RÜYA TABİRLERİ – K HARFİ

K

* KABAK: Hasta bir kimsenin rüyada kabak görmesi, şifa bulmaya ve afiyete ermeye

delâlet eder. Rüyada kabak görmek, şanlı, yüce, itibarlı, insanlara yakın, iyi idareci,

âlim veya doktor olan bir kimse ile tâbir edilir.

Bir kimsenin rüyada kabak tarlasından kabak topladığını görmesi, Yunus (a.s.)’ın

kıssasına binaen selâmete ermeye ve hastalıktan şifaya delâlet eder.

Rüyada pişmiş kabak yediğini görmek, yediği miktarınca bir ilmi öğrenmeye veya

dağınık olan şeyleri bir araya getirmeye delâlet eder.

Bazı kere kabak görmek keder, sıkıntı, dar geçim veya hastalığa yahut hapse delâlet

eder. Bazan da rüyada kabak yemek, zihin ve zekânın iyiliğine ve insanın keskin

aklına delâlet eder.

Rüyada kabaktan yapılan kaplar görmek, hafif ruhlu, faydalı, güzel ve yüce, şerefli

kadınlara alâmettir.

Rüyada pişmemiş çiğ kabak yediğini görmek, münakaşa ve şerre işarettir.

Kab içerisinde olan pişmiş kabağı yediğini görmek, üzüntü ve keder ile tâbir olunur.

Eğer yediği pişmiş kabak, kab içinde değilse, o takdirde rızka ve kaybettiği şeyi

bulmaya delâlet eder.

Kabak ağacı, malı olmayan bir fakire de işarettir. Kabak ağacının gölgesinde

oturduğunu görmek, halk ile iyi geçinmeye delâlet eder.

* KABALIK: Vali veya yüksek makamdaki bir kimsenin rüyada kabalıkla anıldığını

görmesi: “Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar etrafından herhalde dağılıp

gitmişlerdi bile.” (Al-i İm-ran, 159) mealindeki âyet hükmünce, vazifeden azledilmeye

delâlet eder.

* KABARCIK: Kişinin rüyada vücudunda kabarcık görmesi, borç ve alacağı istemeye

işarettir. Bazı kere de kabarcık illeti, mala ve malın fazlalığına delâlet eder. Bu

sebeple rüyada vücudunda kabarcık ve çıban çıktığını gören kimsenin malı çoğalır ve

zengin olur.

* KABE: Rüyada Allah’ın kudsî evi Kabe’yi görmek, hayırlı bir amelle müjdelenmeye

delâlet eder. Kabe’yi görmek, Kabe’ye gitmeye de işarettir.

Rüyada Kabe’yi kendi evinde görmek, izzet, şeref ve şevkete delâlet eder. Rüyada

Kabe istikametinde yürümek, dinde salâha ve müjdeye delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada Kabe’de namaz kıldığını görmesi, yüksek bir zattan kuvvet

almaya, düşman şerrinden emin olmaya ve hayra ermeye delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada Kabe’ye nazar etmesi, korku ve şiddetten emin olmaya delâlet

eder. Rüyada Kabe’ye varıp orada hac ile alakalı bir şey yapmak, yüce Allah’ın

farzlarından emrettiği bir şeyi ifa etmeye işarettir.

Rüyada Kabe’nin harap olduğunu görmek, namazın terki ile tâbir olunur. Çünkü

Kabe, namaza delâlet eder. Kabe, namaz kılanların kıblesidir.

Bir kimsenin rüyada Kabe’nin kendi evinde olduğunu görmesi, daimi bir saltanata,

devlete ve insanlar arasında şöhret bulmaya delâlet eder.

Nablusî (rh.a.) demiştir ki:

“- Bir kimse rüyada, meleklerin, gökten inip ve Kabe’yi temelinden kaldırıp bir başka

şehre koyduklarını görse, bu rüya, o yerde bir fitnenin çıkmasına, Müslümanların

önderinin o şehirde bulunmasına delâlet eder…”

Rüyada Allah’ın kudsî evi Kabe’yi görmek, şu şekilde de tâbir olunur:

a) Dinde salâha ermek,

b) Sünnete ittiba,

c) Kur’ân-ı Kerim,

d) İlim sahibi baba,

e) Mescid ve cami,

f) Şerefli zevce,

g) İlim ve hikmet,

h) Namaz.

Kabe’yi rüyada görmek, cennete de delâlet eder. Çünkü Kabe Allah’ın evidir. Cennet

de Allah’ın mümin kulları için yarattığı bir kudsî mekândır. Cennete kavuşmak ise,

ancak Kabe’ye yönelmekle mümkün olur.

* İBRAHİM (A.S.)IN MAKAMI: Rüyada Hak dostu Peygamber İbrahim (a.s.)’ın

makamında bulunduğunu veya o cihete doğru namaz kıldığını görmek: “Orada

apaçık alâmetler İbra him’in makamı vardır.” (Al-i İmran, 97) mealindeki âyet-i keri

menin işaretince, hacca gitmeye, dini korumaya ve tam bir Müslü

manlığa delâlet eder.

Yine rüyada İbrahim (a.s.)’ın makamına girdiğini görmek, korkudan emin olmaya

delâlet eder. Çünkü Kabe’ye giren korkudan emin olur…

Bazı kere de o mübarek makamı rüyada görmek, melikler gibi yüksek rütbeye nail

olmaya veya ilimle uğraşmaya delâlet eder.

* KABIZ: Rüyada kabız olduğunu görmek, rızık hususunda zorluk ve sıkıntıya delâlet

eder. Kabız halinden kurtulmak ise, üzüntü ve kederden kurtulmaya işarettir.

* KABİH (Çirkin): Rüyada çirkin bir hal görmek, çetin bir kadına ve evlenmeye delâlet

eder. Kabih hali, günah ve şer işlere de işarettir.

* KABİLE: Rüyada bir kabile veya toplu halde bir millet görmek, cemiyet işlerinde

vazife almaya ve insanlarla kaynaşmaya delâlet eder.

* KABİL: Bilindiği gibi Kabil, Hazret-i Adem’in oğludur. Ve dünyada ilk cinayet işleyen

kimsedir. Nefsine uyarak kardeşini öldürmüş ve ziyana uğrayanlardan olmuştu. Bu

sebeple onu rüyada görmek, asi ve günahkâr olmaya delâlet eder.

* KABİR: Bekâr bir kimsenin rüyada kabir kazdığını görmesi, hile ile bir kadın ile

evleneceğine delâlet eder.

Rüyada kabir görmek, hapse işarettir. Nitekim hapishane de kabre delâlet eder.

Rüyada kabir yaptığını görmek, ev yapmaya veya evi tamir etmeye alâmettir. Çünkü

kabir de insanın evidir ve orada uzun müddet kalacaktır.

Bir kimsenin rüyada kabirler üzerine yağmur yağğını görmesi, o kabirdekilere

Allah’ın rahmetinin tecelli ettiğine alâmettir.

Bazı kere de rüyada kabir görmek, uzak yolculuklara, üzüntü, keder, korkunç yerler,

zevce ve zindanlara delâlet eder.

Rüyada Hâtemül Enbiya (s.a.v.) efendimizin mübarek kabrini açtığını görmek, Resûl-i

Ekrem’in unutulmuş olan bir sünnetini ihya etmeye işarettir.

Bir kimsenin rüyada dam üstünde kabir kazdığını görmesi, uzun ömre delâlet eder.

Rüyada bir kabirden çıktığını görmek, üzüntü, keder ve sıkıntıdan kurtulmaya veya

hastalıktan şifa bulmaya delâlet eder.

Ibn-i Sîrîn hazretleri demişlerdir ki:

“- Rüyada kabre konulduğunu görmek, sıkıntı ile tâbir olunur. Üzeri örtülü olmayarak

kabre konulduğunu görmek, uzun bir yolculuğa delâlet eder. Ve o kişi bu seferde

hayır ve menfaata nail olur. Kendi mezarı üzerinde ayakta durup kendine baktığını

gören günahlarından kurtulur.”

Rüyada bir ölünün kabrini açtığını görmek, o ölünün yol ve mesleğini talep etmeye ve

onun yolunca gitmeye delâlet eder.

Eğer o ölü âlimse, rüya sahibi ilim ve hikmete nail olur.

Rüyada dikilmiş bir kefenle beraber bir kabir içine defnedilmiş olduğunu görmek, bir

kadınla nikahlanmaya delâlet eder. Yine rüyada bir kabir satın aldığını ve fakat içine

girmediğini görmek, bir kadına nikâhla mâlik olmaya veya bir hizmetçiye işarettir.

* KABRİSTAN: Kişinin rüyada kabristan görmesi, vaaza, Kur’an-ı Kerim okumaya,

ağlamaya, ibrete, ölümü hatırlamaya, korkmaya ve dünyadan alâkayı kesip ahirete

yönelmeye delâlet eder. Çünkü ölüm en büyük vaizdir.

Yine rüyada kabristan görmek, âlim ve takva sahibi kimselere melikin memurlarına ve

Müslüman askerlerin yiğitlerine delâlet eder. Bazı kere de İslâm kabristanı görmek,

Müslüman mücahitlerin çadırlarına ve Müslümanların orduyla karşılaşmaya hazırlanmalarına

alâmettir.

Rüyada kâfirlere ait kabristanı görmek, üzüntü ve kedere, korkuya, dinde şüpheye,

tenha ve ıssız zindana delâlet eder. Çünkü kabristan, kendisine gelen cisim ve

cesetler için bir zindandır.

Rüyada hasta kimsenin kabristana girdiğini, orada bir bina yaptığını görmesi, o

hastalıktan kurtulmayarak öleceğine delâlet eder.

Rüyada kabristana girdiğini orada korku ile ağladığını veya Kur’ân-ı Kerim

okuduğunu, yahut kıbleye dönerek namaz kıldığını görmek, hayırlı kimselere, zikir

meclislerine, ibadet ve taata delâlet eder.

Ezan okuyarak kabristana girdiğini görmek, vaaz ve nasihattan anlayan kimseye öğüt

vermeye işarettir.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki:

“- Rüyada bir Ölüye yol gösterdiğini görmek, ilim ve hikmete nail olmaya ve bu ilimle

delâlet ehlinden bir cemaatı hidayete erdirmeye delâlet eder. Rüyada bir ölü ile

minder üzerinde oturup kucaklaşğını görmek, uzun ömre ve çok yaşamaya işarettir.”

İbn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki:

“- Rüyada bir ölünün kendisine yıkanmış bir elbise verdiğini görmek, zengin olmağa,

bir ölünün elbisesinden olmayan bir elbise verdiğini, bunu alıp giydiğini ve sonra

çıkarıp ölüye iade ettiğini görmek, hanesinden birinin vefatına delâlet eder.”

Rüyada bir ölünün kendisine dünyanın makbul şeylerinden birini verdiğini görmek,

ümid etmediği yerden gelecek hayra ve nimete delâlet eder.

Yine rüyada bir ölünün kendisine yeni ve temiz bir elbise verdiğini görmek, rızkın

genişliğine ve maişetin güzelliğine işarettir. Bir ölünün ekmek verdiğini görmek ise,

beklemediği yerden rızık ile tâbir olunur.

Bir kimsenin rüyada ölünün elinden sarık alması hayır ve menfaate delâlet eder.

Kendisine bir ölünün karpuz verdiğini gören, üzüntü, keder ve gama uğrar.

* KABURGA KEMİĞİ: Rüyada kaburga kemikleri görmek, kadınlara delâlet eder. Bu

sebeple kaburga kemiklerinden birinde meydana gelen şeyin tâbiri o şeyin kadınlarda

meydana gelmesi dir. Çünkü kadınlar kaburgadan yaratılmışlardır.

Rüyada kaburga kemiklerinden birisinin olmadığını görmek, rüya sahibinin

hanesinden birinin ölümüne delâlet eder.

Bazı kere de rüyada görülen kaburga kemikleri rütbe ve yaşta farklı dostluk, sevgi ve

birbirlerine uygun olan aile ve akrabalarına alâmettir. Yine kaburga kemikleri görmek,

gizli işlere, dokumacılık için gerekli aletlere; sineye çekilecek işkence, meşakkat,

lezzet ve azaba da delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada kaburga kemiklerinin büyüdüğünü veya kemiklerin üzerindeki et

ve derinin kalınlaşğını görmesi, rızka, şişmanlaşmaya ve hastalıktan şifa bulmaya

delâlet eder.

Rüyada kaburga kemiklerinin yok olduğunu görmek, aile, mal ve çocuktan bir şeyin

kaybolmasına işarettir.

* KAÇMAK: Rüyada ilim ve irfan sahibi birinin kaçması, yüksek bir memuriyete

delâlet eder. Yine rüyada korktuğu bir düşmandan kaçtığını görmek, korkudan emin

olmaya ve düşmana galip gelmeye delâlet eder.

Rüyada herhangi bir şeyden firar etmek: “O halde (Resulüm de ki): Hepiniz Allah’a

kaçın. Hakikat ben sizi O’n(un azabından açıkça korkutan (bir Peygamber)im.”

(Zariyât, 50) meha-lindeki âyet gereğince, Allahu Teâlâ’ya dönmeye ve ilticaya

delâlet eder.

* KADAYIF: Bir kimsenin rüyada kadayıf görmesi, servete, menfaate ve sevinçle

beraber lezzetlere ve kolay elde edilen rızka delâlet eder.

* KADEH: Rüyada kadeh görmek, şu şekilde tâbir olunur:

a) Zevce,

b) Hizmetçi,

c) Rızık,

d) Hamile kadın,

e) Mal ve servet…

Rüyada dolu kadeh görmek, hamile kadına işarettir. Kadehin içinde bulunan suyun

döküldüğünü görmek, hamile kadının çocuğunu düşüreceğine alâmettir.

Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada kadehin kırılıp içindekinin döküldüğünü

görmek, rüya sahibinin evladının vefat edeceğine işarettir. Elinde boş bir kadeh

görenin çocuğu olmaz. Elindeki kadehin içindekini içirip bitirdiğini görmek, ecelin yaklaşğına,

kadeh içinde kerih bir içecek görmek, ölüme delâlet eder.

Rüyada billur kadehlerin kırıldığını görmek, sıkıntı ve üzüntüye delhalet eder. Yine

rüyada kadehleri yediğini görmek de sıkıntı ile tâbir olunur.

* KADI (Hâkim): Rüyada bir hakimin teraziye konulduğunu ve terazide ağır geldiğini

görmek, o hâkimin Allahu Teâlâ indinde ecir ve sevaba nail olacağına delâlet eder.

Bir tüccarın rüyada kadı olduğunu ve adaletle hükmettiğini görmesi, halka insafla

muamele etmesine işarettir. Bir valinin rüyada insanlar arasında zalimane bir şekilde

hükmettiğini görmesi, vazifeden azledileceğine delâlet eder.

Yine rüyada, kadı, âlim, doktor veya salih bir kimse olduğunu görmek, yücelik, izzet,

güzel şöhret, takva ve ilme delâlet eder.

Hasta bir kişinin rüyada hakimi, kendisinin lehine hükmettiğini görmesi, hastalıktan

şifa bulmaya ve hafiflemeye delâlet eder.

Nablusî demiştir ki:

– Bir kimse rüyada bir dava sebebiyle hâkimin huzuruna çıksa, hakim de onun

davasına adaletle hükmetse, o kimsenin düşmanından tamamıyla hakkını almasına,

üzüntü ve kederli ise, üzüntü ve kederden kurtulmasına delâlet eder. Eğer hâkim,

adaletle hükmetmeyip zulüm etse ve rüya sahibinin birisiyle de davası varsa, o

insandan tamamıyla hakkını alamayacağına işarettir.”

* KADIN: Bir kimsenin rüyada güzel bir kadın görmesi, hayır ve rahatlıkla temin

edilecek bir seneye delâlet eder. Görülen kadının çirkin olması, bunun tam zıddı…

Bazı kere de rüyada görülen kadın, ambar, mahzen, sandık ve eşyasını içine

koyduğu her şeye delâlet eder.

Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: Rüyada güzel bir kadın görmek, bekası olmayan yani

geldiği gibi giden bir mala delâlet eder.

Hasta birinin rüyada güzel bir kadını sırtına yüklendiğini görmesi, hastalıktan şifa

bulmaya delâlet eder. Zevcesi genç olduğu halde, onu ihtiyarlamış görmekte hayır

yoktur.

Rüyada güzel ve genç bir kadınla konuşup sohbet ettiğini veya gülüşüp oynaşğını

yahut o kadının odasına girdiğini görmek, feyz ve bereket dolu bir seneye, hayır ve

sürura, mal ve rızka delâlet eder.

Yine rüyada kendi evine güzel bir kadının girdiğini görmek, sevinç ve ferahlığa delâlet

eder.

Denilmiştir ki: Rüyada kadın görmek, bazı kere kabre delâlet eder. Çünkü insan

anasından doğduğu gibi kabre girer.

Bazan da rüyada kadın görmek, yatak ve elbise gibi gizli şeylere muttali olan kadına,

meyveli ağaca, içine ip sarkıttığı kuyuya, üzerine bastığı pabuca, oturacak yere ve

evine delâlet eder.

Rüyada tanımadığı buğday denizli, genç, bezekli bir Arap kadın görmek, tarifi

mümkün olmayan bir güzelliğe ve nimete delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada şişman kadın görmesi, o senenin ucuzluk ve bolluk olmasına,

zayıf kadın görmesi de kıtlık ve pahalılık içinde geçmesine delâlet eder…

İmam Nablusî demiştir ki: Tabirce kadının en iyisi, Arap ve buğday benimzi olan

kadındır. Bu kadınların da tanınmayanı tanınandan daha hayırlıdır.

Bir kadının her ne şekilde olursa olsun rüyada gördüğü genç kadın, onun düşmanı

olan bir kadındır. Yine bir kadının rüyada yaşlı bir kadın görmesi, o kadının artık

çalışamadığına delâlet eder. Yaşlı kadın dünyadır.

Rüyada bir şehirde silahlı birtakım kadınları hayvanlara binmiş halde görmek, o

şehire gelecek işçilere alâmettir.

Kişinin rüyada zevcesinin kendisine bir başka kadın takdim ettiğini görmesi,

zevcesinden ayrılmasına veya aralarında bir anlaşmazlık çıkmasına işarettir.

* KADININ ERKEĞE BENZEMESİ: Bir kadının rüyada erkek elbisesi giyip tıpkı

erkeğe benzediğini ve elbiselerin de kendisine yakışğını görmesi, halinin güzel

olmasına delâlet eder.

Yine rüyada erkek olduğunu gören kadının hal ve harekâtı kocasının arzuladığı ve

istediği şekilde olur.

* KADINLAR: Bir kimsenin rüyada, birçok kadını bir arada görmesi, dünyaya delâlet

eder. Bu sebeple rüyada kadınların kendi tarafına yönelip geldiğini görmek, rüya

sahibine dünyanın teveccüh edip yönelmesine alâmettir.

Rüyada kadınların kendisine sırtlarını dönmüş gidiyorlar görmek, fakirliğe ve

dünyanın ondan yüz çevirmesine delâlet eder.

* KADRETMEK: Rüyada bir kimseye kadrettiğini görmek, din ve dünyaca noksanlığa

delâlet eder. Kendisi başkası tarafından kadre uğratılmak, masum ve mazlum olmaya

işarettir.

Bazı kere de rüyada kadretmek, hırsızlığa ve Hazret-i Yusuf un kıssasına binaen

haksızlık ettiği kimseye muhtaç olmaya delâlet eder.

* KADİR GECESİ: Rüyada kendisini kadir gecesinde görmek, af ve mağfirete,

günahlara tevbeye ve Allahu Teâlâ’ya ilticaya, bol rızka, mal ve menfaate delâlet

eder.

Kadir gecesinde bir mescidde namaz kıldığını, sonra istiğfar ettiğini görmek, dinde

salâha, ahiret saadetine, takva ve veraya delâlet eder.

* KAFES: Rüyada kafes görmek, müşkülâta, üzüntü ve kedere, bazan da küçük

çocuklar için beşiğe delâlet eder. Kafes, ev ile de tâbir olunur. Bu sebeple rüyada bir

tavuk ve bir kafes aldığını görmek, bir hizmetçi satın almaya delâlet eder.

Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: İçinde tavuk veya kuş muhafaza eden büyük kafes

görmek, eve delâlet eder. Rüyasında böyle bir kafes satın aldığını gören kimse bir

daire satın alır.

Bir kimsenin rüyada başını kafese sokarak sokaklarda yürüdüğünü görmesi, kendi

evini satmaya delâlet eder. Rüyada içi boş bir kafes görmek, sürür ve ferahlığa

delâlet eder.

