi bir isimle anılmaya

delâlet eder.

Rüyada sağ eli ile yemek yediğini görmek, sünnet-i Seniyyeye tâbi olmayıp sol eliyle

yemek yemek ise düşmana itaata, dosta cefaya delâlet eder.

Rüyada yemeği bir başkasının eliyle yediğini görmek, namuslu ve kanaat sahibi

olmaya ve Allah’a itimad ve tevekküle delâlet eder.

Bazı kere de bu rüya, hastalık ile tâbir olunur. Çünkü hasta da yemek yemekten aciz

kalır, başkasının yardımı ile yemeğini yer.

Rüyada kendi etini yediğini görmek, biriktirdiği malı yemeye işarettir.

Bir kimsenin rüyada beyaz mantar yediğini görmesi, emre, nehye, işte acele etmeyip

itidal üzere olmaya, uzun ömre, hasta için afiyet ve şifaya delâlet eder.

Danyal (a.s) demiştir ki: Rüyada pişmiş et görmek ve yemek, suhuletle hasıl olan

hayır ve menfaata, kebap et görmek ve yemek, meşakkatle husule gelen rızka delâlet

eder.

Kirmani demiştir ki: Rüyada tencerede pişmiş et görmek ve ondan yemek, rızık ve

nimete delâlet eder. Eti kebap olarak pişirdiğini görmek, haram mala işarettir.

Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada et görmek, dört vech ile tâbir olunur:

a) Mal,

b) Miras,

c) Hüzün,

d) Musibet.

Rüyada yılan eti görmek, düşmandan mala, at eti izzet ve ri-fata, katır eti hastalık ve

manzara, sığır eti de vücudun sıhhatine delâlet eder.

Rüyada sahu veya iftar yemeği yediğini görmek, hayırlı ve bereketli rızka, günahların

mağfiretine, akıbetin güzelliğine ve dinde salaha delâlet eder.

* YEMEN ZAFERANI: Nablusî demiştir ki: Rüyada Yemen Zaferanını görmek,

sevindirici haberlere veya garip insana delâlet eder. Meyve garip kokulu bitkilerden

“Vers” bitkisine benzeyen sarı bitkilerin tâbiri de böyledir.

* YEMİN: Bir kimsenin rüyada yalan yere yemin ettiğini görmesi, fakirlik, zillet,

mahrumiyet ve hileye delâlet eder. Çünkü yalanla iman bir yerde durmaz.

Rüyada doğru bir şey üzere yemin etitğini görmek, zafere ermeye, hak söze, Allahü

Teâlâ’ya veya keffaret vacip olan bir şey üzerine yemin ettiğini görmesi, Hakka ittibaa

ve Sünnet-i Seniy-yeye tabi olmaya delâlet eder.

Rüyada Haç’a, yıldızlara, güneşe, yahut denize veya bunlar gibi şeylere yemin ettiğini

görmek, sapıklığa, nifaka, sözü bozmaya ve şerre delâlet eder.

* YEMLİK: Rüyada içine para veya saman konulan yemlik görmek, izzet ve kuvvete

delâlet eder. Bazan da yemlik görmek, zevceye işarettir.

* YEMİŞ: Rüyada taze yemiş, yani meyve görmek, devamlı rızka, kuru meyveler,

devamı olmayan rızka delâlet eder.

Rüyada meyve yediğini görmek, hastalıklardan şifa bulmaya ve devamlı afiyete

delâlet eder.

* YENGEÇ: Rüyada yengeç yediğini görmek, uzak bir yerden gelecek hayra delâlet

eder. Yengeç, haram mal ile de tâbir olunur.

Bir kimsenin rüyada yengeç görmesi, tutulacak yeri bilinmeyen hilesi anlaşılmaz,

kendisine ulaşılması kolay olmayan ve arkadaşğı çetin bir adama delâlet eder.

Kirmani demiştir ki: Rüyada yengeç görmek, sert tabiatlı, himmeti büyük, nesebi

azim bir kimseye işarettir. Bir başka kavle göre de yengeç, fena huylu, kibirli ve

hasud bir adama delâlet eder.

* YENİ BİR ŞEY: Rüyada yeni ber şey görmek veya yepyeni elbise almak, sevindirici

habere, müjdeye, hayra ve feraha delâlet eder.

* YENİ DOĞMUŞ ÇOCUK: Rüyada yeni doğmuş bir bebek görmek, üzüntü, keder,

zahmet ve mihnet ile tâbir olunur. Çünkü çocuğun büyütülmesinde zahmet ve

meşakkat çoktur.

Hasta va maraz bir kadının rüyada çocuk doğurduğunu görmesi, hastalıktan şifa

bulmaya delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada yere bırakılmış küçük bir kız çocuğunu yerden kaldırdığını veya

kucağına alıp o çocuğu uyuttuğunu görmesi, rüya sahibi hapiste yahut sıkıntı ve

muhasara altında ise, bunların hepsinden kurtulmasına delâlet eder.

* YENİÇERİ: Osmanlı ordusunun erleri olan Yeniçerileri rüyada görmek, izzet, şeref,

güç, kuvvet ve itibarın artmasına delâlet eder.

* YER-ZEMİN: Rüyada yer, yani zenim görmek, korkudan emin olmaya, zenginlik ve

mala delâlet eder.

* YER: Rüyada yer görmek, o görülen yerin şeref ve kıymetine, madde ve cevherine

göre tâbir edilir.

Meselâ rüyada Arafatta hacıların vakfeye durdukları yeri görmek, af ve mağfirete,

duaların kabulüne, helal ve geniş rızka, dinde salâha delâlet eder.

Rüyada mahşer yerini görmek, korku ve şiddetten emin olmaya, vaadini yerine

getirmeye, sırları gizlemeye, fakirlikten sonra zenginliğe delâlet eder.

Bazı kere de rüyada mahşer yerini görmek, nefsi hesaba çekmeye, hidayet ve

tevbeye, nasibi az bir rütbeye delâlet eder.

Rüyada yerin yarıldığmı görmek, haram ve bidatlarm, günah ve kötülüklerin aşikâre

işlenmesine delâlet eder. Bazı kere de yerin yarılması, o yer için iyi ve hayra işarettir.

Bir kimsenin rüyada yer görmesi, ilme, güzel ve düzgün söz söylemeye, dünyaya,

ahirete ve orada geçen ömre delâlet eder.

Rüyada kendisinin toprak olduğunu görmek, insanlar arasında kadr ve kıymetinin

yüce olmasına delâlet eder. Çünkü ilk peygamber ve ilk insan topraktan yaratılmıştır.

Bir adamın rüyada kıtlık yerden çıkıp bolluk ve bereketli yere gittiğini görmesi,

bidatten Sünnet-i Seniyye’ye geçmeye delâlet eder.

