RÜYA TABİRLERİ – S HARFİ

S

* SAAT: Rüyada bir saatin tık tık vurduğunu görmek, zamanın akışına işarettir. Saat

görmek, bahtın ve talihin güzelliğine de delâlet eder.

* SABAH: Rüyada sabahın erken vaktini görmek, zikir ve Kur’ân-ı Kerim okumaya

delâlet eder. Çünkü müminlerin ekserisi sabahın erken vaktinde Rablerini zikreder.

“Sabah akşam Rabbi-nizi çok çok zikredin” âyeti gereğince, bu vakit zikir anıdır.

Ibn-i Kesir demiştir ki:

– Rüyada sabah olduğunu görmek, hasta için şifaya, mahkum için hürriyete, yolcu için

selâmete, günahkar için tevbeye, tüccar için çok kazanca, fakir için rızka, mal ve

nimete delâlet eder.

Rüyada cemaatle sabah namızmı kıldığını görmek, hacca veya yolculuğa delâlet

eder ve o kişi herhalde selâmet bulur. Son nefeste îman ile göçüp cennet-i âlâya

girer.

Bir kimsenin rüyada sabah olduğunu görmesi, vaadini yerine getirmeye delâlet eder.

Rüyada sabah olduğunu ve fakat kendisinin çirkin ve kötü bir durumda bulunduğunu

görmek, bidat ve günaha delâlet eder.

Ziraat işleriyle uğraşanların rüyada sabah olduğunu görmeleri, borç ve sıkıntıya

delâlet eder.

Şiddetli ve güçlü düşmanı olan bir kimsenin rüyada sabah olduğunu görmesi,

şmanı üzerine galip gelmeye delâlet eder.

* SABAH KAHVALTISI: Kişinin rüyada kuşluk yemeği yediğini görmesi: “Kuşluk

yemeğimizi getir. Bu yolculuğumuzdan, andolsun, yorgun düştük.” (Kehf: 62)

mealindeki âyetin işaretince, yorgunluğa delâlet eder. Zira Hazret-i Musa ve yol arkadaşı

uzun ve meşakkatli bir yolculuk sonunda Hızır (a.s)’a vasıl olmuşlardı.

* SABİ: Bir kimsenin rüyada sabi çocuk görmesi, müjdeye, sürür ve sevince, arzu ve

emeline erşimeye işarettir.

Rüyada genç ve güzel bir kız görmek, onunla konuşup gülüşme dünya saadetine, bol

rızka, mal ve servete delâlet eder.

Yine rüyada güzel ve sevimli küçük bir çocuğu ve onun gülüşünü görmek, hayır,

ikbâl, servet, rızık ve müjdeye delâlet eder.

* SABUN: Bir kimsenin rüyada sabun görmesi, ele geçecek mala işarettir. Rüyada

sabunla bir şey yıkadığını, kirden, pastan temizlediğini görmek, hastalıktan şifaya,

günahtan tevbeye, üzüntü ve kederden kurtuluşa ve borçtan halas olmağa delâlet

eder.

Rüyada sabundan bir parça görmek, rüya sahibinin emire veya hakime arzedeceği

bir vakaya delâlet eder.

Sabun, kiri, pisliği giderdiğinden, rüyada sabun görmek, kederlerin ve üzüntülerin

gitmesine alâmettir.

* SAÇ AĞARMASI: Genç bir kimsenin rüyada saçının ağır-dığını görmesi, vakar ve

temkine ve uzun ömre delâlet eder. Rüyada görülen aklık, sakal ve başın tamamında

olursa, bu rüya, fakirliğe işarettir.

Rüyada saçının bir kısmının ağardığını görmek, vakar ve temkinin çok iyi olduğuna,

başı ağaranın zevcesi hamile ise, bir erkek çocuğunun olacağına alâmettir.

Rüyada sakalındaki beyaz tüyleri yolduğunu veya kestiğini görmek, ihtiyarlara

hürmete delâlet eder.

Evli kadının rüyada başının ağardığını görmesi, kocasının günahkâr ve fasık

olduğuna delâlet eder.

Denilmiştir ki: Rüyada baş ağarması, koybolmuş bir kişinin veya misafirin gelmesine

işarettir.

Rüyada vücudundaki kılların ağardığını görmek, zengin için malının gideceğine, fakir

için de, ödenmesi güç olan borca delâlet eder.

Saçı sakalı ak bir kişinin, rüyada saçının daha fazla ağarmış olduğunu, fakat bunların

içinde siyah tüylerin de bulunduğunu görmesi, olgunluğa ve kemâle delâlet eder.

Sakalında beyazlık bulunmayan bir kimsenin rüyada sakalında üçe kadar beyaz tüy

belirdiğini görmesi, erkek bir çocuk ile tabir olunur ve o zatın erkek bir çocuğa

dünyaya gelir.

Rüyada hasta bir adamın başının ağardığını görmesi, ölüm ve kefene delâlet eder.

Rüyada askerin yekûnunun başının ağardığını görmek, zaaf ve firara delâlet eder ve

asker düşman karşısında tutunamaz.

* SAÇ: Rüyada saç görmek, mala ve uzun ömre delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada saçının düz ve kıvırcık olduğunu görmesi, şeref ve bahtiyarlığa

işarettir.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada başını saçını tıraş ettiğini görmek, dört vech

ile tâbir olunur:

a) Hac,

b) Sefer,.

c) İzzet ve makam,

d) Mertebe

Rüyada kulakta kıl görmek, ilme veya işitilecek bir söze delâlet eder.

Rüyada gür halde saç görmek, mala ve uzun ömre işarettir. Bundan dolayı rüyada

saçlarının uzadığını gören kişinin, ömrü uzun olur.

Rüyada başındaki gür bir saçı başka bir saçla ördüğünü görmek, zengin için malın

artmasına ve ödünç aldığı malla ticarette bulunmasına delâlet eder. Bu rüya, fakir

hakkında borca işarettir.

Bir kadının rüyada saçının uzun olduğunu ve bundan da çok memnun kaldığını

görmesi, kendisi hakkında güzel ve makbuldür. Çünkü saç kadının zinetidir.

Rüyada saç ördüğünü görmek, işleri pürüzsüz yapmaya delâlet eder. Kadınların

rüyada saçlarını örmesi hayra, saç örmeyi kendisine âdet edinen bir erkeğin rüyada

saçını örmesi, mal biriktirme ve onu muhafaza etmeye işarettir.

Rüyada hac zamanı saçını kestiğini ve kısalttığını görmek, hayır ve emniyete delâlet

eder.

Kederli ve üzüntülü kimsenin rüyada saçını gür görmesi, keder ve üzüntüsünün

artacağına delâlet eder. Sevinçliler için de gür saç sevinçlerinin artmasına delâlet

eder.

Rüyada başının ön tarafındaki saçlarını dağınık ve perişan görmek, zillet ve

perişanlığa delâlet eder.

Rüyada koltuk altının kılının uzun olduğunu görmek, rüya sahibinin istek ve arzusuna

kavuşmasına ve dinin sağlam olmasına delâlet eder.

Rüyada avuç içi ve ayak altı gibi uygun olmayan yerde saç bittiğini görmek, rüya

sahibinin rahatının bozlumasma veya Allah’ın rızası bulunmayan bir işe teşebbüsüne

delâlet eder.

Rüyada bazı kere saçın güzelliği salih amellere, bazı kere de, uzunluğu ve örülü

olması vezinli kafiyeli şiir söylemeye delâlet eder.

Rüyada görülen kaş, kiprik, kol, göğüs ve baldır kılı, erkekler için zinet, kuvvet ve

daimi bir mala delâlet eder.

Bir insanın rüyada saçının hayvan saçı gibi olduğunu görmesi, zahmet ve meşakkat

çekmeye işarettir.

Rüyada evli bir erkeğin vücudunda saç bittiğini görmesi, onun zevcesinin hamile

olduğuna delalet eder.

Kadının rüyada saçının kömür gibi siyah olduğunu görmesi, kocasının malıyla zengin

olmasına işarettir.

Rüyada kendi saçını kestiğini görmek, rütbe ve makamdan düşmeye alâmettir.

* SAÇ DÖKÜLMESİ: Bir kimsenin rüyada saçlarının döküldüğünü görmesi, servetinin

elinden gitmesine ve halkın gözünden düşmesine delâlet eder. Rüyada kel bir kadın

görmek, fitneye işarettir.

Rüyada saç kıran illetine mübtelâ olmak, rütbenin gitmesine delâlet eder.

* SAÇMAK: Bir kimsenin rüyada cevher ve yakutları saçıp dağıttığını görmesi, eğer

onları yerden alan olmamışsa, ilim, ticaret ve kazancın durgunluğuna delâlet eder.

Eğer layık kimseler onları yerden kaldırırsa, bu rüya, her şeyi yerine koymaya, işi güzel

ve sırası ile yapmaya ve halkın ondan istifade etmesine işarettir.

* SAÇ ÖRMEK: Adet ve itiyadı olmadığı halde rüyada saç ördüğünü görmek, kadın

ve erkek için işlerinin durgunluğuna, fazla borçlanmaya ve bazan da işinde aciz

olmasına alamettir.

* SAÇ TARAYICI: Rüyada saç tarayan bir kimseyi görmek, insanların üzüntü ve

kederlerini gideren şahsa delâlet eder. Rüyada kadınların saçlarını tarayan ve gelinin

yüzünü bezeten kadını görmek, iffetli ve örtülü bir kadına delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada kadınların saçlarını tarayan kişiye yaklaşğını görmesi, halkın

nezdinde kadr ve hürmetinin artmasına delâlet eder.

Rüyada gelinleri süsleyen bir kadının bekâr bir adamın yanına girmesi, o adam için

evlenmeye delâlet eder.

Yine rüyada saç tarayan kadını görmek, malı ve serveti çok bir kadına işarettir. Bazı

kere de saç tarayan kadın itriyatçıya, hamama ve tarağa delâlet eder.

Saç tarayan kadın, anne ile de tâbir olunur. Çünkü anne çocuklarının saçını tarar.

* SAÇAK: Rüyada evin saçağını görmek, himaye ve korunmaya, saçak örtmek, rütbe

ve kazanca delâlet eder. Rüyada saçağın yıkıldığını görmek, rütbenin gitmesine

delâlet eder.

* SADAKA: Rüyada hasta bir adamın sadaka verdiğini görmesi, hastalıktan

kurtulmaya, alimin sadaka vermesi, ilminin ziyadeleşmesine, melik veya bakanın

sadaka vermesi, şan ve şöhretin artmasına delâlet eder.

Rüyada tüccar kimsenin sadaka verdiğini görmesi, kar ve kazancının artmasına ve

halkın ondan faydalanmasına delâlet eder.

Cabir’ül Mağribi demiştir ki: Rüyada sadaka veren hasta ise afiyet bulur, hüzün ve

gamda ise kurtulur, zindanda ise hapisten kurtulur. Müfsid ve fasık ise, Allah Teâlâ

onu tevbeye nail eder.

Ibn-i Kesir (rh.a) demiştir ki: Rüyada sadaka vermek, hased edeni patlatır, düşmanı

çatlatır. Çünkü sadaka ile şeytan kahre-dildiği gibi sadaka vermek rüyası da hayır ve

berekete ve malın ziyadeliğine delâlet eder.

Sadaka ver ki, ömrün artsın denilmiştir.

Bazı kere de rüyada sadaka vermek, teşbih ve tehlile, kabirleri ziyarete ve iyi amele

delâlet eder.

* SADEF: Rüyada inciler içinde sadef görmek, izzet ve şerefe, rütbe ve makama

delâlet eder. Tüccar için sadef görmek, kar ve kazancın ziyadesiyle artacağına

işarettir.

* SADRAZAM: Rüyada bir Osmanlı Sadrazamı görmek, kudret ve kuvvete, izzet ve

ikbale ve mevkinin yüksekliğine delâlet eder.

* SAFA İLE MERVE: (Kabe’de hacıların say ettiği mahal): Rüyada Safa ile Merve

arasında say ettiğini görmek, selamet ve saadete, hastalıktan şifaya ve bol rızka

delâlet eder.

Bazı kere de bu rüya, sözde doğru, işde adaletli olup hal ve hareketlerde sünnet-i

Seniyyeye uygun davranmaya delâlet eder.

Rüyada Safa ile Merve arasında hızlı hızlı yürüdüğünü görmek, bir başkası ile arada

bulunan düşmanlığın iyiye dönmesine ve işin tatlıya bağlanmasına delâlet eder.

* SAFLAR: Rüyada saflar halinde insanlar görmek, cemaatle namaz kılmaya

işarettir. Yine saflar görmek, düşmanla karşılaşmak ve kendilerine lazım gelen hakları

yerine getirmek için birtakım kimselerin ittifak etmelerine alâmettir.

* SAFRAN ÇİÇEĞİ: Rüyada safran çiçeği topladığını görmek, hayır ve menfaata ve

helâl rızka delâlet eder. Safran çiçeği sarı olursa hastalık ile tâbir edilir. Kırmızı ise

iyiye alâmettir.

* SAFRAN OTU: Rüyada safran otu görmek, hayır ve menfaate, güzel övgüye ve

zikr-i cemile delâlet eder. Rüyada kendine birinin bir miktar safran verdiğini veya satın

aldığını görmek, zengin bir kadın ile evlenmeye delâlet eder.

Rüyada yüklerde ve kutular içinde safran görmek, nimetin artmasına, çok hayra ve

rızka delâlet eder.

* SAĞIRLIK: Nablusî (r.a) demiştir ki:

– Rüyada görülen sağırlık, Yüce Allah’ın kafirler hakkında ferman buyurduğu: (Onlar)

sağır, dilsiz ve körlerdir.” mealindeki âyetine göre dince noksanlığa delâlet eder.

Rüyada kulağın duymaması, Hak’tan yüz çevirmeye, bidat ehlinin ardınca gitmeye ve

korkuya delâlet eder.

* SAĞMAK: Bir kimsenin rüyada koyun, keçi, inek ve manda gibi sütü ve eti helâl

hayvanları sağğını görmesi, helâl rızka, menfaat ve nimete delâlet eder.

*SAHABE-İ KİRAM: Rüyada Resûl-i Ekrem efendimizin güzide sahabilerinden birini

görmek, din ve iman kuvvetine, düşmana karşı zafer ve galibiyete, izzet, şeref ve

yüce mertebelere delâlet eder.

* SAHİFE: Rüyada Kur’ân-ı Kerim’den veya dini bir kitaptan sahifeler görmek,

müjdeye, feraha, iyi habere, bekar için evlenmeye delâlet eder.

Sahifeyi sağ eline aldığını görmek, güzel akıbete, iyi amele ve sürura işarettir. Sol

eline aldığını görmek ise günah ve kedere delâlet eder.

* SAHRA: Bir kimsenin rüyada sahra ve çöl görmesi, şiddet ve mihnetten kurtularak

genişlik ve selamete ermesine, günah ve hatalardan tevbe etmeye, hastalıklardan

şifaya, zarardan sonra kâra delâlet eder.

İbn-Sîrîn hazretleri demiştir ki:

– Rüyada sahra görmek, o sahranın genişliği, güzelliği nisbe-tinde ferah, sürür ve

adalete delâlet eder.

Rüyada bir kara parçası üzerinde bulunduğunu görmek, genişliğe, şeref ve izzete,

salih amel ve ibadete delâlet eder.

Görülen sahranın ekili ve yeşil olması, yeşilliği nisbetinde ferahlık ve sevinçtir.

Rüyada geniş çiçekler, güller ile bezeli bir sahrada olduğunu görmek, kadri yüce bir

zata erişmeye ve ondan ilim ve marifet elde etmeye alâmettir.

* SAHUR: Bir kimsenin rüyada sahur yemeği görmesi, düşmana hile yapmağa, asi ve

günahkârlar için tevbeye, kafir için hidayete az ve kolay kazanılan cüzi bir rızka

delâlet eder.

Rüyada sahur yemeği yediğini görmek, iyilik ve takvaya, günahların mahvına ve

hayırlı sona delâlet eder.

* SAİL (Dilenci): Rüyada dilenci görmek, şiddet ve mahrumiyete, bazı kere de ilim ve

fazilete delâlet eder.

* SAKA: Rüyada kendini sakalık ediyor görmek, din ve imanın kuvvetine işarettir.

Rüyada insanlara su içirdiğini görmek, iyilik ve ihsana delâlet eder.

Rüyada saka olup kendi evine su taşıdığını görmek, nefsi için güzel mala delâlet

eder. Saka olup insanlara “Su ister misiniz?” diye sorduğunu görmek, halkı vaaz ve

nasihat ile doğru yola şevke delâlet eder.

* SAKAL: Rüyada sakal görmek, erkek için zenginlik, şeref ve izzettir.

Rüyada sakalının tıraş edildiğini görmek, üç şekilde tâbir olunur:

a) Borçtan kurtulmak,

b) Hastalıktan şifa bulmak,

c) Gam ve kederin gitmesi.

Bir kimsenin rüyada sakalının uzadığını hatta karnına ulaşğını görmesi, mal ve

şöhrete delâlet eder. Ve bunu kazanırken de sakalından karnında bulunan miktarca

zahmet çeker.

Rüyada sakalının aşırı derecede uzadığını hatta yere düşğünü görmek, ömrün

bittiğine ve ölüme işarettir.

Yine buluğ çağma gelmemiş bir çocuk rüyada sakalının büyüdüğünü görse, o çocuk

bülüğ çağma gelmeden ölür.

Rüyada sakalının yarısının tıraş edilmiş, yansırının da duruyor olduğunu görmek,

fakirlik ile tabir olunur.

Bir kimsenin rüyada bir başka adamın sakalını tutup onu çektiğini görmesi, o zatın

malına varis olmaya delâlet eder.

Yine rüyada başka bir adamın sakalını kestiğini görmek, o adamın mirasını yemeye

işarettir.

Rüyada kendi sakalından bir veya iki tutam aldığını ve ondan hiçbir şey eksilmediğini

görmek, şöhret ve devlet sahibi bir kişiden gelecek mala delâlet eder.

Rüyada kendi zevcesinin sakallı olduğunu görmek, rüya sahibinin malının veya

oğlunun malının ziyade çok olduğuna ve zevcesinin hastalığına delâlet eder.

Bazı kere de rüyada sakal görmek, heybet ve kuvvete, dükkana, geçim yollarına,

elbiseye, kazanç ve menfaata delâlet eder.

Rüyada kadının sakal çıkardığını görmek, o kadının erkekleşmesine ve hayasızlığına

delâlet eder.

Nablusî (rh.a) demiştir ki: Evli olan bir kadın rüyada sakallı olduğunu görse, o

kadının kocasının kaybolmasına, dul ise, onun haline uygun iş bilir bir adamla

evlenmesine, bu rüyayı hamile bir kadın görse, erkek bir çocuk doğurmasına, eğer bir

dava ve düşmanlığı varsa galip gelmesine ve erkekler yerine geçmesine ve erkek gibi

iş görmesine delâlet eder.

İbn-i Kesir demiştir ki: Rüyada sakalından tutup çekmek, mirasa delâlet eder.

Sakalının ağardığmı görmek, ikrah ettiği bir şeyi görmeye işarettir.

Rüyada kadının sakalının bittiğini görmek, yedi vech ile tâbir olunur:

a) Hamile ise, erkek çocuk doğurur.

b) Eğer hamile değilse, ömrünce çocuk doğurmaz,

c) Eğer evladı var ise, o çocuk kavminin reisi olur,

d) Eğer dul ise, evlenir,

e) Kocasından mirasa nail olur,

f) Erkekler gibi iş yapar,

g) İzzet ve ikbâle erer.

Rüyada sakalının kırarmış olduğunu görmek, şeref, hürmet ve vakarında ziyadeye,

bembeyaz kar gibi olmuş görmek, kuvvet ve zaafa, hürmette azlığa, malda noksana

delâlet eder.

* SAKAT: Rüyada kendisini sakat olmuş, elden, ayaktan veya gözden mahrum hale

gelmiş görmek, şiddet, üzüntü, keder ve fakirliğe delâlet eder.