* KAFESÇİ: Kişinin rüyada kafesçiyi görmesi, bina ustasına, terziye, nikâh ve nesle

delâlet eder. Bazı kere de bu rüya, öğretmene, gardiyana ve görücüye işarettir.

Yine rüyada kafesçiyi görmek, eğitici ve terbiye ediciye delâlet eder. Çünkü kafes

hayvanları ehil hale getirir.

* KÂFİR: Bir kimsenin rüyada, Allahu Teâlâ’yı ve Onun peygamberini inkâr eden

kâfiri görmesi, düşman ile tâbir olunur.

Rüyada ihtiyar bir kâfir görmek, apaçık düşmandır.

Nablusî (rh.a.) demiştir ki:

– Bir kimse rüyada kendisinin kâfir olduğunu ve önünde bal bulunduğunu ve fakat o

baldan yemediğini görse, o kişi Allahu Teâlâ’nın nimetlerini inkâr ettiğine delâlet

eder.”

* KAFTAN: Rüyada kaftan, yani elbise görmek, kuvvete ve yardımcıya, dinde salâha

delâlet eder.

Rüyada yünden veya ipekten mamul atlas bir kaftan giydiğini görmek, rüya sahibinin

şeref ve saadete erişeceğine delâlet eder. Yine giyilmiş kaftan görmek, sıkıntı ve

üzüntüden kurtulmaya işarettir.

Bazı kere de kaftan görmek, sabır, sebat ve azme alâmettir.

* KÂFUR: Bir kimsenin rüyada kâfur görmesi, izzet ve zinetle beraber güzel övgüye

delâlet eder.

Kâfur rüyası şunlara da delâlet eder:

a) Alim,

b) Altın,

c) Sadık dost,

d) Güzel hizmetçi,

e) Çok mal ve menfaat,

f) Medh ve sena,

g) Nefsin zineti,

h) Ferah ve sürür…

Bazı kere de kâfur görmek, gizlice sadaka vermeye ve çocuğu yüklenmeye alâmettir.

Rüyada kâfurun ölü veya diri ile beraber görülmesi, salih amellere ve iyi adamlarla,

salih kimselerle birlikte haşredilmeye delâlet eder.

* KAĞIT: Rüyada kâğıt üzerine yazı yazdığını görmek, bir şey inkâr etmeye delâlet

eder.

Bir kimsenin rüyada elinde kâğıt olduğunu görmesi, ihtiyaçlarının giderileceğine ve

işinin görüleceğine delâlet eder. Bazı kere de kâğıt görmek, üzüntü ve sıkıntının

gideceğine delâlet eder.

* KAĞITÇI: Kişinin rüyada kâğıtçıyı görmesi, halka hile öğreten bir adama delâlet

eder.

* KAĞNI: Rüyada kağnı görmek, yolculuk ile tâbir olunur. Kağnıya bindiğini ve

öküzleri bir yola koyduğunu görmek, çok uzun sürecek sefere delâlet eder.

* KAHİN: Bir kimsenin rüyada kâhin görmesi, dünyadan ve şüpheli şeylerden uzak

durmaya veya ilmi için kendisine uyulan İmam ve Fıkıh âlimine ya da hiç kimsenin

fikrinden ayrılmadığı âlime delâlet eder.

Bazı kere de kâhin görmek, kedere, üzüntüye ve asılsız habere delâlet eder. Çünkü

kâhinleri doğrulamak cehalet alâmetidir.

* KAHKAHA: Rüyada gülüp kahkaha attığını görmek, uzun ve huzurlu bir ömür ile

tâbir olunur.

* KAHRAMAN: Rüyada Allah yolunda cenk eden kahramanlardan birini görmek,

izzet ve şerefe, rızık ve menfaata delâlet eder. O kahramanla beraber ata bindiğini

görmek, arzu ve murada ermeye alâmettir.

* KAHVE: Rüyada kahve içtiğini veya başkasına ikram ettiğini görmek, sıhhat ve

afiyete, hayır ve iyiliğe delâlet eder. Çünkü bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır.

* KALABALIK: Rüyada bir tüccarın, kalabalık ve izdiham olduğunu görmesi

şterinin çok olacağına, duanın makbuliyetine ve dua isteyenlere delâlet eder.

Yine rüyada kalabalık ve izdiham olduğunu görmek, asker ve saltanata işarettir.

Rüyada hayırlı bir iş için toplananları görmek, din ve devlet ve güzel amele delâlet

eder.

* KALAFAT: Bir kimsenin rüyada bir gemiyi kalafata girmiş görmesi, uzun bir deniz

yolculuğuna delâlet eder.

* KALAY: Rüyada kalay görmek, halkın, avam ve alçaklarına işarettir. Bazı kere de

kalay görmek, kendisinden yapılan kap, kaçak v.s. gibi şeylere alâmettir.

* KALAYCI: Rüyada kalaycı görmek, halkın eşyasına süs ve zinet veren ve

kendisine çeken kişiye delâlet eder. Bazı kere de kalaycı görmek, iyilik ve doğruluk

sahibi biri ile tâbir olunur.

Yine rüyada görülen kalaycı, vaaz ve nasihatıyla insanların kalplerini temizleyen,

onlara doğru yolu gösteren âlim ve vaize delâlet eder.

Kalaycı rüyası değişik ve türlü türlü tâbir edilmiştir.

* KALB: Kalb, insan vücudunun sultanıdır. Bu sebeple rüyada kalb görmek, rüya

sahibinin kahramanlığına, cesaretine, akıllı, zeki, cömert ve müsamahakâr olduğuna,

ahlâk ve adaletine delâlet eder.

Rüyada kalbinin karnında çıktığını görmek, dinin güzelliğine delâlet eder. Rüyada

kalbinin parça parça olduğunu görmek, üzüntü ve kederden kurtulmaya, hastalıktan

şifa bulmaya ve feraha delâlet eder.

Denilmiştir ki: Kalb insanın dini ve zekâsıdır. Bundan ötürü bir kimse kalbinde göz

bulunduğunu görse, o kimsenin akıl, zeka ve anlayışına, dindarlığına ve güzel şekilde

konuştuğuna alâmettir.

Rüyada kalbinin çalınıp götürüldüğünü görmek, dört şekilde tâbir olunur:

a) Şiddetli korku,

b)Cinnet,

c) Dinde fesat,

d) Büyük musibet…

Bazı kere de kalb rüyası, insanın zevcesine delâlet eder. Çünkü evin kadını, evdeki

her şeyin idarecisidir.

Nablusî (rh.a.) demiştir ki:

– Rüyada kendi kalbinin parçalandığını gören kimse, korku, zühd ve takva ehli ise, o

kimsenin Allahu Tehalâ’ya olan kalbî rabıtasının devam ettiğine ve Allahu Teâlâ’dan

korku üzere bulunmasından dolayı onun Allah’a olan bağlılık ve rabıtasına hiçbir şeyin

manî olamayacağına delâlet eder.”

* KALB KATILIĞI: Rüyada Allahu Teâlâ’nın zikrinden ve ya Resûl-i Ekrem (s.a.v.)’in

hadislerine karşı katı kalbli olduğunu görmek, rüya sahibinin günahkâr olduğuna

delâlet eder.

Kalb katılığı, dinde zayıflığa, ibadette gevşekliğe ve harama meyletmeye de işarettir.

Çünkü kalb iyi olursa, bütün beden iyi olur.

* KALBUR: Bir kimsenin rüyada kalbur görmesi, ilme, iyiyi kötüden ayırd etmeye,

izzet, rütbe ve Hak ile batılın arasını ayır maya alâmettir.

Kalbur rüyası dört veçhe ile de tâbir olunur:

a) İyi ve gayretli hizmetkâr,

b) Şefik dost,

c) İtaatkâr talebe,

d) Zeki adam…

Rüyada kalburun yırtıldığını veya kaybolduğunu görmek, hizmetçinin veya hanımın

vefatına delâlet eder.

Bazı kere de kalbur görmek, kuyumcuya, söz ve işi birbirinden ayıran ve tercih eden

kazanç ve ticaretinde takva sahibi kimseye işarettir.

Rüyada kalburla bir şey çalkalayanı görmek, ilmiyle, emir ve nehyederek hak ile batıl

arasını ayıran kimseye delâlet eder.

* KALDIRIM: Rüyada kaldırım taşları üzerinde yürüdüğünü görmek, çetin bir bir

yolculuk ile tâbir olunur.

* KALÇA: Bir kimsenin rüyada büyük bir kalça görmesi, zevcenin malına delâlet

eder. Eğer görülen kalça çok büyükse, zevcenin malı da o nisbette çok olur.

Rüyada kendi kalçalarının büyük olduğunu görmek, hanımının malı ile yükselmeye ve

o sebeple hayra erişmeye delâlet eder.

Kişinin rüyada kıçı üzerinde süründüğünü görmesi, aciz ve çaresiz kalmaya işarettir.

Çünkü insan ayakta duramadığı zaman kıçı üzerinde oturur.

* KALE: Rüyada kale görmek, İslâm ile tâbir olunur. Çünkü kale insanı düşmana

karşı koruyucudur. İslâm’da kişinin dünya ve ahiretini koruyan bir unsurdur.

Yine kale rüyası, ilim ve Kur’ân-ı Kerim’e ve insanı şeytan ordularından muhafaza

eden şeylere delâlet eder.

Rüyada kale görmek, üzüntü ve kederden kurtulmaya ve ferahlığa erişmeye işarettir.

Rüyada bir kaleye girdiğini görmek, ibadet ve taata ve korkudan emin olmaya

alâmettir.

Cabirü’l-Mağribî demiştir ki: Rüyada bir kalede olup nezdinde çok erzak ve silah

bulunduğunu görmek, dinde salâh üzere olmaya delâlet eder.

Rüyada, ta uzaklarda bir kale görmek, bir yerden diğer bir yere yolculuk etmeye

işarettir. Yine rüyada müstahkem bir kaleye kapandığını görmek, işlerde başarrılı

olmaya delâlet eder.

Rüyada kale içerisinde hapsedildiğini görmek, mülke mâlik olmaya, bekâr için

evlenmeye, evli için de bir çocuğa delâlet eder. Kâfirin rüyada kale içerisinde

hapsedildiğini görmesi, hidayete ereceğine işarettir. Bu rüya, günahkâr kimsenin

günahlarından tevbe ederek Rabbine dönmesine alâmettir.

Rüyada bir kale yaptığını görmek, düşmandan korunmaya, haramlardan uzak

kalmaya, nefsini zillet ve beladan muhafazaya delâlet eder.

Rüyada kale ev veya köşkünün harap olduğunu görmek, dindeki noksanlığa veya

zevcenin vefatına delâlet eder.

Denilmiştir ki: Kale, hiç kimsenin kudreti yetemeyeceği kuvvetli ve metin bir insana

delâlet eder.

Bazı kere de rüyada kale görmek, günahlardan kurtulmaya ve Cenab-ı Hakk’a

yönelmeye delâlet eder.

* KALEM: Bir kimsenin rüyada kalem görmesi, ilim, iyilikle emir, kötülükten

sakındırmak ve çocuğa alâmettir.

Rüyada elinde bir kalem olduğunu görmek, evlat, memuriyet ve sevinmeğe delâlet

eder.

Rüyada kalemin kırıldığını veya zayi olduğunu, yahut çalındığını görmek, zarar ve

ziyan ile tâbir olunur.

Nablusî demiştir ki:

– Kalem, sultan, âlim, hâkim, dil ve kılıç gibi insanın kendisiyle şeref ve şan

kazandığı ve hükümlerini icra eden kimseye ve icra edilen şeylere delâlet eder.”

Rüyada içi mürekkep dolu bir kalem görmek, hamile olan kadın için erkek çocuğa

delâlet eder.

Yine kalem görmek: “Hokka kalemle ve (erbab-ı kalemin) yazmakta oldukları

şeylere andolsun.” (Kalem, 1) mealindeki âyet-i kerimenin işaretince yemine delâlet

eder.

Bazı kere de kalem rüyası, cömertlik ve iyilik ile tâbir olunur. Kalem, insan ve insanın

sır sahibine de delâlet eder.

Bazan da kalem, düşmana zafer bulmaya, güzel bir isme, halk arasında hayırla

anılmaya delâlet eder.

Rüyada kudret kalemini güzel bir şekilde görmek, ilme, hıfza, büyük bir sanata, uzun

ömre ve rızka delâlet eder.

* KALFA: Kişinin rüyada kalfa görmesi, arzu ve muradının hasıl olacağına ve uzun

ömre delâlet eder.

Bazı kere de kalfa görmek, işleri bitirmeye, imar ve sanata ve eve delâlet eder.

* KALKAN: Rüyada beyaz kalkan görmek, din ve kıymetli erkeğe; yeşil kalkan, takva

ve vera sahibi erkeğe; kırmızı kalkan, oyun oynayan neşeli erkeğe, siyah kalkan, mal

sahibi ve büyük kimseye; karışık renkli kalkan da karışık bir adama delâlet eder.

Yine rüyada kalkan görmek, kişiyi zarar ve ziyandan koruyan ve muhafaza eden

kalkan, örtü v.s. gibi şeylere işarettir. Kalkan rüyası oruca da delâlet eder. Oruç

kötülüklere karşı kalkandır. Resûl-i Ekrem (s.a.v.): “Oruç kalkandır!” buyurmuştur.

Bazı kere de kalkan, delil ve hüccetle galebe eden dosta alâmettir.

Rüyada kıymetli ve güzel bir kalkan görmek, zengin ve güzel bir kadın ile tâbir olunur.

Kıymetsiz ve çirkin kalkan, çirkin ve kıymetsiz kadına delâlet eder.

Bazı kere de kalkan, emniyet ve huzura, fedakâr bir dosta ve şerefli bir zevceye

delâlet eder.

* KALIP: Kişinin rüyada kalıp görmesi, o kalıbın şekilleri ile tâbir edilir. Şöyle ki: Baş

kalıpları başa giyilen şeylere, ayak kalıpları, ayak içinde olduğu halde kendisiyle

yürünen şeylere delâlet eder.

Rüyada helva kalıpları görmek, rızık, fayda ve ticarete delâlet eder.

* KALKMAK: İbn-i Şîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada hayır için ayağa kalktığını

görmek, neticesi menfaat olacak bir işe delâlet eder. Bir fenalık için ayağa kalkmak,

sonunda pişman olunacak bir şeye işarettir.

Yine ibn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki: Rüyada yüksek bir mevkide oturduğunu görmek,

ulüvv-ü kadr ve menzilete, dünya ve ahiret saadetine delâlet eder.

Namaz için ayağa kalktığını ve kıble cihetine döndüğünü görmek, dinde salâha,

günahların mağfiretine, helal rızka, takva ve veraya delâlet eder.

* KALPAZAN (Sahte para basan): Kişinin rüyada kalpazan görmesi, aldanmaya,

sebatsızlığa ve boş şeylerle avunmaya delâlet eder.

* KAMA: Rüyada kama veya hançer görmek, kuvvet ve kudrete, mal ve zenginliğe

delâlet eder. Hançeri veya bıçağı kınına soktuğunu görmek, bir kadın ile evlenmeye

delâlet eder.

* KAMARA: Rüyada bir vapurun kamarasında hapsedildiğini görmek, üzüntü ve

kedere, kamaradan çıktığını görmek, selâmet ve sevince ve ele geçecek nimete

delâlet eder.

* KAMBUR: Rüyada kendisinin kambur olduğunu görmek, yakınları ve çocukları

tarafından kuvvetli ve muktedir bir adamın yardımcı olmasıyla çok mala veya mülke

nail olmaya alâmettir.

Rüyada görülen kamburluk hâli, rüya sahibi üzerinde birikip ödemeye güç

yetiremediği borca delâlet eder. Çünkü sırt yüklenecek şeydir.

Bazı kere de kamburluk günaha işarettir. Kamburluk rüyası, uzun bir ömre de

alâmettir.

* KAMÇI: Bir kimsenin rüyada kamçı görmesi, ihtiyaçların bitmesine, arzu ve isteğe

erişmeye ve düşmanı kahretmeye delâlet eder. Kamçı, evlada, haline uygun ve

müsait arkadaşa, hayırlı bir yardımcıya delâlet eder.

Kamçı, devlet reisine de delâlet eder. Rüyada hayvanının kuyruğunun kesilip güzel

bir kamçı yapıldığını görmek, heybet ve kudret sahibi büyük bir sultana yakın olmaya

delâlet eder. Eğer rüya sahibi ehil bir kimse ise, o sultan onu bir şehre vali tayin eder.

Şayet rüyada görülen kamçı, güzel şekilde yapılmış değilse, o kimse vergi toplamaya

memur edilir.

Rüyada, istediği gibi gezen ve yaşayan herhangi bir adamı kamçı ile dövdüğünü

görmek, o adama vaaz ve nasihat etmeye işarettir.

Nablusî demiştir ki:

“- Bir kimse rüyada kendisine sultanın kendi kamçısıyla yüz veya yüzden daha aşağı

yahut daha fazla kırbaç vurduğunu görse, o kimse sultan tarafından vurulan o

kırbacın sayısınca mala nail olur.”

Kişinin rüyada gökyüzünden bir kamçı indiğini görmesi, Alla-hu Teâlâ’nın gazabına

ve azabına delâlet eder.

Rüyada kamçı ile kendi bindiği atı kırbaçladığını görmek, acele yapılması gereken bir

işe alâmettir. Ve rüya sahibinin o iş hususunda Allahu Teâlâ’ya dua edeceğine delâlet

eder.

* KAMÇI v.s. ŞEYLERLE VURMAK: Kişinin rüyada bir başka kişiye kamçı ile

vurması, o kişi hakkında kötü bir söz söylemeye, dövülenden kan aktığı takdirde,

zarar etmesine delâlet eder.

Rüyada kırbaçla vurduğunu görmek, düşmana galip gelmeye veya onların ileri

sürdükleri delilleri iptal etmeye işarettir.

Rüyada diri adamın ölüyü dövdüğünü görmesi, namaz, hac ve zekât gibi dini

meselelerde dirinin dini bakımdan durumunun kuvvetli olmasına delâlet eder. Bu

tâbir, ölünün döven razı ve döven kimseye itaat ve inkiyad ettiği zamandır.

Bir kimsenin rüyada kendisini bir ölünün dövdüğünü görmesi, yapacağı yolculuktan

hayra ermesine delâlet eder.

Bazı kere de rüyada dövmek, dövüleni ayıplamaya ve ona öğüt vermeye delâlet eder.

Denilmiş ki: Rüyada dövmek, duadır. Bundan dolayı rüyada bindiği merkebini

dövdüğünü gören kimse, Rabbine dua edip ve ihtiyaçlarını istedikten sonra, yemek

yemeğe delâlet eder.

Bir âmir rüyada, emri altında bulunan memurlardan birisini dövdüğünü görse, bu

rüya, hayra ve dövenden dövülene erişecek menfaata alâmettir.

* KAMET: Rüyada namaz için kamet ettiğini görmek, vaadini yerine getirmeye, arzu

ve muradın hâsıl olmasına ve zor durumda olan kimsenin kurtuluşuna delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada kapı veya taht üzerinde kamet ettiğini görmesi, ecelinin geldiğine

işarettir.

Zindandaki kişinin namaz için kamet getirdiğini ve namazını ayakta kıldığını görmesi,

zindandan kurtulmaya ve selâmet bulmaya delâlet eder.

Yine rüyada ezan okuyup kamet getirdiğini görmek, Sünnet-i Seniyyeye tâbi olmaya,

bid’atlerden kaçmaya delâlet eder. Ezan okumak şan ve şerefe, izzet ve ikbâle de

alâmettir.

* KAMIŞ: Rüyada yanında birçok kamış olduğunu görmek, az bir zahmetle bir şey

elde etmeye işarettir. Rüyada elinde bir kamış olduğunu ve buna dayandığını

görmek, az bir ömrü kaldığına delâlet eder.

Rüyada İran kamışı, üzüm çubuğu ve başka şeylerden yapılan çardakları görmek,

üzüntü ve kederden kurtulmaya ve bol rızka delâlet eder. Bazı kere de bu rüya,

sırların meydana çıkmasına ve hizmetçilere iltifat etmeğe, yalan söze ve gösteriş için

amel işlemeğe delâlet eder.

Rüyada şeker kamışı görmek, zahmet ve meşakkatle kazanılan rızka, bazı kere de

sokakta veya kamışın görüldüğü yerlerde kavgaya işarettir.