Rüyada yerin kendisini yuttuğunu ve fakat batmadığını görmek, uzak bir yolculuğa

delâlet eder. Rüyada yerin kendisi için durulduğunu görmek ise, rüya sahibinin

ölümüne işarettir.

Bir kimsenin rüyada eliyle veya başka bir nesneyle yeri dövdüğünü görmesi, ticaret

için sefer etmeye alâmettir.

Bazı kere de rüyada yer görmek, o yerin genişliği, büyüklüğü, darlığı ve küçüklüğü

nisbetinde o yere sahip olan kişinin dünyalığına delâlet eder.

Rüyada yer yarılıp içinden bir hayvan çıktığını ve kendisi ile konuştuğunu görmek,

hayret edilecek bir hadise ile karşılaşmaya işarettir.

Yine rüyada yerin yarıldığını ve oradan yartıcı bir hayvanın çıktığını görmek, zalim bir

hükümdarın zuhuruna delâlet eder. Yerden yılanın çıkması da böyledir.

Bir kimsenin rüyada yerin yarıldığını ve içinden nebatlar çıktığını görmesi, o yer

halkının bolluk ve ucuzluğa nail olacaklarına delâlet eder.

Yine bir kimsenin rüyada eli ile yeri durduğunu görmesi, mal ve mülke nailiyete

delâlet eder.

Rüyada kendisi için yerin yarıldığını görmek, uzun ömre delâlet eder.

Rüyada bir yer üzerinde oturduğunu görmek, o yerde iktidar-lı, kuvvetli ve nüfuzlu

olmaya alâmettir.

Bir kimsenin rüyada bir yere mâlik olduğunu görmesi, bekâr ise evlenmeye, evli ise

çocuğunun dünyaya gelmesine veya mirasa konmaya delâlet eder.

Rüyada yeri yediğini görmek, rüya sahibinin o yerde çalışarak kazancından büyük

fayda elde etmesine işarettir.

Bir kimsenin rüyada ekilecek arazi görmesi, o arazinin ekilip biçilmesine, ziraatına ve

mahsulüne, bolluğuna, kıtlığına, güzel kokan nebatlara ve çiçeklere delâlet eder.

* YERE BATMAK: Bir kimsenin rüyada yere battığını görmesi, devlet reisi tarafından

erişecek korku ve şiddete delâlet eder. Rüyada kendisinin yere battığını görmek,

azab ile tâbir edilir.

Bazı kere de rüyada yere batmak, çok uzak bir yolculuğa delâlet eder.

Yine yere batmak, muhabbet ve vecd ehli için keşif ve kerametin zuhuruna delâlet

eder.

Nablusî demiştir ki:

– Rüyada yerin bir tarafının yarılıp yine yere batması o yer halkına isabet edecek

şiddetli bir hastalığa yahut orada çekirge, dolu, kıtlık, pahalılık v.s. gibi meydana

çıkacak âfet ve belaya delâlet eder.

* YER ELMASI: Rüyada yer elması görmek, feyiz ve berekete delâlet eder. Bazan da

bu rüya, üzüntü, meşakkat, şiddet ve sıkıntıya işarettir. Yer elması, mal, mülk ve rızık

ile de tâbir edilir.

* YER MANTARI: Bir kimsenin rüyada yer mantarı yediğini görmesi, helal mala ve

rızka delâlet eder. Rüyada yer mantarı görmek, ileri gelen kimselerin sevdiği, kerem

ve vefa sahibi bir adama delâlet eder.

Bazı kere de yer mantarı, kendisinde hayır olmayan bir kadına delâlet eder.

* YERİN YEŞİLLENMESİ: Bir kimsenin rüyada yeryüzünün yeşillendiğini ve her

tarafın çimenlerle dolduğunu görmesi, evli ise zevcesinin hamileliğine ve çocuk

sancısından dolayı kıvranmaya delâlet eder.

Bekâr bir kimsenin bu rüyayı görmesi, iffetli bir hanımla evlenmeye işarettir.

* YEŞİL EKİN BAŞAĞI: Bir adamın rüyada yeşil ekin başağı görmesi, birbiri üzerine

ğılmış mala delâlet eder. Çünkü başaklar da tarlada herbiri üzerine yığılır.

Rüyada sapı üzerinde duran yeşil başak görmek, rızka, ucuzluk ve bolluğa ve nimetin

devamına delâlet eder.

Bazı kere de yeşil başaklar görmek, dünyanın senelerine, aylarına ve günlerine

alâmettir.

Rüyada yeşil ekin başaklarını yerden kaldırdığını ve topladığını görmek, rızka,

menfaata, mala, hayır ve iyiliğe delâlet eder.

Rüyada kuru ekin başağı görmek, kıtlığa, bazı kere de fazla mülke delâlet eder.

Rüyada tanıdık bir kimsenin ekin başaklarını yerden kaldırdığını görmek, o kimseden

gelecek iyilik ve menfaate delâlet eder.

* YEŞİL MEŞE: Rüyada yeşil meşe görmek, kuvvet, kudret, sıhhat ve afiyete delâlet

eder. Kökünden kesilmiş veya kurumuş meşe görmek, zarar ve ziyan ile tâbir olunur.

* YEŞİL KURT: Rüyada sebzeleri yiyen yeşil kurt görmek, hilekâr bir hırsıza delâlet

eder.

Bir kimsenin rüyada cebine bu kurdun girdiğini görmesi, cebindeki paranın hırsızlar

veya yankesiciler tarafından aşırılacağı-na işarettir.

* YETİM: Bir kimsenin rüyada yetim kaldığını görmesi, hakir görülmeye alâmettir.

Rüyada herhangi bir yetimi görmek, düşmana galip gelmeye ve düşman üzerindeki

hakkı almaya delâlet eder.

Rüyada bir yetime ikramda bulunduğunu görmek, hayır ve berekete ve gönül

safasına delâlet eder. Çünkü yetimin başını okşamakta bereket vardır.

* YIKANMAK: Rüyada su ile yıkanıp temizlendiğini görmek, üzüntü, keder ve

sıkıntıdan halâs olmaya delâlet eder. Bazı kere de bu rüya günahlardan

temizlenmeye işarettir.

* YIKAYICI: Bir kimsenin rüyada yıkayıcı görmesi, cahil veya nasihat kabul

etmeyenleri terbiye eden öğreticiye delâlet eder. Yine yıkayıcı, üzüntü, keder ve

sıkıntıdan kurtulmaya, yolculuk için hazırlık yapmaya ve tedbirli olmaya delâlet eder.

* YIL: Kıtlık, sıkıntı ve şiddet içinde olanların rüyada yıl görmeleri, hayrın artmasına,

sıkıntı ve şiddetten kurtulmaya delâlet eder.