* SAKINMAK: Rüyada sakınılması imkan harici olan bir şeyden sakındığını görmek,

nifak veya Haktan ayrılmaya ya da Kur’ân ve içindekileri unutmaya delâlet eder.

* SAKIZ: Rüyada sakız çiğnemek, yalan ile tâbir olunur. Bundan dolayı bir kimsenin

rüyada sakız çiğnediğini görmesi, yanlış ve istenilmeyen bir işe delâlet eder. Çünkü

sakız çiğnemek Lut kavminin işidir.

* SAKIZ KABAĞI: Rüyada sakız kabağı görmek, mevsiminde ve taze olursa, mal ve

menfaata delâlet eder. Rüyada sakız kabağı hıyar gibi tâbir olunur ve her veçhile

hayır ve manfaate ve kazanca işaretir.

* SAKSAĞAN: Rüyada saksağan kuşunu görmek, hayırsız, hilekar, cin fikirli ve

vefasız kimseye delâlet eder.

Rüyada saksağan kuşuna rastladığını görmek, gaddar, zalim ve fasık biriyle

karşılaşmaya delâlet eder.

Bazı kere de rüyada saksağan görmek, mal, mülk ve servet sahibi bir adama delâlet

eder.

Saksağan kuşu ile konuştuğunu görmek, kaybolmuş kimsesinden haber almaya

delâlet eder. Rüyada bir saksağan kuşu ile uğraşğını görmek, rüya sahibinin bitmez

bir işle uğraşmasına delâlet eder.

* SALATALIK: Rüyada mevsiminde salatalık görmek, rızık ve menfaat ile tâbir

olunur.

Zevcesi hamile olan bir adamın rüyada salatalık yediğini görmesi, doğacak çocuğun

kız olacağına delâlet eder. Bazan da salatalık, kolay elde edilen rızka alâmettir.

Hasta bir kimsenin rüyada salatalığı bıçak ile kestiğini görmesi, şifa bulmaya ve

afiyete delâlet eder. Bazı kere de salatalık görmek, âdi ve devamsız bir rızka delâlet

eder.

Rüyada çarşıdan satın alıp kendi evine salatalık götürdüğünü görmek, hanımın

hamile olduğuna işarettir.

* SALATALIK TARLASI: Kişinin rüyada salatalık tarlası görmesi, birbiri ardınca

meydana gelecek rızık ve faydalara alâmettir. Bu rüya bazan da nesli temiz ve pak

bir kadına delâlet eder.

Rüyada bir salatalık tarlası satın aldığını veya ona malik olduğunu görmek, servet ve

mülke malik olmaya işarettir. O kimse fakirse, zengin olur, bekarsa evlenir, talebe ise,

çeşitli ilimleri tahsil eder. Eğer günahkarsa, tevbe eder ve tevbesinin meyvesini de

hayır olarak görür.

Bir adamın rüyada salatalık ve kavun gibi sebzeleri ağaç üzerinde görmesi, dinde

bidata, zulme, cimriliğe veya bunların pahalılaşmasına ve üzerinde gördüğü ağacın

meyvesinin noksanlığına delâlet eder.

* SALAT VE SELAM: Rüyada Nebiyy-i Zîşan (s.a.s) efendimiz üzerine salat ve

selam getirdiğini görmek, Allah indinde makbuliyete, çok ecir ve hayra ve akıbetin

güzelliğine, şefaat-ı Nebiye delâlet eder.

* SALEP: Rüyada salep görmek, iyi şöhrete, hayırlı ve faydalı rızka delâlet eder.

* SALINCAK: Rüyada salıncak üzerinde oturduğunu veya uyuduğunu görmek, dinde

noksanlığa ve ne yaptığını bilmemeğe delâlet eder.

Kişinin rüyada salıncakta sallandığını görmesi, dini inancının bozuk olduğuna

işarettir.

* SALİB: Rüyada ehl-i Salib görmek, dinde şüpheye ve batıl şeylere meyletmeye

işarettir.

* SALİH (A.S): Rüyada Allah elçisi Salih (a.s)’ı görmek, akılsız ve rezil bir kavimden

erişecek üzüntü ve kedere delâlet eder. Çünkü onun kavmi kendisini çok üzmüşler ve

sonunda helak olmuşlardı.

Bazı kere de o Nezih Peygamberi görmek, iyi işe ve doğru söze ve sıdka delâlet

eder.

* SALİH KİMSELER: Rüyada Allah Teâlâ’nın velî kullarını, salih ve sevdiği kimseleri

görmek, onların açtığı yoldan gitmeye ve dinde salaha delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada ölmüş velî ve salihlerin bir şehirde sağ olarak toplanmış

olduklarını görmesi, o şehir halkının kavuşacağı bolluk ve berekete, sevinç ve sürura,

idarecilerinden görecekleri adalete ve iyiliğe delâlet eder. Çünkü salih kimseler

cemaatları için öğüt veren mübarek kişilerdir ve onların olduğu yere rahmet iner.

Rüyada bir Velinin kendisine himmet ettiğini görmek, dünya ve ahiret selametine

işarettir.

* SALLANARAK YÜRÜMEK: Kişinin rüyada sallanarak yürüdüğünü görmesi, dindeki

noksanlığına ve hatasına delâlet eder. Rüyada salınarak yürümek, dünyada çabucak

geçici bir şerefe delâlet eder.

* SALYA: Rüyada ağız salyası görmek, tatlı lisana delâlet eder. Rüyada ağzında çok

salya olduğunu görmek, güzel söze ve herkesçe Sevilmeye işarettir.

Cabirü’l-Mağribî demiştir ki: Rüyada salyası kan olduğunu görmek, batıl ilimle

iştigale delâlet eder. Salyası kan ile karışık olarak ağzından sızdığını gören kimse

haram yer, yalan söz eder ve ahdini tutmaz.

* SALYANGOZ: Rüada salyangoz görmek, üzüntü, keder ve sıkıntıya delâlet eder.

* SAMAN: Bir kimsenin rüyada evine saman doldurduğunu ve ona malik olduğunu

görmesi, çok mala, ucuzluk ve bolluğa, menfaat ve rızka delâlet eder.

Rüyada saman görmek, yedi vech ile tâbir olunur:

a) Mal,

b) Hayır,

c) Nimet,

d) Bereket,

e) Murada nailiyet,

f) Zafer,

g) Rızık.

Rüyada samanı kasa, kutu, sandık gibi samanın konulmadığı yerde görmek veya

onlara saman doldurduğunu görmek, yokluğa, kıtlığa ve rızkı samandan olan

hayvanların helakine delâlet eder.

Rüyada samanlığa girdiğini ve kendi mülkü bulunduğunu görmek, zenginliğe, dünya

ve ahirette murada ermeye delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada samanlığa ateş şüp samanın yandığını görmesi, elindeki

malın hükümet tarafından alınacağına veya bir belâya uğramaya delâlet eder.

Bir gün ve uyanık halde İbn-i Sîrîn hazretleri bir saman yığını görmüş ve şöyle demiş:

– Keşke şu samanı rüyada görmüş olsaydım!

Rüyada yanında saman olduğunu görmek, helal rızka, kuvvete, zafer ve şerefe, mal

ve nimete delâlet eder.

Bazan da rüyada saman görmek, malı Allah yolunda sadaka olarak vermeye delâlet

eder.

* SAMANCI: Kişinin rüyada samancıyı görmesi, yolculuktan hasıl olacak rızka

işarettir. Yine samancıyı görmek, ucuzluğa, bolluk ve berekete ve çok mala delâlet

eder.

* SAMUR: Rüyada samur görmek, halktan uzak, kendisiyle ülfet edilmeyen, çok mal

biriktiren ve hiç kimseye hayrı dokunmaya bir adama delâlet eder. Çünkü samur

öldükten sonra ancak ele geçer, o kimseden de fayda ölümünden sonra olur.

Ebu Saidü’l-Vaâz demiştir ki: Rüyada samur görmek, zalim, hırsız, kafir ve ancak

vefatından sonra istifade olunur bir kimseye delâlet eder.

Kirmani ise şöyle demiştir: Rüyada samur görmek, halk ile ülfet etmez zengin ve

garip bir kimsedir. Samurun derisi, tüyü, eti mala delâlet eder.

* SANCAK: Kişinin rüyada sancak görmesi, şeref, izzet, makam ve rütbeye delâlet

eder.

Yine sancak görmek alim, imam, zahid, zeki, şecaatli, zengin, cömert ve şöhret sahibi

bir kimseye delâlet eder.

Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada sancak görmek, dört vech ile tâbir

olunur:

a) Şeref,

b) Yolculuk,

c) Yüksek makam

d) Hüsn-i hal. Yani güzel hal.

Nablusî (rh.a) demiştir ki: Bir kadın rüyada üç tane sancak gömdüğünü görse, o

kadın sırasıyla halkın şereflilerinden üç kimse ile evlenir. Onların ölmesiyle kendisi

geriye kalır.

Rüyada sancak görmek, melik, hakim, emir ve alimlere işarettir. Rüyada ev üzerinde

sancak görülmesi, o evden bir kimsenin öleceğine alamettir.

Rüyada sancak görmek, bekar için evlenmeye, hamile kadın için bir çocuğa, borçlu

için borçtan kurtuluşa delâlet eder.

Çok çok sancaklar görmek, rüzgarlar ve yağmurlara işarettir.

Bir kimsenin rüyada kendisine sancak ismi verildiğini görmesi, iyi bir isimle anılmaya,

ilme, doğru yola ve saltanata delâlet eder.

Bir kişinin rüyada büyük bir sancağı yüklendiğini görmesi, bir kadın almasına işarettir.

Eğer o sancak kırmızı olursa, o kötü bir kadındır. Eğer beyaz olursa, o kadın, iyi bir

aileden temiz ve saliha bir kadındır. Şayet siyah olursa, o kadın uğursuzdur.

Yine bir kimsenin rüyada kendisi için bir sancak yapıldığını görmesi, eğer sancağa

ehilse, onun hayırlı bir hizmet yapmasına; eğer ehil değilse, onun şöhret bulmasına

delâlet eder.

* SANDIK: Rüyada sandık görmek, kadın veya güzel bir hizmetçiye delâlet eder.

Yine sandık görmek, rüya sahibinin evine, zevcesine ve dükkanına işarettir. Sandık

rüyası, bekar için evlenmeye, fakir için de zenginliğe delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir : Rüyada sandık görmek, üç vech ile tâbir olunur:

a) Yüksek makam,

b) Ulvi mertebe,

c) Güzel zevce.

Rüyada bir demir sandık aldığını veya kendisine hediye edildiğini görmek, yüksek

makama veya evlenmeye delâlet eder. Sandığının kırılıp dağıldığını görmek,

mertebeden düşmeye veya zevcenin vefatına delâlet eder.

* SANDAL: Rüyada sandal görmek, keder ve üzüntüye, sandaldan çıktığını görmek

de hayır ve feraha delâlet eder.

Rüyada bir sandal veya kayık aldığını görmek, kendisini kendi eliyle gam ve kedere

atmaya delâlet eder.

Rüyada sandal ve kayığın denizde yahut herhangi bir su üzerinde suhuletle gittiğini

görmek, maişette kolaylığa, alış verişte kar ve kazanca, fakir için de rızka delâlet

eder.

Kirmani demiştir ki:Rüyada sandal ve kayık görmek, rüya sahibinin rızkı, maişeti, işi

ve evi ile tâbir olunur.

* SANSAR: Sansar rüyası, ziyan ve zarara işarettir. Çünkü sansar tavuğa düşkün bir

makluktur. Tavuk ise kadına benzer.

Rüyada bir sansar ile mücadele etitğini görmek, günahkar bir kimse ile münakaşaya

delâlet eder.

* SAPAN: Rüyada sapan görmek, kişinin tevbe etmesine, günah ve kötülükten

kendisini tamamen çekmesine delâlet eder.

Rüyada sapanla bir kimseye taş attığını görmek, o kişiyi doğru yola ve hidayete

davete işarettir.

Bir kimsenin rüyada elinde boş bir sapan bulunduğunu görmesi, doğru bir işde söz

söylemek arzusuna delâlet eder.

Rüyada kadınların kendisine taş attıklarını görmek, sihirbazların kendisi hakkında

yapacakları sihre delâlet eder.

Bazı kere de sapan görmek, mütevellinin vazifeden alınmasına veya mahzurlu

şeylerden menetmeye ya da elçiye delâlet eder.

* SARAÇ: Rüyada saracı görmek, bekâr için evlenmeye, bir vazifeye tayin edilmeye,

bir evden bir başka eve veya bir dükkandan diğer bir dükkana taşınmaya delâlet

eder.

Bazı kere de rüyada saraç görmek, arzu ve emelin yerine gelmesine işarettir.

* SARGI: Rüyada dürülmemiş sargı görmek mala, dürülü sargı görmek ise yolculuğa

delâlet eder.

* SARHOŞLUK: Bir kimsenin rüyada kendisini sarhoş görmesi, üzüntü, keder ve

sıkıntıya işarettir.

Bazı kere de sarhoşluk, sevinmekle beraber nimet ve malın çokluğuna delâlet eder.

Rüyada hurma veya üzümden yapılan şeyleri içip sarhoş olduğunu görmek, devlet ve

saltanata işarettir.

Rüyada şarap içtiğini ve onun tesiriyle sarhoş olduğunu görmek, haram mala delâlet

eder. Çünkü şarabın kendisi haramdır.

Nablusî demiştir ki:

– Bir kişi rüyada sarhoş olsa ve üzerindeki elbisesini yırtsa, o kişinin nimet ve ikbalinin

genişliği sebebiyle bunu hazmedemeye-rek azmasına ve nimetlere tahammül

edememesine delâlet eder.

Evet: Öyledir. Nice insanlar ele geçen nimeti hazmedemeye-rek azmışlar ve

kendilerini felâkete sürüklemişlerdir.

Rüyada görülen sarhoşluk şaraptan ise, saltanat ve mala delâlet eder. Şaraptan

başka bir şeyle meydana gelen sarhoşluk, sarhoşluk nisbetinde şiddetli korkuya

delâlet eder.

Yine rüyada sarhoşluk, erkek ve kadın için bulundukları mevkiden aşağı düşmeğe

delâlet eder. Çünkü sarhoşluk, cehaletin çokluğuna, işlerin bozulmasına, aklın elden

gitmesine delâlete eder.

Bir kimsenin rüyada sarhoş olmadığı halde kendisine sarhoşluk süsü verdiğini

görmesi, kendisinde bulunmayan her şeyi kendisinde olduğunu iddia etmeye

alâmettir. Eğer bu rüyayı gören salih biri ise Allah Teâlâ’ya aşk ve muhabbetinden

ötürü vecde gelmeye ve gönül sarhoşluğuna delâlet eder.

* SARHOŞLUK VEREN ŞEYLER: Bir kimsenin rüyada sarhoşluk veren –şarap, viski,

rakı, bira- gibi şeyleri görmesi, mal, evlat ve zevcede bulunan şüphelere delâlet eder.

Rüyada at sütünden yapılan kımızı içtiğini görmek, haram mala işarettir.

Darı, arpa ve buğdaydan imal edilen sarhoşluk veren şeyi içmek, dinin veya zevcenin

bozulmasına yahut İslâm dininden çıkmaya ya da yaptığı tevbeyi bozmaya delâlet

eder.

Kişinin rüyada sorhoşluk veren şeyi içtiğini görmesi, uyanıkken dövülmeye veya

dövücü bir adama işarettir

* SARI ARI: Rüyada sarı arı görmek, harp edici bir düşmana, mimar ve mühendise,

yol kesiciye, kazancı haram olan bir kişiye, değişik usulle çalgı çalmaya alâmettir.

Bazı kere de sarı arı, zehirli şeyleri yemeye ve içmeye delâlet eder.

Rüyada sarı arının kendisini soktuğunu görmek, rezil ve ahlaksız kimselerin kötü

sözlerine delâlet eder.

Rüyada bir şehire veya bir köye yahut bir mahalleye sarı arıların toplu halde girdiğini

görmek, o köy ve şehire şecaatli askerlerin girmesine ve açıkça halk ile muharebe

etmelerine delâlet eder.

Rüyada bir takım sarı arılarla uğraşğını görmek, kıymetsiz, şerefsiz, alçak

kimselerle uğraşmaya delâlet eder.

* SARIK: Bir kimsenin rüyada sarık görmesi, taç, şöhret, kuvvet, izzet, rütbe ve

zevceye delâlet eder.

Rüyada sarık görmek, başarı ve üstünlüğe, ululuk ve yüceliğe delâlet eder. Rüyada

kendi başına sarık sardığını görmek, reisliğe, sanata, izzet ve şerefe işarettir.

Rüyada sarığının sırf altından olduğunu görmek, rütbe, şöhret, mal veya hanımının

elinden gitmesine alâmettir.

Bir valinin rüyada sarığının dürülü olarak boynuna indiğini görmesi, vazifeden azline

delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada sarığının üzerine tekrar bir sarık daha sardığını görmesi,

şöhretinin artmasına ve mevkiinin yüceliğine delâlet eder.

Nablusî (rh.a) demiştir ki: Rüyada başına Peygamberlerden birinin veya hayatta olan

bir sultanın sarık sardığını yahut ölmüş bir melikin, kendisine bir sarık verdiğini gören

kimse -ehilse- bir şehre vali tâyin edilir.

* SARILIK: Rüyada sarılık hastalığını vücutta görmek, giyecek ve örtünecek şeye,

bazan da zarar ve ziyana veya kendisine layık olmayan bir zevceye delâlet eder.

* SARMAŞIK: Rüyada sarmaşık otu görmek, doktor ile tâbir edilir. Bir kimsenin

rüyada sarmaşık görmesi, kendisine faydalı olacak tıp ilmini öğrenmesine delâlet

eder. Bazı kere de sarmaşık otu görmek, kötü ve fena ahlaka ve adi himmete

işarettir.

* SARMISAK: Kişinin rüyada sarmısak görmesi, haram ve kötü mala ve çirkin söze

işarettir. Rüyada sarmısak yediğini görmek, kötü bir isimle anılmaya delâlet eder.

Rüyada pişmiş sarmısak yemek, günahtan tevbeye ve hatadan dönmeye işarettir.

Sarmısak yemek, hastalar hesabına hayra delâlet eder.

Rüyada sarmısağı yerden kökü ile çıkardığını görmek, akraba tarafından gelecek

zarara delâlet eder.

* SARNIÇ: Rüyada sarnıç görmek, dört vech ile tâbir olunur:

a) Zevce,

b) Cüzdan,

c) Hazine,

d) Sandık.

Rüyada sarnıç içinde, yağ, bal veya süt olduğunu görmek, rüya sahibinin hanımının

hamile olduğuna veya faydalı şeylerin çoğalıp artmasına delâlet eder.

Yine sarnıç rüyası, güç şeyleri kolaylaştırmaya, şerefe, yükselmeye, şöhrete, korku

ve şiddetten emin olmaya delâlet eder.

Rüyada cami sarnıcı görmek, caminin imamına, han ve tekkelerin sarnıcı da onların

bakıcılarına delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada suya kanmış olduğunu ve sarnıcı bulunduğunu görmesi, dünyayı

ahirete tercih etmeye veya ilmiyle amel etmeyenler gibi olmaya delâlet eder.

Bazı kere de bu rüya, yağmur yağmamasına, kuraklık sebebiyle para sarfedilmesine

işarettir.

Su sarnıcı içinde zeytin yağı görmek, sarnıç sahibinin zenginliğine delâlet ettiği gibi,

zeytin yağı sarnıcında su görmek de, zeytin yağının kıtlaşacağma ve zor ele

geçeceğine delâlet eder.

* SARP YOKUŞ: Bir kimsenin rüyada sarp bir yokuşa tırmandığını görmesi, ilim

yolunda çalışmaya, güzel bir siyaset tatbik etmeye, hikmetli bir şeye kavuşmaya,

güzel bir yola, sözünde sadık olmaya ve kadrinin yükselmesine delâlet eder.