Bazan da bu rüya, temiz ve şerefli bir nesle veya her hayrın asıl ve esası olan “Ilm-i

Tevhid”e yahut oruç ve namazın vaciplerini yerine getirmeğe, ya da devlet reisinin

hizmetçilerine delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada, kamışın, altın veya gümüş ya da zümrütten birtakım dal ve

budak olduğunu görmesi, dünyada nail olacağı helâl mala, temiz zevceye ve

çocuklarıyla beraber cennete girmeğe, cennet köşklerine inmeye ve onların kubbeleri

altında oturmayı gerektiren güzel ve salih amellerine delâlet eder.

Rüyada hasta bir adamın, zindandaki kimsenin kamışı soyulmuş ve kabuğu

çıkarılmış görmesi, kurtulmaya ve şifa bulmaya delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada şeker kamışını çiğnediğini görmesi, çok konuşulması gereken bir

işe delâlet eder. Ancak, konuşması hoş ve tatlı olur.

Nablusî demiştir ki:

“- Rüyada şekerkamışı veya sıkılabilecek başka bir şeyi sıktığını ve sıkılan o şeylere

ateş dokunmaksızın ona mâlik olduğunu gören kimse, ucuzluğa ve bolluğa erişir. Bu

gibi rüyanın tâbirinde sıkılan şeyin ancak meydana gelen sıkıntı ve suyu muteber

tutulur.”

Bazı kere de rüyada şekerkamışı görmek, cimri bir adamdan elde edilen rızka

işarettir.

Rüyada görülen kamış, şu şekilde tâbir edilmiştir: Kamıştaki boğumlar, günler ve

aylara, yahut senelere delâlet eder. Bazı kere de kamış, uyanıkken elinden giden

şeyin yine ona dönmesine alâmettir.

* KAMP: Rüyada bir kampta olduğunu veya kampı idare ettiğini görmek, memuriyete

veya kolay elde edilecek rızka delâlet eder.

* KAMYON: Bir kimsenin rüyada komyonu sürdüğünü görmesi, menfaatli bir

yolculuğa delâlet eder. Kamyonla eşya taşıdığını görmek, bir yerden bir yere

nakletmeye işarettir.

* KAN: Kan rüyası, haram mal ile tâbir olunur. Danyal (a.s.) demiştir ki:

“- Rüyada burnundan kan aktığını görmek, haram mal kazanmaya delâlet eder. Eğer

kan az olmayıp elbisesini ıslatır ve kendisinde zaaf ve bitkinlik görür ise, bu defa

rüya, fakirliğe ve malın noksan olmasına delâlet eder.”

Rüyada, cilt ve deriden kan aktığını görmek, sıhhat ve selâmete alâmettir. Eğer rüya

sahibinin gurbette adamı varsa, o kişi sağ ve selâmetle evine döner.

Rüyada kan kuyusuna düşğünü görmek, kan veya haram mal ile tâbir olunur. Kendi

yerinde kandan bir çukur olduğunu görmek, rüya sahibinin o yerde kanının

döküleceğine işarettir.

Nablusî demiştir ki: “Bir kimse rüyada kan küpüne yahut testisine veya kandan

çukura düşğünü görse, onu heyecana ve ıstıraba atacak bir kana delâlet eder.

Rüyada testide görülen kan, âdet gören kadının kanıdır. Hayız kanı, bekâr kız için

kocaya, hamile kadın için düşük yapmaya, hayızdan kesilmiş kadın için de hastalığa

delâlet eder.”

Bir kimsenin rüyada kendi kanını içtiğini görmesi, üzüntü, keder ve meşakkata delâlet

eder.

* KAN AKACAK DERECEDE VURMAK: Rüyada kan akacak derecede bir kimseye

vurduğunu görmek, öfke ve sinire delâlet eder.

Rüyada bir hastanın kendisine kan akacak derecede vurulduğunu görmesi, o

hastanın vefatına alâmettir. Bu rüya sağlam insanlar için rızka delâlet eder.

* KAN ALMAK: Rüyada kan aldığını veya kan aldırdığını görmek, eğer ehil ise valilik

ile tâbir olunur.

Zindandaki kimsenin rüyada kan aldırdığını görmesi, zindandan kurtulacağına ve

selâmet bulacağına delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada kan almak veya aldırmak, dört şekilde tâbir

olunur:

a) Feth,

b) Zafer,

c) Yolculuk,

d) Düşmanlık ve dava.

Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: Rüyada kan aldırdığını gören, eğer kan alan ihtiyar ise

dostundan istemediği ve razı olmadığı bir söz işitmeye delâlet eder. Eğer kan alan

genç ise düşmanından istemediği ve razı olmadığı bir söze işarettir.

Rüyada sağ elinden kan alındığını görmek, iyi bir geçime, malın kat kat artmasına

delâlet eder. Eğer kan sol elinden alınırsa, o kişi ortak veya dostuna galip gelir, onun

ortak ve dostunun malı kat kat artar. Eğer başında bulunan bir damardan fazla kan

alsa, o kişinin başka birisinden istifade edeceğine delâlet eder.

Rüyada kan içtiğini görmek, haram mala veya gıybet etmeye işarettir.

Rüyada korktuğu bir kimseden kan aldığını görmek, onun şerrinden emin olamaya

delâlet eder.

Sanatı kan almak olan kimsenin, rüyada kan alması, rahata ve o mahalde kan

alınmasına muhtaç olan kimselerin hastalıklardan şifa bulmalarına delâlet eder.

Rüyada kendi damarını uzunluğuna kestiğini görmek, düşmanından kendisini

kötüleyecek bir söz işitmeye delâlet eder. Ve bu söz ona tesir eder. Ayrıca o kimsenin

malı artar.

Bekâr bir kızın rüyada kendisinden kan alındığını görmesi, evlenmek ile tâbir olunur

ve o evlenir. Küçük erkek çocuk için kan alınmak, onun sünnet edilmesine işarettir.

Hapiste olanın kan aldırması, hapisten çıkmasına delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada tanımadığı bir kadın tarafından kanının alındığını görmesi, talih

ve bahtının açılmasına delâlet eder.

Rüyada damarını yardığını ve kan çıktığını görmek, günahtan tevbeye alâmettir. Eğer

damardan çıkan kanın rengi siyah olursa, bu defa o kişi günah ve kötülüklerinde ısrar

eder ve sonra yine tevbe eder.

* KAN ALICI: Kişinin rüyada kan alıcı birini görmesi, herkesi kötüleyen bir adama

delâlet eder. Rüyada kan alıcının, bir kimsenin damarını enine kestiğini ve kanını

aldığını görmek, o adamın, kötüleyerek dostluğunu kesen ve araya düşmanlık tohumları

atan bir kişi olduğuna delâlet eder. Eğer rüyada damarı uzununa keserek kan

alırsa, hoş ve makbul söz söyleyen ve halkın arasını bulmaya çalışan bir adam

olduğuna işarettir.

* KANAL: Rüyada kanal görmek, bekçiye ve devlet reisinin haznedarına delâlet eder.

Rüyada bir su kanalının yüzerek geçtiğini görmek, üzüntü ve kederden kurtulmaya,

darlıktan selâmete ermeye işarettir.

* KANAT: Bir kimsenin rüyada kanat görmesi, erkek evlada işarettir. Bu sebeple

rüyada iki kanadı olduğunu gören kimsenin iki erkek çocuğu dünyaya gelir. Çünkü

kuş kanadıyla uçar. İnsanda hayırlı nesiller ile şerefini sürdürür.

Yine iki kanat, mal ve iki çocuk ile tâbir olunur. Rüyada kanadının kırıldığını görmek,

çocuğun hasta olacağına delâlet eder. Kanadının yerinden koparıldığını görmek,

çocuğun ölümü ile tâbir edilir.

Rüyada kanat görmek, bazı kere de, mal ve yolculuğa delâlet eder. Yine kanat, rüya

sahibi için akrabaları tarafından gelecek yara ve acıya alâmettir.

Bir kimsenin rüyada kanadı olduğunu ve bu kanatlarla uçtuğunu görmesi, kuvvet ve

kudretle yolculuk yapmaya işarettir. Rüyada kanadı olduğunu fakat uçmadığını

görmek de hayır ile tâbir edilir.

Rüyada kanadının kendisine ağırlık verdiğini ve uçamaz hale geldiğini görmek,

günah ve şerre delâlet eder ve o kişi günah işleyenlerden biridir.

Kanat rüyası çeşitli şekillerde tâbir edilmiştir. Bazan yelek, iyi ve kıymetli et ve rütbe

ile de tâbir olunur.

* KANCA: Rüyada bir kanca görmek veya ona tutunmak, yardıma, iyi bir arkadaşa

delâlet eder. Kancanın yerinden koptuğunu görmek, arkadaştan ayrılığa işarettir.

* KANDİL: Hasta bir adamın rüyada kandilinin söndüğünü görmesi, ömrünün bittiğine

ve ölümüne delâlet eder.

Hamile kadının yanan kandil veya mum kandilinin söndüğünü görmesi, ömrünün

bittiğine ve ölümüne delâlet eder.

Hamile kadının yanan kandil veya mum görmesi, erkek ve âlim bir çocuk

doğurmasına ve müjdeye delâlet eder.

Rüya ışığı zayıf ve az olan küçük kandil görmek, hamile kadın için kız çocuğuna

alâmettir.

Denilmiştir ki: Yanan kandil ve mum görmek, gizli şeylerin aşikâreye çıkmasına

delâlet eder.

Rüyada gündüzün bir mum ile yürüdüğünü görmek, din kuvvetine ve sırat-ı

müstakime delâlet eder.

Rüyada kendi evinin kandilini güzel ve ışıklı olarak görmek, evinin işlerini yapan

kimsenin halinin düzgün ve iyiliğine delâlet eder. Buna mukabil evinin kandilinin

ışıksız ve kuvvetsiz görülmesi, evin işini gören kimsenin zayıflığına ve

hareketsizliğine işarettir.

Nablusî (rh.a.) demiştir ki:

“- Hasta olan bir adamın rüyada kendisini mum ile gökyüzüne çıktığını, sonra

yeryüzüne indiğini görse, o kişinin ruhunun semâya çıkmasına delâlet eder.”

Rüyada yanan bir mumdan veya kandilden ışık aldığını görmek, ilim ve yüksek

makama alâmettir. Ve o kimse bir âlimden feyz alarak muradına nail olur.

Rüyada kendi evinin kandilinin söndüğünü görmek, evin işlerini yürüten kimsenin

karışıklığına ve kötülüğüne, medh edilmesine ve işinin güçlenmesine delâlet eder.

Bazı kere de bu rüya, zevcesinin veya çocuğunun ya da ana-babasının veya evinin

işlerine nezaret eden kimsenin ölümüne alâmettir.

Kişinin rüyada yanmış mumu ışıksız ve ziyasız görmesi, üzüntü ve kedere ve kalb

katılığına delâlet eder. Kandili vaktinde yaktığını ve etrafa ışık saçtığını görmek, yüce,

şöhretli ve faydalı bir çocuğa işarettir.

Rüyada cami kandilleri görmek, âlimlerin zenginlerine, takva sahibi ve Kur’ân-ı Kerim

okuyucusuna delâlet eder.

Rüyada mescidin kandilinin söndüğünü görmek, o mahaldeki bir âlimin ölümüne

delâlet eder. Denilmiştir ki: Kandil, kadın; fitili de o kadından olan çocuktur. Kandilden

fitili ile faydalınılır.

Yine kandiller, gökteki yıldızlar ile de tâbir olunur. Bir kimsenin rüyada gökten

yıldızları aldığını görmesi, mescidden kandilleri almaya işarettir.

Rüyada kibrit çakıp kandil yaktığını görmek, servete, rızka, ilme ve çocuğa delâlet

eder.

* KANDİL KABI: Rüyada kandil konan kap görmek, sahipleri için geçime işarettir.

Yine kandil kabı, insanın hayat ve tabiatı ile tâbir edilir.

Rüyada yağ ve fitilin, kandil kabında mahvolduklarını görmek, rüya sahibinin

hayatının mahvolmasına delâlet eder. Yağ ve fitilin temiz olduğunu görmek, hayatın

temiz olmasına işaret, kirli olduğunu görmek de, hayatın üzüntü ve keder içinde

geçeceğine delâlettir.

Rüyada görülen kandil kabı ev içinde gezdirilip dolaştırılan cinsten ise, o takdirde, ev

halkının işlerine bakan hane sahibine işarettir.

Kandil kabının tunçtan olduğunu görmek, devam eden hayra, topraktan olduğunu

görmek, devam etmeyen bir hayra ve mala delâlet eder.

* KANEPE: Kişinin rüyada kanepe görmesi veya üzerinde oturması, yüksek mevki ve

iyi yere delâlet eder. Rüyada kanepenin kırıldığını görmek, bulunduğu mevkiden

şmeye ve azledilmeye işarettir.

* KANTAR: Bir kimsenin rüyada kantar görmesi: “Kadınlara, oğullara, yığın yığın

biriktirilmiş altın ve gümüşe…” (Âl-i İmran, 14) mealindeki âyet-i kerimenin

işaretince fakir için zenginliğe alâmettir.

Cabirü’l-Mağribî demiştir ki: Rüyada kantar görmek, hakim ve vekiline veya

muavinine delâlet eder. Rüyada kantarı kırdığını görmek, hakim veya muavini ile

dostluğu kesmeye işarettir.

Denilmiştir ki: Rüyada kantar görmek, kan dökücü bir kimse ile tâbir olunur.

Rüyada kantarın topunu kaçırdığını görmek, adaleti elden kaçırmaya ve zulme

delâlet eder.

Bazı kere de kantar rüyası, servet ve malın ziyade olacağına işarettir.

* KAP-KACAK: Rüyada boş bir kap görmek, kanaatkar olmaya, dolu kap görmek,

rızık ve zenginliğe delâlet eder.

* KAPAN (Tuzak): Rüyada kapan görmek, hile ve yalana delâlet eder. Kapana

yakalandığını görmek, hilebaz bir adamın şerrine uğramaya işarettir.

* KAPAMAK: Bir kimsenin rüyada yeni bir kapıyı kapadığını görmesi, bekârsa temiz

ve saliha bir kadınla evlenmeye alâmettir. Evli ise bunun tam zıddı…

Bazı kere de rüyada bir veya daha fazla kapıyı kapadığını görmek, işinde devamlı

kalacağına delâlet eder.

Kilit kapamak, nikâh ve evlenmeye işarettir.

Rüyada kapısının kapalı olduğunu görmek, dünya işlerine önem vermeye ve

korumaya işarettir. Evinin kapısını kapamak istediğini ve fakat kapayamadığını

görmek, aciz kaldığı bir durumdan dönmeye delâlet eder.

* KAPI: Rüyada Kabe’nin kapısını görmek, müjdeye, hacca gitmeye, üzüntü ve

kederden kurtulmaya delâlet eder.

Rüyada görülen kapı, o evin işlerini yürüten kimseye delâlet eder. Bu sebeple rüyada

ev kapısında bir fenalığın veya noksanlığın meydana geldiğini görmek, ev sahibinin

iyilik ve fenalığına işarettir. Kapının iyi oluşu, onun iyiliğine, kötü oluşu da kötü haline

delâlet eder.

Rüyada açık kapı görmek, rızık ile tâbir olunur.

Yine evlerin kapılarını görmek, kadınlara da delâlet eder. Kilitli kapılar bekâr kızlara,

açık kapılar dul kadınlara alâmettir.

Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada kapı görmek, üç veçhe ile tâbir olunur:

a) Hane sahibi,

b) İkinci zevce,

c) Hizmetkâr…

Rüyada bir kapıyı kapayıp diğer bir kapıyı açtığını görmek, yeni bir zevce almaya

işarettir. Bekâr bir adamın kapısına bir eşik yaptığını görmesi, evlenmek ile tâbir

olunur.

Bir kimsenin rüyada evinin kapısını yere düşş görmesi, hasta ise şifa bulmaya,

müjde ve selâmete delâlet eder.

Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: Rüyada evinde lüzumundan fazla kapılar açıldığını

görmek, hanenin harap ve işlerinin bozulmasına delâlet eder.

Rüyada ev kapısının kapatılmış olarak görülmesi, o ev halkı hakkında büyük bir

musibete işarettir.

Kapının ortasında küçük bir kapının daha olduğunu görmek, iyiye alâmet değildir.

Rüyada dar bir kapıdan genişliğe çıktığını görmek, geçim sıkıntısından kurtulmaya,

üzüntü ve kederden beri olmaya-delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada bilinmeyen bir kapıdan içeri girdiğini görmesi, düşman üzerine

galip olmaya işarettir.

Bazan meçhul ve bilinmeyen kapıları görmek, ilme, rızk ve kazanca, yolculuğa, rüya

sahibi için hayır ve şer kapılarının açılmasına delâlet eder.

Rüyada kapıdan çıktığında genişlik, yeşillik ve güzel kokulara, güzel çiçeklere tesadüf

ettiğini görmek, rüya sahibinin ahiretinin güzel olmasına alâmettir. Karanlık, pis,

hayvan leşi ve ateşle karşılaşğı takdirde, bu rüya, ahirette halinin iyi olmadığına ve

azaba uğrayacağına delâlet eder.

Rüyada kapının açılmış halini görmek, işlerin kolaylığına; insanın yüzüne kapandığını

görmek; sıkıntı ve geçim darlığı delâlet eder.

Yine rüyada kapının göğe açılması, duaların kabul olunmasına ve günahlardan

kaçınmaya delâlet eder. Bazı kere de birçok kapıların göğe açıldığını görmek, uzun

azab ve sıkıntılara delâlet eder.

Eğer o günlerde yağmur yağmıyor ve kuraklık hüküm sürüyorsa, bu rüya, yağmurun

yağmasına, kuraklıktan kurtulan yerlerin yeniden hayat bulup yeşermesine delâlet

eder.

Bir kimsenin rüyada evinin kapısının yeni olduğunu veya bir ustanın onu düzelttiğini

görmesi, sıhhat ve afiyetle müjdelenmeye işarettir.

Kirmanı demiştir ki: Rüyada evin bütün kapıları tâbir cihetiyle bir mânâya ise de

sokak kapısı tâbirde daha ziyadeye delâlet eder. Rüyada bir yeni kapı yaptığını veya

kilitlediğini görmek, bir kadının izdivacına talip olmaya ve onunla evlenmeye delâlet

eder.

Rüyada kapının halkasını görmek, elçi ve haberciye işarettir. Kapısında iki halka

olduğunu görmek, iki kimseye borçlanmaya delâlet eder. Kapının halkasının

kırıldığını görmek, bid’at ehli olmaya işarettir. Rüyada kapının yandığını görmek, evli

için zevcenin ölümüne delâlet eder.

Rüyada şehir ve kale kapıları görmek, o beldenin hükümdarına delâlet eder.

* KAPICI: Rüyada kapıcı görmek, faydasız bir hizmetçi ile tâbir olunur. Rüyada

kendisini devlet reisinin kapıcısı olarak görmek, eğer ehil ise bir şehre vali tayin

edilmeye delâlet eder.

* KAPI ÇALMAK: Rüyada kapı çalmak, münazaa ve fitne ile tâbir olunur. Çünkü

çalma kapıyı, çalarlar kapını denmiştir.

Rüyada kapıdan dökülen şeyleri görmek, hizmetçiye veya bekçiye işarettir.

* KAPI GICIRTISI: Bir kimsenin rüyada kapı gıcırtısı duyması, bekçi veya kapıcılar

tarafından meydana gelecek şerre delâlet eder. Bazı kere de bu rüya, gizli sırları ifşa

etmeye alâmettir.

Nablusî demiştir ki:

“- Kâtibin kaleminin kâğıt veya yazı tahtası üzerinde gıcırdaması ve rüyada bunun

duyulması, ilim sahipleri için, Allahu Teâlâ ve halk nezdinde derecelerin âli olmasına

ve iyilikle anılmalarına; diğer insanlar için de gizli şeylerin meydana çıkmasına ve

meşakkata düşmelerine işarettir.”

* KAPI HALKASI: Bir kimsenin rüyada kapı halkası görmesi, karı koca arasında

namuskârlığa ve iffete, ortaklar arasında anlaşmaya ve iki düşman arasını ıslâha

delâlet eder.

Bazı kere de rüyada kapı halkası görmek, namaz kılmak, zekât vermek, inanç ve

itikatta doğru yolu bulmak gibi dinî emirlerin kendileri ile tamam olduğu ve yerine

geldiği şeylere delâlet eder.

Rüyada kapı halkalarını yerinden koparmak, zarar ve musibete, onları yenilemek malı

muhafazaya veya ilme delâlet eder…

* KAPI MANDALI: Bir kimsenin rüyada kapı mandalı görmesi, yola çıkmaktan ızdırap

duyan yaramaz hizmetçi ile tâbir olunur.