Nablusî demiştir ki: Rüyada yıl görmek, Allahü Teâlâ’nın:

– Münafıklar görmüyorlar mı ki, onlar her yıl ya bir, ya iki kere çeşitli belalara

çarpıyorlar da yine tevbe etmiyorlar ve onlar ibret de almıyorlar.” (Tevbe, 126)

mealindeki âyet-i kerime işaretince, rüya sahibinin kendisinde veya bir başkasında

göreceği belaya delâlet eder. Eğer kıtlık içinde iseler bu rüya hayrın artmasına

işarettir.

* YILAN: Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada yılan görmek on şekilde tâbir olunur:

a) Gizli düşmanlık

b) Maişet,

c) Selamet,

d) Saltanat

e) Emirlik,

f) Devlet,

g) Zevce,

h) Evlad,

ı) Öülm,

i) Sel.

Rüyada bir yılanın uçarak yüksek bir yere konduğunu görmek, gönül süruruna delâlet

eder.

Bir kimsenin rüyada bir yılanın etini çiğ olarak yediğini görmesi, düşman üzerine galip

gelmeye ve düşmanın malından nasiplenmeye delâlet eder.

Rüyada yılanın eti, kemiği, derisi, kanı düşmanın malına delâlet eder. Rüyada yılanın

kendisine güzel bir sözle hitap etitği-ni görmek, düşman ile sulh olmaya delâlet eder.

Kirmanî demiştir ki: Bir beyaz yılan görüp bunu tuttuğunu ve bu yılana malik

olduğunu görmek, yüksek mertebelere nailiyete delâlet eder.

Rüyada yeşil yılan görmek, dinin düşmanı olarak tâbir edilir.

Bir kimsenin rüyada kendisini bir yılanın ısırdığını görmesi, düşmanı tarafından

erişecek eza ve meşakkate işarettir.

Rüyada bütün sokakların yılanların istilasına uğradığını ve sokaklarda yılanların

gezdiğini görmek, o yerde harbin meydana gelmesine ve düşmanın galebe etmesine

alâmettir.

Rüyada bir yılandan iki elleri üzerine mal bulaşğını görmek,

şmanın ölümüne ve onun malından geçecek menfaata delâlet eder.

Rüyada yılan eti yediğini görmek, sevinç, menfaat ve izzete delâlet eder. Rüyada

başında yılan olduğunu görmek, rüya sahibinin şanının melikler yanında yüce

olacağına alâmettir.

Bir kimsenin rüyada bahçe ve bostanının yılanlarla dolu olduğunu görmesi, o

bostandan meydana gelecek büyüme ve gelişmeye, nebatatın fazlalığına ve

bereketine delâlet eder.

Rüyada yılanın derisini altın olarak bulduğunu görmek, meliklerin hazinesinin ele

geçmesine delâlet eder.

Nablusî demiştir ki: Rüyada koynunda yılan olduğunu ve bunu keserek üç parça

ettiğini gören kimse zevcesini üç talakla boşar. Eğer iki parça etse, düşmanından

intikamını alır.

Bir kimsenin rüyada yılanın yüksek bir yerden indiğini görmesi, o mahalde şanlı

birinin veya oranın reisinin ölümüne delâlet eder.

Yine bir kişinin rüyada yılanları çiğneyerek onların aralarında gezindiğini görmesi,

dereler dolusu sellerin akacağı büyük bir yağmura alâmettir.

Rüyada karın yılanı (yani solucan) görmek, insan ile beraber sofrasında yemek yiyen

akraba ve ailesine işarettir. Çünkü solucan da insanın gıdasına ortaktır ve onu yer

bitirir.

Rüyada bir yılanı beline sardığını görmek, bele takılan kemere delâlet eder.

* YILAN TUTAN: Kişinin rüyada yılan tutan birini görmesi, kötü ve şerli kimselerle

geçinmeye, buğz ve düşmanlığını gizli tutarak düşmanı idare etmeye işarettir.

Bazı kere de yılan tutanı görmek, bir kimsenin ardınca gidip izini takip etmeye delâlet

eder.

Rüyada yılanlara afsun okuyanı görmek, yalancı ve hilekâr kimseye delâlet eder.

Rüyada hasta bir adamın yılancının yanında yılanlar olduğunu görmesi, ömrünün

uzun olmasına işarettir.

Rüyada yılancının yanında yılan değil de, ipek böceği görülürse, rüya sahibinin

tevbesine, fakir ise zenginliğe delâlet eder.

Ebu Saidü’l-Vaâz demiştir ki: Rüyada kara yılan görmek, mal ve menfaate, su yılanı

görmek, kadri yüce bir zatla sohbete, ejderha görmek kuvvetin ziyadeliğine delâlet

eder.

Rüyada yılanlar dolu bir kap görmek, rüya sahibinin müslümanlara karşı

şmanlığına delâlet eder.

* YILDIRIM: Rüyada gökten yıldırım düşğünü ve bilhassa yağmur gibi yağğını

görmek, o mahalde vuku bulacak harp dolayısıyla bela ve fitnenin zuhuruna ve kan

dökülmesine delâlet eder.

Rüyada yıldırım düşerken kendisini yaktığını görmek, o şehrin istilaya uğramasına

veya orada zuhur edecek fitne ve fesada yahut şiddetli harbe delâlet eder.

Yine rüyada yıldırımın bir yere düşğünü görmek, azab ile tâbir olunur. Çünkü

yıldırım düşğü yeri helak eder. Rüyada yıldırımın düşğünü görmek, fırtına, dolu,

hastalık, afet ve birtakım belalara delâlet eder.

Yine yıldırım düşğü yere zalim bir hükümdarın gelmesine de delâlet eder.

Rüyada hasta bir kimsenin evine yıldırım düşğünü görmesi, onun ölümüdür.

Rüyada birbiri ardınca bağ ve bahçelere ve ekin tarlalarına yıldırımlar düşğünü

görmek, afet, bela, musibet, vergi, zam ve zulüm ve fesada delâlet eder.

Rüyada bir yere yıldırım düşğünü ve faydalı şeyleri yaktığını görmek, borca ve

orada çıkacak kıtlığa ve yokluğa işarettir.

Rüyada her şeyin şiddetli olarak geldiğini görmek, korkuya, hastalığa, kıtlığa, sıkıntı

ve darlığa delâlet eder.

İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada şiddetli rüzgar estiğini görmek, o mahal

halkına şiddetli korku hasıl olacağına: ağaçları kökünden sökecek derecede şiddetli

rüzgar görmek, yine o mahal halkına veba, kıtlık v.s. gibi bir bela ve musibetin

geleceğine delâlet eder.