Yine rüyada ihtiyacı için sarp bir yokuşa çıktığını görmek, azmi nisbetinde dünya ve

ahiretini kazanmaya delâlet eder.

Bazı kere de rüyada görülen sarp yokuşlar, hayırsız, sıkıntılı ve tehlikeli şeylere

delâlet eder. Oraya çıkmak da böyledir. Rüyada sarp bir yokuştan inmek, bütün

bunlardan selamet bulmaya işarettir.

Rüyada sarp bir yokuşun zirvesinden ta dibine kadar düşğünü görmek, rüya

sahibinin kadir ve şanının düşmesine veya bulunduğu mevkinin elinden gitmesine

delâlet eder.

Rüyada sarp yokuşa veya küçük bir tepeye ya da dam ve bunlar gibi şeyler üzerine

çıktığını görmek, rüya sahibinin isteği ve arzu ettiği ihtiyaçlarına kavuşmasına ve

murada ermesine alâmettir.

* SARRAF: Rüyada sarraf görmek, rızkın genişliğine, zenginliğe, miras taksimi ve

hesap yapmayı bilen bir kimseye delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada sarraf görmesi, hâkim gibi ilmiyle yalnız dünya malı için

faydalanılan zatlara delâlet eder. Sarrafın terazisini görmek, hakimin hüküm ve

adaletine işarettir. Sarrafın terazisi, bazı kere de, hakimin kendisi ve dilidir. Terazinin

kefeleri onun iki kulaklarına işarettir.

Bir kimsenin rüyada sarrafa bir altın verip karşılığında gümüş para aldığını görmesi,

eğer mahkemesi varsa, davasını kaybetmeye delâlet eder.

* SATICI: Bir insanın rüyada arpa satıcısını görmesi, dünyayı sevip ahireti unutmaya

işarettir. Rüyada iplik satanı görmek, yolculuk ile tabir olunur.

Yine rüyada güzel kokulu otları satan kimseyi görmek, üzüntü ve ağlamaya ve

Kur’ân-ı Kerim okuyarak halkı ağlatan ve vec-de getiren Hafıza delâlet eder.

İpek, yeni, kıymetli elbiseler satıcısını görmek, eğer sattığı şeyler karşılığında para

almıyorsa, emanete riayet eden hatırlı ve insanlar arasında büyük görülen kişiye

delâlet eder.

Rüyada meyve v.s. satıcısını görmek, dünyasını dinine tercih eden, geçim

hususunda güçlük çeken kimseye delâlet eder.

Rüyada kuş satıcısını görmek, o yerin tellalına, kalay satıcısını görmek de, zayıf bir iş

sahibine işarettir.

Rüyada kendisinin satıcı suretine girdiğini görmek, yalan yere yemin etmeye, namazı

boşlamaya, ölçü ve tartıyı noksan yapmaya delâlet eder. Çünkü satıcılar çok kere

sattıklarını yemin ederek müşteriye verirler. Çok kere de ölçü ve tartıda noksanlık

yaparlar.

* SATIN ALMAK: Rüyada evine bir hizmetçi aldığını görmek, kazançlı bir ticarete

işarettir. Şayet aldığı hizmetçi ölürse, ticaretinde üzüntü ve zahmetten başka

kendisine bir şey kalmaz.

* SATIR: Rüyada satır görmek, kuvvetli, yiğit, şeci ve cesur bir adama delâlet eder.

Ebu Saidü’l-Vaâz demiştir ki: Rüyada satır görmek, kavga ve düşmanlığı ortadan

kaldıran bir kimseye işarettir.

Rüyada kendi elinde bir satır olduğunu görmek, rüya sahibinin kuvvet ve kudretine

delâlet eder.

* SATMAK: Rüyada fena bir şey satıp yerine iyi bir şey aldığını görmek, rüya sahibi

harpte ise, şehiden vefat edeceğine delâlet eder. Çünkü dünya karşılığında ahireti ve

cenneti almış olur.

Bunun aksi, iyi bir şeyi satıp kötü bir şey aldığını görmek de hayır yoktur ve onun

akıbetinden korkulur.

Rüyada satmak ve satılmak, satılan şeyin değişmesiyle tabiri de değişir.

Rüyada hür bir adamın satıldığını görmek, Yusuf (a.s) ‘in kıssasına binaen devlet ve

hayırlı akıbete delâlet eder.

Yine rüyada satmak, sattığı şeyden kurtulmaya, almak ise aldığı şeye rağbet etmeye

işarettir.

* SATRANÇ: İnsanın rüyada satranç görmesi, ferahlık ve sevince erişmeye işarettir.

Rüyada satranç oynadığını ve hasmını yendiğini görmek, düşman üzerine galibiyete

delâlet eder.

Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki:

– Rüyada satranç görmek veya oynamak, bühtan etmeye ve batıl söze delâlet eder.

Rüyada bir kimse satranç oynadığını görse, bu rüya, o kişinin adi bir düşmanı

olduğuna delâlet eder.

Ebu Saidû’l-Vaaz demiştir ki: Rüyada satranç oynadığını görmek, her iki oyuncunun

izz ü şerefe, itibara ve ulûvv-i kadre ermelerine işarettir.

Rüyada satranç oynadığını ve fakat nasıl oynadığını bilmediğini görmek, üç vech ile

tâbir olunur:

a) Namazı unutur,

b) Malını layık olmayan yere harcar,

c) Yürekte kin ve nefret uyandırır.

Rüyada oyun oynanılmayan satrancı görmek, işlerinden çıkarılmış kimselere;

oynanan satrancı görmek de, yüksek rütbeli adamlara delâlet eder.

Nablusî (rh.a) demiştir ki: Rüyada satranç görmek, düşmanlığa, harbe, tazminata,

sırlara muttali olmaya, bir halden diğer bir hale dönüşmeye, meslek sahibi olmaya,

mizacın bozulmasına ve yolculuğa delâlet eder.

Kişinin rüyada satranç aletinde piyade görmesi, halinin başlangıcından sonuna kadar

salih olmasına işarettir.

* SATRANÇ ATI: Rüyada satranç atı görmek, maldan yana yapılan sözleşmelere

delâlet eder. Bazı kere de bu rüya, alabilmek için hile yapmaya, hasta kimse için de

ölüme delâlet eder.

* SATRANÇ ŞAHI: Kişinin rüyada satranç şahı görmesi, padişah ve sultana delâlet

eder. Satranç veziri görmek de, büyük bir rütbeye, izzet ve şerefe delâlet eder.

* SAVCI: Rüyada savcı görmek, ilim veya doğru yola götürecek şeylere delâlet eder.

* SAVAŞ: Rüyada iki ordunun birbiriyle savaşğını görmek veya harbin içinde

bulunduğunu müşahede etmek, korkuya, şiddete, üzüntü ve kedere işarettir.

* SAYFA: Bir insanın rüyada herhangi bir sayfaya malik olduğunu görmesi, müjde,

ferah ve sürura delâlet eder.

Rüyada bir kadının kendisine bir sayfa verdiğini görmek, müjdeli ve sevindirici habere

işarettir.

Yine bir adamın rüyada kıyamette dağıtılmış sayfaları görmesi, itikadının

düzgünlüğüne, Resûl-i Ekrem (s.a.s)’in lisanı ile Allah Teâlâ tarafından gelen şeyleri

tasdik edip şüpheden uzak olmaya delâlet eder.

Rüyada elinde durulmuş bir sayfa görmek, rüya sahibi için ölüme alâmettir. Çünkü

sayfanın dürülmesi, ömrün sona ermesidir.

Rüyada bir sayfaya baktığını ve fakat onu okumadığını görmek, mirasa nail olmaya

delâlet eder. Bir sayfayı okuduğunu gören kişi ise, bir mirasa varis olur.

Rüyada sayfayı ters tarafından okuduğunu görmek, borca düşmeye işarettir.

Bir adamın rüyada sol tarafında bir sayfa bulunduğunu görmesi, yaptığı işten

nedamet duymaya delâlet eder.

* SAYMAK: Kişinin rüyada sayı saydığını görmesi, düşmana galip gelmeye delâlet

eder.

Kirmani demiştir ki: Rüyada sayı saydığını görmek, saydığı adede göre tâbir olunur:

1) Tevhîd ve imana,

2) Ana babaya,

3) Vaadinde sadık olan adama,

4) Kabul olunan duaya,

Beş: İkbal ve teveccüh eden devlete ve beş vakit namaza delâlet eder.

Bazıları da demişlerdir ki: Rüyada bir sayı mübarak, iki sayı belâdan halas, üç iyi

değildir. Dört, mübarek ve hayırdır. Beş, güzel ve yine hayır. Altı sayası ise, faydası

olan bir şeyi dilemeye delâlet eder.

Rüyada tane tane inci saydığını görmek, Kur’ân-ı Kerim’in sûrelerini okumaya delâlet

eder. Kıymetli taşlar saydığını görmek, unuttuğu bir ilmi tekrar hatırlamaya ve ona

malik olmaya işarettir.

Rüyada bir kimsenin boncuk saydığını görmesi, boş şeylerle meşgul olmaya delâlet

eder.

Rüyada üzerinde Alla Teâlâ’nın mübarek isimleri bulunan altınları saydığını görmek,

ilim ve hikmete delâlet eder.

Çiftçi bir adamın rüyada yükleriyle beraber erkek develer saydığını görmesi, ekin

tarlalarına yağacak yağmura delâlet eder.

Rüyada manda saydığını görmek, geçim hususunda sıkıntı ve meşakkate işarettir.

* SAZ: Rüyada saz görmek, üzüntü, keder ve musibete delâlet eder.

* SAZAN BALIĞI: Bir kimsenin rüyada sazan balığı görmesi veya ona mâlik olması,

rızka, menfaata, ele geçecek paraya ve iyi habere delâlet eder.

* SEBAT: Rüyada herhangi bir şeyde sebat ve metanet ettiğini görmek, nimete,

hidayete, kuvvetli azme, işlerde ihtiyata ve temkinli harekete ve medh ü senaya layık

olmaya alâmettir.

* SEBZELİ YER: Nablusî demiştir ki:

– Rüyada sebzeli yeri görmek, keder ve üzüntülü bir kısım erkeklere delâlet eder.

Rüyada kendi bostanından bir deste sebze topladığını gören kimseye zevcesinin

yakınları tarafından şer ve düşmanlık gelir. Rüyada deste ile sebze görmek, rüya

sahibini serden sakındırması için korkutmaktır.

Rüyada sebzenin kuru halini görmek, kendisiyle malların İslah edildiği bir mala delâlet

eder.

* SECCADE: Rüyada seccade üzerinde oturduğunu ve Rab-bini zikrettiğini görmek,

ibadet ve taate rağbete, iyi akıbete, hayır ve menfaate delâlet eder. Seccade rüyası,

iffetli bir hanım ile de tâbir olunur.

* SECDE: Bir adamın rüyada Allah rızası içinde secde ettiğini görmesi, düşmana

galip gelmeye, zafere erişmeye, günahlarının bağışlanmasına ve akıbetin güzelliğine

delâlet eder.

Rüyada rükuya vardığını ve secde ettiğini ve Allah Teâlâ için namaz kıldığını görmek,

Allah için tevazu etmeye ve boyun eğmeye işarettir. O kişi kibir ve azametten beri

olur. Allah’ın hudutlarını ve farzlarını yerine getirir. Din ve dünyaca arzu ettiği şeye

çabucak nail olur. Düşmanını da kahra uğratır.

Günahkâr bir insanın rüyada secde ettiğini görmesi, günahlarına tevbe etmeye

işarettir. Tevbe eder, tehlikelerden kurtulur ve gönlünün muradına nail olur.

Rüyada Allah’tan başkasına secde ettiğini veya onunla secdeye niyet etmeksizin

yüzü üzerine düşğünü görmek, düşman karşısında mağlubiyete ve zelil olmaya

delâlet eder.

Rüyada yüksek bir dağ üzerinde secdeye kapandığını görmek, çetin ve şiddetli bir

kimseye galibiyete delâlet eder. Rüyada bir tepe veya duvar üzerine kapandığını

gören kimse, kıymeti yüce bir zata boyun eğer, tevazu eder ve onun huzurunda

eğilir…

Çok kere de secde rüyası, kurtuluş ve zafere ve işlemekte olduğu günahtan tevbe

etmeye, ömrün uzunluğuna ve tehlikelerden kurtuluşa delâlet eder.

Bazı kere de rüyada secde etmek, Nebiler Nebisinin Sünnet-i Seniyyesine tabi

olmaya ve Allah’ın Resulü ile cennet komşuluğuna delâlet eder.

Yine secde, işlerin iyi ve güzel yürümesine, onu gören kimse için de Allah Teâlâ’nın

ihsan buyuracağı nimetlere delâlet eder.

Rüyada altın bir kerpicin gümüşten bir kerpice secde ettiğini görmek, kıymeti yüksek

bir adamın asaletsiz bir adama boyun eğip tevazu etmesine işarettir.

* SECDE-İ TİLAVET: Rüyada Sûre-i Araftaki secde ayetini okuduğunu ve sonunda

secde ettiğini görmek, iyilikle emredip kötülüklerden nehyetmek vazifesini

muhafazaya ve şanın yüceliğine delâlet eder.

Rüyada secde ayetini okuyup secde ettiğini görmek, rüya sahibinin taat ve ibadete

devamına ve sözünün doğruluğuna delâlet eder.

Sûre-i İsrâ’daki secde ayetini okuyup secde ettiğini görme Allah’tan korkusundan

dolayı çok ağlamaya ve Rabbini çok zikretmeye delâlet eder.

Yine Meryem Sûresi’ndeki secde ayetini okuyup arkasından da secde ettiğini

görmek, nimete, bolluğa, dünya ve ahiretçe yüksekliğe ve ahiret saadetine nailiyete

delâlet eder.

Kur’ân-ı Kerim’deki bütün secde ayetlerinin tabiri hemen hemen birbirinin benzeridir

ve iyiliğe, nimete, rahmete, kurtuluşa, dünya ve ahiret saadetine delâlet ederler. Bu

sebeple secde ayetlerinin hepsini burada zikretmiyoruz.

* SEDEF: Rüyada sedef görmek, kadın hizmetçiye delâlet eder. Rüyada bir sedefi

olduğunu veya birinin kendisine bir sedef verdiğini görmek, yine kadın hizmetçiye

delâlet eder ve rüya sahi bi bir hizmetçi alır.

Rüyada sedefin kırıldığını görmek, hizmetçinin ölümüne işarettir.

Cabirü’l-Mağribî demiştir ki: Rüyada sedef görmek, evlerde hizmet eden ihtiyar

kadın hizmetçilere delâlet eder. Bazı kere de sedef görmek, hamile kadının çocuk

şürmesine alamettir.

* SEDİR: Rüyada evin içinde sedir görmek, ferah, sevinç, sürür ve zevcesi üzerine

zevceye ve çocuk üzerine çocuk olmaya delâlet eder.

Rüyada ölünün güzel bir sedir üzerinde oturduğunu görmek, onun cennet ehlinden

olduğuna delâlet eder.

Bir kimsenin çarşı içinde sedir görmesi, cüzi bir sermayeye veya az bir amele ya da

saliha, kanaatkar ve faydası az bir zevceye delâlet eder.

Bazı kere de sedir görmek, şirket kurmaya, korkudan emin olmaya, mihnet ve

sıkıntıdan kurtulmaya delâlet eder.

Sedir rüyası, yemine ve söz vermeye de alamettir.

* SEHER VAKTİ: Rüyada seher vaktinde olduğunu ve istiğfar ettiğini görmek,

günahların mağfiretine delâlet eder.

Bir adamın rüyada seher vaktini görmesi ve “Bu geceyi de sabahladık” şeklinde söz

etmesi, kendisine sihir yapılmasına delâlet eder.

Rüyada seher vakti namaz kıldığını görmek ise, helal rızka, ferah ve sürura delâlet

eder. Çünkü rızıklar sabahları taksim edilir.

* SEL: Rüyada şiddetli yağmurdan sonra sel geldiğini görmek, bazı üzüntülere ve

şiddete delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada sel içinden yüzerek karaya çıktığını görmesi, zulümden

kurtulmağa ve selâmete delalet eder.

Rüyada yağmurdan meydana gelen seli görmek, rüya sahibine isabet edecek eziyet

ve hastalığa işarettir.

Cafer-i Sadık (r.a) demiştirki: Rüyada sel görmek, dört vech ile tâbir olunur:

a) Büyük ve çetin bir düşman,

b) Zalim ve cebbar melik,

c) Muzaffer asker,

d) Şiddetli fitne.

Rüyada selin temiz ve suyunun tatlı olduğunu, halkın ondan istifade ettiğini görmek,

birbirini takip eden hayırlı rızıklara ve nimetlere delâlet eder.

Rüyada selin, çarşıdaki dükkanların üzerine çıktığını görmek, suların taşmasına veya

sultanın halka zulmüne delâlet eder.

Bazı kere de sel görmek, batıl ve yalan söze işarettir. Selin kan şeklinde aktığını

görmek, Yüce Allah’ın gazabına delâlet eder.

Rüyada seli toplayıp bir kab içine koyduğunu ve insanların bundan sevinç duyduğunu

ve bunu saklayarak yiyip içtiklerini görmek, süt, zeytin yağı ve bal gibi gıda

maddelerinin ucuzluk ve bolluğuna delâlet eder.

Nablusî (rh.a) demiştir ki:

– Rüyada sel sebebiyle yeryüzünün su ile kaplanmasının görülmesi, afet, bela ve

musibete, halka vurulacak vergiye, onlara hücum edecek düşmana veya tutulacakları

taun ve veba hastalığına delâlet eder. Ancak o sel yağmur suyu ise hayret, imdat,

yardım ve halk için meydana gelecek berekete delâlet eder.

Rüyada kış gününde sellerin taşğını görmek, marifetsiz ve anarşi çıkaran kötü bir

millete delâlet eder.

Rüyada selin kendi evi içine aktığını görmek, kötü sözlü ve şerli bir kadına işarettir.

Denilmiştir ki: Taşkın olan her suda hayır yoktur. Kuyu, ırmak yahut nehirden bilinen

veya bilinmeyen bir yere çokça akan su gerek bulanık, çok veya az olsun bunların

hepsi üzüntü ve kedere delâlet eder.

Bazı kere de rüyada sel görmek, arslan, ejderha veya yılan gibi şeyler tarafından

yolun kesilmesine delâlet eder. Bazan da mevsimsiz gelen sel, selin geldiği cihetten

bir bidatin çıkacağına işarettir.

* SELAM: Rüyada herhangi bir müslümana selam verdiğini görmek, selam verdiği

kimse tarafından gelecek hayra, emniyet ve ferahlığa delâlet eder.

Rüyada selam vermek, güzel söze, güzel amele ve onun mis-linçe hayra delâlet

eder.

Rüyada tanıdık veya ihtiyar bir kimseye selâm verdiğini görmek, dikilmiş ağaçlara ve

çok meyveye işarettir.

Bazı kere de selam vermek, düşmandan emin olmaya, Sünnet-i Seniyyeye uymaya

ve işlerde doğruluğa delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada adeti üzere birisiyle musafaha yaptığını, selam vererek onunla

kucaklaşğını görmesi, sırf hayra delâlet eder.

Rüyada düşmanının kendisine selam verdiğini ve bir de hedi iye sunduğunu görmek,

şmanla sulh yapmağa delâlet eder.

Rüyada bir Melik veya sultanın kendisine selam verdiğini görmek, Rüya sahibine

Allah Teâlâ’nın basiret ve hayırlı gelecekler ihsan etmesine alamettir.

Rüyada bir cemaate uğradığını ve fakat selam vermeden konuştuğunu görmek, rüya

sahibinin Sünnet-i Seniyyeye muhalefet etmesine ve bidat şeyleri işlemesine işarettir.

Rüyada bir kafirin Müslümanlar gibi selam verdiğini görmesi, onun hidayetine ve

Müslüman olmaya delâlet eder.

* SELVI: Rüyada Yeşil bir selvi görmek, şeref ve izzete delâlet eder. Yeşil serviler

altında oturduğunu görmek, rızka, menfaate ve bir yerden gelecek mirasa delâlet

eder.