Rüyada kapı arkasına vurulan sürgü, çocuğa, kötürüm zevceye veya ağır yürüyen

hayvana delâlet eder. Bazı kere de bu rüya, korkudan emin olmaya, düşmandan

korunmaya ve gömülü mala delâlet eder.

Fakir bir kimsenin rüyada yanında sürgü bulunduğunu görmesi, zenginliğe ve

menfaata delâlet eder.

Rüyada kendi evinin kapısını sürgü ile kilitlemiş olduğunu görmek, rüya sahibi için

dünya işlerini korumaktan âciz olduğuna işarettir.

* KAPLAN: Bir kimsenin rüyada bir kaplan avladığını veya öldürdüğünü görmesi,

şman üzerine galip olmaya ve onu kahretmeye delâlet eder.

Rüyada kaplan eti yediğini görmek, mal ve şerefe nailiyete işarettir. Yine rüyada

kaplana bindiğini görmek, büyük bir saltanat ile tâbir olunur.

Kirmanî demiştir ki: Rüyada bir kaplana binmiş olduğunu görmek, dört vech ile tâbir

olunur:

a) Ulvî bir mevki,

b) Yükseklik,

c) Makam ve izzet,

d) Düşmana karşı zafer.

Kaplanın derisi, kılı, kemiği düşman malı ile tâbir olunur. Cafer-i Sâdık (r.a.)

demiştir ki: Kaplan rüyası üç veçhe ile tâbir olunur:

a) Kuvvetli düşman,

b) Düşmandan elde edilen mal,

c) Sultandan veya onun adamlarından korku…

Rüyada kendisini bir kaplanın ısırdığını görmek, ısırdığı miktarda zarar ve ziyana

delâlet eder.

Bazı kere kaplan görmek, erkek adama, bazı kere de kadına delâlet eder. Bu tâbir

kaplanın renginin değişmesine göredir.

Denilmiştir ki: Rüyada bir kaplan veya pars avladığını gören kişi, fâsık bir adamdan

menfaat elde eder.

Kaplan görmek, hile sahibi kimselere de işarettir. Kaplan sütü, onu içen için meydana

çıkacak düşmanlık ile tâbir olunur. Çünkü kaplan, düşmanlığı şiddetli inatçı bir

hayvandır.

Bazı kere de kaplan görmek, günahlardan tevbe ve istiğfar etmeye alâmettir.

* KAPLICA: Rüyada bir kaplıcada yıkandığını görmek, günahlardan arınmaya,

üzüntü ve kederden kurtulmaya, hastalıktan şifa bulmaya delâlet eder.

Yine kaplıcada guslettiğini veya abdest aldığını görmek, sıhhat ve afiyete, borçtan

kurtulmaya, hayırlı rızka delâlet eder.

* KAPLUMBAĞA: Nablusî demiştir ki: Rüyada kaplumbağa görmek, güzel koku

sürünüp bezenen, boy ve endamını erkeklere arz eden ahlâkı düşük kadına delâlet

eder.

Bir kimsenin rüyada kaplumbağaları çöplük ve kötü yerlerde görmesi, orada cahiller

arasında ilim ehlinin kadir ve kıymetinin zayi olacağına işarettir.

Bazı kere rüyada kaplumbağa görmek, hakim ve savcıların reisleri ile tâbir olunur.

Çünkü kaplumbağa denizde bulunan hayvanların en bilgilisi ve en az yiyenidir.

Tâbircilerden bazıları demişlerdir ki: Kaplumbağalar İbrahim (a.s.)’ın ve diğer

nebilerin kitaplarını okuyan âbid kimseye delâlet eder. Rüyada kaplumbağanın etini

yemek, mala ve Nebilerin ilimlerinden hatıra gelmeyen bir ilme alâmettir.

Rüyada kaplumbağanın etini yediğini görmek, hayır, ihsan, mal ve menfaata delâlet

eder.

Bir kimsenin rüyada kaplumbağaya rastladığını yahut ona mâlik olduğunu veya evine

soktuğunu görmesi, eski ilimlere vakıf bir âlim sebebiyle şüphe ve tehlikelerden

kurtulmaya delâlet eder.

* KAR: Karın mevsiminde görülmesi, rüya sahibi için üzüntü ve kederin gitmesine,

şmanını kahredip ona galip gelmesine delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada kar görmek, altı şekilde tâbir olunur:

a) Geniş rızık,

b) Hayat,

c) Çok ve fazla mal,

d) Ucuzluk,

e) Asker,

f) (Yaz mevsiminde görüldüğünde) hastalık…

Kişinin rüyada kar görmesi, rızıklara ve menfaatli şeylere ve grip gibi hastalıklardan

iyileşmeye delâlet eder.

Rüyada kar’ın çok yağğını ve çok fazla olduğunu görmek, devlet reisinin maiyetine

zulmetmesine, onlara kötü söz söylemesine delâlet eder.

Az kar yağğını görmek, ucuzluk ve bolluğa işarettir. Rüyada üzerine kar yağğını

görmek, uzun bir yolculuğa delâlet eder.

Rüyada kar’ın üzerinde uyuduğunu görmek, hapsedilmeye işarettir.

Bir şehre, bir mahale mevsiminde az yağan kar, o yer halkı için rızkın genişliğine,

ucuzluk ve bolluğa delâlet eder. Rüyada kış veya yaz gününde kar soğuğunun

kendisine isabet ettiğini görmek, fakirlik ile tâbir olunur. Çünkü fakirlik de soğuk gibi

insanı ızdıraba sürükler.

Cabirü’l-Mağribî demiştir ki: Rüyada bahar mevsiminde kar yağğını görmek

mağlubiyete delâlet eder.

Rüyada ekilmiş ve kuru yer üzerine kar yağğını görmek, yağmur hükmündedir ve o

yer halkına gelecek, rahmet, bereket, nimet, ucuzluk ve bolluğa delâlet eder.

Rüyada çok kar yağğını görmek, çiçek, kızamık, veba, taun, verem gibi salgın

hastalıklara işarettir. Bazı kere de harbe, hayvanlara gelecek hastalığa delâlet eder.

Rüyada yaz gününde yüküyle kar satın aldığını görmek, rahata kavuşturacak mala,

güzel söze veya dua sebebiyle üzüntü ve kederden halâs olmaya delâlet eder.

Yerin kardan faydalanmayacağı bir zamanda rüyada kar yağğını görmek, sultanın

adaletsizliğine ve vergi toplayan memurların çalışmasına işarettir.

Nablusî demiştir ki: Rüyada mevsimli veya mevsimsiz kar’ın yağıp bütün binaları,

ağaçlar ve dağları kapladığını görmek, o yerin halkı ve malları üzerine gelecek zulme

ve âfete delâlet eder.

Yine kar’ı rüyada, mahallinin gayrinde ev, hücre, oda v.s. gibi yerlerin içerisinde

görmek, azaba, belâya ve hastalıklara alâmettir. Bazı kere de bu rüya, acizliğe,

yolculuk ve maaş talebinden gaflete delâlet eder.

Rüyada kar yağğını ve fakat kendisini şemsiye ile koruyup kardan müteessir

olmadığını görmek, işlerde itiyad ve temkinli olmaya ve korkusuz olarak yaşamaya

delâlet eder.

* KARCI: Bir kimsenin yaz günü rüyada karcı görmesi, refah ve sevince işarettir.

şın karcı görmek, üzüntü, keder ve kaygıya delâlet eder.

* KARAAĞAÇ: Rüyada karaağaç görmek, işlerde başarıya, aile hayatında saadet ve

mutluluğa delâlet eder.

* KARABATAK: Rüyada bir kimsenin karabatak görmesi, rızka, iyiliğe, menfaata

delâlet eder.

* KARABİBER: Kişinin rüyada karabiber görmesi, kendisiyle malların muhafaza

edildiği bir başka mala işarettir. Rüyada karabiber yediğini görmek, zehirli veya acı bir

şey içmeye alâmettir.

Rüyada yenilmediği halde çokça karabiber görmek, mala delâlet eder. Eğer ondan bir

miktar yenilirse, üzüntü ve keder ile tâbir olunur.

* KARACİĞER: Bir kimsenin rüyada karaciğer görmesi, yiğitlik ile tâbir olunur. Bu

sebeple rüyada ciğerinin büyük olduğunu görmek, rüya sahibinin merhametli, yiğit ve

kahraman bir adam olduğuna delâlet eder.

Rüyada ciğere nazar etse ve onda aynada olduğu gibi kendisini görse, o kimse vefat

eder.

Ciğer rüyası, evlat ve ömüre de işarettir.

Rüyada bir başka insanın ciğerini yediğini görmek, isabet edecek mala ve rızka

alâmettir.

Bir kimsenin rüyada kızartılmış veya çiğ ya da pişirilmiş birçok ciğerler görmesi,

açılacak ve erişilecek nice hazinelere delâlet eder.

Rüyada ciğer üzerinde yara görmek, günah ve fasıklık ile tâbir edilir. Rüyada kendi

ciğerini kestiğini görmek, kendisinin veya sevdiklerinden birinin ölümüne delâlet eder.

Yine rüyada kendi ciğerini yediğini görmek, ele geçecek mala delâlet eder. O kimse

çocuğunun malından da faydalanır.

Bazı kere de ciğer rüyası, sultan, emir veya çok zengin bir kimsenin mutfağına ve

aşçısına delâlet eder.

* KARANFİL: Kişinin rüyada karanfil görmesi, sena edilen güzellik ve zikr-i cemile

delâlet eder.

Rüyada yanında birçok karanfil olduğunu ve onları halka dağıttığını görmek, o

mahalde isminin hayırla yâd edilmesine delâlet eder.

Yine rüyada nezdinde bulunan karanfillerden hiç kimseye bir şey vermediğini görmek,

hayır ve iyilikten mahrum olmaya delâlet eder.

* KARADUT: Rüyada karadut görmek, rızık ve menfaata delâlet eder.

Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada siyah dut görmek, mal ve menfaattir. Bu

rüya zevce ile arada çıkacak bir kavgaya da işarettir.

* KARANLIK: Bir kimsenin rüyada karanlıktan aydınlığa çıktığını görmesi, günahtan

tevbeye delâlet eder. Zindandaki adamın karanlıktan aydınlığa çıkması, hapisten

kurtulmaya, kâfirin çıkması da Müslüman olacağına delâlet eder.

Rüyada zifiri karanlık görmek; sapıklık ve hayrete işarettir.

Karanlık hali zulme ve haksızlığa da delâlet eder. Bazı kere de rüyada karanlık

görmek, göz ve kalbin kararmasına ve insanlardan gizlemek istediği şeyi gizlemeye

işarettir.

Rüyada borçlu bir kimsenin karanlıktan aydınlığa çıktığını görmesi, borçtan

kurtulmaya, üzüntü ve kederin gitmesine delâlet eder.

* KARARGAH: içinde askerlerin bulunduğu bir karargâh görmek, kuvvete, izzete ve

neşeye delâlet eder. Bazı kere de bu rüya, haber beklemeye işarettir. Çünkü askerler

memleketlerinden gelecek haberleri dört gözle beklerler.

* KARA SİNEK: Rüyada kara sinek görmek, zayıf, miskin ve alçak bir adama

işarettir. Kara sineğin büyüğünü görmek, halka zarar veren ve malı ifsad eden bir

şmana alâmettir.

Rüyada kara sineği yediğini görmek, helâl olmayan bir malı yemekle tâbir olunur.

Rüyada kulağına bir kara sinek yahut sivri sineğin girdiğini görmek, hayır ve berekete

nailiyete delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada kara sinek öldürdüğünü görmesi, rahata veya vücut sağğına

delâlet eder.

Rüyada bir malı üzerine kara sinek konduğunu görmek, o malın hırsızlar tarafından

çalınacağına işarettir. Çünkü sinek de bir hırsız gibi konduğu yerden bir şeyler aşırır.

Kara sinek rüyası şöyle de tâbir olunur:

a) Şiddetli düşman,

b) Zayıf asker,

c) Hasta için ilaç,

d) Temiz ve güzel rızık…

Bazı kere de rüyada kara sinek görmek, kötü amele ve insanlar tarafından kötü

görülüp zemmedilmeyi icab ettiren bir işte bulunmaya alâmettir.

Rüyada kara sineğin karnına girdiğini görmek, akılsız bir kavim veya kimse ile

arkadaş olmaya delâlet eder.

* KARA TAVUK: Rüyada kara tavuk görmek, zeki bir çocuğa ve güzel kıyafetli

talebeye işarettir.

Rüyada kara tavuğun uçtuğunu gören kimsenin oğlu veya oğlu gibi sevdiği birisi

sefere çıkar.

Rüyada bir kara tavuk tuttuğunu veya satın aldığını yahut birisinin hediye ettiğini

görmek, hayırlı evlada veya faydalı ve itaatkâr hizmetçiye delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada kara tavuk görmek, dört vech ile tâbir olunur:

a) Saliha ve âbide bir zevce,

b) İtaatkâr hizmetçi,

c) Hayra götüren arkadaş,

d) Sadık ve çalışkan bir adam.

Cabiru’l-Mağribî demiştir ki: Rüyada dişi kara tavuk görmek, zevceye, erkek kara

tavuk görmek, mütedeyyin, halûk, vakar sahibi arkadaş veya hizmetkâra delâlet eder.

* KARGA: Kişinin rüyada karga görmesi, kaba, yalancı, sözünde durmayan sabırlı

birine işarettir.

Alaca karga görmek de yine yalancı ve kibirli kimseye delâlet eder.

Rüyada bir ağacın dalı üzerinde karga görmek, gurbete gitmeye ehl ve dostlarından

ayrı kalmaya delâlet eder.

Cabirü’l-Mağribî demiştir ki: Rüyada bir karganın kendisiyle konuştuğunu görmek,

bir yabancıdan hayır erişeceğine veya iyi bir habere delâlet eder.

Rüyada karganın bir kere çığlık attığını görmek, iyilik ile tâbir olunur. İki defa

bağırdığını işitmek fena, üç kere bağırdığını duymak iyi haberdir. Dört kere bağırması

ise hüzün ve gama delâlet eder.

Rüyada kendisine bir alaca karga verildiğini görmek, sevinmeye, mesrur olmaya ve

hayra delâlet eder.

Rüyada karganın öldüğünü veya toprağı kazdığını görmek, rüya sahibi için gurbette

vefat etmeye işarettir.

* KARGA YAVRUSU: Bir kimsenin rüyada karga yavrusu görmesi, fakirlik ve

ihtiyaca, aile ve akrabalardan uzak olmaya alâmettir.

Bu rüyayı fakir ve gurbetteki bir adam görür ise, tâbir tam zıddı. Bu kere ihtiyaçtan

kurtulmaya, zenginliğe ve aile efradına kavuşmaya delâlet eder.

* KARI KOCA: Rüyada karı kocayı bir arada görmek, uzun ömre ve huzurlu günlere

delâlet eder.

* KARIN: Karın rüyası kişinin ehlini, malını ve sırrını ihtiva eden şeylerle, bir yerde

beraber yattığı kimselere işarettir.

Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada karın görmek, dört şekilde tâbir olunur:

a) İlim,

b) Hazine,

c) İş,

d) Evlat,

Danyal (a.s.) demiştir ki: Rüyada karnın içini ve dışını görmek mal ile tâbir olunur.

Rüyada karnını kaybettiğini görmek, dost, velî, ahbap ve malının sahibi gibi

kimselerin vefatına delâlet eder. Bazı kere de bu rüya, zühd, takva ve ibadete dalarak

yeme ve içmeyi terke işarettir.

Rüyada karın görmek: Kabir, kuyu, afiyet, sıhhat, hastalık, dost ve emanet mala

delâlet ettiği gibi, rüya sahibi için din ve ibadet üzerine de delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada karnının güzelleştiğini, çirkinlik vermeyecek şekilde büyüdüğünü

görmesi, ilim ve reislikle şerefli bir insan olacağına alâmettir. Karın rüyası, gizli ve

aşikâre olan mal ve evlat ile de tâbir olunur.

Rüyada kendi eliyle karnını yarıp içine bir takım şeyler doldurduğunu görmek, haram

mala haris olmağa, yardığı karnından bir takım şeyler çıkardığını görmek, üzüntü,

keder ve gamdan kurtulmağa, bir başka adamın karnını yarıp içini temizlediğini

görmek, o kimseye iyilik etmeye alâmettir.

Rüyada karnında bir noksan olmadığı halde boş olduğunu görmek, üç veçhe ile tâbir

olunur:

a) ibadet,

b) Malda noksanlık,

c) Oruç,

Kişinin rüyada karnının boşaldığını görmesi, ibadet, takva ve riyazet ile meşgul

olacağına işarettir.

Rüyada karnın içine gönderdiğini görmek, yolculuğa, hapse girmeye veya uzaklaşıp

ayrıldığı bir yere tekrar dönmeye delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada karnından ateş çıktığını görmesi, yetim malı yemekten tevbe

etmeye işarettir.

Rüyada karnı üzerine yürüdüğünü görmek, fakirlik ve ihtiyaç sebebiyle insanlardan

karnını doyuracak bir şeyler istemesine delâlet eder..

Rüyada kendisini anasının karnında görmek, gurbette olanlar için memlekete

dönmeye delâlet eder.

Bazı kere de karın rüyası, insanın ev, binek vasıtası ve hayvanları ile tâbir olunur.

* KARINCA: Rüyada karınca görmek, şu şekilde tâbir olunur:

a) Zayıf ve hırslı kavim,

b) Asker ve ordu,

c) Aile,

d) Uzun ömür,

e) Ucuzluk,

f) Bolluk ve rızık…

Bilirsiniz ki karıncalar, rızık olan yerlerde bulunur ve durmadan didinir.

Rüyada karıncanın dilini bilmek ve anlamak, Süleyman (a.s.)’ın kıssasına binaen

velayete delâlet eder.

Rüyada karıncayı ağzında yiyecek ile eve girdiğini görmek, o evin hayır ve bereketine

delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada karınca görmek, dört vech ile tâbir olunur:

a) Ehl-i Beyt,

b) Akraba,

c) Yolculuk,

d) Mal ve nimet…

Rüyada küçük ve kırmızı karınca görmek, zayıf insanlara, iri ve siyah karınca görmek

de akraba ve hane halkına delâlet eder.

Rüyada karıncanın hanesine bir şey getirdiğini görmek, rızık ve nimettir. Ağzından

burnundan karıncaların çıktığını görmek ise, ömrün bittiğine delâlet eder.

Yine hasta bir kimse rüyada vücudunda karınca dolaşğını görürse, onun eceli

gelmiş demektir.

İmam Nablusî (rh.a.) demiştir ki: Bir kimse rüyada sevinçli olduğu halde, burun, kulak

veya bunlar gibi azalarından karıncanın çıkması, o kişinin şehid olarak vefat

edeceğine delâlet eder. Eğer kendisi mahzun bir halde idiyse, onun tevbe etmeden

öleceğine işarettir.

Rüyada memur olmak isteyen bir kişi karıncanın konuşmasını işitse, bu rüya, onun

memur olacağına delâlet eder.

Rüyada karıncanın kanatlandığını görmek, birçok askerin ölmesine delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada yatağı üzerinde karınca bulunduğunu görmesi, çok evladı

olacağına işarettir.

* KARINDA OT BİTMEK: Rüyada karnı üzerinde ot bittiğini görmek, rüya sahibi için

ölüme delâlet eder. Yine rüyada vücudunun diğer yerlerinde çok olmayarak bedene

zarar vermeden biten otlar görmek, o sene içerisinde ucuzluk ve bolluğa nail olmaya

delâlet eder.

* KARŞILAMAK: Kişinin rüyada bir şeyi karşıladığını görmesi, geometriye, yeni bir

şeyi kesmeye veya yolculuğa işarettir. Rüyada bir karış boyundaki mızrakla

münakaşa ve mücadele ettiğini görmek, bakire bir kızla temasta bulunmaya delâlet

eder.

* KARNIBAHAR: Rüyada ve vaktinde karnıbahar görmek, büyük ve kadri yüce bir

kadın tarafından gelecek menfaata delâlet eder. Pişmiş karnıbahar, çiğinden tâbirce

daha iyidir.

Rüyada mevsimsiz karnıbahar yemek, üzüntü ve keder ile tâbir olunur.

Bir kimsenin rüyada karnıbahar görmesi, faydalı, sert ve köylü bir adama işarettir.

Rüyada elinde yaş bir karnıbahar olduğunu görmek, alacağını zahmetsiz tahsil

etmeye alâmettir.