Rüyada içinde hasta olan bir eve yıldırım düşğünü görmek, o hastanın vefatına

delâlet eder.

Yine bir kimsenin rüyada bulunduğu şehire yıldırım düşğünü ve oraları yaktığını

görmesi, devlet başkanının o şehire gelmesi sebebiyle çıkacak fitne ve fesada veya

kıtlığa delâlet eder.

* YILDIZ: Bir kimsenin rüyada yıldız görmesi, insanların şereflilerinden biri olarak

tâbir edilir.

Rüyada yıldızları emdiğini görmek, âlimlerin ilimlerinden istifadeye ilim ve hikmet

öğrenmeye ve irfan nuru ile gıdalanmaya delâlet eder.

Rüyada ışık saçan parlak bir yıldız görmek, sevinç, ferah ve sürura işarettir.

Bir kimsenin rüyada evinde kendi yanında birtakım parlak yıldızların toplanmış

olduğunu görmesi, yanında halkın ileri gelen ve şereflilerinin toplanmasına delâlet

eder.

Eğer rüyada görülen yıldızlar parlak değilse, bu kere de, halkın ileri gelenleri ve

şereflileri kendilerine erişen bir musibetten dolayı onun yanında toplanırlar.

Rüyada büyük yıldızların düşğünü görmek, insanların reisinin hoca, üstad ve

mütehassısların kuvvetine delâlet eder.

Rüyada kendisinin büyük ve parlak bir yıldız haline geldiğini görmek, zenginliğe

alâmettir.

Rüyada yıldızlara mâlik olduğunu görmek, insanların ileri gelenlerinin muhabbet ve

sevgisine mâlik olmaya delâlet eder.

Rüyada bir yıldızı alıp elinde tuttuğunu görmek, şerefli ve kadri yüce bir kadına ve

ondan olacak akıllı bir çocuğa delâlet eder.

Rüyada bir yıldızı alıp elinde tuttuğunu görmek, şerefli ve kadri yüce bir kadına ve

ondan olacak akıllı bir çocuğa delâlet eder.

Rüyada zühre yıldızının doğduğunu görmek, izzet ve ikbâle, müşteri yıldızının

doğduğunu görmek, ömrün sonuna kadar safa ve sürür içinde yaşamaya delâlet

eder.

Bir kimsenin rüyada yıldızlardan birisine bindiğini görmesi, devlet, kuvvet, memuriyet,

hayır ve menfaate delâlet eder.

Rüyada büyük ışıklı ve parlak yıldızları görmek, hayır, ihsan, nimet, menfaat ve güzel

bilgiye delâlet eder.

Bir adamın rüyada yıldızların başı ucunda olduğunu görmesi, şerefli bir zata hizmet

etmesine ve bu sayede halk arasında üstün olmasına delâlet eder.

Rüyada yıldızların gökten yere düşmesi ve parça parça olması birçok kavmin helake

uğramasına ve silinip gitmelerine delâlet eder.

Yine rüyada gökte bulunan yıldızların düşğünü görmek, rüya sahibinin yıldız

mesabesinde bulunan saçlarının dökülmesine işarettir.

YILDIZLARI GÜTMEK: Rüyada bu işe ehil bir kimsenin yıldızları güttüğünü görmesi,

halk üzerine vali olmayadelâlet eder.

Rüyada kendi evinde nice nice yıldızların bulunduğunu görmek, yıldız mesabesinde

kıymetli evlatların vücuda geleceğine delâlet eder.

* YIRTICI KUŞLAR: Bir kimsenin rüyada yırtıcı kuşun pençesini görmesi, düşman

üzerine galibiyete delâlet eder ve o kimse zafer bulur. Zira bu kuşun pençesi,

kendisini korumak için bir kalkan vazifesi görür.

Rüyada yırtıcı kuşun hücumuna uğradığını görmek, şiddetli bir düşmana işarettir.

Yine rüyada bu kuş ile boğuştuğunu, kuşun pençesini kopardığını görmek, düşmana

zafer bulmaya delâlet eder.

* YIRTIK: Rüyada elbisesini yırtık halde görmek, iyi değildir. Çünkü insan eski ve

yırtık elbiseyi elden çıkarmak ister. Eski ve yırtık elbiseleri almak fakirliğe, satmak

fakirliğin gitmesine delâlet eder.

* YIRTMAK: Rüyada üzerindeki elbiseyi yırttığını görmek, pişmanlık ve üzüntüye

delâlet eder.

* YİTİK: Rüyada bir yitik bulup almak, hizmetçiye, nefis şeylere, mübarek bir çocuğa

ve meydana çıkacak bir nimete delâlet eder.

* YOĞURT KURUSU: Bir kimsenin rüyada yoğurt kurusu görmesi, beyaz ekmek ve

rızka delâlet eder.

Bazı kere de rüyada yoğurt kurusu görmek, az bir zahmetle elde edilen rızka işarettir.

Yoğurt kurusunun tiridini görmek, eğer onda yağ varsa çok faydalı bayağı bir ticarete

alâmettir.

Rüyada yoğurt yediğini görmek, helal kazanca, yoğurt ekşi ise haram para elde

etmeye işarettir.

Yine rüyada tatlı yoğurt görmek, helal mala, faydalı rızka, ekşi yoğurt, haram mala ve

pişmanlığa delâlet eder.

* YOK OLMAK: Rüyada yok olmak, faydalı şeyleri iptal etmeye, hastalığa,

kıskançlığa, ziraat ve ticaretin verimsiz olmasına alâmettir.

Tasavvuf ehline göre, rüyada yok olmak, varlığa delâlettir.

* YOKSULLUK: Rüyada yoksulluk, dinde salâha ve halinde sebat ve devama delâlet

eder.

Bazı kere de rüyada yoksul olduğunu görmek, zenginliğe delâlet eder. Rüyada bir

yoksula hizmet ve iyilik ettiğini görmek, salih kimselerle arkadaş olmaya, Allah

indinde çok nasibe ve güzel bir sona delâlet eder.

* YOL: Rüyada tek şerit halinde ve dümdüz bir yol görmek, İslama, hidayete, sıdk ve

vefaya; eğri büğrü çeşitlik yollar görmek, dinde olmayan bidatlara delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada yolun dışında yürüdüğünü görmesi, dinde fesada ve bozukluğa

işarettir.

Rüyada yol görmek, beş şekilde tâbir olunur:

a) Kocaya gitmiş kadın,

b) Helal kazanç,

c) Doğruluk ve her nefs için takdir edilen ölüm,

d) Sünnet,

e) İslâm.

Bir kimsenin rüyada devlet reisini sarp bir yolda yürüyor görmesi, o yerde adaletin

icra edileceğine işarettir. Rüyada doğru yol görmek, Allahu Teâlâ’nın kitabına,

Peygamber-i Zîşan’ın sünnetine veya bir şeyhe ya da bir mürşide uymaya delâlet

eder.