* SEMİZOTU: Rüyada semizotu görmek, kötü söz söyleyen, üzüntü ve kederli bir

adama işarettir:

Vaktinde ve taze halde semizotu görmek, sevince, feraha ve sürura delâlet eder;

Bazı kere de semizotu görmek, sabır, kanaat ve iradeye ve çoluk çocuğunun rızkını

kısan kimseye delâlet eder.

Rüyada yanında çok semizotu bulunduğunu ve ona malik olduğunu görmek, üzüntü,

keder ve rütbeden azle delâlet eder.

* SENE: Bir kimsenin rüyada sene görmesi, kıtlığa, mahrumiyete, şiddet ve hiddete,

bazı kere de dinde şüpheyi, bazan da ilmin çokluğuna alâmettir.

Yine rüyada sene görmek, rüya sahibinin başkasından göreceği fitneye delâlet eder.

Rüyada, halkın içerisinde olduğu halde sene görmek, hayrın çokluğuna delâlet eder.

* SEPET: Rüyada sepet görmek, halkın sırlarını gizleyen bir kadına işarettir.

Bir kimsenin rüyada sepet örücüsünü görmesi, ülfet, muhabbet, zühd, ibadet, ilim,

hikmet ve takvaya delâlet eder. Çünkü sepet örmek, marifet isteyen bir iştir.

Rüyada içi ekmek dolu sepet görmek, helal rızka, mal ve menfaate ve zenginliğe

delâlet eder. İçi inci dolu sepet görmek, ilme, irfana ve Kur’ân-ı Kerimi ezberlemeye

delâlet eder.

* SERAP: Rüyada serap görmek, aslı ve hakikati olmayan bir habere delâlet eder…

Çünkü serap bir hayalden ibarettir. Yine serap rüyası, çok arzu ettiği halde bir şeye

erişememeye delâlet eder.

Bazı kere de serap görmek, tamamlanmayan batıl bir işe alâmettir. Serap rüyası,

nifak ve dinde küfre gitmek veya dünya zinetlerine rağbet etmeye işarettir.

* SERÇE: Bir adamın rüyada serçe kuşu görmesi, oyun ve hikaye ile, fıkra ve nükte

ile halkı güldüren ve eğlendiren bir kimseye delâlet eder.

Serçe kuşu görmek, güzel bir kadın ile de tabir olunur. Erkek çocuğa da delâlet eder.

Rüyada çok sayıda serçeye malik olduğunu görmek, meşakkatsiz elde edilen mala

işarettir.

Bekar bir kimsenin rüyada dişi bir serçeye malik olduğunu görmesi, şerefli ve kadri

yüce bir kadınla evlenmeye delâlet eder.

Rüyada bir serçe kuşu bulduğunu görmek, yüksek makam sahibi ve maneviyat

büyüğü bir zata intisaba delâlet eder.

Rüyada serçe kuşunun tüyünü yolduğunu veya etinden yediğini görmek, kadir ve

şanlı bir kimsenin malından servet sahibi olmaya işarettir. Eğer serçe kuşu dişi ise,

öyle bir kadına delâlet eder.

Rüyada serçe kuşlarının yavrularına rastladığını görmek, rüya sahibinin küçük

çocuğu varsa o çocuğun kuyuya düşmesine alamettir.

Bir kimsenin rüyada serçe kuşlarına malik olduğunu görmesi, zenginlik ve servete

delâlet eder ve o kişi eğer ehilse bir şehre vali olur.

Rüyada serçeler görmek, aile ve akrabalarıyle sevinçli günlerde toplanmaya ve

birbirlerine ülfet ve muhabbet etmeye işarettir.

* SERGİ: Rüyada sergi görmek, rahatlık, izzet, şeref ve yükseklik ile tâbir olunur.

Özellikle sergiye malik olup üzerine oturursa, daha da hayırlıdır.

Rüyada döşek veya benzer bir şey üzerinde oturduğunu görmek, arazi satın almaya

işarettir. Rüya sahibi harbde ve gurbette ise selamete kavuşur.

Rüyada kendi yatıp kalktığı döşeğin toplanıp durulduğunu görmek, rüya sahibinin

hükmünün geçersizliğine veya dünyanın kendisinden yüz çevirdiğine delâlet eder.

Bir adamın rüyada döşeğinin yüzünün inceldiğini görmesi, ecelin yaklaşmasına ve

bedenine arız olacak zayıflığa delâlet eder.

Rüyada sergi görmek, esnaf, fakih ve imam için kendilerini fakirlikten ve zaruretten

emin kılacak, şiddet ve korkulardan koruyacak sanata delâlet eder.

Bazı kere de rüyada döşek görmek, rüya sahibinin hayatını tesis ettiği ve orada

emirlerini ve hükümlerini icra eylediği mülke delâlet eder.

Rüyada ince ve yırtık bir döşek görmek, az bir ömürle beraber dünyaya delâlet eder.

Rüyada döşeğini durulmuş olduğu halde omuzu üzerinde görmek, bulunduğu yerden

bilinmeyen bir yere göç etmeye ve kendi mülkünden çıkmaya işarettir.

Bazan da döşek görmek, hakimler ve reislerle ve ona ayak basan herkes ile toplanıp

sohbet etmeye alamettir.

Rüyada parça parça kesilmiş şek görmek, üzüntü, keder ve sıkıntıya delâlet eder.

* SERT VE KATI ŞEY: Rüyada sert ve katı söz işitmek veya bir başkasına

söylediğini görmek, dostlar ve sevgililer arasında nefrete delâlet eder.

Rüyada elbise ve yiyecek şeylerin sert ve katı olduğunu görmek, mal ve refah

sahipleri için, derecelerinin noksanlaşmasma delâlet eder. Ne var ki, giyecek ve

yiyecekleri hususunda temizliği tercih eden kimselerin bu rüyayı görmesi; tevazu ve

kanaatlerine ve dinde salaha delâlet eder,

Bazı kere de rüyada sert bir yerde oturduğunu görmek, işsiz kalmaya, uzun ömre ve

takvaya işarettir.

Rüyada önce sert bir mekanda bulunduktan sonra yumuşak bir yere gelip oturduğunu

görmek, işlerin kolaylaşmasına, dert ve musibetlerden emin olmaya ve güçlükten

ferahlığa kavuşmaya delâlet eder.

Rüyada sert ve katı yer görmek, bazı kere de sapıklık, bidat ve gayri meşru şeylerde

taassup göstermeye işarettir. Yine sert ve katı yeri görmek, zeka noksanlığına,

yumuşak yer de, zeka ve hafızaya delâlet eder.

* SERVET: Bir kimsenin rüyada servet sahibi olduğunu görmesi, düşmanı

kahretmeye, zevceye, cennet nimetlerini gerektiren güzel amele ve güzel akıbete

delâlet eder.

Fakir bir adamın rüyada servet sahibi olduğunu görmesi, yolunu şaşırtmasına

işarettir. Hasta için rüyada servet görmek, toprağına ve gireceği kabre delâlet eder.

* SERVİ: Rüyada servi ağacı görmek, güzel bir kadına, amelsiz ilim sahibine, bazı

kere de yolculuğa delâlet eder.

Rüyada servi görmek, uzun ömre, mala, evlada, iyilik ve ihsan sahibi olmaya ve yine

ihsan sahibi bir çocuğa delâlet eder.

* SES: Rüyada bir insanın sesini duymak, halk arasında iyi isim ve şöhrete işarettir.

Rüyada kendi sesinin gür ve kuvvetli çıktığını görmek, insanlar nezdinde iyilik ve

şöhretle anılmaya delâlet eder.

Kirmani demiştir ki:

– Rüyada görülen ses, insanın şöhreti ve halk arasında zikridir. Rüyada görülen veya

işitilen ses güzel ve kuvvetli ise, hayıra ve güzel bir şöhrete delâlet eder.

Rüyada altınların çıkardığı sesi işitmek, müjdeli ve sevindirici habere delâlet eder.

Bir adamın rüyada oğlak, kuzu ve koç sesi işitmesi, hayır, bolluk, bereket ve sevince

alâmettir.

Rüyada at sesi işitmek, mert, yiğit ve iyi bir kimse tarafından verilecek hediyeye

delâlet eder.

Rüyada bazı hayvanların insan gibi ses çıkardıklarını görmek, büyük menfaatlara

işarettir.

Bir kimsenin rüyada kendi sesini bir alimin sesi üzerine yükselttiğini görmesi, günah

ve hata ile tabir olunur. Çünkü alimlerin yanında cahiller sükut eder.

Rüyada gümüş ve demir paraların sesini işitmek, şiddetli haberlere delâlet eder.

Nakışlı olmayan paraların sesi, takva ile ilgili söze işarettir. Bazı kere de gümüş ve

altın paraların sesini işitmek, güzel söze delâlet eder.

Rüyada arı sesi işitmek, kötüleyici, adi bir kimse tarafından yapılması vadedilen şer

ve musibetlere delâlet eder.

Rüyada erkek deve sesi işitmek, hac cihad ve faydalı ticraet gibi güzel bir sefere

delâlet eder.

Rüyada hayvan seslerinin hayvanın cinsine göre tabiri vardır. Mesela köpek uluması,

pişmanlık, nefret ve zulme delâlet eder. Güvercin sesi, müslüman, temiz, mesture ve

okumuş bir kadına işarettir.

Hasılı güzel sesler, ferah, sürür ve sevinç, çirkin ve kötü sesler de, üzüntü ve kedere

delâlet eder.

* SEVAB: Rüyada Allah rızası için iyilikte bulunduğunu görmek, uzun ömre,

kurtuluşa, ahiret saadetine ve manevi zenginliğe delâlet eder.

* SEVİNÇ VE ŞENLİK: Rüyada sevinç ve coşkunluk halini görmek, Allah Teâlâ’yı

sevmeye ve ona yönelmeye delâlet eder.

Nablusî demiştir ki:

– Rüyada sevinçlilik, üzüntü ve keder istemektir. Bazan anlayışlı olmaya ve ahmak

kimseleri korumaya, cimri bir kimsenin malını harcamasına delâlet eder.

* SEVİNMEK: Rüyada sevinmek, uyanıkken sevinmeye ve kederden kurtulmaya

delâlet eder. Bir adamın rüyada dost ve yaranlarınm sevindiğini görmesi, güzel ve

zevkli bir işe delâlet eder.

Bazan da rüyada sevinmek, ağlamaya işarettir. Yine sevindiğini görmek, mahzun

olmaya da delâlet eder.

* SEVİŞMEK: Rüyada herhangi bir müslüman kardeşi ile Allah rızası için seviştiğini

ve dost olduğunu görmek, Allah Teâlâ’nın rahmet ve rızasına nail olmaya ve

günahlardan kaçın maya delâlet eder.

Rüyada kafir bir adamın Allah rızası için bir müslümanla seviştiğini görmesi,

müslüman olmasına ve hidayete ermesine alâmettir.

* SEYAHAT: Rüyada seyahat ettiğini görmek, uyanıkken bir yere sefere delâlet eder.

* SEYİS: Rüyada atlara bakan seyis görmek, uyanıkken bir yere sefere delâlet eder.

Denilmiştir ki: Seyiste ve onun isminde hayır yoktur. Zira seyis, erkek hayvanı dişisi

üzerine sıçratıp buluşturur.

Bazı kere de rüyada seyis görmek, ahlakı kötü adama delâlet eder.

* SEYYAH: Rüyada seyyah görmek, ilimleri ve meliklerin işlerini arzu eden bir kimse

ile tabir olunur.

Kişinin rüyada kendisini seyyah olarak görmesi, uzak yere yolculuğa veya bir şeye

merak etmeye delâlet eder.

* SEYYAR SATICI: Rüyada seyyar satıcı görmek, maişetini meşakkatle kazanmaya

ve dar bir geçime delâlet eder.

* SICAK ŞEY: Rüyada yiyecek ve içecek şeylerden sıcak bir nesne görmek, fazla

meşakkatli rızka delâlet eder. Bazı kere de, haram kazanç ve bereketi iptal etmeye

işarettir.

Rüyada bir ölüyü sıcak su ile yıkadığını veya o ölünün sıcak su içtiğini görmek, onun

cehennem ehlinden olmasına delâlet eder.

* SICAK KARA BALÇIK: Kişinin rüyada sıcak kara balçık görmesi, kendisi için hayra

delâlet eder. Fakir bir kimsenin bu rüyayı görmesi, kolay ve az bir rızıkla fakirlikten

kurtulmaya delâlet eder.

* SIÇRAMAK: Rüyada bir yerden diğer bir yere sıçradığını görmek, bir mevkiden bir

başka mevkiye geçmeye delâlet eder.

Kişinin rüyada bir adamın üzerine sıçradığını görmesi, o adama galip gelmeye ve onu

aciz bırakmaya delâlet eder. Rüyada sıçramak vücudun kuvveti ile de tâbir olunur.

Rüyada yerden kalkıp göğe doğru sıçradığını veya yükseldiğini görmek, Kabe’ye

gitmeye veya uzak bir sefere delâlet eder.

Rüyada bir kişinin kendi üzerine sıçradığını görmek, o kişiye mağlup olmaya işarettir.

Rüyada yerden sıçradığını ve o yer ile gök arasında yükseldiğini görmek, rüya

sahibinin ölümüne, cenazesinin o yerden kaldırılmasına delâlet eder.

Yine rüyada tek ayağı ile sıçramak, bir yerden diğer bir yere nakletmeye işarettir.

Rüyada yerden sıçrayıp havaya dilediği gibi hareket ettiğini görmek, rüya sahibinin

istediği gibi bir halden diğer bir hale geçmeye muktedir olacağına delâlet eder.

* SIĞIR: Rüyada sığır görmek, seneler ile tâbir olunur. Rüyada, siyah ve sarı sığır

görmek, sevinç, bolluk ve ucuzluk olan senelere delâlet eder.

Kişinin rüyada sığır görmesi, yüksekliğe, mala, şerefe ve etinden yenilen miktarca

ucuzluk ve bolluğa işarettir.

Rüyada yağlı ve semiz bir sığır görmek, takva sahibi bir hanıma delâlet eder.

Rüyada sığırın sırtına bindiğini görmek, zenginlik ve servete, endişe ve üzüntüden

kurtulmaya delâlet eder.

Bekar bir adamın rüyada bir sığırı iple tuttuğunu görmesi, güzel ahlaklı, iffetli ve

dindar bir hanımla evlenmeye alamettir.

Rüyada görülen semiz ve tavlı sığırlar ucuzluk ve bolluk olan senelere, zayıf ve

zebun sığırlar da, kıtlık ve yokluk olacak senelere delâlet eder. Rüyada sığır eti

yediğini görmek, senedeki kazanılacak helal mala işarettir.

Bekar bir adamın rüyada kendisine inek sütü verildiğini görmesi, güzel huylu, saliha

ve şerefli bir kadınla evlenmeye delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada evine sığır girdiğini ve kendisini boynuz-ladığını görmesi, zarar

ve ziyana uğramaya, ehli ve akrabalarından emniyetsizlik içinde bulunmaya delâlet

eder.

Rüyada siyah bir sığıra bindiğini ve sığırı evine sokup bağladığını görmek, sevinç,

hayır ve ihsana delâlet eder. Ve rüya sahibinden endişe, sıkıntı, hüzün ve vahşet

dağılır.

Denilmiştir ki: Rüyada sığır görmek herkes için iyidir.

Rüyada kendisine erkek veya dişi buzağı verildiğini görmek, dünyaya gelecek bir

çocuğa delâlet eder.

Rüyada üzerine bir sığırın sıçradığını görmek, şiddet, korku ve musibete delâlet eder.

Üzerine bir öküzün düşğünü görmek, o sene içinde vefat etmeye alâmettir.

Rüyada yüklü bir inek görmek, bolluk ve ucuzlukla geçecek bir seneye delâlet eder.

İneği sağıp sütünü içtiğini görmek, fakir için zenginliğe, izzet ve şerefe delâlet eder.

Zengin için de malının ve şerefinin artmasına işarettir.

Yine rüyada sığır eti yediğini veya sütünü içtiğini görmek, mal ve devlete, dince

ziyadeliğe delâlet eder. Hasta ise şifa bulur.

Rüyada etini yemek için yabani sığırı boğazladığını görmek, güzel bir kadın

tarafından gelecek mala işarettir.

Bir kimsenin rüyada sığırın iç yağını yediğini görmesi, ucuzluk, bolluk ve nimete nail

olmaya delâlet eder.

* SIĞIRCIK KUŞU: Rüyada sığırcık kuşu görmek, müslü-man, zahid, zayıf, sabırlı ve

helal kazanç sahibi bir kimseye delâlet eder.

Rüyada sığırcık kuşunun etinden yediğin veya tüy ve kanadından bir şey yolduğunu

görmek, hayra ve menfaate delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada sığırcık kuşu görmek, dört vech ile tâbir

olunur:

a) Erkek evlat,

b) Helal rızık,

c) Mal,

d) Hayır ve menfaat.

Yine rüyada sığırcık görmek, çok çok sefere çıkan ve seyahat eden bir kimseye

delâlet eder. Rüyada bir sığırcık kuşu bulduğunu görmek, böyle bir adamla dost

olmaya işarettir.

Rüyada birçok sığırcık kuşunun uçtuklarını görmek, feyzü berekete delâlet eder.

* SIĞIR ÇOBANI: Rüyada sığır çobanı görmek, hububat ve meyvelerden olan rızkın

bereketine ve yolunda olmasına, bazı kere de oyun ve raksa delâlet eder.

* SIKACAK ALET: Rüyada sıkacak aleti görmek, eğer şeker kamışını sıkmak için

ise, dünya malına ve dünyanın kendisine yönelmesine delâlet eder.

Kişinin sıkacak aleti görmesi, bir şeyi gömmeye, mal ve faydalı şeylerin meydana

çıkmasına işarettir.

Rüyada zeytin sıkacak aleti görmek, sapıklar için hidayete, talebe için ilme, fakir için

rızka delâlet eder. Sıkacak aleti hayra da delâlet eder.

* SIKICI: Bir adamın rüyada sıkıcıyı görmesi, zengin bir kimse ile tabir olunur.

Rüyada susam sıkmak, malın artmasına işarettir. Yine bir şeyi sıktığını görmek,

vatana delâlet eder.

Rüyada yine sıkıcıyı görmek, hidayete ve zulmetten nura çıkmaya, rızık ve

menfaatlara delâlet eder.

Rüyada zeytin sıkan kişiyi görmek, üzüntü, keder, sıkıntı ve şiddetlerden kurtulmaya

ve irşad edici alimlere delâlet eder.

Bazı kere de sıkıcıyı görmek, nevasına ve bidat sahibi kimselere meyletmeye ve

yasak olan şeyleri yapmaya delâlet eder.

Üzüm sıkıcıyı görmek, dinde fesat, fitne ve birtakım serlere delâlet eder. Çünkü üzüm

sıkıldıktan sonra şarap haline getirilir.

Rüyada cevizi sıkıp yağ çıkaran kimseyi görmek, zahmetli, meşakkatli ve büyüyen

mal sahibi kişiye delâlet eder.Çünkü cevizden yağ çıkarmak meşakkatli bir iştir.

* SIKINTI: Rüyada kendisini sıkıntılı bir halde görmek, geçimin de genişliğe ve

ferahlığa delâlet eder.

Rüyada sıkıntıdan sebep şikayet ettiğini görmek, arzu ve emele erişmeye delâlet

eder.

Bazı kere de sıkıldığını görmek, korku ve şiddete delâlet eder. Bazan da uyanıkken

işlenen günahların neticelerine ve bu neticelerin dünyada olacağına alâmettir.

* SILA: Bir kimsenin rüyada sıla için ızdırap duyduğunu görmesi, hanımdan veya

dosttan ayrılmaya, fakirlikten sonra zenginliğe delâlet eder.