* KARNIN YUMUŞAK YERİ: Bir kimsenin rüyada karnının yumuşak yerini görmesi,

bedenin kuvvetine ve mülke delâlet eder. Yine rüyada bunların birisinde ağrı ve

noksanlık görmek, rüya sahibinin hastalığına ve fakirliğine alâmettir.

* KARTAL: Rüyada bir kartal yavrusuna mâlik olduğunu görmek, kadri yüce bir

çocuk ile tâbir olunur. Rüyada görülen kartal, Nebi, melik ve salih kimseler ile de tâbir

olunur. Kartal uzun ömre, çok mala ve habere delâlet eder.

Rüyada büyük bir kartala mâlik olduğunu görmek, büyük bir mülke, izzet ve şerefe ve

kuvvete delâlet eder.

Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada kartal görmek, sekiz vech ile tâbir olunur:

a) Şeref,

b) Siyaset,

c) Zikr-i cemil,

d) Güzel şöhret,

e) Ulvî ve yüce mertebe,

f) Sefer için emir,

g) İzzet,

h) Kuvvet…

Danyal (a.s.) da şöyle demiştir: Rüyada kartal görmek, melik ve sultana delâlet eder.

Rüyada hanesine ve mahalline bir kartalın indiğini görmek, o mahal ve belde melik ve

reisinden hayır, şeref ve menfaat erişeceğine işarettir.

Rüyada bir kartala rakip olarak gökyüzüne kadar uçtuğunu görmek, uzun bir

yolculuğa delâlet eder. Rüya sahibi bu sefer esnasında nimet, şeref ve mala nail olur.

Bir kimsenin rüyada kendisine kartalın pençesiyle vurduğunu görmesi, devlet reisi

tarafından erişecek zarara delâlet eder.

Rüyada kartal yavruları görmek, necib evlatlara işarettir. Kartalın eti, tüyü, kemiği,

büyükler tarafından gelecek hayır ve şerefe ve mertebeye delâlet eder.

Rüyada bir kartalın kendisini yüklendiğini ve onunla beraber evine doğru uçtuğunu

görmek, iyi ve faydalı bir yolculuğa delâlet eder. Kartalla beraber göğe doğru

uçtuğunu görmek ise, yolculuk esnasında öleceğine alâmettir.

Rüyada kartal etinden yediğini veya kanadından, kemiğinden bir şey aldığını görmek,

devlet reisi tarafından gelecek mala delâlet eder.

* KARYOLA: Rüyada bir karyola üzerinde oturduğunu veya yattığını görmek, yüksek

makama ve menfaate delâlet eder.

* KASA: Rüyada içi para dolu kasa görmek, zenginliğe, rızka, bir yerden gelecek

mirasa; boş kasa görmek ise, üzüntü, keder ve fakirliğe delâlet eder.

* KASAP: Kişinin rüyada kasap görmesi, Azrail (a.s.) ile tâbir olunur. Çünkü kasap

hayvanların canını alan kimselerdir.

Bazı kere de kasap görmek, kuvvete ve kudrete işarettir.

Rüyada bir kasabı öldürdüğünü görmek, hastalıktan kurtulmaya ve şifaya delâlet

eder.

Üzüntülü, kederli, sıkıntılı ve hapis kimsenin rüyada kasap görmesi, hayra ve

kederinden kurtulmaya delâlet eder.

Bazı kere de rüyada kasap görmek, gemi sahiplerine, verese ve yetimler arasında

mal taksim eden adama delâlet eder.

Nablusî (rh.a.) demiştir ki:

Rüyada seyyar kasapları görmek, şiddet ve zarar ile tâbir olunur. Bu rüya hastalar

hakkında, onların yakında öleceklerine, zenginler hakkında ise, onlara isabet edecek

zarar ve şiddete, feryat eden kişiler hakkında da feryatlarının artmasına; borçlu ve

bağlılar hakkında onların borçlarını ödemesine ve bağlarının çözülmesine delâlet

eder.”

* KASATURA: Rüyada kasatura görmek, kudret ve kuvvete ve işlerde başarılı

olmaya delâlet eder.

* KASE: Bir kimsenin rüyada kâse görmesi, zevceye veya evinin geçimine işarettir.

Eğer görülen kâse güzel ve çok kıymetli olursa, onun delâlet ettiği şey şereflidir.

Hasta bir kimsenin rüyada kendisine bir kâse verildiğini ve içinde olan şarabı, suyu

veya şerbeti içtiğini görse, bu rüya, o hastanın ölüm şarabını içmesine delâlet eder.

Kâse satıcısını rüyada görmek, temiz bir hayata, emniyete ve yolculuktan alıkonmaya

alâmettir. Ancak bakır kâsenin satışını görmek, bu tâbirin zıddıdır.

Yine rüyada kâse görmek, kadın cevherleri ile de tâbir olunur.

Bir kadın rüyada kendisine kâse içinde su verildiğini görse, bu rüya onun karnındaki

çocuk ile tâbir edilir.

* KASEM: Rüyada kasem ettiğini, yani yemin ettiğini görmek, sözünde durmaya,

korkudan emin olmaya delâlet eder. Ancak bu yemin doğru şey üzerine edildiğinde

tâbir böyledir. Yalan yere yemin etmek, zillet ve fakirliğe işarettir.

* KASIK: Rüyada edep yerindeki kılları traş ettiğini veya herhangi bir şekilde kasık

kıllarını görmek, borcun ödenmesine, üzüntü ve kederin gitmesine alâmettir. Kadın

kasığı bostan ekilecek yer ile tâbir edilir.

Denilmiştir ki: Rüyada kadının kasığını görmek, onun boşanmasına delâlet eder.

Kadının âdet olması da, yine böyledir.

* KASIM: Bu ayın ilk günü veya gecesi görülen rüya daha makbuldür ve aynıyla

çıkar.

* KASIRGA: Rüyada her tarafı yakıp yıkan kasırga görmek, üzüntü, keder ve ziyana

delâlet eder.

* KASİDE: Rüyada bir mescidde veya topluluk içinde kaside okuduğunu, yahut bir

başkasının okuduğunu görmek, zikr-i cemile, tevbe ve hayırlı işlere delâlet eder.

Çünkü kaside Cenab-ı Hakk’ın medh ü senasıdır.

* KAŞ: Rüyada erkek için kaş, ahlâk ve huyun güzelliği, din, emanet ve vakarındaki

mertebe ile tâbir olunur. Çünkü kaş, gözün zineti ve süsüdür.

Denilmiş ki: Kaş, bir yaydır ki, onun okları güzel kimselerin bir an nazar etmelidir.

Rüyada kaş görmek, bazı kere anaya-babaya, iki çocuğa, yahut iki ortağa, iki

zevceye, iki vekile veya iki kapıcıya delâlet eder…

Rüyada kaşların çatma olduğunu görmek, ülfet ve muhabbete işarettir. Bunun aksini

görmek, tâbirin hilâfınadır.

Rüyada kaşların haddini tecavüz etmeden fazla olarak görülmesi, onların delâlet

ettiği kimselerin halinin güzelliğine alâmettir.

Rüyada iki kaş, dince mertebeye, kaşlarda meydana gelen iyilik rüya sahibinin huy ve

âdetine ve dinini korumasına delâlet eder.

Bazı kere de kaş görmek, kapıcı, vali, vasi ve koca gibi gözün delâlet ettiği şeylerin

muhafazası üzerine delâlet eder.

Rüyada iki kaşının yeniden bittiğini görmek, ya kendisinin veya akrabadan birinin iki

kızı dünyaya geleceğine işarettir.

Kaş görmek şu vech ile de tâbir olunur:

a) Mal,

b) Zinet,

c) Kız evlat,

d) Uzun ömür..

Rüyada kirpiklerin uzadığını görmek, izzet, şeref ve hayırlı evlat ile tâbir edilir.

* KAŞAĞI: Rüyada atları tımar etmede kullanılan kaşağı görmek, yine at ile tâbir

edilir. At ise muraddır.

* KAŞAR: Rüyada kaşar peyniri görmek veya yemek, hayırlı rızka delâlet eder.

Hasta için bu rüya, şifa bulmaya işarettir.

* KAŞIK: Rüyada dolu halde kaşık görmek, rızka ve menfaata, boş kaşık görmek de

fakirliğe delâlet eder.

* KAŞIMAK: Rüyada kaşımak ve tırmalamak hali, malda zarar ile tâbir olunur. Bu

sebeple rüyada bir kimsenin kendisini kaşıdığını görmek, kendi malına veya

akrabalarının malına dokunacak zarara delâlet eder.

Rüyada alnının kaşınıldığını görmek, ömrün bittiğine ve ecelin geldiğine delâlet eder.

Nablusî demiştir ki: Rüyada kaşınan yerde şiş, kan, irin ve sarı su gibi şeyler olursa,

kaşıyan kimse kaşınan hakkında bir söz söyler ve kaşınmış olan kişi mala ve nimete

nail olur.

* KAT: Rüyada bir ev, köşk veya kat görmek, sürür ve sevince delâlet eder. Çünkü

dünyada mekân, ahirette iman lazımdır.

* KATIR: Rüyada Peygamberler Peygamberinin bindikleri “Kusva” isimli katırı

görmek, şeref, izzet, şan, rızık ve bereket ile tâbir olunur.

Rüyada beyaz yüzlü, dört veya iki ayağı sikkeli bir katıra binip kıble cihetine

yöneldiğini görmek, hacca gitmeye delâlet eder. Eğer katırın yüzü başka cihete

yönelmiş ise, bu kere şan ve şerefle uzun bir yolculuk etmeye alâmettir.

Rüyada eğeri ile beraber dişi ve güzel katır görmek, edibe ve güzel kadına; eğeri

olmayarak çıplak katır görmek, menfaati olmayan yolculuğa delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada kendisinin olmayan dişi bir katıra bindiğini görmesi, bir başka

adamın hanımına hainlik etmeye işarettir.

Nablusî demiştir ki: Katır, nesebi olmayan bir erkeğe, yahut babası köle olan kuvvetli

bir insana delâlet eder. Bundan dolayı bir kimse katıra binse gem katırın ağzında,

dizginler de elinde olsa, hilekâr ve kuvvetli düşmanı ile huysuz hizmetkârlarına karşı

zafer bulur ve onları kahreder. Rüyayı gören kadın ise, bu rüya, onun kocaya

gitmesine delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada siyah ve dişi bir katıra bindiğini görmesi, mal sahibi zengin ve

kısır bir kadına delâlet eder.

Rüyada katıra dönüşğünü görmek, makam ve rütbesinden azledilmeye işarettir.

Yine rüyada katır sütü içtiğini görmek, içtiği sütün azlık ve çokluğu nisbetinde sıkıntı

ve güçlüğe düşeceğine delâlet eder.

Rüyada katır görmek, yolcular için faydalı ve menfaatli yolculuğa delâlet eder.

Sultanlar için, katıra binmek, zillet ve hapislik ile tâbir olunur.

* KATIRCI: Bir kimsenin rüyada katırcıyı görmesi, iş yapmakta gayretli bir valiye,

hayvanların çoğalma ve ıslahı vazifesini üzerine alan ve yürüten bir memura

alâmettir.

* KATİP: Kişinin rüyada kâtip görmesi, hilekâr ve aldatıcı adama işarettir.

Mesleği kâtiplik olan bir kimsenin rüyada yazısının çirkin olduğunu görmesi, tevbeye

delâlet eder.

Rüyada devlet başkanının yazıcılarını görmek veya onların şekil ve sıfatlarına

girmek, kadir ve şanının yüce ve halinin iyi olmasına işarettir.

Nablusî (rh.a.) demiştir ki:

“- Rüyada Kirâmen Kâtibin meleklerini görmek, eğer rüya sahibi takva ehli ve muttaki

bir kimse ise, müjdeye ve onun dünya ve ahiret işlerinin kolaylığına ve kendisinin

cennetliklerden olmasına delâlet eder. Eğer rüyayı gören kişi muttaki değilse: “(Allah

indinde) çok şerefli yazıcılar vardır.” (İnfitar, 11) mealindeki âyet-i kerimenin

işaretince bütün kötülüklerden sakınsın.”

Rüyada nesir yazı kâtiplerini görmek, izzete, yüceliğe, şan ve şerefe, ihtiyaçlarını

görmeye, anlayışa, güzel konuşmaya, rızka, menfaata, zevcelere, evlada, ana

babaya ve hizmetçilere mâlik olmaya delâlet eder.

Rüyada yol üzerinde yazı ve arzuhal yazan kimseleri görmek, polise ve kan alıcıya

işarettir.

Rüyada kendisini devlet dairelerinin birinde kâtip olmuş görmek, menfaata, rızka ve

bir yerden gelecek mala delâlet eder.

Bazı kere de rüyada kâtip görmek, ziraatçılıkla uğraşan kişilere delâlet eder. Sır

kâtiplerini görmek ise, gelen haberlere, fazlalığa ve noksanlığa, ısrara ve gizli sırlara

vâkıf ve muttali olmaya alâmettir.

* KATRAN: Rüyada kişinin katran görmesi, müfsit kimseleri fesat ve kötülük

çıkarmaktan men eden ve iyilik yolunu gösteren bir adama delâlet eder.

Rüyada katran süründüğünü veya katrandan mamul elbise giydiğini görmek, Allahu

Teâlâ’nın Cehennem ehli hakkında varid olan “Gömlekleri katrandır.” (İbrahim, 50)

mealindeki âyet işaretince, o kişinin günah ve yaramaz işler işlemesine delâlet eder.

Bazı kere de katran görmek, haram mala ve kötü akıbete delâlet eder.

* KAVAF (Kadın ayakkabısı diken kimse): Rüyada kadınlara mahsus ayakkabı diken

sanatkârı görmek, nikah kıyan kimseye veya arsız bir adama işarettir. Erkek

ayakkabısını yapan ustayı görmek, erkek ve kadın hizmetçiye ve yolculuğa delâlet

eder.

Rüyada tanınmayan bir sanatkâr görmek, mirasları adaletle taksim eden kimse ile

tâbir edilir. Göncüyü görmek dahi böyle tâbir edilir. Çünkü hayvanların derisi mirastır.

* KAUÇUK: Kişinin rüyada kauçuk görmesi, üzüntü, keder ve sıkıntıya delâlet eder.

* KAVAL: Rüyada bir koyun çobanının kaval çaldığını görmek, iyi habere işarettir.

Kendisinin kaval çaldığını görmek, hasrete, gurbete ve sevdiklerinden ayrılmaya

delalet eder.

* KAVANOZ: Rüyada camdan, topraktan veya bir başka şeyden yapılma kavanoz

görmek, zevceye veya hizmetçiye delâlet eder.

* KAVGA: Bir kimsenin rüyada kavga ettiğini görmesi, kuvvete veya bir adamla

şmanlığa, yahut ihtilâfa düşmeye delâlet eder.

Rüyada elinde bir kılıç veya silah olduğunu görmek, rüya sahibinin yapacağı bir işten

dolayı şöhret bulacağına işarettir.

Rüyada bir küçük çocukla kavga ettiğini görmek, düşmana galip gelmeye delâlet

eder.

Yine rüyada dünya işleri için bir kimse ile kavga etmek, rızık hususunda cehd ve

gayrete delâlet eder.

Bir kimse rüyada, zırh cinsinden olan silahla cenk ve kavga yaptığını görse, bu rüya

onun için, hilekâr ve zengin bir kadınla evlenmeye işarettir. Çünkü zırh vücudun bir

kısmını örter ve insanı korur.

Rüyada Allah yolunda kılıçla cenk ve kavga yaptığını görmek, Hak üzere olduğundan

dolayı o kimsenin nail olacağı şerefe delâlet eder.

* KAVUK: Rüyada âlimlerin başlarına koydukları kavuğu görmek, ilim ve hünere ve

ilim yolunda yükselmeye delâlet eder.

* KAVURULMUŞ ŞEY: Rüyada kavurulmuş helva görmek, rızka, faydalı ortaklığa ve

mala delâlet eder. Yine rüyada nohut, kestane, fındık ve bunlar gibi şeylerin

kavurulmuşunu görmek, vaadin yerine getirilmesine, borcu ödemeye, gurbette

bulunanın gelmesine alâmettir.

* KAVUN VE KARPUZ: İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki:

– Rüyada elini semaya uzatıp bir kavun aldığını görmek, mülke ve nimete mâlik

olmaya delâlet eder.

Rüyada tamamen yetişmiş ve kemale ermiş kavun görmek, vücudun sıhhatına

delâlet eder.

Kavun rüyası, üzüntü, keder, gam ve hastalık çeken bir kimseye de işarettir.

Denilmiştir ki: Rüyada kavun gören kimseye, çaresi ve akıbeti bilinmeyen bir gam

isabet eder.

Zindanda olan bir kimsenin rüyada kavun yediğini görmesi, hapisten çıkacağına

delâlet eder.

Rüyada kavun tarlası görmek, evhamlı birtakım insanlara işarettir. Bazı kere de

kavun görmek, işsizliğe delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada evinden kavunları attığını görmesi, attığı kavunların sayısınca ev

halkından vefat edecek kimselere delâlet eder.

Kişinin rüyada karpuz görmesi, hayır ve menfaata ve vücut sıhhatına delâlet eder.

Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: Rüyada içi boşalmamış ve bozulmamış karpuz görmek

ve yemek vücudun sıhhat ve afiyetine delâlet eder.

ibn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki: Rüyada karpuz yemek, gam ve kederden halâs olmaya

delâlet eder.

Karpuzun özü, anlayış ve ilim ile tâbir olunur. Rüyada sarı karpuz görmek, kendileri

için güzel ve medhedilen ve hayır ile yâd edilen birtakım erkek ve kadınlara alâmettir.

Bazı kere de rüyada sarı karpuz görmek, ayıp sahibi bir kadına işarettir.

Yeşil karpuz görmek, şehre, çocuğa, zevceye yahut erkek hizmetçiye delâlet eder.

Rüyada kırmızı karpuz görmek, her türlü süs, zinet ve bezeğe alâmettir.

* KAVUN KARPUZ SATAN: Rüyada kavun karpuz satıcısını görmek, köle simsarı ve

yanında şifa veren ilaçlar ve yiyecekler bulunan bir adama işarettir.

* KAVURMACI: Bir kimsenin rüyada kavurmacı görmesi, şer, şiddet ve namazı terk

edip şehvanî arzulara uymaya işarettir. Bazı kere de bu rüya, adamın ardınca

ayıplarını söyleyen bir kimseye delâlet eder.

* KAVUŞMAK: Rüyada dost ve sevdiklerinden birisine kavuşmak, sıla-i rahme ve

oruca kavuşmaya delâlet eder.

Rüyada bir âlime, bir veliye, büyük bir zâta kavuştuğunu görmek, dostluğu

muhafazaya, sözünde durmaya, dinde salâha, sultana yaklaşmaya ve gönül

uyanıklığına delâlet eder.

Rüyada bid’at sahibi veya kâfirlerden birine kavuşmak, dünya ve dinin bozulacağına,

rüya sahibinin vakitlerini oyun ve fuzulî şeyler ile zayi edeceğine işarettir.

* KAVUT (Kavurulmuş undan yapılan yemek): Rüyada kavut görmek, sefere, takva

ve veraya, perhiz etmeye ve salih amele delâlet eder.

Rüyada bir kuyu içinde kavutu su ile karıştırıp içmek, az ad olmaya, devlet reisine

yaklaşmaya veya hapisten kurtulmaya delâlet eder.

Yine kavut rüyası, cehennemden kurtulmayı gerektiren salih ve güzel amele işarettir.

Bazı kere de kavut görmek, kaybolmuş bir şeyi bulmaya delâlet eder.

Kişinin rüyada kavut görmesi, dininin güzelliğine ve kara yolu ile sefer edeceğine

delâlet eder.

* KAYA: Kişinin rüyada kayalar görmesi, sabırlı ve şerefli bir kadına delâlet eder.

Yine kayalar, işlerde basiretli hareket etmeye, sabır ve sebata, uzun ömre,

hayvanlara ve binalara delâlet eder.

Nablusî (rh.a.) demiştir ki:

“- Rüyada kaya görmek, bazan da: “Kayaya sığındığım vakit ben balığı

unutmuşum.” (Kehf, 63) mealindeki âyet gereğince unutmaya işarettir.”

Kirmanî der ki: Rüyada kaya görmek, iki vech ile tâbir olunur:

a) Mal,

b) Büyük bir adam.

Rüyada beyaz bir taş şğünü görmek, güzel huy sahibi bir kimse ile dost olmaya

ve ondan gelecek hayır ve menfaata delâlet eder.

Bekâr bir kimsenin rüyada ata biner gibi bir taşın üstüne çıktığını görmesi, yakında

evleneceğine delâlet eder.