Deniz içinde yol görmek, üzüntü, sıkıntı ve darlıktan kurtulmaya delâlet eder.

* YOLCULUK: Rüyada en iyi sefer, Kabe istikametine yapılandır. Bu sebeple Kabe

istikametinde yola çıktığını görmek, Allahu Teâlâ’nın hoşnutluğuna işarettir.

Yolculuk rüyası, salâh erbabı için ganimet, izzet, meşakkat ve sıkıntıdan kurtulmağa

delâlet eder.

Rüyada bulunduğu mekândan daha güzel bir yere gitmek üzere yola çıktığını

görmek, halin güzelliğine ve muradın husulüne delâlet eder.

Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: Rüyada yol görmek, üç vech ile tâbir olunur:

a) Bir mekândan diğer mekâna intikal,

b) Bir halden diğer bir hale dönüş,

c) Sefer.

Ryada bir hastanın uzak bir yola yolculuk ettiğini veya bir evden hiç bilmediği bir eve

taşındığını görmesi, onun ölümüne delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada yolculuktan döndüğünü görmesi, işin bitmesine ve isteğin yerine

gelmesine alâmettir. Rüyada yaya olarak yola çıktığını görmek, rüya sahibinin

üzerinde birikecek borca delâlet eder.

* YOL AZIĞI: Rüyada yol azığı hazırladığını görmek, karada ve denizde yolculuk

etmeye, bir yerden diğer bir yere göçmeye delâlet eder.

* YOLCULUKTAN DÖNMEK: Rüyada yolculuktan döndüğünü görmek, rüya

sahibinin üzerine vacip olan şeyi ödemesine alâmettir.

Bazı kere de yolculuktan döndüğünü görmek, üzüntü ve şiddetten, yaramaz

şeylerden halâs olmağa, nimete ermeye, günahtan tevbeye, iyi ve güzel hale delâlet

eder.

Bilirsiniz ki: Tevbe günahtan dönmektir. Bu sebeple yolculuktan dönmek, günahtan

dönmek gibi tâbir edilmiştir.

Bir kimsenin rüyada bir başkasının yolculuktan döndüğünü görmesi, şiddetten sonra

ferahlığa, hastalıktan afiyete ve insanın önceki haline dönmesine işarettir. Eer o

yolcunun gelişi sevinç ve sürür veriyorsa, hayır ve menfaat kat kat artar. Şayet

üzüntü ve keder hâsıl oluyorsa, bu durumda korktuğu bir şeye düşmeye delâlet eder.

* YOLDAN SAPMAK: Bir kimsenin rüyada düz ve doğru bir yoldan saptığını görmesi,

Hak ve hidayetten uzaklaşmaya ve şerli adamların izini takip etmeye delâlet eder.

Rüyada eğri büğrü bir yoldan çıkıp, düz ve doğru bir yola girdiğini görmek, sapıklığı

terk ederek hidayete ermeye, kitap ve sünnete uymaya ve dinde salâha delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada yolunu kaybettiğini görmesi, batıl şeylere dalmaya işarettir. Eğer

doğru yolu bulursa selâmete ve feraha erişir.

* YOLLUK: Bir insanın rüyada yolculuk için yolluk tedarik etmesi, takvaya, bazı

kere de fakir için zenginliğe, borcu olan içinde borcunu ödemeye işarettir.

Rüyada yolluk yüklenmek, ahiret azığı olarak da tâbir edilir. Çünkü ahirete de azıksız

gidilmez.

* YOL ÜZERİ: Rüyada yol üzerinde insanlara eza ve cefa veren bir şeyi kaldırdığını

görmek, imana, sadaka vermeye, günahlardan temizlenmeye, güzel ve yumuşak

huylu olmaya delâlet eder.

Yine rüyada yol üzerinden eza veren şeyleri kaldırdığını görmek, mertebenin

yüksekliğine, emir ve nehye, iyilik ve hayra delâlet eder. Bunun zıddına insanların

geçeceği yola, diken, taş veya insanları rahatsız edecek bir şey koyduğunu görmek,

kötü söz söylemeye, insanları eli ve dili ile rahatsız etmeye, şer ve fena işlere delâlet

eder.

* YONTULMUŞ TAŞ: Bir kimsenin rüyada kiremit ve tuğla yerine yontulmuş taş ile

bina yaptığını görmesi, izzet, şeref, talih ve uzun arzuya ve korkudan emin olmaya

delâlete der.

Rüyada kerpiç yerine kiremit ve tuğla ile bina yaptığını görmek, yücelik ve rızka ve

menfaate delâlet eder.

Rüyada âdi ve bayağı taşlarla bina inşa ettiğini görmek, fakirlik ve zillete işarettir.

* YORGAN: Bir adamın rüyada geceleyin bir yorgan alıp onun içinde uyuduğunu

görmesi, hayırlı bir zevceye ve feraha delâlet eder.

Bazı kere de rüyada yorgan görmek, rahatlık, kuvvet, emniyet, faydalı kadın ve

dinlenmek ile tâbir edilir.

Rüyada yorgan ve çarşaf görmek, kuvvet ve itimad sahibi güzel bir kadına delâlet

eder.

Bir kimsenin rüyada inciden yapılmış bir yorgan görmesi, zevcesinin dinde salahına

ve Kur’ân-ı Kerim’i ezberlemesine alâmettir.

Yine yorgan görmek, erkeğin kendisiyle yatacağı kadına delâlet eder.

* YUFKA: Rüyada yufka ekmek görmek, geniş ve bol rızka ve helal kazanca delâlet

eder. Yufka ekmeği yediğini görmek de aynen böyle tâbir edilir.

Rüyada elinde bulunan yufka ekmekleri yediğini görmek, geçimin orta halli olmasına

delâlet eder.

Rüyada elinde iki yufka ekmek olduğunu ve birbirinden bir diğerinden yediğini

görmek, bir nikahla iki kız kardeşi bir arada tutmaya delâlet eder.

* YULAF: Rüyada yulaf görmek, hayır ve menfaate delâlet eder.

* YULAR: Bir kimsenin rüyada elinde bir yular olduğunu görmesi, mal, menfaat, taat

ve tevazuya delâlet eder.

Rüyada bir kimsenin boynuna ip takıp onu istediği cihete çektiğini görmek, o kimse

üzerine âmir olmaya ve onu dilediği gibi gütmeye delâlet eder.

* YULAR SAPI: Rüyada bir kimsenin elinde yular sapı olduğunu görmesi, güç işleri

kolaylaştırmaya işarettir. Yular sapı görmek, hayır veya şerre inkiyad etmeye de

alâmettir.