* SILA-I RAHMİ TERK: Bir kimsenin rüyada Sıla-ı Rahmi terk ettiğini görmesi,

sapıklığa düşmeye delâlet eder. Çünkü Sıla-ı Rahm Allah Teâlâ’nın ziyaret

edilmelerini emir buyurduğu yakın akrabalardır. Ana, baba, amca, teyze gibi…

Bazı kere de bu rüya: “Birbirinizi ziyaret etmekten kesilmeyin ve birbirinize sırt

çevirmeyin.” Hadis-i şeririne binaen perişan olmaya ve dağılmaya delâlet eder.

* SIRAT KÖPRÜSÜ: Kişinin rüyada sırat köprüsü üzerinde yürüdüğünü görmesi,

deniz yolculuğuna delâlet eder. Sırat Köprüsü üzerinde yürürken kaydığını görmek,

zarar ve helake işarettir.

Sırat köprüsü üzerinde güzel bir halde yürüdüğünü görmek, ilme, tevhide ve Sünnet-i

Seniyye’ye ittibaa delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada Sırat köprüsü üzerinde bulunduğunu görmesi, dinde istikamet

üzere olmaya delâlet eder.

Kirmanî demiştir ki:

– Rüyada sırattan selametle geçtiğini görmek, hayırlı ve doğru yola ve salaha delâlet

eder.

Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada sıratı görmek, altı veçhe ile tâbir olunur:

a) Doğru iş,

b) Müşkül bir iş,

c) Korku,

d) Hükümdar tarafından erişecek şiddet,

e) Günah ve masiyyet,

f) insanlara karşı nifak.

Rüyada sırattan cehenneme düşğünü görmek, fitne, fesat ve büyük musibetlere

delâlet eder.

Gurbette ve Hac’da olan bir kimsenin rüyada sırattan selametle geçtiğini görmesi,

memleketine selametle döneceğine delâlet eder.

* SIRLARI GİZLEMEK: Kişinin rüyada sır olan şeyleri gizlediğini görmesi, ilmi ehil ve

erbabından gizlemeye delâleteder. Bazı kere de rüyada sırları gizli tutmak, rüya

sahibinin nesebinin iyi ve güzel olmasına delâlet eder.

* SIRT-ARKA: Kişinin rüyada insan sırtı görmesi, kuvvete, yardımcıya ve yardımı

istenen bir zata delâlet eder.

Rüyada sırt görmek, evin dışına, şehire, kara veya sahrada olan yola işarettir.

Rüyada sırtına bir şey yüklendiğini görmek, zahmet, meşakkat ve çok borca delâlet

eder.

Rüyada belinin kırıldığını görmek, korku ve üzüntüye işarettir. Bu rüya bazı kere de

öğle namazına delâlet eder.

Rüyada sırtının ağrıdığından dolayı belinin büküldüğünü görmek, fakirliğe ve işlerin

bozulmasına delâlet eder.

Rüyada yaşlı bir kadının sırtını görmek, dünyanın rüya sahibinden yüz çevirmesine

işarettir. Çünkü kadın dünya ile tâbir olunur.

Rüyada kendi sırtının etini beyaz ve parlak bir halde görmek, yeni elbiseye delâlet

eder.

Rüyada sırtına odun yüklendiğini görmek, gıybet ve nem-mamlığa delâlet eder.

Denilmiştir ki: Rüyada sırta ağır yük yüklendiğini görmek, kötü komşu ile tâbir olunur.

Yine sırtında ağır bir yük olduğunu görmek, çoluk çocuğunun çok, fakat malının

azlığına delâlet eder.

* SIRTLAR: Rüyada dişi bir sırtlana ok attığını görmek, bir kadınla mektuplaşmaya

işarettir. Erkek bir sırtlana bindiğini görmek, devlete ve saltanata erişmeye delâlet

eder.

Bazı kere de erkek sırtlan görmek, sırları meydana çıkarmaya, fuzuli işlerle iştigale

delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada sırtlan görmek, üç vech ile tâbir olunur:

a) Çirkin ve ahlakı kötü zevce,

b) Sihir,

c) Hile ve gadr.

Rüyada sırtlan sütü içtiğini gören kimse öyle bir kadından hile ve gadre uğrar. Yine

rüyada dişi sırtlan görmek, edepsiz ve sihir yapan bir kocakarıya delâlet eder.

Bazı kere de rüyada erkek sırtlan görmek, erkeklik ve dişiliği bilinmeyen kimselere

işarettir. Rüyada erkek sırtlanın derisine, kemiğine veya tüylerine dokunduğunu

görmek, erkekliği ve dişiliği bilinmeyen birisinin eliyle gelecek mala delâlet eder.

* SITMA: Kişinin rüyada sıtmaya yakalandığını görmesi, borç ödemeye delâlet eder.

Çünkü sıtma günahlara kefarettir. Rüyada kendisinin sıtmalı olduğunu görmek, uzun

ömre, vücut sağğına, malın çokluğuna ve insanların ona gıpta etmelerine

alâmettir.

Rüyada insanı çok çok titreten sıtma görmek, dini işlerde tembellik ve umursamazlık

ile tâbir olunur.

Bazı kere de rüyada sıtma görmek, üzüntü, keder, şiddet ve sıkıntıya delâlet eder.

Çünkü sıtma her müminin ateşten nasibidir.

Yine sıtma, hummadan, evlattan veya ortaktan muzdarip olup sıkılmağa ve vaadini

tutmaya delâlet eder.

Rüyada ölüm derecesinde sıtmaya yakalandığını ve ölerek ke-fenlendiğini görmek,

günah işlemeye ve günahta İsrara delâlet eder.

* SİDİK (İdrar): Bir kimsenin rüyada sidiğinin çokça aktığını görmesi, rızkının çok

olmasına ve içte olan bir şeyin zayi olmasına delâlet eder.

Rüyada bir kuyu içine sidik ettiğini görmek, helal kazancından tasadduk etmeye

delâlet eder.

Rüyada cami mihrabında sidik ettiğini görmek, alim ve fazıl bir evladın olmasına

işarettir.

Rüyada bir helaya sidik ettiğini ve sidiğinin orada birleştiğini görmek, fakir için

zenginliğe, zengin için de malında noksanlığa delâlet eder.

Rüyada bilinmeyen bir yere sidik ettiğini görmek, o yerden bir hanımla evlenmeye,

yahut o yerden bir hizmetçi almaya delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada sidiğini insanların üzerine sürdüğünü görmesi, rüya sahibinin bir

çocuğu olacağına ve insanların o çocuğa uyacaklarına delâlet eder.

Rüyada süt olarak sidik yaptığını görmek, asıl fıtratı kaybetmeye işarettir. Üzüm suyu

olarak sidik yaptığını görmek, malı lüzumsuz yere israfa delâlet eder.

Rüyada kişinin kendisini bir kavmin evine, mahallesine, camisine yahut şehir ve

köyüne sidik ettiğini görmesi, o mahalle, köy ve şehirden bir hanımla evlenmeye ve

hayatını o kadınla birleştirmeye delâlet eder.

Rüyada ayakta sidik ettiğini görmek, malını rastgele yere sarf ve infak etmeye

işarettir.

Rüyada ateş olarak sidik ettiğini görmek, devlet sahibi bir evlada delâlet eder.

Rüyada kendisiyle beraber başkasının da bir yere sidik ettiğini ve bunun neticesi

sidiklerinin birbirine karışğını görmek, o kişi ile akraba olmaya delâlet eder. Yani biri

diğerine damad olur.

Rüyada sidik damlaları görmek, borçlu kimsenin aldığı malın takside bağlanmasına

işarettir.

* SİDRE-İ MÜNTEHA: Bir kimsenin rüyada Sidre-i Münte-ha’yı görmesi, zafere,

şerefe, izzete ve kendisine vaadedilen her şeye kavuşmaya delâlet eder.

Sidre-i Münteha kainatın hududu demektir. Ordan öteye melekler bile

geçememişlerdir. Sidre de bir ağacın adıdır. Rüyada o ağacın üzerinde birçok sabit

yapraklar görmek, rüya sahibinin çok evladı olmasına delâlet eder.

Sidre-i Müntehayı yapraksız halde görmek, rüya sahibinin hayatının sona ereceğine

işarettir.

Üzerinde bir kimsenin ismi yazılı yaprağın rüyada sararmış olduğunu görmek, isim

sahibinin çabucak vefatına delâlet eder.

* SIĞIL: Rüyada siğil görmek, mal ile tabir olunur. Bundan dolayı elinde veya

ayağında siğil olduğunu görmek, nihayetsiz büyüyen bir mala delâlet eder ve fakat bu

malın elinden gitmesinden korkulur.

* SİHİR: Rüyada kişinin sihirbazlık görmesi, fitne ve gurur ile tabir olunur. Rüyada

sihir yaptığını veya başkasına yaptırdığını görmek, karı-koca arasını açmaya delâlet

eder.

Bir kimsenin rüyada kendisinin sihirli olduğunu veya kendisine sihir yapıldığını

görmesi, hakkında meydana gelecek fitne, hile ve zarara delâlet eder.

* SİHİRBAZ: Rüyada sihirbaz görmek, fitne ve fesat sahibi bir kimse ile tâbir olunur.

Sihirbazın rüyada bir elmaya okuyup sihir ettiğini görmek, rüya sahibinin oğlunun

fitneye düşmesine delâlet eder.

* SİKKELİ ALTIN: Kişinin rüyada sikkeli altın görmesi, ihlas, din ve ilme delâlet eder.

Sikkeli altın görmek, güzel çocuğa da alâmettir.

Rüyada evine yükler ile altın taşıdığını görmek, gerçekte evine gelecek mala delâlet

eder.

Bir kimsenin rüyada beş tane altını olduğunu görmesi, beş vakit namaza delâlet eder.

Bazı kere de rüyada görülen altınlar ilme, imana, hidayete ve sultanın hizmetinde

bulunmaya delâlet eder.

Rüyada bir ölünün kendisine altın verdiğini görmek, zulümden halas olmaya işarettir.

Rüyada bir takım sikkeli altınlar görmek, defnedilmiş mala, hikmet, velayet ve

şahitliğe delâlet eder.

Rüyada bir altını yuttuğunu görmek, kendisine emanet edilen şeye hiyanet etmeye

işarettir.

Rüyada altını zayi ettiğini görmek, namazın terkine veya evladın ölümüne delâlet

eder.

Kişinin rüyada halka altın dağıttığını görmesi, uyanıkken halka dağıtacağı borç

paralara delâlet eder.

Bazı kere de altın görmek, sevgiliye, yardımcıya , ferahlık ve safa veren hayra delâlet

eder. Bazı kere de ilimlere, imana, hidayete işarettir.

Nablusî demiştir ki:

Altın ve gümüş, Allah Teâlâ’nın mührü ve şeytanın oku ve insanların ona olan ihtiyaç

ve mecburiyetidir. Evine yükler ile taşıdığı artanlar, evine naklonulacak mala delâlet

eder.

Rüyada sayısı belli altınlara rast geldiğini görmek, altınların sayısı miktarmca üzüntü

ve kedere delâlet eder. Eğer altınların sayısı bilinmiyorsa, üzüntü ve keder daha da

şiddetlidir.

* SİLAH: Bir kimsenin rüyada silah görmesi, düşmana karşı zafer bulmaya, kuvvete,

izzete ve hastalıklardan şifaya delâlet eder.

Rüyada silah kuşandığını görmek, ilme, fakirlik ve şiddetten kurtaracak mala ve

şmanı kahretmeye, korktuğu kimseye galip gelmeye delâlet eder.

Rüyada soyularak silahının elinden alındığını görmek, devlet ve saltanatının zayıf

olmasına işarettir.

Rüyada ok, kalkan, kılıç, süngü gibi harb aletleri görmek, izzete, şerefe, yüksek

rütbeye, zafere ve müjdeye delâlet eder.

Rüyada silah kuşanmak, kendisiyle hastalık ve dertlerin giderildiği ilaca, şeytanın

şerrinden kendisini muhafaza eden zevceye, üzüntü ve kederden kurtuluşa delâlet

eder.

* SİLAHÇI: Kişinin rüyada silah satan veya onu yapanı görmek, zalim ve kahredici bir

sultana delâlet eder.

* SİMSAR: Rüyada simsar görmek, nikah memuruna ve çiftleri birleştiren kimseye

delâlet eder. Yine simsar rüyası, insanları cömertliğe davet eden ve onunla emreden

adama işarettir.

* SİMİT: Rüyada kişinin simit görmesi, az mala, hayır venimete delâlet eder.

Rüyada elinde simit olduğunu ancak bundan yemediğini görmek, para biriktirmeye

işarettir.

Rüyada simidi yediğini görmek, kazandığı parayı harcamaya delâlet eder. Rüyada

birine bir simit verdiğini görmek, o kimseye yapılacak hayır ve menfaata delâlet eder.

* SİNİR: Rüyada sinir görmek, takvaya, alış-verişe, akid, ahid ve rızka sebep olan

şeylere şahit tutmaya delâlet eder.

Rüyada sinirinde ağrı hissetmek, üzüntü, keder ve sıkıntıya işarettir. Rüyada sinirinin

kesildiğini görmek, işlerin dağılıp bozulmasına delâlet eder.

Denilmiştir ki, Rüyada görülen sinir, rüya sahibinin ev halkında baba tarafından olan

akrabalarıdır. Bu sebeple rüyada sinirde meydana gelen fazlalık ve noksanlık,

akrabadan o sinirin delâlet ettiği kimseye aittir.

* SİNİ: Rüyada sini tepsi görmek, hademe ve hizmetçiye delâlet eder. Eğer sini temiz

ve parlak ise, o hademe ve hizmetçi güzel, eğer kirli ve lekeli ise, onlar da çirkindir.

Rüyada bir sini satın aldığını veya kendisine verildiğini görmek, bir zevceye veya

hizmetçiye malik olmaya delâlet eder.

Rüyada sininin kırıldığını görmek, zecenin veya hizmetçinin vefatına işarettir.

* SİRKE: Rüyada kişinin ekmek ile sirke yediğini görmesi, takva, bereket, uzun ömür

ve mala delâlet eder.

Yine bir kimsenin rüyada sirke içtiğini görmesi, ailesiyle düşmanlıkta bulunmasına

işarettir. Sirke tortusu görmek, menfaati az ve itibarsız cüzi bir mala delâlet eder.

Zindanda bulunan bir kimsenin rüyada sirke içtiğini görmesi, hapisten kurtulmaya

delâlet eder.

Rüyada saf ve temiz sirke görmek, rızık ve berekete işarettir.

Sirke görmek bazı kere de, ilim, ibadet ve onların zahmetini çekmeye, bazı kere de,

dost ve arkadaşa delâlet eder.

* SİS: Rüyada sis görmek, keder, üzüntü ve dünya işlerindeki karışıklığa delâlet eder.

Rüyada güneş doğarak sisin dağıldığını görmek, devlet reisinin adaletine ve halkın

gam ve kederinin gideceğine delâlet eder.

Rüyada kendi üzerine duman çöktüğünü görmek, fena ve kötü amellerdir. O kişi

derhal kötü işlerinden dönüp Allah Teâlâ’ya tevbe etmelidir.

Bazı kere de sis görmek, bütün insanları içine alan fitne ve karışıklığa ve insanlar

arasında çıkacak kavgaya delâlet eder.

* SİTEM: Nablusî demiştir ki:

– Bir kimse rüyada kendisine birçok yönlerden birisi tarafından sitem edildiğini görse,

sitem edene raci olur ve sitem edilen de bunu görerek zafere erişir.

* SİVİLCE: Rüyada vücudunun herhangi bir yerinde sivilce çıktığını ve ondan sarı su

aktığını görmek, kurtuluş ve zafere delâlet eder.

Rüyada vücudunda sivilce, çıban ve bunlar gibi illetlerden kan ve irin aktığını görmek,

mala, rızka, nimete delâlet eder.

Yine bir kimsenin rüyada bedeninde sivilceler çıktığını görmesi, sevinçle meydana

gelecek ani bir zenginliğe işarettir

Denilmiştir ki: Rüyada görülen vücuttaki ziyadelik, sahibine zarar vermediği takdirde

nimet ve hayırm ziyadeliğine işarettir.

Rüyada vücudunu yiyen ve eziyet veren bir şeyi tuttuğunu görmek, rüya sahibi için

yardım ve galebeye ve ganimet malından istifade etmeye alâmettir.

Bir kimsenin vücudunda yara, sivilce ve çıban gibi illetlerden akan kan görmesi, akan

kanın kuvvetince mala nail olmaya delâlet eder.

Bazı kere de rüyada sivilce görmek, zulüm ve cezanın peşin olmasına işarettir.

* SİVRİSİNEK: Rüyada sivrisinek görmek, zayıf, cimri, hakir bir düşman ile tâbir

olunur. Çünkü sivrisinek yaradılışı itibariyle zayıf bir mahluktur.

Rüyada evine sivrisineklerin girdiğini görmek, üzüntü, keder ve gama delâlet eder.

Zira sevrisinek insana rahat vermez.

Bir kimsenin rüyada burnuna bir sivrisinek girdiğini ve sonra çıktığını görmesi, büyük

bela ve mihnete uğramaya işarettir.

Rüyada sivrisineği görüp sonra Rabbinin kudretini tefekkür ettiğini müşahede etmek,

tevbe ve istiğfara işarettir.

Bazı kere de sivrisinek görmek, çok fena ve inat, kan dökücü bir düşmana delâlet

eder.

* SİYAH MÜREKKEB: Kişinin rüyada siyah mürekkep görmesi, ululuğa, şöhret ve

sevince, yücelik ve keramete delâlet eder.

Rüyada gömleğinin siyah mürekkeble lekelendiğini görmek, başka kimseler

tarafından alaya alınmaya ve rüya sahibinin de bu yüzden, yücelik, sevap ve iyi bir

şekilde övülmesine delâlet eder. Çünkü bir kimseyi beğenmeyip onunla alay etmek,

onun günahını yüklenmektir.

* SİYAH NOKTA: Rüyada kendi yüzünde siyah noktalar bulunduğunu görmek,

günaha, işlerinde çok uygunsuz hareket etmeye ve halk yanında yapacağı

yaramazlıklara işarettir.

* SİYAH RENK: Rüyada bütün nesnelerde görülen siyah renk, ululuğa ve mala

delâlet eder.

Âdeti gereği rüyada siyah elbise giydiğini görmek, şerefe, izzete ve yine ululuğa

delâlet eder.

İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki:

– Rüyada görülen her siyah şey, mala ve nimete delâlet eder.

Bir adamın rüyada siyah rengin beyaza tebdil edildiğini görmesi, güzel bir isimle

anılmaya, günahlardan temizlenmeye, imanda kemale ve dinde sıdka delâlet eder.

Rüyada siyah rengin parlak olarak görülmesi, rüya sahibinin sultan tarafından nail

olacağı izzet ve yüceliğe delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada yalnız ellerinin beyaz olduğunu görmesi, eğer kendisi salihlerden

ise elinde keramet zuhur etmesine ve düşmanlarına galip gelmesine ve büyük zatlara

yaklaşmasına ve şanının yücelmesine delâlet eder.

Rüyada yalnız yüzünün kararmış olduğunu görmek, rüya sahibinin yalancılığına ve

dininden yüz çevirmesine delâlet eder.

Rüyada siyah bedende beyaz renk görmek, alaca hastalığının zuhuruna delâlet eder.

Rüyada siyah ve kısa boylu bir kadınla evlendiğini görmek, o kadının siyahlığı

malının çokluğuna, boyunun kısalığı da ömrünün kısalığına delâlet eder.

* SOBA: Bir kimsenin rüyada soba yaktığını görmesi, kış mevsiminde ise rızka ve

menfaata delâlet eder. Yaz mevsiminde olursa, meşakkat ve kedere işarettir. Çünkü

soba yazın yakılmaz.

* SOFA: Rüyada sofa ve seki gibi bir şey görmek, mahzun ve kederli kimse için

sevince, sevinçli kişi için de mahzun olmaya işarettir.

* SOFRA: Kişinin rüyada yemek sofrası görmesi, nimete, rızka, davete icabet etmeye

ve refah içinde yaşamaya, düşmana galip gelmeye ve yüksek mertebeye delâlet

eder.