Rüyada şehir içinde görülen büyük taşların çokluğu, o şehir halkı için ucuzluğa ve

bolluğa işarettir.

Kaya şöhrete delâlet ederse, o şöhret rüya sahibi için uzun bir müddet devam eder.

Eğer kadına delâlet ederse sabırlı ve kanaatkar olur.

Kaya rüyası şöyle de tâbir olunur:

a) Kapı eşiği,

b) Merdiven ayağı,

c) Sütun,

d) Âbide…

Bir kimsenin rüyada taşı deldiğini ve onu bir şeye benzetmeye çalışğını görmesi, bir

meseleyi araştırmaya ve onun sırrına vakıf olmaya delâlet eder.

Bazı kere de koca koca kayalar görmek, kalbi katı, gafil ve cahil kimse ile tâbir edilir.

* KAYBOLMAK: Rüyada bir âlimin insanlar içinde kaybolduğunu görmesi, o âlimin

ilminden halkın faydalanmasına ve şöhretinin her tarafta yayılmasına delâlet eder.

Rüyada kaybolmak hali, bazı kere de nasibin noksanlığına işarettir. Rüyada kendi

evinin kaybolduğunu görmek, mâlik olduğu şeylerin elden gitmesine delâlet eder.

* KAYIK: Bir kimsenin rüyada balıkçı kayığı görmesi, rızık, nimet ve menfaata delâlet

eder. Çünkü balıkçılar o kayıkla rızıklarını temin ederler.

Rüyada yelkenli kayık görmek, üzüntü, keder, sıkıntının gitmesine ve gönül

ferahlığına delâlet eder.

Rüyada geçit kayığına bindiğini görmek, Allahu Teâlâ’nın lütuf ve merhametine

delâlet eder. Çünkü gemiler ve kayıklar Allah’ın kudretiyle su üzerinde akıp giderler.

Geçit kayığına yakın görülen şey, rüya sahibinin yakınları ile tâbir olunur.

Rüyada küçük kayık küreği görmek, korku ve tehlikelerden selâmete kavuşmaya

işarettir. Yine kürek görmek, güç işlerde kendisine yardım edecek dost ve arkadaşa

işarettir.

* KAYINBİRADER: Rüyada kayınbiraderini görmek, güç ve kuvvete ve işlerde

başarılı olmaya delâlet eder.

* KAYINPEDER: Kayınpeder de insanın babası mesabesindedir. Bu sebeple rüyada

kayınpeder görmek, hayır ile tâbir olunur. Yine bu rüya, hiç ümit edilmeyen yerden

gelecek rızka ve menfaata delâlet eder.

* KAYIPTAN GELEN SES: Rüyada, emir, nehiy veya korkutmak ve men etmek,

yahut müjdelemek için kayıptan bir ses işittiğini görmek, sesin hitap ettiği şekilde tâbir

olunur. Rüyada ne denilmişse, tâbiri de odur.

* KAYISI: Bir kimsenin rüyada ve mevsiminde kayısı görmesi, hayra ve afiyete

delâlet eder. Kayısı ağacını görmek, insanların ferahlandığı bir adam ile tâbir olunur.

Rüyada kayısı ağacı görmek, mal ve hüzün ile tâbir edilir. Bazı kere de kayısı

görmek, hizmetçi ve menfaatlı mala delâlet eder.

Saidü’l-Vaaz demiştir ki: Rüyada yeşil zerdali veya kayısı yediğini görmek,

hastalıktan şifa bulmaya ve sadaka para yemeye delâlet eder.

* KAYIŞ: Bir kimsenin rüyada kayış veya tasma görmesi, yardıma, söz ve şartını

yerine getirmeye, vaadinde sadık olmaya ve çalışmaya delâlet eder.

Bazan da kayış rüyası, rızka, çocuğa, erkek hizmetçiye işarettir. Yine kayış görmek,

yolculuk yapmaya delâlet eder.

* KAYMAK: Rüyada kaymak görmek, ana rahmindeki çocuk ile tâbir olunur. Yine

kaymak, faydası çok, büyüyen ve lezzetli olan toplu mal ve ganimetten meydana

gelen rızka delâlet eder.

Denilmiştir ki: Bir kimse rüyada kaymak yese Allah Azze ve Celle o kişiye Beytü’l-

Mukaddes’i (yani Mescid-i Aksa’yı) ziyaret etmeyi ihsan buyurur.

Kaymak rüyası, ucuzluk, bolluk, kazanç, fayda ve arzu ettiği şeyleri kolaylıkla elde

etmek ile de tâbir olunur.

* KAYNAK: Rüyada bir su kaynağı görmek, yahut o kaynaktan su içmek, temizliğe,

afiyete, güzel hayata ve rızka delâlet eder.

* KAYYUM: Rüyada cami ve mescid hizmetlerine bakan kimseyi görmek, hayırlı ve

sevaplı işlere ve ömrün bereketine delâlet eder. Rüyada kendisini kayyum olmuş

görmek, daha da güzeldir. Ve Allah indinde makbuliyete işarettir.

* KAZ: Rüyada görülen kaz, zevceye ve hizmetçiye işarettir.

Rüyada kaz eti yediğini görmek, zengin ve neşeli bir kadınla rızıklanmaya,

komşulardan gelecek mala delâlet eder.

Bazı kere de rüyada kaz görmek, kadir ve kıymetli, takva ve vera sahibi, ibadet ehli

ve iffetli olan birtakım kimselere delâlet eder.

Rüyada kaz ile konuştuğunu görmek, hanım tarafından şerefe ve rif’ate nailiyete

delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada şehirden veya bir mahalleden kaz sesleri işitmesi, o yerlerden

musibet sesleri veya ölüm haberleri işitmesine alâmettir.

Yine kaz rüyası, ululuğa, mertebenin yüceliğine ve iyilikle tanınmaya delâlet eder.

* KAZA-İ HACET (Büyük abdest): İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyasında büyük

abdest bozduğunu görmek, eldeki malın gitmesine delâlet eder. Bunun tuvalet ve

abdesthane gibi bir yerde yaptığını görmek, infaka delâlet eder.

Rüyada büyük abdest bozarken bir hayvan çıkardığını görmek, evladı olmağa delâlet

eder. Eğer hayvan erkek ise evladı erkek, dişi ise çocuğu kız olur.

Rüyada necaset veya gübre üzerine oturduğunu görmek, akrabadan yahut mirastan

ele geçecek haram mala delâlet eder.

Ibn-i Kesir demiştir ki: Rüyada necaset içine daldığını görmek, keder ve üzüntüye

delâlet eder. Abdesthaneye düşğünü görmek, günah ve zillet ile tâbir olunur.

Ibn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki: Rüyada büyük abdest bozduğunu görmek, gam ve

kederden kurtulmaya işarettir. Eğer malı varsa zekâtını verir. Kuru necaset

çıkardığını görmek, afiyeti için bir kısım malını harcayacağına delâlet eder. Abdestini

sulu çıkardığını görmek, bütün malın telef olacağına işarettir.

Yine rüyada abdest bozarken bütün insanların kendisine baktığını görmek, fena söz

ile tâbir olunur.

Rüyada büyük abdestinin fena halde koktuğunu görmek, ele geçecek haram mala

delâlet eder. Kendi yatağına büyük abdestini yaptığını görmek, zevcesinden

ayrılmaya işarettir.

Bazı kere de bu rüya, büyük bir hastalığa delâlet eder.

* KAZAN: Rüyada kazan görmek, birçok vech ile tâbir olunur:

a) Kadın,

b) Ev hizmetlerini yürüten kimse,

c) Polis memuru,

d) Zengin yahudi…

* KAZANCI: Bir kimsenin rüyada kazancıyı görmesi, uzun ömre delâlet eder.

* KAZA VE KADER: Nablusî demiştir ki: Rüyada bir kimsenin kaza ve kaderin

kendisinde veya malında câri olduğunu görse, o kişi fazla bir ücret ve çok sevaba nail

olur. “Allahu Teâlâ, kulu için ancak hayırlı olanı buyurur.” hadis-i şerifinin işaret

ettiğine göre o korktuğu bir şeye gayret eder ve bunda sonu iyi olur.

* KAZZAZ (Şerit yapan sanatkâr): Rüyada böyle bir sanatkâr görmek, daima uzun

yolculuklar yapan kimseye delâlet eder. Bazı kere de bu rüya, nefsi tezkiye eden,

güzellikle iş yapan adama işarettir.

* KAZIK: Bir kimsenin rüyada duvara kazık çaktığını görmesi, kadir ve şanlı bir zata

muhabbet etmeye alâmettir. Rüyada bir eve kazık çakmak, bir kadına gönül

bağlamak ile tâbir olunur.

Kazık görmek, devlet reisi veya onun benzeri ile de tâbir edilir.

Rüyada yaşlı bir adamın kendisinin sırtına bir kazık veya bir çivi çaktığını görmek,

neslinden bir melik veya zamanın teki olacak bir âlimin çıkmasına delâlet eder.

Rüyada görülen kazık ağaçtan ve o kazığı onun sırtına çakan da genç bir kimse

olursa, bu rüya, onun kendisine düşman olacak bir çocuğunun dünyaya gelmesine

delâlet eder.

Rüyada demirden kazık görmek, mal ve kuvvete delâlet eder.

Bazı kere de kazık görmek, sivri ve keskin olduğundan, acılara ve katılığı sebebiyle

de, üzüntü, keder ve tasaya alâmettir.

Rüyada kendi tenasül uzvundan on iki kazık çaktığını ve kendisinin de bir mescidin

mihrabında bulunduğunu görmek, doğacak on iki çocuğa ve o çocukların hepsinin

imam olmalarına delâlet eder.

Rüyada bekar bir adamın bir duvara veya yere kazık çaktığını görmesi, evlenmeye

delâlet eder. Evli ise, hanımının hamile kalacağına işarettir.

Bir kimsenin rüyada kendisini bir kazık üzerinde görmesi, âlim ve fazıl bir zâttan

kuvvet almaya delâlet eder.

* KAZMA: Bir kimsenin rüyada kazma görmesi, kalbin kuvvetli oluşuna ve iyi işlere

ihtimam göstermeye işarettir. Yine kazma rüyası, insanların mallarını kendi tarafına

çeken bir adama delâlet eder.

Bazı kere de kazma görmek, huysuz ve terbiyesiz hizmetçiye delâlet eder.

Kazma, sâdık dostlardan yardım beklemeye de işarettir.

* KAZMAK: Rüyada yeri kazıp oradan bir şey çıkardığını görmek, iş sahiplerinin

işlerinin ve hükümlerinin geçerli olmasına işarettir.

Rüyada tanıdığı bir ölünün kabrini açıp kabirden bir şey çıkardığını görmek, o ölü

âlim veya zengin idiyse, ölünün dünyada bulunduğu mesleği talep etmesine,

çıkardığı şey miktarınca da ona nail olmaya delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada kuru toprak kazdığını görmesi, kazdığı ve eline geçen toprak

miktarınca mala delâlet eder. Toprağın rutubetli olması, bir başka insana yapılacak

hileye işarettir. Fakat yapılan hileden ona bir fayda erişmez, o kimse sıkıntı ve

meşakkate maruz kalır.

Toprak kazmak, kabir kazmak ile de tâbir olunur. Bazı kere de rüyada toprak

kazdığını gören kimse öldürülür. Eğer toprağı kazan hasta ise o yer onun kabrine

delâlet eder. Yolcu ise, kazılıp çıkarılan toprak miktarınca mal elde etmeye işarettir.

Bir adamın rüyada kendisi için su çıkarmak gayesiyle bir çukur, kuyu veya dehliz

kazdığını görmesi, onun kendi geçimi için çalışmasına delâlet eder. Eğer böyle tecelli

etmezse, hem kendisi hem de bütün insanların menfaati için çalışmasına alâmettir.

Rüyada kazdığı yerin toprağından yediğini görmek, yediği kadar mala delâlet eder.

Hapiste olan birisinin kazılmış kuyudan çıktığını görmesi, zindandan kurtulmaya,

hastanın görmesi de şifa bulmaya delâlet eder.

Rüyada suyu, kazdığı çukura akıttığını görmek, geçim hususunda güçlükle tâbir

olunur ve o kimse meşakkate düşer. Rüyada içine birisini düşürmek için kuyu

kazdığını görmek, bu hilenin bizzat kendisinin başına geleceğine işarettir.

Rüyada bir çukura düşğünü ve oradan çıkarılması için feryat ettiğini, ama hiç

kimsenin de imdadına gelmediğini görmek, o zat hesabına kabir çukuruna delâlet

eder.

Bazı kere de çukur görmek, korkudan emin olmaya, sıkıntıdan kurtulmaya işarettir.

Rüyada düşman korkusundan gizlenmek için çukura girdiğini görmek, düşmana galip

gelmeye delâlet eder.

* KEBAP: Kişinin rüyada kebap görmesi, geçimi hakkında müjdedir. Rüyada

pişmemiş kebap görmek, çocuğu tarafından zuhur edecek bir kedere işarettir.

Rüyada kebap edilmiş etlice yağlı kuzu görmek, çok mala; zayıf kuzu, az mala ve

güçlükle elde edilecek rızka işarettir.

Bir kimsenin rüyada kızartılmış kuzu kebabı yediğini görmesi, evladının kazancını

yemeye delâlet eder. Sığır kebabı görmek, korkan kimse için emniyet; hamile hanımı

bulunan kişi için de erkek bir çocuğa delâlet eder.

Rüyada kebap edilmiş dana eti yemek, yiyen kimse için, rızık ve bolluğa delâlet eder.

Oğlak kebabı ise, onu yiyen için erkek çocuğa işarettir.

Yine rüyada kebap edilmiş erkek deve görmek, erkek çocuk ile tâbir olunur. Bu

sebeple rüyada erkek deve kebabı yiyen kişi, erkek bir çocuğa nail olur ve o çocuk

büyüdüğünde baba onun kazancından yer…

Bazı kere de kebap edilmiş erkek deve, korkudan emin olmaya delâlet eder.

Rüyada kebap edilmiş erkek devenin kollarının kendisiyle konuştuğunu görmek,

kudret ve kuvvete mâlik olmaya delâlet eder.

Rüyada pişirilmiş veya kebap edilmiş kuş etleri görmek, zulüm ve hile ile bir kadın

tarafından elde edilecek rızık ve mala alâmettir.

Nablusî (rh.a.) demiştir ki: Rüyada hayvanın kaburga tarafından yapılmış kebabı

yemek, ağırlık ve insana isabet edecek üzüntüye işarettir. Kaburga tarafının kebabı,

kadınla da tâbir olunur. Zira Hazret-i Havva, Hazret-i Adem’in sol tarafından yaratılmıştır.

Rüyada bir hayvanın baş tarafından bedeninin yarısına kadar olan kısmın kebabını

görmek, kızlar ve hizmetçilere; yarıdan aşağı tarafı da, oğlanlara delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada kebap edilmiş veya pişirilmiş eti yediğini görmesi, zahmet ve

meşakkatle kazanılacak rızka delâlet eder.

Bazı kere de kebap rüyası, sıkıntıdan kurtulmak, düşmana zafer bulmak ve erkek bir

çocuğun dünyaya gelmesine delâlet eder.

* KEBAPÇI: Rüyada kebapçı görmek, hoca ve muallime delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada kebap almak için kebapçıya gittiğini görmesi, çocuğunu talim ve

terbiye için bir hocaya vermesine delâlet eder. Kişinin rüyada kendisini kebapçı olmuş

görmesi, zulüm ve müsadere yoluyla devlet mallarını zimmetine geçirmesine delâlet

eder.

Bazı kere de kebapçı görmek, yaraları ameliyat eden doktor ve tabibe işarettir. Yine

kebapçı rüyası, ferahlığa, bekâr kimselerin evlenmesine, evlilerin yeni bir çocuğu

olmasına delâlet eder.

* KEBAP ŞİŞİ: Kişinin rüyada kebap şişi görmesi, devlet kapısında işinin

görülmesine, hayır , rızık ve rahatlığa vasıta olmaya alâmettir. Yine kebap şişi, ev

işlerini yürüten kimseye de delâlet eder.

* KEÇECİ: Rüyada keçeciyi görmek, sabretmeye, azme ve işlerinde sağlam olmaya

işarettir. Rüyada keçeciyi kendi yanında görmek, mala, rızık ve menfaata delâlet

eder.

* KEÇİ: Rüyada bir keçi bulduğunu veya ona mâlik olduğunu görmek, dünyada tedbir

sahibi büyük bir adama delalet eder.

Rüyada erkek oğlak görmek ve bulmak, bir çocuk ile tâbir olunur.

Hazret-i Ali (r.a.) demiştir ki:

– Rüyada bir erkek oğlağı kulağından tutup hanesine çektiğini ve orada onu kesip

etinden yediğini görmek, kırk sene fakirlikten beri olmaya delâlet eder.”

Rüyada dişi oğlak, kız evlada, erkek oğlak da erkek evlada işarettir. Rüyada birçok

dişi oğlak otlattığını görmek, üzüntü, keder ve sıkıntıya delâlet eder.

Rüyada keçi boynuzu görmek, hasta kimse için ölüme alâmettir. Bazı kere de keçi

boynuzu görmek, yıkık duvara delâlet eder. Bazan da zenci ve hizmetçiye işarettir.

* KEÇİ KILI: Rüyada keçi kılı görmek, az bir mala delâlet eder. Yine eti yenen

hayvanların kılını görmek helâl mala, kılın uzunluğu, malın çokluğuna, kısalığı da

azlığına delâlet eder. Eti yenilmez hayvanların kılını görmek de haram mal ile tâbir

olunur.

* KEDER: İnsanın rüyada kederlenmesi, üzüntüden sonra meydana gelecek sevince

işarettir. Rüyada dost ve yaranlarını kederde görmek, o kişinin sıkıntıya ve kedere

şeceğine delâlet eder.

Yine rüyada keder, dert ve üzerine alacağı bir işe delâlet eder. Bazı kere de keder,

kederin tam tersi olarak sevince ve sürura alâmettir.

* KEDİ: Kedi rüyası hizmetçi ile tâbir olunur. Bazı kere de kedi görmek şu şekilde

tâbir edilir:

a) Düşmanlık,

b) Hırsız,

c) Hüzün ve keder.

Kirmanî demiştir ki: Rüyada bir kedi öldürdüğünü görmek, hırsızı yakalamaya ve ona

galip gelmeye delâlet eder.

Rüyada kedi ile kavga ettiğini ve kedinin kendisini tırmaladığını görmek, büyük bir

hastalığa delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada kedinin etinden veya yağından bir şey aldığını görmesi, hırsızın

malından elde edilecek menfaata işaretrtir.

Rüyada insanı kedinin ısırıp tırmalaması, uzun sürecek hastalığa alâmettir. Rüyada

kedi sattığını görmek, malını infak etmeye işarettir.

Rüyada kendi evinin dişi kedisinin kendi sahibini ısırması, ev sahibinin rahat edeceği

bir seneye delâlet eder. Yabani ve vahşi kedinin ısırması ve çokça zahmet vermesi,

rüya sahibinin eziyet ve meşakkat çekeceği şiddetli bir seneye işarettir.

Kedi rüyasını şöyle de tâbir etmişlerdir:

a) Zevce için cefa,

b) Evlat,

c) Düşmanlık,

d) Hırsızlık,

e) Zina ve vefasızlık,

f) Koğuculuk,

g) Feryat ve figan…

Nablusî demiştir ki: Rüyada kedi görmek, zinadan meydana gelmiş ve yol üzerine

atılmış bilinmeyen çocuğa delâlet eder. Bazı kere de kedi, söz ve şaka yapan,

mânâsız ve akıl dışı söz söyleyerek, köçekler gibi oynayarak halka kendisini

sevdirmeye çalışan bir adama delâlet eder.

Bazı kere de rüyada kedi görmek, çocuğun terbiyesi hususunda çok hırslı olan

kadına delâlet eder.

Rüyada kedinin bir kimseyi tırmalaması veya kanını akıtması, yahut gözünü

çıkarması, düşmanlığı açık olan bir düşman ile tâbir olunur.

Bir kimsenin rüyada kedi olduğunu görmesi, hırsızlık ve kendisine fayda vermeyen

şeylere geçirmeye delâlet eder…

* KEFAL BALIĞI: Rüyada kefal balığı görmek, rızka, mala ve menfaata delâlet eder.

Denizde kefal balığı tuttuğunu görmek, ele geçecek paraya işarettir.

* KEFALET: Rüyada bir şeye kefil olduğunu görmek, rüya sahibinin o şeyi üzerine

almasına işarettir.