* YUMAK: Rüyada iplik yumağı görmek, geçim sahipleri için faydaya ve hayırlı rızka

delâlet eder. Bazı kere de rüyada iplik yumağı görmek, basiretli hareket eden ve

akıllıca davranan hizmetçiye veya uzun ömre delâlet eder. Çünkü iplik yumağı çözüldüğü

zaman uzayıp gider.

* YUMRUK: Rüyada yumrukla vurduğunu görmek, diliyle cömertlik gösterip eliyle bir

şey vermemeye delâlet eder. Yumrukla vurmak, Müslümanlar arasında hatalı söz

söylemeye de işarettir.

Rüyada yumrukla bir yılanın başını ezdiğini görmek, düşman üzerine galip gelmeye,

kuvvet ve kudrete delâlet eder.

Bazı kere de yumrukla vurmak, intikam almaya veya bir yerden borç para istemeye

işarettir.

* YUMUŞAK HUY: Rüyada yumuşak huylu, tatlı sözlü, güler yüzlü olduğunu görmek,

Sünnet-i Seniyye’ye ittibaya, din büyüklerinin yolunda gitmeye, hayır ve ülfete delâlet

eder.

Nablusî demiştir ki: Kadri ve şanı yüce kimselerin rüyada insanların rezillerine karşı

yumuşak davranmaları, kadir ve şanlarının noksanlığına ve makamlarının elden

gitmesine delâlet eder.

* YUMURTA: Bir kimsenin rüyada taze pişmiş yumurta görmesi, kolaylıkla elde

edilen rızka işarettir. Rüyada tavuğun yumurtladığını görmek, çocuk ile tâbir olunur.

Rüyada çiğ yumurta yemek, haram mala delâlet eder. Çiğ yumurta yediğini görmek,

hüzün ve kedere işarettir.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada yumurta görmek, dokuz şekilde tâbir olunur:

a) Evlat,

b) Ehl-i Beyt,

c) Mal,

d) İzzet,

e) Rütbe,

f) Hacet talip etmek,

g) Murada ermek,

h) Hizmetçi,

ı) Zevce.

Rüyada elinde taze pişmiş yumurta olduğunu görmek, zor ve çetin işlerin

halledilmesine ve mala delâlet eder.

Bazı kere de rüyada yumurta görmek, güzel kadınlara, hısım, akraba ve dostların bir

araya toplanmalarına ve para biriktirmeye delâlet eder.

Rüyada taze bir yumurtayı kırıp yağda pişirdiğini ve yediğini görmek, izzet, ferahlık,

sevinç, rızık, menfaat ve mala alâmettir.

Bir kimsenin rüyada papağan kuşunun yumurtasını görmesi, takva sahibi ve iffetli bir

hizmetçiye delâlet eder. Turna kuşunun yumurtasını görmek, fakir ve miskin evlada

işarettir. Rüyada kendisine bir yumurta verildiğini görmek, şerefli ve aziz bir çocuğun

olmasına işarettir.

Bazı kere de yumurta, evlat, zevce, hizmetçi ve mala delâlet eder.

Rüyada pişmiş yumurtayı soyduğunu görmek, hizmetçilerinin malına nailiyete

işarettir. Bundan dolayı yumurtanın beyazı gümüş, sarısı altın ile tâbir olunur.

Rüyada kucağına beyaz bir tavuğu aldığını ve tavuğun piliçler çıkardığını görmek, zor

ve imkansız bir işin meydana çıkmasına ve rüya sahibinin imanlı bir evladı olacağına

işarettir.

* YUNUS (A.S.): Rüyada Yunus (a.s.)’ı görmek, işte acele etmeye, iyi ve güzel bir

hayat sürmeye, Hak rızası için nefsini azarlamaya ve çok çok Rabbini zikretmeye

delâlet eder.

* YUNUS BALIĞI: Rüyada Yunus balığı görmek, ülfete, hayırlı rızka, ve insanlarla

hoş geçinmeye delâlet eder. Çünkü Yunus balığı insanlara karşı sevgilerle doludur.

* YUSUF (A.S.): Rüyada Allah’ın aziz peygamberi ve cihanın güzeli Yusuf (a.s.)’ı

görmek, cemale, mülk ve hidayete, rüya tâbirinde isabete, irfan ve marifet nuruna

ermeye, düşman üzerine zafer bulmaya, fakirlikten zenginliğe, şan ve şöhrete, kadri

yüce bir şahsa meftun olmaya delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada Yusuf (a.s.)’ın kendisine bir şey verdiğini veya kendisiyle

konuştuğunu görmesi, rüya tâbirinde eşsiz olmaya, tarih ilmini bilmeye ve yabancı bir

yerde hayra ermeye, devlete nailiyete delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada Yusuf (a.s.)’ın gömleğini görmesi, üzüntü ve kederden halâs

olmaya ve hastalıktan şifa bulmaya delalet eder. Çünkü Yakub (a.s.) Yusuf un

gömleğini gözlerine sürdüğünde gözleri şifa bulmuştu.

Eğer rüyada görülen gömlekte kan varsa, bu rüya, ayrılığa, hapse girmeğe; gömlekte

yırtık varsa, itham edilmeye delâlet eder. Çünkü bütün bunlar Hazret-i Yusuf un

başına gelmiştir.

Rüyada Yusuf (a.s)’ı gören kadının nimeti elinden gider. Tıpkı Züleyha gibi. Fakat

Züleyha gibi kadri ve şanı yüce ise, tevbe ve istiğfar eder ve o kadının tevbesi yüce

Rabbi tarafından kabul edilir. Sonra murad ve maksadına kavuşur. Fakir ise zengin

olur, dünya ve ahiret saadetine erişir.

Rüyada Hazret-i Yusuf u görmek, yabancı bir yerde hayra ve nimete erişmeye

işarettir. Eğer hapis ise, kurtulur ve düşmanlarına karşı zafer bulur. Eğer kayıpsa,

vatanına selâmetle döner. Dünyada bir muradı varsa muradına nail olur.

* YUVA: Rüyada ağaç üzerinde kuş yuvası görmek, zevceye ve şahid olan birinin

şahitlik yaparken durduğu noktaya delâlet eder. Yine ağaç üzerinde kuş yuvası

görmek, kuşun delâlet ettiği kimseye işarettir.

Hamile kadının ağaç üzerinde kuş yuvası görmesi, çocuğunun salimen doğmasına

delâlet eder.

Yine kuş yuvası görmek, hayırlı bir zevceye, kazançlı bir işe, menfaat ve hayıra

delâlet eder.

* YUSUFÇUK KUŞU: Rüyada Yusufçuk kuşu görmek, hayır ve müjdeye delâlet eder.

