RÜYA TABİRLERİ – H HARFİ

H

* HABER: Rüyada iyi bir haber aldığını görmek, aşk ve muhabbete, haber veren

kişiyi görmek, o kişi tarafından korunmaya delâlet eder.

* HABERLEŞMEK: Cenk eden iki ordu arasında elçi vazifesi yaptığını görmek, rüya

sahibinin kadrinin yüceliğine delâlet eder.

Rüyada iki taraf arasında yapılan muhabereyi görmek, ecelin yaklaşmasına işarettir.

Bazı kere de bu rüya, hastanın ölmesine, mazlumun galip gelmesine, fitnenin

yatışmasına alâmettir.

* HABER VERMEK: Bir kimsenin rüyada gizlenmesi icap eden şeyi haber verdiğini

görmesi, malını israf etmeye, hikmeti ehil olmayana vermeye ve nedamete delâlet

eder.

Rüyada yüce Allah’ın kendisine verdiği nimetleri haber vermesi, Allahu Teâlâ’ya

şükretmeye ve verdiği nimete hamd etmeye işarettir.

Rüyada gizli şeyleri haber verdiğini görmek, o şeylerin çok olacağına ve fakat israf

edileceğine delâlet eder.

* HABİL: Rüyada Hazret-i Adem’in oğlu Habil’i görmek, rüyasahibi hakkında

yapılacak hasede delâlet eder. Bazı kere de bu rüya, düşmandan gelecek sıkıntılara

işarettir.

Yine rüyada Habil’i görmek, Allah’a itaatte bulunmaya ve Rabbi’nin ondan razı olduğu

bir yakınlığa delâlet eder.

* HABEŞ (Siyah adam): Rüyada simsiyah birini görmek, geceye ve sevinçli bir

habere delâlet eder. Bir habeşli ile oturup sohbet ettiğini görmek, ümitle beklenen bir

işin güzelce neticeleneceğine delâlet eder.

* HAÇ (Put): Rüyada Hıristiyanlara mahsus haç görmek, üzüntü, keder ve gönül

karanlığına delâlet eder. Haç’ı kırıp paramparça ettiğini görmek, güzel amel işlemeye

ve İslâm’a bağlılığa delâlet eder.

Bazı kere de haç görmek, yalan söze, koğuculuk yapmaya, zina ile iftira etmeye ve

yalan yere şehadette bulunmaya alâmettir.

Yine haç rüyası, kadir ve şanı pek yüce Allah’a ibadet ve taati kendisine vazife bilen

ve dininde sadık olan bir kimseye delâlet eder.

* HACAMAT (Kan aldırmak): Rüyada hacamat görmek şu şekilde tâbir olunur:

a) Emamet,

b) Şart,

c) Vazifeden azledilmek,

d) Menfaat için malın harcanması,

e) Beladan kurtuluş,

f) Hapisten kurtuluş,

g) Mektup,

h) Zafer ve sıhhat…

Kirmanî demiştir ki: Rüyada hacamat olduğunu gören bir emaneti alır ve bunun

hakkında mektup yazar. Eğer hasta ise afiyet bulur.

Rüyada hacamat olduğunu ve fakat kanının vücuda bulaşğını görmek, ölüme

delâlet eder.

Yine rüyada hacamat görmek, vali ve memur olanlar için vazifeden azledilmeğe

işarettir.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada hacamat görmek sekiz veçhe ile tâbir olunur:

a) Emaneti eda,

b) Mukavele yazmak,

c) Velayet,

d) Memuriyet,

e) Sürür,

f) Kelâm ehli kimse,

g) Sünnet-i hasene,

h) Adalet…

Bazı kere de hacamat görmek, vergi tahsildarına ve muhasebeciye işarettir.

* HACCETMEK: Hac ibadeti İslâm’ın beş şartından biridir. Bu sebeple rüyada, şer’î

ölçüler içinde haccettiğini, Kabe’yi tavai eylediğini ve hac farizasını yerine getirdiğini

görmek, dinde güzellik ve istikamete, büyük sevaba, korkudan emin olmaya, borçtan

kurtulmağa ve Müslümanlara verilecek emanetlere delâlet eder.

Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada Kabe’yi görmek beş vech ile tâbir olunur:

a) Emn,

b) Selâmet.,

c) Adaletli devlet reisi,

d) Rahat ve huzur,

e) Hac…

Kabe’ye giren bütün korkulardan emin olur, çünkü orası emin beldedir.

Talebe olan bir kimsenin rüyada haccettiğini görmesi, muradının hâsıl olacağına

işarettir. Bekârın haccettiğini görmesi, evlenmek ile tâbir olunur.

İşinden çıkarılan bir kimse, rüyada hac zamanında hacca gitmek için yola çıktığını

görse, bu rüya, onun tekrar işine döneceğine delâlet eder.