Rüyada hayırlı bir şey için kefil olduğunu görmek, hayırlı bir şeye yardım etmeye

delâlet eder. Eğer kefil olunan şey haram mal ise, rüya sahibinin çoluk çocuğunun

geçimi hakkında sıkıntı çekmesine ve fakirliğe düşmesine delâlet eder.

Bazı kere de kefillik rüyası, uyanıkken yapılacak borca delâlet eder.

* KEFE: Rüyada kefe görmek, işlerde adil olmaya ve dikkatli davranmaya delâlet

eder.

* KEFEN: Bir kimsenin rüyada ölülerin kefene sarıldığı gibi kefene sarıldığını

görmesi, ecelin kapıda olduğuna delâlet eder.

Kefen, avret yerini örtmeye de işarettir. Yine kefen rüyası, işlerini gizli tutmaya veya

bekâr için dengi ve emsali olmaya bir kimseyle evlenmeye delâlet eder.

* KEFEN SOYUCU: Rüyada kefen soyucuyu görmek, haram mala delâlet eder. Yine

kefen soyucusunu görmek, her işe müdahale eden, ilimlerden, hazinelerden ve gizli

işlerden bahseden bir kimseye delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada birçok kabri açtığını ve ölülere ilişmediğini görmesi, sıkıntı ve

şiddetten kurtulmağa, müjde ve sevince nail olmaya delâlet eder.

* KEFİL OLMAK: Rüyada bir Müslümana kefil olduğunu görmek, rızka ve Allahu

Teâlâ’nın düşmanları üzerine galip gelmeye delâlet eder.

Rüyada küçük bir çocuğa kefil olduğunu görmek, bir düşmana öğüt vermek ile tâbir

olunur.

Yine rüyada bir insana kefil olmak, iyi bir rızıkla rızıklanmaya işarettir. Kefalet rüyası,

gerek kefil ve gerekse kefil olunan kimse için bir işte sebat göstermeğe delâlet eder.

* KEHLE: Rüyada kehle, yani bit görmek, bol kazanca ve menfaata delâlet eder.

* KEHRİBAR: Rüyada kehribar görmek hastalık ile tâbir olunur.

Rüyada elindeki kehribarı düşürüp zayi ettiğini görmek, hastalıktan şifa bulmaya

işarettir. Rüyada bir kadının kehribardan gerdanlık taktığını görmesi, zengin ve fakat

kötü huylu bir adamla evlenmesine delâlet eder. Tabii ki bu tâbir bekârlar için…

Rüyada birçok kehribar aldığını veya birçok kehribara mâlik olduğunu görmek,

zahmet ve meşakkatla para kazanmaya delâlet eder.

Hasta bir kimsenin rüyada kehribarı kırdığını veya yaktığını görmesi, hastalıktan şifa

bulmaya delâlet eder.

* KEKELEMEK: Rüyada konuşurken kekelediğini görmek, fakih ve edip olmaya ve

güzel konuşmaya delâlet eder. Bazan da bu rüya, düşmanlarına galip olmak ile tâbir

edilir.

Rüyada kekemeli konuşan bir kimseyi görmek, doğacak evlada işarettir. Çünkü

çocuklar da ilk konuştukları zaman böyle konuşurlar.

* KEKİK: Bir kimsenin rüyada kekik görmesi, üzüntü ve kedere delâlet eder.

* KEKLİK: Rüyada dişi keklik görmek, hür temiz bir kadına veya sözü güzel bir

adama işarettir.

Keklik kuşu rüyası, güzel ve geçimsiz bir kadına delâlet eder. Kekliği, aldığını veya

tuttuğunu görmek de bu kadınla evlenmeğe işarettir.

Bir kimsenin rüyada birçok keklik kuşu avladığını görmesi, devlet reisine yakın

birtakım adamlardan çok mal ve menfaat teminine delâlet eder. Yine keklik kuşları,

kadınlara ve güler yüzlü insanlara alâmettir.

Rüyada keklik etini yediğini görmek, yeni elbiselere delâlet eder ve o kimse elbiselere

nail olur.

Kirmanî demiştir ki: Rüyada keklik görmek, güzel zevceye ve güzel hizmetçiye

delâlet eder. Bir keklik tuttuğunu gören, bir kadınla evlenir. Bir keklik satın aldığını

görmek, bir hizmetçi almaya işarettir.

* KEL: Rüyada kel olduğunu görmek, sermayesinin elden gitmesine ve insanlar

arasında kötü görülmesine delâlet eder.

Rüyada kel bir kadın görmek, kıtlık ve sıkıntıya işarettir.

* KELEBEK: Rüyada kelebek görmek, sözü büyük, kendisi zayıf ve bayağı bir

şmana delâlet eder.

Ziraatla uğraşan kimselerin kelebek görmesi, işsizlik, sıkıntı, şerli adamların ve kötü

kadınların söz sahibi olmalarına delâlet eder.

Bazı kere de kelebek görmek, dostluk ve sevgiye ve kendisini mahvedecek bir şeye

atmaya delâlet eder.

Rüyada, lâmba, kandil ve mumdan uzakta kelebek görmek, hayırlarını sarfeden ve

şerden kaçınan kimselere veya kısa ömürlü çocuğa delâlet eder.

Kelebek görmek, erkek ve kadınların birbirleriyle yarış etmelerine ve resim sanatına

şkün olanlarına delâlet eder. Yine kelebek rüyası, zayıflık ve acizliğe alâmettir.

* KELLECİ: Kişinin rüyada kelle satan adamı görmesi, kuyumcu gibi halkın

sermayesini tasarruf eden kimseye işarettir. Bazı kere de kelleci görmek, ölüme veya

sıkıntıya düşmeye delâlet eder.

Rüyada kelleci görmek, şu şekilde de tâbir olunur:

a) Alimlerin yok olması,

b) Baştaki adamların cimriliği,

c) Kıymetli ve şerefli reis.

Bazı kere de kelleci görmek, gerek saltanat ve gerek sanat ve tedbir ciheti ile halkın

reisini kahredendir. Sultan ile de tâbir olunur.

* KELEPÇE: Rüyada kelepçe görmek, münakaşa ve kavgaya işarettir. Kendi eline

polis tarafından kelepçe takıldığını görmek, mahrumiyete ve çok zor işlere delâlet

eder.

* KELİME-İ ŞEHADET: Rüyada kelime-i şehadet getirdiğini ve Cenab-ı Hakk’ı

zikrettiğini görmek, sevinç ve sürura, selâmete, hidayete, geniş ve helal rızka, üzüntü

ve kederden kutulmaya delâlet eder.

* KEMAN: Rüyada keman görmek veya keman sesi duymak, rütbe ve mevki sahibi

birinden gelecek menfaata delâlet eder. Rüyada büyük bir zatın kendisine keman

verdiğini görmek, müjdeli habere veya yüksek makama delâlet eder.

* KEMER: Bir kimsenin rüyada kemer görmesi, çeyiz veya çocuk sahibi bir hanıma

işarettir. Yine kemer rüyası, hizmetçi sahipleri için hizmetçilere ve bunlardan

başkaları için de kemerin kıymeti miktarınca zinet ve mala delâlet eder.

Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: Rüyada kemer görmek, baba, amca, evlat,

büyüklerden bir zat veya işlerinde muavenet göreceği bir kimse ile tâbir olunur.

Rüyada bir kemeri sağ eli ile almak, yolculuğa, sol eliyle almak memuriyete delâlet

eder. Murassa kemer görmek, büyük bir makama nailiyete işarettir.

Rüyada kendisine bir kemer verildiğini görmek, üç veçhe ile tâbir olunur:

a) Evlat,

b)Mal,

c) Uzun ömür.

Yine kişinin rüyada beline kemer bağladığını görmesi, hayırlı bir yolculuğa delâlet

eder. Rüya sahibi o yolculukta izzet ve şerefe nail olur.

* KEMİK: Rüyada kemik görmek, dört şekilde tâbir olunur:

a) Din,

b) Mal,

c) Azamet,

d) İzzet…

Rüyada bir kırık kemiği bağlayıp sardığını görmek, kudret, şevket, izzet ve devlete

delâlet eder.

Rüyada kemiği kırdığını ve döverek un haline getirdiğini görmek, hayra, bir kavle göre

de şerre delâlet eder.

Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: Rüyada bir insanın bütün kemiklerini görmek, sünnete

ittibaya ve mala delâlet eder.

Yine rüyada görülen insan ve hayvan kemikleri, mala delâlet eder…

* KENDİNİ BEĞENMEK: Bir kimsenin rüyada kendini beğenmek halini görmesi,

zulme işarettir. Çünkü benlik ve gurur en kötü huylardan biridir. Kendi nefsini

beğenen de zalimdir. Dünyadan ahirete intikal etmiş bir kimsenin rüyada kendini

beğendiğinin görülmesi, o zatın kıyamet gününde Allah’ın rahmetinden uzak

olduğunun işaretidir.

Yine rüyada kendisiyle veya zenginlik ve kuvvetiyle kendini beğendiğini görmek,

başkalarına zulmetmek ile tâbir olunur.

* KENDİR: Rüyada kendir otundan kınnap yaptığını görmek, uzun ömre ve dinde

kuvvete delâlet eder. Yine üzerinde kınnaptan mamul bir şey görmek, sırat-ı

müstakime sülük etmeye işarettir. Rüyada kendir ve bunun otunu görmek, helâl mala

delâlet eder.

Rüyada deve, at, inek v.s. kendirle ip yaptığını görmek, rızka ve düşmanı kahretmeye

delâlet eder.

* KENE: Kene rüyası, asaletsiz alçak düşman ile tâbir olunur.

Rüyada kene toplayıp attığını görmek, malını yemek isteyen bir kimseyi def etmeye

işarettir. Rüyada bir keneyi öldürdüğünü gören böyle bir düşmanı üzerine galip gelir

ve onu kahreder.

Denilmiştir ki: Rüyada kene görmek, karnını haram ile dolduran bir adama delâlet

eder. Çünkü kene sadece kan yer ve kan içer. (Kene: Hayvanların etine yapışıp

kanlarını emen bir küçük böcektir).

* KEP: Rüyada yeni bir kep giydiğini görmek, yeni bir işe veya vazifeye delâlet eder.

* KEPÇE: Kişinin rüyada kepçe görmesi, yiyecek, içecek ve malların harcanması ve

sarfedilmesi kendisine havale edilen bir dairenin müdiresi veya âmiri olan bir kadına

delâlet eder.

* KEPEK: Rüyada kepek aldığını veya yediğini görmek, fakirliğe, geçim sıkıntısına,

üzüntü ve kedere delâlet eder.

Kepek satıcısını görmek, halkın kilerine, sadaka ve zekâtları gibi malları üzerine

memur edilen kimseye delâlet eder.

* KERESTE: Kereste rüyası, nifak ile tâbir olunur. Denilmiştir ki: Rüyada kereste

görmek, dininde nifak olan, dışı içinden iyi görünen bir kimseye işarettir. Yaş ağ

görmek, çocuğa delâlet eder.

Keresteci rüyası da münafıklık ile tâbir edilir. Rüyada keresteciyi görmek,

münafıkların reisine delâlet eder. Bazan da keresteci rüyası, mamur bir yeri görmeye

alâmettir. Bazı kere de nifaka delâlet eder.

* KEREVİZ: Rüyada kereviz görmek, devlet reisi tarafından erişecek helâl mala

delâlet eder ve iyi bir zenginlikle yâd edilir. Bazı kere de kereviz görmek, sırların

meydana çıkmasına ve amellerde riyaya, bazan da küfre delâlet eder.

* KERPETEN: Rüyada kerpeten görmek, kuvvet ve izzete delâlet eder. Çünkü insan

kerpetenle zor bir çiviyi yerinden söker.

Rüyada kerpetenle ateşten bir şey çıkardığını görmek, hükümet tarafından gelecek

menfaat ve faydaya delâlet eder. Rüyada elindeki kerpetenin zayi olduğunu görmek,

zarar ve ziyan ile tâbir olunur.

Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: Rüyada kerpeten görmek, devlet reisinin adamlarına ve

büyük kimselere delâlet eder.

* KERPİÇ: Kerpiç rüyası, rüya gören için bir maldır. Rüyada görülen her kerpiç, rüya

sahibinin kadir ve miktarına göre, yüz veya bir, yahut on dirhem ile tâbir olunur.

Rüyada henüz binaya konmamış kerpiç görmek mala; binaya konmuş kerpiç iyi

amele ve dine delâlet eder. Kerpiç rüyası, hizmetçilere de şamildir.

Rüyada binada olan kerpiçleri görmek, rüya sahibinin yakınlarına ve çocuklarına

delâlet eder. Rüyada binadan bir kerpicin düşmesi, orada bulunan bir hastanın

ölümüne veya orada meydana gelecek perişanlığa delâlet eder.

Rüyada kendisinin kerpiç yaptığını görmek, mala, mülke ve rızka delâlet eder.

Yine rüyada kerpiç yaptığını görmek, rüya sahibinin erkek çocuklarının çok olacağına

alâmettir. Rüyada kerpiçten bir bina yaptığını görmek, halk üzerine reis olmaya

alâmettir.

Rüyada binada olmayan ve fakat bir yerde yığılı kerpiç görmek, altına delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada kerpiççiyi görmesi, o kerpicin miktarınca mal biriktiren bir adama

delâlet eder. Rüyada kerpiç kesip kuruttuğunu görmek ve bir yere toplamak, mal

biriktirmeye işarettir.

* KERTENKELE: Rüyada kertenkele görmek, hastalık ile tâbir edilir ve rüya sahibi

hasta olur.

Denilmiştir ki: Kertenkele, kötü ve mel’un bir kimsedir. Zira kertenkele sureti değişmiş

olan şeylerdendir.

Yine rüyada kertenkele görmek, halkın malına hile yapan bedevi bir araba delâlet

eder.

Bazı kere de kertenkele kendisinden vahşet duyulan korkunç bir adama işarettir.

Rüyada büyük kertenkele görmek, iş hususunda azimli ve sebatlı bir kimseye

işarettir. Büyük kertenkele görmek, işsiz adam için çalışmaya, dinde fitneye veya

ateşe tapan bir kadına delâlet eder. Zira bu kertenkele güneş ile beraber meydana

çıkar ve güneş batınca kendini gizler.

Bazan da bu rüya, ölü üzerine ağlamaya ve ölünün meziyetlerini saymaya alâmettir.

Rüyada alaca kertenkele görmek, fakirliğe, üzüntüye veya alçak, ahlâksız bir kimseye

ve bir kavimden gelecek zararlara delâlet eder.

Yine alaca kertenkele görmek, koğuculuk ve gammazlıkla halkın arasını bozan ve

onları fitneye sürükleyen kötü bir adama delâlet eder.

* KERVAN: Rüyada kervan görmek, hayırlı işlere, ticaret hayatında başarıya ve

yolculuğa delâlet eder.

Rüyada Mekke istikametinde giden Hac kervanını görmek, günahtan tevbeye,

hidayete ve helâl rızka delâlet eder.

Rüyada bir kervanın bulunduğu şehre girdiğini gören kimse, bir mirasa konar ve

ondan menfaat sağlar.

* KESE: Rüyada kese görmek, insanın vücudu ile tâbir olunur. Bu sebeple rüyada içi

boş kese görmek, rüya sahibinin ölümüne alâmettir.

Rüyada kese içinde altın ve gümüş görmek, nimet ve hayra, kesenin boş olduğunu

görmek de iflasa delâlet eder.

İbn-i Kesir demiştir ki: Rüyada kese görmek, rüya sahibinin sırrına delâlet eder. Eğer

kesenin içindekiler dökülürse, sırların meydana çıkmasına işarettir. Kesenin ağzının

kapalı olması, sırların muhafazasına alâmettir.

Rüyada belinde kese olduğunu görmek, rüya sahibinin hayatında istifade ettiği bir

ilmin kendisinde bulunmasına delâlet eder. Eğer kesenin içindeki paralar sağlam ise,

o ilim de doğru ve kurtarıcı bir ilimdir. Şayet paralar eski yırtık ve kırık iseler, o kişi

ilim öğrenir, ama tekrar ders almaya ihtiyaç duyar.

Rüyada kesesinin içinde ağaç kurdu olduğunu görmek, rüya sahibinin ölümüne

delâlet eder. Kese görmek, insanın ihtiva ettiği şeye de işarettir. Bazı kere de kese

sahibinin kalbine delâlet eder.

Rüyada keseyi baş aşağı çevirip içinde bulunan paraları döktüğünü görmek, sırların

açığa çıkmasına alâmettir.

* KESER: Bir kimsenin rüyada keser görmesi, bulunduğu hal üzerinde devam

etmesine alâmettir. Rüyada keser görmek, şu şekilde de tâbir olunur:

a) Geçim,

b) Hizmetçi,

c) Çocuk,

d) Zevce tarafından gelecek rızık,

e) Fayda ve menfaat.

Bazı kere de keser görmek, malı kendi tarafına çekmeye ihtiraslı kimseye; uzun dilli

ve kötü söz söyleyen şerli bir kadına delâlet eder.

Keser, baştan çıkmış adamları terbiye eden zabıta memuruna da delâlet eder.

Rüyada keserle bir ağaç yonduğunu görmek, yongalarının miktarı kadar para

kazanmaya delâlet eder.

Bazan da keser, bekârın evlenmesine, evlinin çocuğu olacağına işarettir.

* KESİLMİŞ ŞEYLER: Rüyada kesilmiş bir şey görmek, dost, arkadaş ve çoluk

çocuğundan ayrılmış ve uzak düşş kimsenin geri dönmesine ve kavuşmaya

delâlet eder.

Rüyada kesilmiş bir şeyin hastanın yanına getirildiğini görmek, o hastanın vefatına

delâlet eder.

Bazı kere de kesilmiş şey görmek, günah ve kötü işlerden ve haramlardan uzak

kalmaya delâlet eder.

Rüyada bir insanı kesip derisini yüzdüğünü görmek, bütün insanların gıybetini

yapmaya delâlet eder.

* KESTANE: Rüyada kestane görmek, sıhhat ve afiyete ve rızka delâlet eder. Yine

kestane rüyası, cimri bir kimseden mal almaya işarettir.

Rüyada kestane görmek veya yemek, ecnebi memleketlerinden mal almaya ve

ticarette bulunmaya delâlet eder.

Bazı kerede kestane rüyası, vücudun sıhhat ve afiyette olmasına delâlet eder.

* KEŞKEK: Bir kimsenin rüyada keşkek görmesi, üzüntü ve kedere işarettir. Hasta

kişinin rüyada keşkek pişirdiğini görmesi, ecelin kapıda olduğuna delâlet eder.

Rüyada birtakım askerlerin keşkek veya pişmiş kelle yediklerini görmek, askerler

arasında çıkacak cenge ve ölümlere delâlet eder.

*ŞEKKEÇİ: Rüyada keşkekçiyi görmek, hiç de iyi değildir.

Bu rüya, çok şerli ve boş söz söyleyen ve halkı aldatan bir kimseye işarettir.

Rüyada kışın keşkek yapanı görmek, sabit ve devamlı olan faydalara ve helal olan

rızıklara delâlet eder.

Denilmiştir ki: Keşkekçi, sultanın celladı ve geçimini cellatlıkla temin eden bir

kimsedir.

* KETEN: Bir kimsenin rüyada keten giydiğini görmesi, helal ve iyi mala delâlet eder

ve o kimse mal biriktirmeğe muvaffak olur.

Keten görmek, rızık ve nimete de işarettir.

Rüyada keten bitkisini söken adamı görmek, işleri bozmaya, yer değiştirmeye, söz

götürüp getirmeye delâlet eder.

Kişinin rüyada ketenciyi görmesi, zillete ve kadınlara düşkünlüğe alâmettir. Bazı kere

de rüyada ketenciyi görmek, üzüntü, keder, sıkıntı ve meşakkate delâlet eder.

* KEVSER: Kevser, Resûl-i Ekrem (s.a.v.) efendimize verilen büyük nimetlerden

biridir. Bu sebeple rüyada Cennette bulunan kevserden su içtiğini görmek, şu şekilde

tâbir olunur:

a) İlim ve marifet,

b) Amel,

c) Güzel ve sağlam itikat,

d) Nebiyy-i Zîşan Efendimiz’in sünnetine ittiba…

Bir kâfirin rüyada kevser ırmağından su içtiğini görmesi, Müslüman olacağına ve

hidayetine; günahkârın su içmesi, tevbeye ve Allahu Teâlâ’ya ilticaya delâlet eder.

Yine rüyada kevserden içmek veya kevseri görmek, saliha bir hanıma, haram

kazançtan helal kazanca intikale delâlet eder.

Bazı kere de kevser rüyası, insanlar üzerine reis olmaya, düşmana galip gelmeye ve

helâl rızka delâlet eder.