Yusufçuk kuşunun gelip başına konduğunu görmek, devlet ve nimete ermeye

işarettir.

* YUVARLANMAK: Bir kimsenin rüyada bir dağdan veya bir tepeden aşağıya doğru

yuvarlandığını görmesi, zühd, takva ve veraya delâlet eder. Yuvarlanmak, dünyadan

el çekip tamamiyle kendisini Cenâb-ı Hakka ibadete vermeye de alâmettir.

* YÜK: Kişinin rüyada sırtında yük görmesi ve o yükünde ağır olması, kötü ve şerli

komşuya delâlet eder.

Rüyada ağır yük görmek, günah ve şer ile de tabir olunur. Yine rüyada boyun ve

omuz üzerine görülen yük, günaha işarettir.

Rüyada yeni doğmuş bir çocuğu yüklendiğini görmek, o çocuk için rahat ve emniyete,

rüya sahibi için de çetinlik ve meşakkate delâlet eder. Çünkü o çocuğu taşımak, onu

meydana getirmek demektir ki, bir çocuğun büyüyüp kemale ermesi kolay değildir.

Rüyada odun yüklendiğini görmek, gıybet ve koğuculuk ile tâbir olunur.

* YÜKSÜK: İnsanın rüyada yüksük görmesi, rızka, evlada, zevceye, binek hayvanına

veya yolculuğa delâlet eder.

Bazı kere de yüksük görmek, darlık ve sıkıntıya, bazan da yarış yapan çocuklar için

birincilik almaya delâlet eder.

Rüyada bir ölünün parmağında yüzük görülmesi; “Onlar için demirden kamçılar da

var” (Hac, 21) mealindeki âyet gereğince o ölünün azaba uğradığına delâlet eder.

* YÜK İNDİRMEK: Rüyada insan veya hayvan sırtından yük indirdiğini görmek,

bildiği veya bilmediği kimselere sadaka vermeye ve ihsanda bulunmaya işarettir.

Yine rüyada herhangi bir adamın sırtındaki yükü indirmek, onu refaha erdirmeye ve

ona ikram etmeye alâmettir.

* YÜN: Rüyada yün görmek, helal mala delâlet eder. Kendi vücudunda yün bittiğini

görmek, malın artmasına, rızka ve menfaate delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada yün üzerinde uyuduğunu görmek, zevcesi tarafından gelecek

çok mala alâmettir.

Rüyada yün taktığını görmek, malını kötü işlerde sarf etmeye işarettir.

Rüyada yünden mamul eşya görmek, saliha zevceye, iplik haline gelmiş yün, hayırlı

mal ve servete, bir yastık veya yatağına yün doldurmak, evlenmeye delâlet eder.

Alim bir kimsenin rüyada üzerinde hiçbir elbise olmadan koyun derisini giydiğini

görmesi, temiz bir adamdan gelecek mala ve menfaate işarettir.

Rüyada yün görmek, keder, şiddet, sıkıntı ve meşakkatten kurtulmağa delâlet eder.

Rüyada bir arslanm yün giydiğini görmek, halkın mallarını zorla ellerinden alan zalim

bir amire delâlet eder.

Rüyada köpeğin yünlü bir şey giydiğini görmek, adi bir kimse-nin,muhterem bir zatın

malı ile zengin olmasına işarettir.

Bazı kere de yün görmek, gümüşe delâlet eder.

* YÜNCÜ: Rüyada kış mevsiminde yüncüyü görmek, kazanç ve ticarete delâlet eder.

Yüncüden beyaz yün aldığını görmek, neşe ve sevince alâmettir. Siyah yün almak,

keder ve üzüntüdür.

* YÜREK ÇARPMASI: Rüyada yürek çarpma halini görmek, bir şeyi terk etmeye

işarettir.

Rüyada yürek damarı görmek, rüya sahibinin can, ruh ve kalb kanı ile tâbir olunur.

Yürek damarı, ferah, sevinç ve üzüntülerin de menşeidir.

* YÜRÜMEK: Bir kimsenin rüyada yalın ayak yürüdüğünü görmek, üzüntü ve kederin

gitmesine, dinin güzelliğine, Allah için mütevazi olmaya, İslama ve hayırla

rızıklanmaya delâlet eder.

Rüyada koşarak yürüdüğünü görmek, düşman üzerine galip gelmeye işarettir.

Bazı kere de rüyada yürümek, salih ve güzel amele delâlet eder. Rüyada

gökyüzünde yürüdüğünü görmek, yağmur suyu üzerinde yürümeye alâmettir.

Rüyada dağ ve demir gibi cansız varlıkların yürüdüğünü görmek, şiddete, din ve

dünya işlerinde ihtiyatlı hareket etmeye ve halk tarafından yapılacak yardıma delâlet

eder.

Yine rüyada yürümek: “O halde onun omuzlarında yürüyün (Allah’ın) rızkından

yiyin.” (Mülk, 15) mealindeki âyetin işaretince rızık talep etmeye delâlet eder.

Rüyada başını önüne eğerek yürüdüğünü görmek, uzun ömre delâlet eder. Bir

kimsenin rüyada tek ayağı üzerinde yürüdüğünü görmek, mal veya ömrünün yarısının

gittiğine işarettir

Bir kimsenin rüyada hayvan gibi yürüdüğünü görmesi, cahil kişilerin ahlakıyla

ahlâklanmaya delâlet eder.

Gözleri zayıf gören bir adamın rüyada birçok ayakları bulunduğunu ve o ayaklarla

yürüdüğünü görmesi, kör olarak, yürümek için başkalarına muhtaç olmasına delâlet

eder. Çünkü köre herkes yol gösterir ve adeta onun ayağı olur.

Rüyada taş üzerinde yürüdüğünü görmek, keder, üzüntü ve sıkıntıya sebretmeye

işarettir.

* YÜZ (ÇEHRE): Kişinin rüyada yüzünü güzel görmesi, dünyada iyi halli oluşuna,

hayır üzerinde bulunduğuna, müjde ve sevince delâlet eder.

Yine bir kimsenin rüyada yüzünü parlak ve neşeli görmesi, güzel hale, dinde salaha,

iyi ahlaka ve sevince delâlet eder.

Kirmanî demiştir ki: Rüyada yüz görmek, ziynete ve maişete delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada yüzünü siyah , vücudunun beyaz olduğunu görmesi, içinin

şından daha hayırlı olduğuna delâlet eder. Yani onun kalbi saf ve berraktır.

Yine rüyada yüzünün beyaz ve vücudunun siyah olduğunu görmesi, dışının içinden

daha hayırlı olduğuna işarettir.

Cephe olduğu halde rüyada yüz görmek, üç şekilde tâbir olunur:

a) Mal,

b) Yüksek makam,

c) Güzel zevce.