Nablusî demiştir ki: Sofra, kıymet ve rütbe içerisinde bir ganimettir. Sofranın

kaldırılması ganimetin bitmesidir.

Rüyada sofra üzerinde bulunan bir veya iki türlü yemek, rüya sahibi ve çocukları için

rızka delâlet eder. Sofradan çokça yemesi, rüya sahibinin yediği miktarda ömrünün

uzun olmasına işarettir. Rüyada sofranın kalktığını görmesi, rüya sahibinin ömrünün

tükenmesine alâmettir.

Yine rüyada görülen sofra, ona malik olan veya ondan yiyen kimse için geçime ve

yiyecek şeyler için yemeye delâlet eder.

Rüyada bir sofra üzerinde oturduğunu görmek, iyi ve cömert bir kimse ile sohbet

etmeye işarettir. Çünkü sofra, iyilik yapan ve cömert bir adam ile tâbir edilir.

Rüyada sofra üzerinde görülen kalabalık, çoluk-çocuğun çok olmasının işaretidir.

Rüyada sofra üzerinde birbirine zıt gibi şeyin bir araya gelmesi, harbe ve kıtale

delâlet eder.

* SOFRA BEZİ: Bir kimsenin rüyada sofra bezi görmesi, büyük bir şehire yolculuk

etmeye işarettir. Yine bir kişinin rüyada sofra bezi bulduğunu görmesi, genişliğe,

rahatlığa, rızka ve nimete delâlet eder.

Bazı kere de rüyada sofra bezi görmek, Allahu Teâlâ tarafından gelecek ilahi feyze

delâlet eder.

* SOĞAN: Rüyada yeşil ve taze soğan görmek, meşaketle ka zanılan mala delâlet

eder. Rüyada soğan görüp onu yememek hayra işarettir.

Yolcu ve seferde olan bir kimsenin rüyada soğan görmesi, sıhhat ve selamette

bulunmasına delâlet eder.

Rüyada soğan yediğini görmek, şerre delâlet eder. Hastanın soğan yediğini görmesi,

ölümüne işarettir. Bazı kere de hastanın soğan yemesi, yediği soğan çok olursa,

hastalıktan şifa bulmasına delâlet eder.

* SOĞUK: Rüyada soğuk görmek ve soğukta üşümek, fakirlik ile tabir olunur. Çünkü

fakirlik insanın sırtında ağır bir yüktür.

Rüyada azasından herhangi birinin soğuktan donduğunu görmek, helake veya

akrabadan bir kimsenin vefatına delâlet eder.

Bir kimsenin soğuktan üşüyüp sonra alevli ateşle ısındığını görmesi, devlet kapısında

memur olmaya delâlet eder. Kor ateşle ısındığını görmek, yetim malına göz dikmeğe,

duman ile ısındığını görmek, kendi nefsini büyük bir felâkete sürüklemeye delâlet

eder.

Rüyada insanın soğuk görmesi ve donması, fakirliktir. Yazın rüyada üşüdüğünü

görmek, faydalı rızıkla rızıklandırılmaya, güzel ve temiz elbiselere delâlet eder.

Yine rüyada donduğunu, üşüdüğünü ve rüzgara tutulduğunu görmek, fakirliğin kat kat

artmasına delâlet eder.

* SOHBET: Hasta bir adamın rüyada ailesinden başka birisiyle sohbet ettiğini

görmesi, hastalıktan şifa bulmaya delâlet eder. Hastanın rüyada kendi ailesiyle

sohbet etmesi, tabirce hoş değildir.

Rüyada bir velî, bir alim veya İslâm büyüklerinden biriyle sohbet ettiğini görmek,

izzete, şerefe, yüksek mertebelere delâlet eder.

* SOKAK: Kişinin rüyada herhangi bir sokağa girdiğini görmesi, yemini bozmaya,

şahitliğe ve birtakım yollara delâlet eder. Rüyada sokak arasında dolaşan adamı

görmek, hayır ve iyilik yapan, şer ve kötülükten sakınan ve insanları sakındıran vaize

delâlet eder.

Rüyada karanlık bir sokağa girdiğini görmek, Hak’tan yüz çevirmeye ve bidat

işlemeye delâlet eder.

Rüyada görülen sokaklar, san’atça bir takım meslek ve yollara da âlemettir.

* SOKMAK: Rüyada yılan, akrep ve bunlardan başka hayvanların soktuğunu

görmek, rüya sahibinin mahsurlu ve yasak olan bir şeyi yapmasına delâlet eder.

* SOLUCAN: Rüyada ağzından ve burnundan solucan çıktığını görmek, fena bir

amel işlemeye delâlet eder.

Kirmani demiştir ki: Rüyada toprağı kazıp solucan çıkardığını gören toprak yüzünden

kazınır. Rüyada toprak solucanlarının birçok ve küme halinde toplandığını görmek,

feyiz ve berekete delâlet eder. Ve rüya sahibinin eline toprak sebebiyle çok mal geçer.

Rüyada ölmüş bir solucan görmek, düşmanın kahrına delâlet eder. Ve rüya sahibi

şmanına karşı zafer bulur.

* SOYGUNCULUK: Kişinin rüyada soygunculuk görmesi, çabuk yürümeğe, rızka,

uzun ömre veya bekar kimse için nikahlanmaya delâlet eder.

* SOYUNMAK: Bir kimsenin rüyada soyunduğunu görmesi ve bu halinden utanç

duyması, kötü hallerden selamete çıkmasına, borçlardan kurtulmasına,hastalıklardan

şifa bulmasına delâlet eder.

Rüyada bir ölüyü soyduğunu görmek, rüya sahibinin zevcesini boşaması için

cebredilmesine, malında zulüm meydana gelmesine, yolculuğa, tevbeye ve günahtan

temizlenmeye ve hidayete delâlet eder.

* SÖNDÜRMEK: Bir kimsenin rüyada yanan bir ateşi söndürdüğünü görmesi,

meydana gelecek bir fitneyi önlemeye veya bidat olan bir şeyi iptal etmeye işarettir.

Rüyada ateş söndürmek bazı kere de şer ve kötülüğü tahrik etmeye delâlet eder.

Çünkü ateş sönerken külü ve dumanı yukarı doğru kalkar ve bir durum hasıl olur.

* ĞÜT AĞACI: Rüyada söğüt ağacı görmek, kendi bildiğince hareket eden ve

kimsenin nasihatini kabul etmeyen kimseye işarettir.

Bazı kere de söğüt ağacı görmek, faydasız kimseye delâlet eder.

* SÖVMEK: Nablusî (rh.a) demiştir ki:

– Rüyada sövmek, sövülen kimse için zillete, söven kişi için de izzete delâlet eder.

Ancak adi bir adamın iyi ve salih bir kimseye sövmesi, söven kimseye sövülen adam

tarafından erişecek bir belâya delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada itaat etmesi gereken ve kendisine ihsan ve yardımda bulunan bir

adama sövmesi, ana-babaya asi olmağa ve Allahu Teâlâ’dan yüz çevirmeye yahut

rüyada sövmüş olduğu zata itaat etmemeye alâmettir.

Bazı kere de rüyada sövmek, öldürmeğe delâlet eder. Rüyada mazlum bir kimseye

sövdüğünü görmek, mazlumun söven üzerinde olan hakkına delâlet eder ve mazlum

sonunda ona galip gelir.

* SÖVÜŞMEK:Yine rüyada herhangi bir kimse kendisine asla yakışmayan bir sözle

bir adama sözdüğünü görse, bu rüya, sövülen kimsenin söven kimseye galip

gelmesine delâlet eder.

* SÖZ: Rüyada bir kimsenin muhtelif dilleri konuşan bir adam görmesi, büyük bir

mülke nail olmaya delâlet eder.

Rüyada her türlü kuşun kendisine söz söylediğini ve kendisinin de onların sözünü

anladığını görmek, Süleyman (a.s) kıssasına binaen büyük bir mülke, izzet ve şerefe,

ilim ve fıkha nail olacağına delâlet eder.

Yine rüyada bir adamın her şeyin kendisiyle konuştuğunu görmesi ve onlardan güzel

sözler işitmesi, Allah’ın kitabına, Ne-biyy-i Zîşan’ın sünnetine tabi olmaya ve dinde

salaha delâlet eder.

Rüyada Cenâb-ı Hakkın kıyamet günündeki Hitab-ı Sübhani-sini kuluna söylediğini

görmek, izzet ve şerefe, rütbenin yüksekliğine, salih amele ve güzel ahlaka delâlet

eder.

Rüyada bir kuşun kendisiyle konuştuğunu görmek, rüya sahibinin makam ve şanının

yüceliğine delâlet eder.

Rüyada hemen bütün kuşların konuşmaları makbul ve hayırdır.

Rüyada cansız şeylerin konuştuğunu görmek, sulh, nasihat ve mevizedir. Ağacın

konuşmasını görmek, şanın yüce oluşuna, ölünün konuşması fitneye, azaların

konuşması çoluk-çocukt&n gelecek meşakkat, şiddet, mihnet ve günaha delâlet eder.

Bazı kere de rüyada ağacın konuşması, rüya sahibinin kadrinin yüce olmasına

işarettir. Çünkü ağacın konuşması, Resûl-i Ekrem (s.a.s)’in mucizelerindendir.

Yine rüyada ağacın konuşmasını görmek, Allahu Teâlâ’nın Musa (a.s)’a ağaçtan

hitap etmesine binaen rüya sahibinin mezhebinin selamette olduğuna ve hidayete

erişmesine delâlet eder.

Rüyada bir düşmanın konuştuğunu görmek, ayrılığın son bulmasına işarettir. Rüyada

bir yılanın kendisine güzel söz söylediğini görmek, bir düşmandan erişecek hayır ve

sevince delâlet eder.

Yine rüyada hayvanların konuşmasını görmek, anlayışa ve dostlarla sohbete ve

ibadet ehli kimselere uymaya delâlet eder.

Bir kimseye rüyada köpeğin veya parsın yahut bir boğanın “Ben bir rüya gördüm”

demesi, o kimse hakkında bir ganimet veya bir fayda ve sevinçle müjdeye delâlet

eder.

* SÖZCÜ: Bir kimsenin rüyada bir kavmin sözcüsünü görmesi, bidat sahibi bir adama

işarettir.

* SÖZDEN DÖNMEK: Rüyada verdiği sözden döndüğünü görmek, sebeplerin,

zevcelerin ve bineklerin değişmesine alamettir. Sözden dönmek, emaneti muhafaza

etmemeye de işarettir.

* SÖZ HIRSIZI: Rüyada bir başka kimsenin sözüne kulak verip söz hırsızlığı ettiğini

görmek, dört vech ile tâbir olunur:’

a) Hıyanet,

b) Korku,

c) Günah,

d) Fena söz işitmek.

* SÖZ VERME: Rüyada bir başka kimseye söz verip “Şu şu işini yaparım” dediğini

görmek, söz veren kimsenin söz verilen zata söz verilen şey kadar borçlu olmasına

delâlet eder. Rüya sahibi eğer verdiği sözü tutar, sözünü yerine getirirse, o kimsenin

imanına ve güzel bir ahlaka sahip olmasına delâlet eder.

* SU: Kişinin rüyada su görmesi, güzel bir rızka, hoş ve tatlı bir hayata delâlet eder.

Çünkü her şey sudan yaratılmıştır.

Rüyada çok temiz ve berrak bir su görmek ve ondan içmek, rızkın bolluğuna, fiatların

ucuzluğuna ve adeletin yeryüzüne yayılmasına delâlet eder.

Rüyada safi ve berrak bir suya atladığını ve o su içinde yüzdüğünü görmek, pek

çabuk erişecek bir sevince delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada kadeh içinde bulunan temiz suyu içtiğini görmesi, çocuğa ve

zevcesi tarafından erişeceği hayra delâlet eder.

Rüyada tatlı ve berrak su görmek, beş şekilde tâbir olunur:

a) Helal rızık,

b) Kalp temizliği,

c) İlim,

d) Hikmet,

e) Güzel bir hayır.

Rüyada bekar bir adamın kase veya bardaktan su içtiğini görmesi, pek yakında

evleneceğine işarettir.

Rüyada soğuk su ile guslettiğini görmek, günahlardan tevbe-ye, hastalıktan şifaya,

borçtan kurtuluşa, korku ve şiddetten emin olmaya ve selâmete delâlet eder.

Rüyada sıcak su içtiğini görmek, şiddetli üzüntü ve kedere işarettir.

Rüyada temiz ve pak bir suyu kendi evinde görmek, saadete, toplu mala ve

ganimete, fazla hayra delâlet eder. Eğer o kimse bekâr ise: “O, sudan bir beşer

yaratıp da onu soy sop yapandır. Rabbin (her şeye) kemaliyle kadirdir.” (Furkan,

54) mealindeki âyet-i kerimenin işaretince evlenmeye delâlet eder.

Rüyada safî ve berrak bir suya malik olduğunu görmek, çok çok hayır yapmaya

delâlet eder.

Yine rüyada su görmek, bekâr erkek için zevceye, bekâr kız için de kocaya delâlet

eder.

Yine rüyada su görmek, bekâr erkek için zevceye, bekâr kız için de kocaya delâlet

eder.

İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada su görmek: “Eğer onlar o yol üzerinde

dosdoğru gitselerdi elbette onlara bol su içirirdik.” (Cin, 16) mealindeki âyet işaretince

dince fesada ve: Şüphesiz Allah sizi bir ırmakla imtihan edicidir.” (Bakara, 249)

mealindeki âyet-i kerime işaretince de belâya delâlet eder.

Rüyada görülen temiz, safî ve parlak sular, rızka, hayra, müjdeye, menfaata; bulanık

sular güçlüğe, çetinlik ve meşakkata, sarı sular da hastalığa delâlet eder. Yine rüyada

tuzlu su, maişetçe meşakkate, bulanık ve kokuşmuş su, haram mala, siyah su, rüya

sahibinin evinin harap olmasına delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada kuyudan siyah su çıkardığını görmesi, hayırsız bir kadınla

evlenmeye delâlet eder.

Rüyada deniz veya nehirde su üzerinde yürüdüğünü görmek, takva ve hikmete

delâlet eder.

* SUCU: Rüyada sucu görmek, takva ve iyilik sahibi bir zata işarettir. Çünkü insanlara

su vermek, pek faziletli bir şeydir ve ecri yüksektir.

Yine rüyada sucuyu görmek, ilmiyle, göğüslere; hikmetiy-le,kalblere şifa veren

kimseye, rızka ve sultanlara yaklaşmaya delâlet eder.

Rüyada arkasında kırba ile su taşıyanı görmek, bulunduğu yerde durmaktan

faydalanmaya, hayvanı ile su taşıyanı görmek de, yolculuk ve seferden

faydalanmaya delâlet eder.

Rüyada insanlara kase ve bardakla su veren kimseyi görmek, alim, fazıl ve vaiz gibi

dindar ve güzel ahlak sahiplerine delâlet eder.

Rüyada sucunun bir kabı doldurup yerine götürmesini görmek, onun biriktireceği

mala işarettir.

Rüyada suyu kabıyla yüklendiğini görmek, fakirlikten kurtulmaya delâlet eder.

* SUÇ: Rüyada suç işlediğini görmek ve sonra o suçtan tevbe etmemek, küfür ve

sapıklığa tabi olmaya işarettir.

Kişinin rüyada boynuna zincir vurulduğunu görmesi, haram mal kazanmaya ve bunun

neticesi cezaya uğramasına delâlet eder.

Rüyada elinin boynuna bağlanmış olduğunu görmek, rüya sahibinin eline zekatını

veremeyeceği malın geçmesine delâlet eder.

Yine rüyada iki elinin bağı olduğunu görmek, cimrilik ile tabir olunur.

Rüyada tutulup prangaya vurulduğunu görmek, hapse girmeye ve sıkıntıya düşmeye

işarettir.

Bazı kere de rüyada pranga görmek, evlenmeye ve hiç de hoş olmayan şeye

alâmettir. Çünkü kişi evlendi mi bir nevi zincire vurulmuş gibi olur. Artık evini ocağını

bırakıp istediği yere gidemez.

* SU DAMLATAN: Bir adamın rüyada su damlatıcı görmesi, güzel yüzlü ve şerefli

kimselerin çocuklarına işarettir. Yine bu rüyayı görmek, ilmiyle amel eden alimlerden,

arif ve hikmet ehli zatlardan öğrenilecek ilim ve hikmete delâlet eder.

Eğer damlatılan su, gül ve çiçek suyu gibi koklanacak şeylerden ise, bu rüya, sevinç,

ferahlık, övünme ve damlatılan şeyin az ve çokluğu nisbetinde faydalı mala alâmettir.

Bir kimsenin rüyada söğüt ağacı, nilüfer ve bunlara benzer bitkilerden çıkarılan su

damlası görmesi, şifalı ilaçlara, fayda, rı-zık ve ferahlığa delâlet eder.

* SU DEĞİRMENİ: Rüyada değirmen görmek, rızka ve kazanca delâlet eder.

Rüyada buğday öğüten değirmeni görmek, hakkı batıldan ayıran ilim merkezine

delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada değirmende insan öğütüldüğünü görmesi, fitneye ve ölümlere

delâlet eder. Rüyada değirmenin taş öğüttüğünü görmek, kıtlık ve pahalılık ile tâbir

olunur.

Bazı kere de rüyada değirmen görmek, üzüntü, keder, sıkıntı ve baş ağrısına işarettir.

Rüyada yaban kirazı, çörek otu, acı bakla, kına ağacı gibi şeyleri öğüten değirmeni

görmek, temizliğe, üzüntü, keder ve hastalıklardan kurtulmaya, borçları ödemeye ve

menfaata delâlet eder.

Rüyada değirmenin ambar ve mahzenini dolu görmek, geniş rızka, ziraatın

gelişmesine, ucuzluk ve bolluğa, hastalıktan şifa bulmaya delâlet eder.

* SU DÖKEN KİMSE: Kişinin rüyada su dökücüyü görmesi, güzel Kur’ân okumaya,

Allah’ı zikretmeye, üzüntü, keder ve sıkıntıların gitmesine ve borçlardan halas olmaya

delâlet eder.

Bazı kere de su dökücü, iftira eden bir kimseye işarettir.

* SU DOLABI: Rüyada su dolabı görmek, malın bekçisi olarak tâbir edilir.

Rüyada su dolabını döner bir halde görmek, yolculuğa, kırılmış veya durmuş halde

görmek, geçimin durgunluğuna ve yolculuğun iptaline delâlet eder.

Su dolabı döndüğünde neşe verici güzel sesler de çıkıyorsa, bu rüya, haberlere ve

rüya sahibinin işiteceği Kur’ân’a delâlet eder.

Rüyada ip ve iplik bükülen dolap görmek, temiz rızka ve bekâr için evlenmeye ve

güzel, asude bir hayata delâlet eder.

Bazı kere de rüyada su ile dönen ve ses çıkaran dolabı görmek, halkın mallarını

meşakkat ve mihnet içinde koruyan hizmetçiye işarettir.

Yine su dolaplarının sesleri, rüyada onu işiten kimse için ağlama ve feryada delâlet

eder.

* SUAL: Sual görmek, yani rüyada bir kimseye şu nedir? diye sormak, eğer sual dini

bir şey için ise hayır ve iyiliğe delâlet eder. Dünya için ise iyi değildir.

Rüyada bir şey istediğini görmek, hayra işarettir. Yine bir şeyi çok taleb ettiğini

görmek, murada ermeye delâlet eder.

* SUHUF: Bir kimsenin rüyada Suhuf görmesi, ilim, hidayet ve doğru haberlere

delâlet eder. Çünkü Suhuf, Allahü Teâlâ’nın Peygamberine vahyettiği ilâhî emirlerdir.

Dört büyük kitaptan hariç olarak yüz suhuf inzal buyurulmuştur.

* SU İBRİĞİ: Rüyada su ibriği görmek, zühd ve ibadete, çocuğa, hizmetçiye, yolcuya,

din ve dünyaca bir yardımcıya işarettir.