Hasta kişinin rüyada kevserden içtiğini görmesi, şifa bulmaya ve sıkıntıdan

kurtulmaya delâlet eder.

* KIBLE: Rüyada kıbleyi görmek, ferah, sürür ve neşe ve kurtuluşa delâlet eder.

Rüyada Müslümanların kıblesi olan Kabe’yi görmek, beş veçhe ile tâbir olunur:

a) Halife (devlet reisi),

b) Büyük bir imam,

c) îman,

d) İslâm,

e) Korkudan emin olmak.

* KIL: Bir kimsenin rüyada gövdesinde veya herhangi bir yerinde kıl bittiğini görmesi,

malın artmasına, rızkın genişliğine, mevki ve itibarın yüksekliğine delâlet eder.

Rüyada sakalının kılını uzamış görmek, halk arasında mevkiinin ve itibarının

artmasına delâlet eder. Yine rüyada sakalındaki tüylerin bembeyaz hale geldiğini

görmek, dinde kuvvete, sözünde doğruluğa ve amellerde devama işarettir.

Rüyada, vücudun kıl bitmeyen bir yerinde kıl bitmiş görülmesi, makam ve mevkiin

yüceliğine ve rızka delâlet eder.

* KILAVUZ: Rüyada kılavuz görmek veya onun ardınca gitmek, uzun bir yolculuk ile

tâbir olunur. Kılavuzdan yol sorduğunu görmek, bir kimseden akıl danışmaya işarettir.

* KILÇIK: Kişinin rüyada balık kılçığı görmesi, malda ve mevkide noksanlığa delâlet

eder.

* KILIÇ: Rüyada kılıç takındığını görmek, yüksek bir memuriyete delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada kılıç görmek, altı şekilde tâbir olunur:

a) Evlat,

b) Memuriyet,

c) Hak,

d) Menfaat,

e) Mal ve mülk,

f) Düşman üzerine zafer.

Rüyada keskin, parlak ve güzel bir kılıç görmek, Hak söze ve güzel hitabete delâlet

eder.

Rüyada hanımına kını içinde bir kılıç verdiğini görmek, bir kız çocuğu ile tâbir olunur

ve hanımı kız doğurur. Bunun tersi zevcesi kını içinde bir kılıç verse, o kişinin

zevcesinden bir erkek çocuğu dünyaya gelir.

Rüyada görülen kılıç, çocuğa, devlet reisine ve mülke delâlet eder. Kılıcın

kabzasındaki gümüş ve kılıcın namlusu yine çocuğa delâlet eder.

Rüyada kılıç görmek, şunlara da işarettir:

a) Rızık,

b) Mülk,

c) İlim,

d) Mal,

e) Edebiyat…

Rüyada yerde olan bir kılıca elini uzatarak aldığını görmek, Hakkı aradığını ve onu

bulacağına delâlet eder.

Rüyada kılıcının kınının kırıldığını görmek, rüya sahibinin hanımının vefatına delâlet

eder.

Cabirü’l-Mağribî demiştir ki: Rüyada altından bir kılıcı olduğunu görmek,

büyüklerden gelecek menfaata delâlet eder. Demirden kılıcı olduğunu görmek, işin

güzelliğine ve kuvvete delâlet eder.

Rüyada, demir, bakır, kalay ve ağaçtan dört kılıç taktığını görmek, evliler için dört

tane erkek çocuğun olmasına delâlet eder. Demir kılıç, o çocuklardan birinin şecaatli,

cesur ve bahadır olmasına, bakır kılıç onlardan birisinin zengin ve bol rızıklı olmasına,

kalay kılıç, onlardan birisinin fena tabiatlı olmasına ve ağaç kılıç da o

çocuklardan birisinin münafık olmasına alâmettir. Çünkü ağaç kılıç bir işe yaramaz.

Bir kimsenin rüyada kılıcının körlenip kesmediğini görmesi, sözünün tesirsiz ve

dinlenmez olduğuna işarettir.

Rüyada kılıcının kabzasının kırıldığını görmek, eğer ana babası hayatta ise onlardan

birinin ölümüne delâlet eder. Rüyada kılıcın namlusunun kırıldığını görmek,

hizmetçinin ölümü ile tâbir olunur.

Rüyada, kendisine bir kılıç verildiğini görmek, zevceye delâlet eder. Zira Lokman

(a.s.) şöyle demiştir:

“- Kadın kılıç gibidir. Görmez misin görünüşü ne güzel ve eseri ne çirkindir.”

Rüyada kılıc görmek, şu vech üzere de tâbir olunur:

a) Rızık,

b) İlim,

c) Zevce,

d) Mülk,

e) Evlat…

Rüyada elinde camdan imal edilmiş bir kılıç görmek, hanımı hamile olanlar için

doğacak çocuğun kısa ömürlü olacağına delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada kılıcının kınını kırılmış görmesi ve kılıcın sağlam kalması, rüya

sahibinin hanımının ölümüne ve ana rahmindeki çocuğun sağ olarak kurtulmasına

delâlet eder.

Rüyada elinde düşman kılıcından daha uzun bir kılıç olduğunu görmek, düşman

üzerine zafer bulmaya delâlet eder.

* KILIÇ BAĞI: Kişinin rüyada kılıç bağını görmesi, kendi kendisine büyüklenen ve

kendisini beğenen kibirli kimseye delâlet eder. Bazı kere de bu rüya, yardım talebinde

bulunan kimseye yardım etmeye, çetinlik ve meşakkatten sonra rahat ve huzura

işarettir.

Yine rüyada kılıç bağını görmek, erkekleri terbiye edici veya doğru yola götürücü ve

yol gösterici kimseye alâmettir.

* KILIÇ BİLEYİCİ: Rüyada kılıç bileyicisini görmek, üzüntü ve kederin gitmesine

delâlet eder. Yine bu rüya, cehaletten sonra ilme kavuşmaya ve salih kimselerle

arkadaş olmaya işarettir.

Bazı kere de kılıç bileyicisini görmek, iyi kötü, küçük ve büyük işler kendisine ait olan

adil ve heybetli bir adama delâlet eder.

* KILIÇÇI: Bir kimsenin rüyada kılıççıyı görmesi, düşmana galip gelmeye, güç ve

kuvvete delâlet eder. Rüyada kılıç yapan ustayı görmek, ilim ve edebiyata vâkıf bir

zata işarettir.

Rüyada kılıçların konduğu torbayı görmek, emniyetli mutemet ve korunması için

kendisine mal, para, eşya emanet edilen yaşlı kadına delâlet eder.

Rüyada kılıcın ucunu görmek, talebe için ilim öğrenmeye, malı harcamaya ve sırları

gizli tutmaya delâlet eder.

* KILIÇ VE BIÇAK SAPI: Rüyada kılıç ve bıçak sapı görmek, mal, mülk, deve,

koyun, sığır veya altın ve gümüşten kendisinde çok derecede servet bulunan ve

üzerine zekât vacip olan kimseye delâlet eder.

* KINA: Rüyada kına yaprağı görmek, mal ve menfaata delâlet eder. Kına rüyası, mal

ve ailedeki zinete de işarettir.

Rüyada avucuna kına koyduğunu görmek, kuvvet ve kudrete delâlet eder. Bir kadının

rüyada avucuna kına koyduğunu ve fakat tutmadığını görmesi, efendisi tarafından

şiddetli bir muhebbetle sevileceğine delâlet eder.

Rüyada başına kına yaktığını ve kınanın tuttuğunu görmek, yüce Allah tarafından o

kimsenin ayıplarının örtüleceğine ve günahının affedileceğine delâlet eder. Kına

tutmadığı takdirde, gizli işlerin meydana çıkacağına işarettir.

* KINACI: Bir kimsenin rüyada kınacıyı görmesi, müjde ve sevince, merhamet ve

şefkate alâmettir. Yine kınacı rüyası, gönül safasına, sürür ve feraha delâlet eder.

* KINAKINA: Kişinin rüyada kınakına görmesi, hastalıktan şifaya ermesine ve

yardıma delâlet eder.

* KINNAP: Rüyada ip görmek, dine delâlet eder. Gökten sarkıtılan bir ip görmek,

Kur’ân-ı Kerim ile tâbir olunur. Yine ip, izzet ve mevkidir.

* KINAMAK: Rüyada kendisini kınadığını görmek, bir fitneye düşmeye ve karışık

işlere delâlet eder. Fakat Cenab-ı Hak o kimseyi uğradığı fitneden kurtarıp

şmanına üstün getirir ve insanların kınamasından kurtularak dünya ve ahiretçe

hayırlı bir şeye eriştirir. O kişi böylece muradına erer.

Rüyada bir başkasını kınadığını görmek, iyi değildir. Ve kınadığı şey sonra kendi

başına gelir ve o kimse kınanmaya müstahak olur.

* KINCI: Bir kimsenin rüyada kın yapan ustayı görmesi, işleri örtmeye ve sırları

gizlemeye ve malı muhafaza etmeye alâmettir.

Rüyada kın görmek, bekâr erkek ve bakar kadına delâlet eder.

* KIRAĞI: Mevsimi içinde kırağı görmek, üzüntü ve kederden kurtulmaya, düşman ve

kıskançları kahretmeye ve onlar üzerine galip gelmeye delâlet eder.

Rüyada her tarafı donduran ve kapıları kaplayan kırağıyı görmek, geçim ve yaşayışın

iptaline, işlerin durgunluğuna işarettir.

Buz halinde kırağı görmek, gam, keder, acı ve ızdıraba delâlet eder. Ancak kendisi

su alıp bir kap içerisine koyduğunu ve o kapta suyun donduğunu görürse, bu rüya,

mala ve menfaata delâlet eder.

Rüyada ağaçlar üzerine çiğ ve kırağı yağş ve yaprakları ıslatmış olduğunu görmek,

o mahal halkının kerem sahibi bir kimseden menfaat elde edeceklerine işarettir.

Bir kimsenin rüyada kırağı ve çiğ‘i toplayıp içtiğini görmesi, nimet ve rızka delâlet

eder. Yine rüyada üstü ve elbisesi çiğ ve kırağı ile ıslandığını görmek, büyük kimseler

tarafından muavenet ve kereme mazhariyete delâlet eder.

* KIRAET-İ KUR’ÂN: Rüyada Kur’ân-ı Kerim’den bir âyet okuduğunu ve fakat hangi

âyeti okumakta olduğunu bilmediğini görmek, hastalıktan şifaya, üzüntü, keder ve

sıkıntıdan kurtulmaya delâlet eder.

İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada Kur’ân okuduğunu gören kimse eğer ehil ve

layık ise hakim ve vali olur.

Rüyada hafız olmadığı halde Hafız-ı Kur’ân olduğunu görmek, pek çok hayır ve

hasenata delâlet eder.

* KIRBAÇ: Rüyada kırbaç görmek, menfaat ve yüce makam ile tâbir olunur.

* KIRIK: Bir kimsenin rüyada ayağının kırıldığını görmesi, eldeki malın zayiine ve

fakirliğe delâlet eder.

Elinin kırıldığını görmek, bir şeyi arzu edip de ona kavuşamamaya işarettir.

* KIRLANGIÇ: Rüyada kırlangıç kuşu görmek, sevinçli habere ve müjdeye; bereketli

ve kerim bir kimseye delâlet eder.

Bazı kere de kırlangıç kuşu, kadın ve okuyan çocuğa delâlet eder. Rüyada kendi

evine kırlangıç kuşlarının dolduğunu görmek, helâl mala işarettir. Yine kırlangıç kuşu,

edip, güzel geçimli ve takva sahibi bir adama delâlet eder.

Rüyada kırlangıç kuşuna bir faydası dokunduğunu gören, bir ahbaba veya arkadaşa

faydalı olmaya delâlet eder.

Rüyada kadınların kırlangıç kuşu görmeleri, hayır ve berekete delâlet eder. Kırlangıç,

emin, itimat edilir, evi için idareci ve tedbirli bir hanımla evlenmeye de alâmettir.

Mesleği çiftçilik ve ziraat olan bir kimsenin rüyada kırlangıç kuşu görmesi, menfaata

ve rızka delâlet eder.

Rüyada birtakım kırlangıçların kendi evinden uçup gittiklerini görmek, yolculuğa

delâlet eder ve rüya sahibi yakınlarından uzakta kalır.

* KIRAT (Ağırlık ölçüsü): Kişinin rüyada kırat görmesi, zimmetinde bulunan bir

borçtan dolayı sıkıntı ve zahmete düşeceğine delâlet eder.

* KISA ENTARİ: Bir kimsenin rüyada kısa entari giydiğini görmesi, keder ve

üzüntüden kurtulup sevinçli olmasına alâmettir.

Hanımı hamile bir kimsenin rüyada kısa entari giydiğini görmesi, doğacak çocuğun

kız olacağına alâmettir.

Yine kısa entari görmek, çocuk ile tâbir olunur…

* KISKAÇ: Rüyada kıskaç görmek, mal ve rızka delâlet eder. Çünkü demirci kızgın

demiri kıskaç ile tutar ve bu yolla rızkını temin eder.

Yine rüyada kendisinin bir kıskacı olduğunu görmek, geçimini temin için bir âlet

almaya işarettir.

* KISAS: Bir kimsenin rüyada şer’î hükümlere göre kısas yapıldığını görmesi:

“Kısasta sizin için hayat vardır” âyeti gereğince uzun ömre ve güzel hayata delâlet

eder.

Yine kısas rüyası, insanın bulunduğu halden ayrılmasına işarettir. Bazı kere de kısas

görmek, namaz kılmaya ve oruç tutmaya cebretmek gibi, kişiyi günahlardan

temizleyecek bir şeye zorlamaya delâlet eder.

* KISAS YAPMAK: Kişinin rüyada katil olduğundan dolayı kısas olarak

öldürüldüğünü görmesi, bir işin sonucunu bekleyerek itaat etmeye delâlet eder.

Nablusî demiştir ki: Rüyada arslan veya karakuş gibi yırtıcı bir hayvan tarafından

kısas olarak öldürüldüğünü gören o kimseye saltanat sahibi birisi tarafından erişecek

zillete, hakarete veya bir hastalık sebebiyle gelecek büyük âfete ve belaya delâlet

eder.

* KISIR: Bir kimsenin rüyada âciz ve iktidarsız olduğunu görmesi, daima masum bir

halde bulunmasına delâlet eder. Yine bu rüya, o kişinin dünyaya muhabbet

etmemesine ve şöhretinin elden gitmesine işarettir.

Rüyada iktidarsızlığının gittiğini ve kuvvet bulduğunu görmek, devlet ve şöhrete

delâlet eder.

* KISKANÇLIK: Rüyada, başkasını çekememek ve kıskançlık yaptığını görmek, fitne

ve fesada delâlet eder. Kıskançlık rüyası, rüya sahibi için fakirliğe işarettir.

Bazı kere de rüyada kıskançlık kine, gurur ve kibire, sihire ve şerre delâlet eder.

Rüyada herhangi bir şeyi kıskandığını görmek, dünya işlerine tamah etmeye işarettir.

Rüyada zevcesini, çoluğunu çocuğunu hain gözlerden kıskanmak ise, din ve iman

gayretine ve iffetli olmaya delâlet eder.

* KISRAK: Rüyada kısrak görmek, hizmetçiye veya şerefli bir kadına delâlet eder.

Bekâr bir kimsenin rüyada bir kısrağa bindiğini veya ona mâlik olduğunu, ya da onu

satın aldığını görmesi, şerefli ve mübarek bir hanımla evlenmeye delâlet eder. Eğer

kısrak siyah ise, o kadın zengin ve şerefli bir hanımdır. Eğer kısrağın rengi siyah ile

beyaz ise, bu rüya, o kadının güzelliğine delâlet eder.

Yine renk doru görülürse, kadının dindar ve kavminin efendisi olduğuna işarettir.

Bir kimsenin rüyada kısrağının doğurduğunu veya doğurmasının yakın olduğunu

görmesi, işlerinin yolunda ve düzgünlüğüne ve malının fazlalığına delâlet eder.

Rüyada kısrağının sütünü içtiğini görmek, devlet reisine yakınlığa ve ondan gelecek

hayırlı mala delâlet eder.

Rüyada kısrağının öldüğünü veya çalındığını ya da zayi olduğunu görmek, o kişinin

hanımı ile arasında meydana gelecek bir hadiseye delâlet eder.

Yine rüyada kısrağını terk ettiğini veya ondan indiğini görmek, talak sebebiyle

zevceden ayrılmaya yahut evinden çıkmaya delâlet eder.

* KIRBA: Rüyada kırba görmek, rızka veya yolculuğa delâlet eder. Rüyada görülen

kırbanın yeni olması, yaşayış ve sefada meydana gelecek bulanıklığa işarettir. Kırba

eski ve su damlatıyorsa, bu rüya, harbe delâlet eder.

* KIRKIMCI: Rüyada kırkımcı görmek, zayıf ve fakir insanlar için çok faydalı,

zenginler için de çok zararlı bir kimseye delâlet eder.

Bazı kere de kırkımcıyı görmek, halkın malını şer ve düşmanlıkla elinden alan bir

polise işarettir.

Rüyada boğazlanması lazım olan bir hayvanı boğazladığını görmek, o hayvan veya

sahibi için hayır ve rahata alâmettir.

* KIRMIZI GAGALI KARGA: Bir kimsenin rüyada kırmızı gagalı karga görmesi, oyun,

neşe ve kuvvet sahibi bir adama delâlet eder.

Yine bir kargayı görmek, ortaklığı ve fakir bir kavmi seven ve devamlı olmayan

ızdıraba delâlet eder.

* KIVILCIM: Kişinin rüyada kıvılcımlar görmesi, sözün kötü ve çirkin olmasına delâlet

eder. Rüyada üzerine kıvılcım düşğünü görmek, devlet sahibi bir kimseden gelecek

zarara ve çirkin söze delâlet eder. Görülen kıvılcımlar, alevleniyor ve genişli yorsa, o

söz de büyür ve artar.

Rüyada kıvılcımların kendi üzerinde çoğaldığını görmek, şiddet ve azaba delâlet

eder.

Rüyada kıvılcımların düşğü yeri yediğini görmek, söz, şer, kavgaya veya bir kavim

arasında vuku bulacak harbe ve onlara isabet edecek üzüntü, keder ve zarara delâlet

eder.

Bazı kere de kıvılcım görmek, ateşi ve ateşin kıvılcımlarını görmeyi gerektiren kötü

amellere işarettir. Kötü amelin karşılığı ise ancak ateş olur.

* KIVIRCIK SAÇ: Başında saç bulunmayan kişinin rüyada kıvırcık saçlı olduğunu

görmesi, sünnet üzere amel yapmasının meydana çıkmasına delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada saçlarının kıvırcık hale geldiğini görmesi, mal, hanım ve elbise

için bir rehin vermesine işarettir.

Rüyada elbisesi bükülüp kıvırcık hale geldiğini görmek, işte sabır ve sebat etmeye;

elbiseleri giymeden evvel bükmek, güzelliğe ve zinete alâmettir.

* KIYAMET: Rüyada kıyametin dehşetini görmek, rüya sahibi için çirkin şeylerden

korkutulmaya ve onu günahlardan sa-kındırmaya “İşte bak, önünde böyle bir gün var”

diyerek uyandırmaya delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada salih kimselerin kıyameti görmeleri dört

veçhe ile tâbir olunur:

a) Felah,

b) Ferah ve sürür,

c) Bela ve felaketten kurtuluş,

d) Saadetli bir ölüm ve salâhı hale vusul…

Ehl-i fesat ve şerli kimselerin rüyada kıyameti görmeleri bunun tam zıddı.

Rüyada mahşer kurulup Allahu Teâlâ’nın bütün insanlar hakkında hüküm verdiğini

görmek, adaletli devlet reisine, rüya sahibinin ondan istifade edeceğine işarettir.

Rüyada amel defterini sağ eliyle aldığını görmek, salâh ve saadete, izzet ve şerefe

delâlet eder. Sol eliyle aldığını görmek ise, günaha ve fakirliğe ve helake delâlet

eder.

Rüyada kıyameti görmek, adalet, insaf ve mazlumların zalimlerden intikam almasına

delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada sadece kendisi üzerine kıyamet koptuğunu görmesi, ömrünün

bittiğine ve ecelinin geldiğine alâmettir.

Yine rüyada ve kıyamet gününde Arasat meydanında durduğunu görmek, yolculuk ile

tâbir olunur.

Rüyada mahşer yerini görmek, şerefli bir kadına veya çok faydalı, kerim, cömert ve

şerefli bir kimseye delâlet eder. Sura ü fürüldüğünü görmek, salih kimseler