Rüyada yüzünü kırmızıya meyyal beyaz görmek, sıhhat ve afiyete, buğday rengi ve

esmer görmek, refah ve maişete, zümrüt gibi yeşil görmek, ruhunun iman ve İslâm ile

süslendiğine delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada yüzünün büyük olduğunu görmesi, yüksek rütbeye ve makama

erişmeye delâlet eder. Rüyada yüzünü ve yüzündeki sakalını görmek, kalb

temizliğine ve dinde salaha işarettir.

Rüyada kişinin yüzünü buruşturduğunu, çirkinleştirdiğini görmesi, makamının elden

gitmesine ve yalan söylemeye delâlet eder.

Yine rüyada yüzünün çatlayıp yarıldığmı görmek, rüya sahibinin hayasızlığına delâlet

eder.

Rüyada iki yüzü olduğunu görmek: “Allah Teâlâ iki yüzlülere bakmaz.” Hadis-i

şerifince, rüya sahibinin sonunun fena olacağına delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada yüzünün terlediğini görmesi, haya ve iman sahibi olduğuna

delâlet eder. Bazı kere de yüz sarılığı, aşk ve muhabbete işarettir.

Denilmiştir ki: Rüyada yüz sarılığı, zillet ve kıskançlığa delâlet eder. Bazan da yüz

sarılığı nifak alâmetidir. Çünkü sarılık hastalıkla, hastalık da nifakla tâbir olunur.

Kişisinin rüyada yüzünün sarardığını görmesi: “Secde izinden (meydana gelen)

nişanları yüzlerindedir.” (Feth: 29) mealindeki mübarek âyet gereğince çok ibadet

yapmaya, çok zikre ve çok secdeye delâlet eder. Çünkü bu mübarek âyet secde ve

ibadet edenlerin yüzlerindeki sarılıkla tafsil edilmiştir.

Bir kadının rüyada yüzünün isle siyahlandığını görmesi, kocasının ölümüne işarettir.

Yine bir kadın rüyada yüzüne potra sürüp, sürme çektiğini görse, bu rüya, kendisi ve

kocası hakkında iyiliğe ve yüz güzelliğine düşkün olmaya alâmettir.

Yüzünün tüy bitmeyen yerine rüyada tüy bittiğini görmek, borçlanmaya, şöhret ve

makamın elden gitmesine delâlet eder.

Rüyada yüzünü ekşitmiş bir halde görmek, rüya sahibinin bir kız çocuğu olacağına

işarettir. Çünkü insanlar ekseriya çocuklarının erkek olmasını arzu ederler.

* YÜZE VURMAK: Bir kimsenin rüyada kendi yüzüne vurduğunu görmesi, Yüce

Allah’ın: “Bunun üzerine (İbrahimin) zevcesi (Sâre) bir feryad içinde yönelib (elini)

yüzüne vurdu. (Ben) doğurmaz bir koca karı (yım)dedi. (Zâriyât, 29) mealindeki

âyet işaretince çocuktan kesildikten sonra erkek bir çocuğa nail olmaya delâlet eder.

Bu rüya kadın ve erkek için aynı manaya gelir. Vaktiyle Zekeriyya (a.s)’da çocuktan

kesildikten sonra Hazret-i Yahya ona lütfedilmişti.

* YÜZMEK: Bir kimsenin rüyada denizde yüzdüğünü görmesi, arzu ve emeline

kavuşmaya delâlet eder. İlim talep eden birinin rüyada denizde yüzdüğünü görmesi,

o ilmi elde etmeye alâmettir.

Rüyada denizin tâ derinliklerine girdiğini ve orada güzel ve hoş bir şekilde yüzdüğünü

görmek, büyük ve çetin bir işi başarmaya ve büyük memuriyete delâlet eder.

Rüyada deniz veya ırmakta yüzdüğünü görmek, dinde salaha ve güzelliğe, sağlam

itikada ve imanda kuvvete delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada kendisini suyun örttüğünü ve orada öldüğünü görmesi, son

nefeste şehid olarak can vermeye delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada denizde kafası üzerine yüzdüğünü görmesi, tevbe etmeye ve

işlediği günahlardan pişman olmaya işarettir.

Rüyada suda yüzdüğü halde korktuğunu görmek, korku, şiddet, hapislik veya bir

hastalığa delâlet eder. Sahilden uzaklaşğı nisbette hastalığı ve hapisliği de uzar.

Rüyada yüzmek için denize girdiğini hatta denizin içinde görünmediğini görmek, rüya

sahibinin helakine delâlet eder.

Bir kimsenin bir vadide düz olarak yüzdüğünü ve arzu ettiği yere vardığını görmesi,

Sultanın hizmetine girmeye ve ondan menfaat elde etmeye delâlet eder.

* YÜZMEK: Rüyada bir adamın derisini yüzdüğünü görmek, onun gıybetini etmeye

ve fena işlere delâlet eder. Yine rüyada kendi derisinin yüzüldüğünü görmek, isabet

edecek bir musibete işarettir. Bazı kere de bu rüya hayra ve evlenmeye delâlet

eder.

* YÜZÜSTÜ DÖNMEK: Kişinin rüyada yüzüstü döndüğünü görmesi, zarar ve

hüsrana uğramaya ve Şirk koşmaya delâlet eder.

Rüyada yüzünden kafası ve arkası üzerine döndüğünü görmesi, rüya sahibinin tevbe

edip pişman olmasına ve Rabbine iltica etmesine işarettir.

* YÜZÜSTÜ DÜŞMEK: Kişinin rüyada yüzüstü düşğünü görmesi, bir ayetin

işaretince doğru yolu terkederek sapıklığa dönmesine delâlet eder.

* YÜZÜK KAŞI: Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada yüzük kaşı görmek, sekiz

şekilde tâbir olunur:

a) Evlad,

b) Mal,

c) Velayet,

d) İş ve maişet,

e) Hizmetçi,

f) Şeref,

g) Ziynet,

h) Sır ve hikmet.

Yine rüyada yüzük kaşı görmek, şeref, mal ve nimete delâlet eder. Devlet reisi için

rüyada yüzük kaşı görmek, velayettir, bir kadının rüyada yüzük kaşı görmesi, onun

için ziynet ve pahadır.

* YÜZÜNÜ GİZLEMEK: Bir kimsenin rüyada yüzünü gizlediğini görmesi, eğer hanımı

hamile ise doğacak çocuğun kız olacağına işarettir.

Rüyada bir yerde gizlenerek herkesten yüzünü sakladığını görmek, felakete

şmekten korkmaya ve firara delâlet eder.

* YÜZ YASTIĞI: Rüyada yüz yastığı görmek, iffetli ve güzel zevceye delâlet eder.

****