Devlet reisinin rüyada su ibriği görmesi, mamur bir şehre delâlet eder. Ticaret erbabı

için de, halktan helâl olarak kazarulan ticarete delâlet eder.

* SU KOVASI: Rüyada kova ile kuyudan su çektiğini ve kovasını su ile doldurduğunu

görmek, rızka, nimete ve mala delâlet eder. Hapiste olan bir adamın rüyada kuyudan

kova ile su alıp yıkandığını görmesi, hapisten kurtulmaya ve hürriyete delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada kova ile bir kuyudan su çektiğini ve çıkardığı suyu kendisinin

başka bir kabına koyduğunu görmesi, hile ile mal toplamaya ve bir yere biriktirmeye

delalet eder.

Eğer çıkardığı suyu başka bir kaba döktüğünü görse, o malın onun elinden

çıkacağına işarettir.

Rüyada zevcesi hamile bir kimsenin kovasını kuyuya sarkıttığını görmesi, doğacak

çocuğun erkek olacağına delâlet eder.

Eğer çıkardığı suyu başka bir kaba döktüğünü görse, o malın onun elinden

çıkacağına işarettir.

Rüyada zevcesi hamile bir kimsenin kovasını kuyuya sarkıttığını görmesi, doğacak

çocuğun erkek olacağına delâlet eder.

Rüyada elinde kova olduğu halde kuyudan su çıkarmak istediğini ve fakat kuyunun

üzerinde oturduğunu görmek, hayra delâlet eder.

Nablusî demiştir ki:

– Rüyada bir kova ile bostan suladığını gören kimse bir kadına veya o kadından bir

şeye isabet eder. Eğer suladığı bostan meyve verse, o baştanın meyvelerini gördüğü

gibi o kadından bir çocuğa nail olur.

* SU KÖPÜĞÜ: Bir adamın rüyada su köpüğü görmesi, kendisiyle faydalanacağı bir

şeye işarettir. Yine su köpüğü, sahibine taaccüp veren, kendisinin kıymeti olmayan

bir mala delâlet eder. Çünkü köpük bir anda söner gider.

* SU KUYUSU: Kişinin rüyada su kuyusu görmesi, gülen ve neşeli bir kadına; kadının

su kuyusu görmesi de güzel ahlaklı bir erkeğe delâlet eder.

Rüyada su kuyusu görmek, beş vech ile tâbir olunur:

a) Mal,

b) İlim,

c) Evlenmek,

d) İri ve şişman kimse,

e) Hapis ve ihel.

Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada kuyu görmek, dört vech ile tabir olunur:

a) İzdivaç,

b) Alim,

c) Büyük bir adam,

d) Günah ve hile.

Bazı kere de rüyada kuyu görmek, üzüntü ve kederin gitmesine, kalp ve gönlün

açılmasına ve ihtiyaçların karşılanmasına delâlet eder.

Rüyada bir kuyu kazdığını ve kuyudan su çıktığını görmek, zengin bir kadınla

evlenmeye delâlet eder.

Rüyada evin duvarlarını delip suyun dışarı fışkırdığını görmek, üzüntü ve kederden

halas olmağa delâlet eder. Rüyada kuyunun suyu taşıp dışarı çıktığını görmek, o

mahalde meydana çıkacak üzüntü, keder ve ağlamaya işarettir.

Bir kimsenin rüyada kuyuya düşğünü görmesi, rütbe ve makamın düşmesine

delâlet eder.

Bazı kere de rüyada kuyu görmek, ana-babaya, çocuğa, terbiye edici ve öğretmene,

kabre, hileye, ihtiyaçları def etmeye, yolculuğa, herhangi bir arzuya ve iyiliğe delâlet

eder.

Nablusî (rh.a) demiştir ki:

– Rüyada görülen her kuyu için başka başka tabirler mevcuttur. Ev kuyusu görmek,

ev sahibine, mal ve dükkanına, zevcesine, hizmetçisine, ölümüne ve hayatına delâlet

eder.

Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: Rüyada kuyu görmek, erkek için zengin ve hayırlı –

zeceye, kadın için de güzel ahlaklı kocaya delâlet eder.

Denilmiştir ki: Rüyada evinde veya tarlasında kuyu görmek, çabuk hasıl olacak rızka,

şkülattan kurtuluşa ve sürura delâlet eder.

Rüyada bilinmeyen bir yerde su kuyusu görmek, rüya sahibinin dünyalığıdır. Artık o

kişi bundan rızıklanır, refah ile yaşar, ömrü uzar. Eğer görülen kuyuda su yoksa, bu

kere rüya, o kişinin ecelinin geldiğine işarettir.

Rüyada bir kuyunun içine indiğini ve yarısına vardığında ezan okunduğunu görmek,

sefer ve yolculuğa delâlet eder.

Rüyada bir alimin kuyu üzerinde durup temiz ve berrak suyundan içtiğini görmesi,

içtiği su kadar ilim ve fazilete nail olacağına delâlet eder.

* SU KÜPÜ: Rüyada su küpü görmek, karı veya kocaya delâlet eder. Yine su küpü,

evin idaresine, onun mahzen ve dükkanına işarettir.

Rüyada oyun küpleri görmek, yolculuk ve menfaata delâlet eder.

Bazı kere de su küpü, zevceye işarettir.

* SULTAN (Delvet Reisi): Bir kimsenin rüyada sultanı güler yüzlü ve sevinçli olarak

görmesi, din ve dünyaca erişeceği hayır ve yüksekliğe, ucuzluk ve boluğa ve halin

düzgünlüğüne delâlet eder.

Rüyada sultanla beraber yemek yediğini görmek, izzet ve şerefe, kurtuluş ve zafere,

kudret ve kuvvete delâlet eder. Çünkü sultan devlet demektir.

Nablusî demiştir ki: Rüyada sultan görmek, Allahü Teâlâ hazretleri ile tâbir edilir.

Bundan dolayı Sultanı razı ve hoşnud olarak görmek, Allah’ın azap ve gazabıyle

rüyayı göreni korkutan birisine alâmettir.

Bir hastanın rüyada melik olduğunu görmesi, onun ölümüne delâlet eder. Rüyada

sultanı öldürdüğü görmek, büyük ve çetin bir iş talep etmeye ve bunda muvaffak

olmaya alâmettir.

İyi ve salih bir kimsenin rüyada halife olduğunu görmesi, imamlığa ve önderliğe

delâlet eder. Layık olmayan bir adamın kendisini halife olmuş görmesi, zelil ve

hakirliğe delâlet eder.

Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada sultan veya padişah görmek, şu şekilde tâbir

olunur:

a) İmanet,

b) İlim,

c) Hitabet,

d) Şan şöhret,

e) Hüküm,

f) İzz ü devlet,

g) Rıfat, yani yükseklik.

Rüyada başından sırığını veya elbisesinden bir şeyi sultanın aldığını görmek, malının

elinden gitmesine, memuriyetten azline ve kazancın durgunluğuna delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada Melikle yemek yediğini görmesi, yediği yemek miktarı kurtuluş ve

zafere ermeye ve şereflenmeye işarettir.

Bir adamın rüyada sultanın kendisine dünya eşyalarından bir şey hibe ettiğini

görmesi, eşyanın kıymeti nisbetinde şerefe naili-yete delâlet eder.

Rüyada kendisini melik olmuş görmek, layık olduğu şekilde şanının yücelmesine

işarettir. Fakir bir kimsenin sultan olduğunu görmesi, zenginliği; alimin sultan

olduğunu görmesi üzerine vacip olan şeyi yerine getirnmeye; bekârın sultan

olduğunu görmesi, evlenmeye delâlet eder.

Rüyada sultanın başının koçbaşı olduğunu görmek, o sultanın adalet, iyilik ve insaf

sahibi bir zat olduğuna delâlet eder. Aksine başının köpek başı olduğunun görülmesi,

işlerini akılsızca yürütmesine delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada kendi elini sultan eline dönmüş görmesi, devlet ve servete

delâlete eder.

Rüyada sultan ile düşmanlık içerisinde bulunduğunu görmek, Kur’ân-ı Kerim ile

mücadeleye işarettir. Çünkü sultan, lügatta hüccet ve delildir.

Rüyada sultanın başının çok büyük olduğunun görülmesi, onun saltanatmdaki kuvvet

ve şevkete delâlet eder.

Yine rüyada sultanın bir şehirde mekan tutmuş görülmesi, o şehirde adalet ve

bolluğun yayılmasına delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada sultan olduğunu ve adaletle hükmettiğini görmesi, halkın

nazarında kadrinin artmasına ve muradına kavuşmaya delâlet eder.

Rüyada sultanın bineğinin terkisine bindiğini ve onunla beraber gittiğini görmek,

sultanın huzuruna girmeye ve ona tabi olmaya delâlet eder.

Rüyada sultanın gelip kendi evine girdiğini gören kimse, sultanın hizmetinde

bulunmaya memur edilir ve çok geniş dünyalığa mazhar olur.

* SULU ÇAMUR: Bir kimsenin rüyada sıvı ve cıvık bir toprağın çamur haline geldiğini

görmesi, güzel bir şekilde anılmaya, Allahu Teâlâ’ya itaat etmeye ve halin

düzgünlüğüne alâmettir.

Rüyada, sulu bir çamur içinde yürüdüğünü görmek, üzüntü ve kedere, fitne ve

meşakkate delâlet eder.

Rüyada sulu çamurun un veya yoğurulmuş hamur olduğunu görmek, el emeğiyle

kazanıp güzel ve helal rızka nailiyete delâlet eder.

Rüyada çamur yoğurup kerpiç yaptığını görmek, hiç de iyi değildir. Çünkü bu rüya, o

kerpiç kuruyup toprak oluncaya kadar, keder, musibet ve belâya delâlet eder.

Bazı kere de rüyada sulu çamur görmek: “Andolsun biz insanı çamurdan

(süzülmüş) bir hülâsadan yarattık.” (Mü’minun: 12) mealindeki ayet gereğince, rüya

sahibinin zevcesinin erkek bir çocuğa hamile olduğuna delâlet eder. Rüyayı gören

eğer bekar ise, bu defa rüya, onun evleneceğine işarettir.

Bir hastanın rüyada sulu çamur görmesi, onun hastalığının devamına işarettir. Ancak

sulu çamurdan çıktığını görürse, hastalıktan şifa bulmaya delâlet eder.

Rüyada çamurdan kurtulduğunu, beden ve elbisesini temizlediğini görmek, günahtan

arınmaya, keder ve üzüntüden halas olmaya delâlet eder.

Eğer kişi çamurdan kurtulamaz ve elbisesini de temizlemezse, ona çamur miktarmca

günah ve keder isabet eder.

Bazan rüyada sulu çamur görmek, ahlakı kötü sert ve az hamile kalan bir kadına

işarettir.

Bir kimsenin kuraklık ve kıtlık zamanında rüyada sulu çamur görmesi, mahsulatın

çokluğuyla müjdeye ve kıtlığın kalkmasına delâlet eder.

* SUR: Bir kimsenin rüyada sur görmesi, Allah yolunda cihad eden mücahidlere,

devlet reisine, şehrin mülkiye amirine ve muhafızına delâlet eder.

Rüyada meçhul burç ve sur görmek, İslâm, ilim, Kur’ân, mal, emniyet, takva ve duaya

delâlet eder.

Bazı kere de sur görmek, alim ve abid birine, Hakla bâtıl arasını ayıran din

hükümlerine, sevinç, sürür ve feraha delâlet eder.

Rüyada herhangi bir sur üzerinde olduğunu görmek, düşmandan korunmaya,

korktuğu şeyden emniyet ve muhafazaya delâlet eder.

Rüyada bir şehrin burçlarının yıkıldığını görmek, o şehrin vali ve muhafızının

ölümüne delâlet eder.

Rüyada bir şehrin burç ve surlarında bir gedik açıldığını hatta o gedikten şehrin

içerisine bir arslan veya sel yahut hırsızların girdiğini görmek, o şehirde Islâmın

zayıflamasına, ilmin garipliğine ve cehlin çokluğuna delâlet eder.

* SUR KAPILARI: Rüyada sur kapıları görmek, şehir ve kasaba kapılarının tabiri

gibidir. Kapıların yeni ve açık olarak görülmesi, hayır ve iyiliğe, kapalı ve eski olarak

görülmesi de üzüntü, keder ve sıkıntıya delâlet eder. Bazı kere de sur kapılarını

görmek, hizmetçiye veya eve delâlet eder. Rüyada açık ve büyük bir kapı görmek,

rüya sahibinin iş hususunda talihinin açıklığına işarettir.

* SUSAM: Bir kimsenin rüyada susam görmesi, rızık ve helal mal ile tabir olunur.

Rüyada bir tarlaya susam ektiğini görmek, faydalı bir memuriyete, iyi bir ticarete,

takvaya, büyüyen, artan bir kazanca ve sevince delâlet eder.

Rüyada görülen susamın kurusu yaşından daha iyi ve faydalıdır. Rüyada kavrulmuş

susam görmek, şer, zahmet ve meşakkate işarettir.

Denilmiştir ki: Rüyada susam görmek, doktorlar için hayır ve diğer insanlar için ateşli

hastalıktır.

Rüyada öğütülmüş susam görmek, aziz ve kuvvetli bir mala delâlet eder.

* SUSUZLUK: Rüyada susuzluk halini görmek, dinde nok sanlığa ve bozukluğa

işarettir.

Yine rüyada susuzluk görmek, fitne ve fesat çıkaran kimselerin halleriyle hallenmeye

delâlet eder.

Rüyada susuz bir kimse bir ırmaktan su içmeyi arzu ettiği halde içemediğini görse, bu

rüya, o kişinin üzüntü ve kederden kurtulacağına delâlet eder.

Rüyada susuzluk, mal, tarla ve çiftçilerin hallerinin ve işlerinin durgunluğuna delâlet

eder.

Bazı kere de bu rüya, fakirliğe, ticaret sahiplerinin işlerinin kesat olmasına işarettir.

Bir kimsenin rüyada su içmek arzu ettiği halde içmeye kadir olamadığını veya

kendisinin bir ırmak göze yahut bir kuyunun yanında durduğunu ve suya

yetişemediğini görmesi, arzu ettiği şeye erişmeye imkan bulamayacağına delâlet

eder.

* SU TERAZİSİ: Bir kimsenin rüyada su terazisi görmesi, Allahu Teâlâ’dan gelecek

rahmete, yağmura ve pahalılıktan sonra ucuzluğa delâlet eder.

Rüyada su terazisinin dolduğunu, suyunun coşkun olduğunu ve etrafına taşğını

görmek, müjdeye, sevince, ucuzluk ve bolluğa delâlet eder.

Rüyada su terazisinin bozulduğunu ve suda siyahlık, kötü koku gibi hallerin meydana

geldiğini görmek, kıtlık, yokluk ve şiddetlere delâlet eder.

Bazı kere de su terazisi devlet reisinin ineceği ve nakil yapacağı konak yerine

işarettir. Su terazisi, bayram ve hac aylarının başlangıcına, ferahlık ve sevince de

delâlet eder.

* SU TULUMU: Rüyada su tulumu görmek, sefer ve yolculuk ile tâbir olunur. Çünkü

su tulumu ancak sefer esnasında kullanılır. Su tulumu dar yerlere de delâlet eder.

Bir kimsenin evinde su ile dolu bir tulum görmesi, hanımının hamile olmasına delâlet

eder. Çünkü bu su çocuktur. Tulum da kadının karnıdır.

Rüyada su tulumu görmek, bazı kere zenginliğe, bazan da fakirliğe delâlet eder.

* SUYA DALMAK: Bir kimsenin rüyada suya daldığını görmesi, rızık ve menfaata

delâlet eder.

Rüyada ırmağa daldığını ve fakat ondan çıkamadığını görmek, rüya sahibine gelecek

zarara ve onun sabırsızlığına delâlet eder.

Rüyada denize dalıp ondan inci çıkardığını görmek, çıkardığı inci miktarı ilme yahut

hazineye nail olmaya delâlet eder.

Bir kişi rüyada deniz suyuna daldığını ve denizin dibinden kendisine çamur

bulaşğını görse, ona melik tarafından üzüntü ve keder erişir.

Rüyada inci veya başka bir nesne için denize daldığını görmek, rüya sahibinin ilim

veya mal ve bunlar gibi şeyler istediğine delâlet eder. Eğer denizden inci veya başka

şey elde etmişse eline geçen şey miktarmca ilme veya mala nail olur.

Rüyada bulanık suya dalmak ve ondan çıkamamak, üzüntü, gam, keder ve şiddete

delâlet eder.

* SUYA DÜŞMEK: Bir kimsenin rüyada derin bir suya düşğünü ve suyun tam

dibine kavuşamadığını görmesi, pek fazla dünyalık elde etmeye ve zenginliğe delâlet

eder. Çünkü dünya derin bir denizdir. Elbet denize düşen ıslanır.

Rüyada suya düşğünü görmek, sevinç ve nimete, geniş rızka ve menfaata delâlet

eder.

* SU HAYVANLARI: Rüyada su hayvanlarının tamamı hayra, rızka ve mala delâlet

eder.

* SUYA KANMAK: Rüyada susuzluktan sonra suya kandığını görmek, çetinlikten

kolaylığa, ihtiyaçlarını gidermeye, tevbe ve istiğfara, fakirlikten zenginliğe, hastalıktan

afiyete, ilim ve amelden kaçırdığı şeylere kavuşmaya ve dinde salaha delâlet eder.

Rüyada çetin bir susuzluktan sonra, su içip suya kandığını ve feraha çıktığını

görmek, sevince, bolluğa, günahtan arınmaya ve ilme delâlet eder.

* SU YOLU: Bir kimsenin rüyada bahçe veya bostanın sulamak için ark kazdığını

görmesi, zenginliğe, çoluk çocuğunu yedirip içirmeye ve hayra erişmeye delâlet eder.

Yine rüyada evi veya bostanı için ark kazdığını görmek, keder, üzüntü ve sıkıntıdan

kurtuluşa delâlet eder.

Bekar bir adamın rüyada su arkı açıp suyu akıttığını görmesi, evlenmeye delâlet

eder.

Bazı kere de rüyada su yolu görmek, hizmetçilere, uşaklara veya bir yere gitmek için

hazırlanan hayvanlara delâlet eder.

Rüyada su arkının önünün kesilip kapandığını görmek, rüya sahibinin yapacağı

işlerde güçlük meydana gelmesine işarettir.

Rüyada meçhul bir lağıma sidik yaptığını görmek, harama yaklaşmaya delâlet eder.

Rüyada kuyu kazdığını ve fakat kazdığı kuyudan su çıkmadığını görmek, bir başka

adama hile yapmaya işarettir.

Kişinin rüyada ziraatını sulamak gayesiyle ark kazdığını görmesi, zenginliğe ve

menfaata delâlet eder…

* SU KUŞU: Bir kimsenin rüyada su kuşu görmesi, devlet adamları ile sohbete

mazhar olmaya delâlet eder. Kuşun hem kara hem de suda görülmesi, hayır ve

berekete ve rızkın genişliğine işarettir.

* SÜLEYMAN (A.S): Rüyada Süleyman (a.s) görmek, kadrin yüceliğine ve yüksek

makamlara delâlet eder. Rüya sahibinin malı ve kuvveti artar, ilim ve irfana mazhar

olur.

Rüyada Süleyman (a.s)’ın mührüne malik olduğunu görmek, velayete ve halkın

taaccüp edeceği derecede sancağının olmasına delâlet eder.

Hazret-i Süleyman’ı taht veya minber üzerinde güleş bir halde görmek, bolluk,

bereket, saltanat ve rızkın genişliğine delâlet eder. Yine onu minber veya taht

üzerinde ölü olarak görmek, o memlekette bir büyüğün ölümüne delâlet eder.

Süleyman (a.s)’ı kuşlarla konuşuyor görmek, sanata, manevi ilimlere ve marifete

delâlet eder.

Caferi-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada Peygamberleri veya onlardan birini görmek,

onbir vech ile tâbir olunur:

a) Rahmet,

b) Nimet,

c) İzzet,

d) Uluvv-i kadr,

e) Devlet,

f) Zafer,

g) Saadet,

h) Riyaset,

ı) İslâmda kuvvet,

i) Dünya ve ahirette hayır,

k) Rahat

* SÜLÜK: Nablusî demiştir ki: Rüyada görülen sülükler, insanın vücudunu yiyen kurt

mesabesindedir. Kurtlar ise, kişinin çoluk çocuğudur.

Rüyada sülük görmek, alçak ve adi düşman ile de tâbir olunur.

Kirmanî demiştir ki: Sülük kendi malından değil bir başkasının malından yer ve

geçinir hilekar düşmandır. Rüyada birçok sülüklerin üstüne toplanıp kanını emdiğini

görmek, malın elden gitmesine delâlet eder.

Rüyada vücudunun bir yerine yapışş sülüğü koparıp attığını görmek, gam ve

üzüntüden kurtulmaya delâlet eder.

* SÜMÜK: Bir kimsenin rüyada sümük görmesi, çocuk ile tabir olunur. Bu sebeple

yere sümkürdüğünü gören kişinin zevcesi, ömrü uzun olan bir kız çocuğu doğurur.

Rüyada kendi sümüğünü yediğini gökmek, evladının malını yemeye işarettir. Diğer bir

kimsenin sümüğünü yediğini görmek, o zatın oğlunun malını yemeye alâmettir.

Rüyada eliyle kendi zevcesinin üstüne sümkürdüğünü görmek, zevcesinin bir erkek

çocuğa hamile kalmasına delâlet eder.

Rüyada bir başka kimsenin evine sümkürdüğünü görmek, o evden bir kadınla

evlenmeye işarettir.

Rüyada zahmetli ve meşakkatli bir şekilde sümkürdüğünü görmek, üzüntü, keder ve

sıkıntıdan kurtulmaya delâlet eder.

Rüyada bir kimsenin bir başka kişinin sümüğünü yaladığını görmesi, o zatın

hanımına hile yapmaya delâlet eder.

Rüyada sümkürdüğünü görmek, kendisine çok benzeyen bir evladı olmaya işarettir.

Rüyada yere sümkürdüğünü görenin bir kızı dünyaya gelir. O kişi bekâr ise evlenir.

Rüyada bir kimsenin bülbül sümkürdüğünü görmesi, Kur’ân okuyan bir çocuğunun

dünyaya geleceğine işarettir. Yine rüyada sümüğünün aktığını görmek, çok evlad ile

tâbir olunur.

Rüyada kendisine eziyet veren sümüğü sümkürdüğünü görmek, üzüntü ve kederden

kurtuluşa delâlet eder.

* SÜMÜKLÜ BÖCEK: Kişinin rüyada sümüklü böcek görmesi, bir yerden diğer bir

yere göç etmeye işarettir. Çünkü sümüklü böcek evini sırtında taşır.

* SÜNGÜ VE MIZRAK: Kişinin rüyada süngü ve mızrak görmesi, zevceye, çocuğa,

doğru şahitliğe ve yolculuğa delâlet eder. Bu sebeple elinde bir mızrak olduğunu

görmek, erkek bir çocuğun dünyaya geleceğine işarettir.

Eğer rüyada görülen mızrak demirden ve süngü de varsa o çocuğun bir takım halk

üzerinde reis olmasına ve insanları muhafaza etmesine delâlet eder.

Bir adamın kendisini at üzerinde ve elinde mızrak olarak görmesi, izzet ve yüksekliğe,

devlet ve zenginliğe delâlet eder.

Bazı kere de mızrak, erkek kardeşe ve insandan zararı defeden arkadaşa işarettir.

Elinde mızrak olduğu halde bir sokakta yürüdüğünü görmek, erkek çocuk ile tâbir

olunur.

Bir kişinin rüyada sultanın kendisine bir mızrak verdiğini görmesi, bir şehre vali

olmasına işarettir. Eğer mızrakla beraber bayrak ve sancak da varsa onun hali ve

şanı yüce olur ve halk arasında şöhreti yayılır.

Rüyada mızrağını evinin kapısı arkasına koyduğunu ve üzerini bir şeyle örttüğünü

görmek, bir kız çocuğunun dünyaya geleceğine işarettir.

Rüyada mızrağın süngüsünün kaybolduğunu görmek, rüya sahibinin kardeşinin veya

çocuğunun ölümüne delâlet eder.

* SÜNNETÇİ: Rüyada sünnetçi görmek, edep yerlerinin açılmasına işarettir. Sünnetçi

kadını görmek, kadınların sırlarını izhar etmeye ve onların gizli hallerine muttali

olmaya delâlet eder.

* SÜNNET ETMEK: Rüyada sünnet olduğunu görmek, Allahü Teâlâ tarafından

günahların mağfiretine delâlet eder. Rüyada bir başkasını sünnet ettiğini görmek,

pisliklerden temizlenmeye, ferahlık ve sürura delâlet eder.

Bazı kere de sünnet olmak, evlenmeye delâlet eder. Bazan da sünnet, ismin

yüceliğine ve namusun muhafazasına delâlet eder.

Rüyada kendisinin sünnetsiz olduğunu görmek, dünya malı için İslâmdan yüz

çevirmeye delâlet eder.

* SÜPRÜNTÜ VE ÇÖP: Fakir bir adamın rüyada süprüntü ve çöp görmesi,

servet, mal ve eşyalarının çoğalıp artmasına delâlet eder. Bu rüya zenginler için

şeref, izzet, yücelik ve insanlar nazarında erişecekleri şöhrete işarettir.

* SÜPÜRGE: Rüyada süpürge görmek, hizmetçi ile tâbir olunur. Süpürge sert ise

itaatsiz, yumuşak ise itaatkâr hizmetçidir. Süpürge cariyeye de işarettir.

Bir kimsenin rüyada evini süpürge ile süpürdüğünü görmesi, fakirliğe delâlet eder.

Denilmiştir ki: Rüyada ev süpürmek, o evdeki hastanın ölümüne veya o evden bir

başka eve nakledilmesine delâlet eder.

Bazı kere de rüyada süpürge görmek, üzüntü, keder ve sıkıntının gitmesine, ferah ve

sürürün gelmesine işarettir.

* SÜPÜRMEK: Rüyada ibadet etmek veya sevap kazanmak için bir yeri süpürdüğünü

görmek, mala, halin güzelliğine, salâh ve sıdka delâlet eder.

Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada evini süpürdüğünü görmek, malından bir

kısmını zayi etmeye alâmettir.

Rüyada bir mescid veya camiyi süpürdüğünü görmek, kalbde Allah muhabbetinin

tecellisine delâlet eder.

Yine rüyada bir mahalli süpürerek süprüntüyü topladığını görmek, nezafete ve toplu

mala delâlet eder.

Rüyada bir başka kimsenin evini süpürdüğünü görmek, o kişinin mal ve servetinden

istifadeye işarettir.

Rüyada süpürmek,kirli ve paslı işlerde çalışanlar için helâl rızka delâlet eder.

* SÜRÇMEK (Ayak Kayması): Rüyada sürçmek, borçlanmaya delâlet eder. Rüyada

ayağının baş parmağının sürçtüğünü ve yere düşğünü görmek, rüya sahibinin

üzerine yığılacak borca alâmettir. Eğer parmaktan kan çıkacak olursa, rüya sahibi

haram bir mala nail olur.

* SÜRGÜNLÜK: Bir kimsenin rüyada cennetten sürüldüğünü görmesi, fakirliğe

delâlet eder. Rüyada bir şehirden diğer bir şehre sürülmekte de hayır yoktur.

Bazı kere de sürgünlük, hapse delâlet eder. Bundan dolayı bir şehirden sürüldüğünü

gören kimse, hapse düşer.

Rüyada alim, fazıl ve ehl-i takva bir kimseyi sürdüğünü ve ona şiddet gösterdiğini

veya ona bağırıp çağırdığını görmek, rüya sahibinin korkunç bir şeye düşmesine ve

hilekâr bir düşmanın mülkünü istila etmesine delâlet eder.

Dindar, salih bir kimsenin rüyada sürüldüğünü görmesi, ibadet ehlinden ve dervişler

cemaatinden kaçmasına delâlet eder.

* SÜRME: Bir kimsenin rüyada sürme görmesi, ibadet ehlinden ve dervişler

cemaatinden kaçmasına delâlet eder.

Rüyada salih bir kimsenin kendisine sürme verdiğini görmek, hayra, nimete, şeref ve

yüksekliğe delâlet eder.

Kirmanî demiştir ki:

– Rüyada kadın ve erkeğin sürme çektiğini görmesi, yüce mertebeye ve yüksek

makama işarettir.

Rüyada kendisine sürme getirildiğini görmek, dört vech ile tâbir olunur:

a) Gözün kuvveti,

b) Dinde salah,

c) Mal,

d) Güzel bir yüz.

Bekar bir kızın rüyada gözüne sürme çektiğini görmesi, iyi bir adamla evleneceğine

delâlet eder.

Rüyada sürme taşı ile gözüne sürme çektiğini görmek, iki hanımla evlenmeye

işarettir. Toplu bir sürmeye rastladığını görmek, ele geçecek mala delâlet eder.

Rüyada kendisine salih bir adamın sürme çektiğini görmek, hayır ve berekete

işarettir. Eğer sürme çeken kötü ve fasık bir kimse ise, bu rüyada hayır yoktur.

Kişinin rüyada kendisine sürme çekmek için sürme yerine geldiğini görmesi, dinin

salahına ve güzel hale delâlet eder.

Rüyada kan ve gül ile sürme çektiğini görmek, fasıklığa ve batıl bir nikaha delâlet

eder.

Rüyada sürme satan bir kimseyi görmek, Hakkı tavsiye eden ve din gayreti bulunan

adama delâlet eder.

* SÜRME ÇUBUĞU: Rüyada sürme çubuğunu görmek, bir çocuk veya bir elçi ile

tâbir olunur:

* SÜRME KABI: Bir kimsenin rüyada sürme kabı görmesi, halkın işlerinde din ve

mallarını İslaha gayret eden bir kadına delâlet eder. Çünkü göz dinin dayanağıdır.

Sürme kabı ise, gözü islâh için konulmuştur.

Fakir bir kişinin rüyada sürme çekilen aleti sürme çekmek için sürme kabına

bıraktığını görmesi, mal kazanmaya, fakirlikten kurtulmaya ve felaha delâlet eder.

Aynı rüyayı bekâr birinin görmesi, evlenmek ile tâbir olunur. Cahilin bu rüyayı

görmesi, ilim öğrenmeye işarettir.

Bazı kere de sürme kabı görmek, sırları ve zayi olacak malları korumaya işarettir.

Sürme kabının içinde kül veya köpük yahut süt görülürse, bu rüya haram mala ve

bidat olan şeylere delâlet eder.

* SÜRÜLMEK: Rüyada bir yerden çıkarıldığını veya sürüldüğünü görmek, hapse

delâlet eder. Bu sebeple rüyada sürüldüğünü gören kişi zindana düşer.

* SÜRÜNÜLECEK YAĞ: Bir kimsenin rüyada zambak veya yasemin yağıyla

yağlandığını görmesi, güzel isme, halk arasında temiz şöhrete, meşakkatsiz mala ve

rızka delâlet eder.

Rüyada zeytinyağı ile yağlanmak, zinet ve ferahlık ile tâbir olunur. Ondan başka

yağların hepsi, keder ve üzüntüye delâlet eder. Bundan dolayı rüyada çok miktarda

başına yağ sürdüğünü gören kişi hüzne gark olur. Sürdüğü yağ normali aşmamışsa,

bu zinettir. Eğer yağın kokusu çirkin ise, koku ve kuvveti nisbetkin-de kötü bir isimle

anılmaya delâlet eder.

Rüyada yağı su ile beraber bir kap içerisinde biriktirdiğini görmek, meşakkatsiz mala

delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada kendi yüzünün yağlanmış olduğunu görmesi, oruç ile tâbir olunur

ve o kişi çok oruç tutar.

Bir adamın elinde yağ şişesi olup bununla insanları yağladığını görmesi, koğuculuk

veya yalan yere yemine delâlet eder.

Rüyada kötü ve çirkin kokulu yağ görmek, kötü isim ile tâbir olunur. Bazan da bu rüya

fâsık bir adama ve zina eden kadına delâlet eder.

Rüyada yağın içinde misk veya güzel kokulu şey görmek, rüya sahibinin kendisinde

olmayan bir meziyetle methedilmesine delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada vücudundaki ağrı veya şiş için yağlandığını görmesi, insanların

aralarını bulmağa, silah üzerine akit yapmağa delâlet eder.

* SÜSEN ÇİÇEĞİ: Rüyada süsen çiçeği görmekte hayır yoktur. Bu çiçek, kötü ve

hoşa gitmeyen şeylere delâlet eder. Süsen çiçeği kötü bir çığır açmaya da işarettir.

Denilmiştir ki: Bir kimse rüyada süsen çiçeği görse veya onu birisine verse, o kişinin

kötü bir yol takip etmesine işarettir.

* SÜSLENMEK: Rüyada süslenip zinetlendiğini görmek, ayıplardan kurtulmağa,

sevinç ve sürura delâlet eder.

* SÜT: Bir kimsenin rüyada süt görmesi, İslâm fıtratına delâlet eder. Süt meşakkat

çekilmeden elde edilen mala da işarettir.

Rüyada iki memesinden de süt aktığını görmek, dünyanın rüya sahibine

yöneleceğine ve talihinin açıklığına delâlet eder. Rüyada yoğurt olmuş süt görmek,

ekşiliği ve yağı çıkmış olmasından dolayı haram mala delâlet eder.

Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada insan südü görmek, üç vech ile tâbir

olunur:

a) Helal rızık,

b) Evlat malı,

c) Geçim cihetinden keder.

Bir kimsenin rüyada at sütü içtiğini görmesi, devlet tarafından kendisine erişecek

hayır ve menfaata delâlet eder.

Rüyada süt içtiğini görmek, helal mala, ilme, hikmete, rızka ve mülke delâlet eder.

Kişinin rüyada yılan sütü içtiğini görmesi, Allahu Teâlâ’nın razı olacağı bir ameli

işlemeye delâlet eder.

Hasta kimsenin rüyada süt içtiğini görmesi, ilaca, rızka, hayvanlara malik olmaya,

mala ve nimete ve afiyete kavuşmaya delâlet eder.

Rüyada çocuğuna içirmek için süt satın aldığını görmek, çocuğunu kendi huy ve

ahlakı gibi terbiye edeceğine işarettir. Rüyada bir kadının sütünü emdiğini görmek,

mal ve kazanca delâlet eder.

Rüyada dişi at sütü içtiğini görmek, devlet reisi ile karşı karşıya gelmeye delâlet eder.

Nablusî demiştir ki:

– Yeni doğmuş devenin sütü din fıtratıdır. Bundan dolayı bir kimse rüyada yeni

doğmuş devenin sütünden içse veya bir yahut iki ya da üç defa emse, o kimsenin

yaratıldığı İslâm fıtratında sebat etmesine, namaz kılmasına, oruç tutmasına, zekât

ve sadaka vermesine delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada koyun sütü içtiğini görmesi, hayra, rahatlığa, sevinç ve ferahlığa

işarettir. Rüyüda dişi arslandan süt emdiğini görmek, mal, nimet ve düşmana

galibiyete delâlet eder.

Rüyada süt içtiğini görmek, helâl mal, ilim ve hikmete delâlet eder. Sağılmış sütü

içmek, mülk ve mal ile tâbir olunur.

Rüyada görülen koyun, sığır, deve ve manda sütü, bunların hepsi toplu mala delâlet

eder. Bunların yoğurdu ise, üzüntü ve kedere işarettir.

Rüyada köpek sütü içtiğini görmek, şiddetli bir korkuya ve zalim bir kimsenin eliyle

gelecek mala delâlet eder. Bazı kere de köpek sütü içmek, kudret ve kuvvete delâlet

eder.

Rüyada bir geyiğin sütünü içmek, az bir mala işarettir.

Câfer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada bir çocuğu -Erkek ve kız, büyük veya küçük

müsavidir- sütten kesmek veya sütten kesildiğini görmek, hayır değildir. Zarar ve

ziyana ve rızkın noksanlığına delâlet eder.

Rüyada kurt sütü içtiğini görmek, reisliğe nâiliyete ve halkın mallarını zorla ve

tahakküm ederek ellerinden almaya işarettir.

Çünkü kurt zorbalık ederek karnını doyurur.

Rüyada vahşî hayvanların sütünü içtiğini görmek, az bir mala ve şiddete delâlet eder.

Rüyada yaban eşeğinin sütünü içmek, sonradan şifa bulacak bir hastalığa işarettir.

* SÜT EMMEK: Bir kemsenin rüyada başka bir kadından süt emdiğini görmesi,

yetimliğe, ihtiyaca, telef olmaya ve mizacın değişmesine delâlet eder.

Bir adamın rüyada sütten kesilmiş bir çocuğu emzirdiğini görmesi, zindana düşmeye

ve hapse delâlet eder. Veya o kimse hastalığa müptelâ olur. Bu rüyayı hâmile kadın

görse, hamilelikten kurtulmaya işarettir.

Bir kadının rüyada birisini emzirdiğini görmesi, dünya kapılarının ve sebeplerinin

üzerine kapanmasına veya onların hepsine delâlet eder.

Şu bir gerçektir ki: Emziren kadın, memesini çocuk terk edinceye kadar sanki ona

mahkumdur.

Yine bir kadının rüyada bir erkeğin kendisinden süt emdiğini görmesi, o erkek emdiği

süt miktarı o kadının malından pay alacağına alâmettir.

Rüyada kendi annesinin sütünü emdiğini görmek, izzet ve şerefe ve ulvî mertebe ve

şanına delâlet eder.

Rüyada bir kadının kendi çocuğunu emzirdiğini görmesi, o çocuğun yüksek mertebe

ve şanına delâlet eder.

Rüyada bir kadının kendi memesinden süt içtiğini görmesi, öz kızının mirasını

yiyeceğine delâlet eder. Bir kadının başka bir kadının memesini emdiğini ve fakat süt

çıkmadığını görmesi hayır değildir.

Danyal (a.s.) demiştir-ki: Rüyada görülen süt taze ve tatlı olursa, malın ve dinin

ziyadeliğine, ekşi ve bozuk olursa, mal ve dinin noksanına delâlet eder.

Rüyada sütün taze peynir oluduğunu görmek ve ondan yemek, helâl mala ve geniş

rızka delâlet eder.

* SÜT SAĞAN: Bir kimsenin rüyüda süt sağan birisini görmesi, rızık, menfaat, nimet,

yumuşak söz ve güzel siyasete delâlet eder. Sığır sağıcısını görmek, işçileri para ile

tutan kimseye delâlet eder.

Rüyada sütçü görmek, ilme, helâl rızka, hidayete, fıtrat ve yaradılışa işarettir.

* SÜT VE BAL KABI: Bir kimsenin rüyada içine süt veya bal konan kabı görmesi,

âlim veya çok zengin bir zâta delâlet eder. Kap tunç ve bakırdan ise, noksanlaşacak

ve zarara uğrayacak mala delâlet eder.

Rüyada sütü toprak çömlek içinde görmek, hayra ve nimete işarettir. Bakır kap içinde

görmek, zarardır.

Rüyada muhallebi, sütlâç , kaymak, tavuk göğsü gibi sütle yapılan tatlıları görmek ve

yemek, hayır ve menfaata, helâl rızka, sıhhat ve selâmete delâlet eder.

* SÜT ANNE: Kişinin rüyada süt annesini görmesi, kendi annesini görmesi gibi tabir

olunur. İyilik, hayır, bereket ve menfaata delâlet eder.

* SÜZGEÇ: Rüyada süzgeç görmek, iyi, temiz ve terbiyeli bir hizmetçiye işarettir.

Rüyada süzgeç görmek, beş vech ile tâbir olunur:

a) Din ve ilmin özü,

b) Zümrüt,

c) Zenginlik,

d) Hakkı söylemek,

e) Do