Rüyada haccettiğini görmek, hasta için şifaya, borçlu için borçtan halâs olmaya,

talebe için murada ermeye delâlet eder. Sapık bir adamın hac rüyası görmesi,

hidayete ereceğine ve Rabbi’nin onu mağfiretine mazhar buyuracağına işarettir.

Rüyada yaya olarak hacca gittiğini görmek, keffâret verece bir yemine delâlet eder.

Bazan da bu rüya rızık ve ganimet olar* tâbir edilir.

Melik, yani devlet reisinin haccettiğini görmesi, düşmandî korunmaya, azgın ve

sapkınları perişan etmeye ve küffar meml ketlerinden birini fethetmeye delâlet eder.

* İHRAMA GİRMEK: Hac veya umrede ihrama girdiğini görmek, bekâr için

evlenmeye, evli için de hanımdan ayrılmaya işarettir. Hasta birinin böyle rüya

görmesi, ölümüne delâlet eder. Çünkü ihram da bir nevi kefendir.

Bir kimsenin rüyada zevcesi ile beraber ihrama girdiğini görmesi, hanımı boşamaya

ve hanımın ona nâmahrem olmasına işarettir.

Rüyada kendisini Arafat’ta durur görmek, bütün arzularıı kavuşmaya, Kabe’de

durduğunu görmek, dünya ve ahiret selâmet ve saadete ermeye delâlet eder. Kabe

içinde namaz kile ğını görmek, duaların kabulüne, dünya ve ahiret nimetlerine delâlet

eder.

* HACERÜ’L-ESVED (Siyah taş): Rüyada Hacerü’l-Esved’i görmek, hacca işarettir.

Bir kimsenin rüyada Hacerü’l-Esved’i kestiğini görmesi, halkı kendi görüşü üzerinde

toplamaya delâlet eder.

Rüyada Hacerü’l-Esved’i söküp kendisi için alıkoyduğunu görmek, Müslümanlıktan

ayrı olarak bid’at işlemede yalnız kalacağına işarettir.

Rüyada Hacerü’l-Esved’i yuttuğunu görmek, insanları dinden uzaklaştırmaya delâlet

eder.

Rüyada Hacerü’l-Esved’e el sürdüğünü görmek ve onu istilâm etmek, padişaha biat

etmeye veya adil bir önderin elinde tevbekâr olmaya delâlet eder. Bazı kere de bu

rüya, kendi çocuğunu veya zevcesini ya da bir ahbabını öpmeye alâmettir.

Rüyada Hacerü’l-Esved’i öptüğünü ve ona yüz sürdüğünü görme haccetmeye, dünya

ve ahiret selâmetine ve geniş rızka delâlet eder.

* HACILAR PAZARI: Kişinin rüyada hacıların toplandığı pazarı görmesi, keder ve

üzüntüden, sıkıntı ve şiddetten kurtulmaya delâlet eder.

Rüyada Mina’da namaz kıldığını ve hutbe okuduğunu görmek, yüksek bir memuriyete

veya rütbeye işarettir.

Denilmiştir ki: Rüyada hutbeyi güzel bir şekilde okuduğunu, hutbe hakkındaki

sözlerini bitirdiğini, insanların da susarak kendisine baktıklarını ve namazı da şer’î

hükümlere göre tamamladığını görmek, eğer ehil ise bir vilayete vali olmaya delâlet

eder.

Rüyada hutbe okuduğunu fakat hutbeyi tamamlayamadığını görmek, vazifeden

azledilmeye işarettir.

* HAD CEZASI: Rüyada had cezası görmek, borca ve borçlu olarak aranmaya

alâmettir. Bekâr birinin had cezası görmesi, evlenmeye ve kötülüklerden korunmaya

delâlet eder. Had cezası, bazı kere de günahların mağfiretine delâlet eder. Çünkü

had cezası dinî emirlerin yerine getirilmesidir.

Rüyada had cezası görmek, bazan da kişinin haddini bilip, orada durması ve onun

ötesine geçmemesine delâlet eder.

* HADİM (Hizmetçi): Kişinin rüyada kendisini hadim yani hizmetçi olarak görmesi,

emanet ehli bir kimse olduğuna işarettir. Rüyada sözü iyi, yüzü güzel bir hizmetçi

görmek, müjdeli ve sürür verici habere delâlet eder. Rüyada bir kimseyi kendisine

hadim tuttuğunu görmek, makamın yüksekliğine ve rızkın genişliğine delâlet eder.

* HADEME: Bir kimsenin rüyada kendisini hademe olarak görmesi, çetin bir işin onu

beklediğine alâmettir ve o kişi ağır bir yükün altına girecektir.

* HADIM: Kişinin rüyada hadıma döndüğünü görmesi, ibadet ve zikirde Allahu

Teâlâ’nın hidayetine nail olmaya delâlet eder. Rüyada kendisinin hadım olduğunu

görmek, ibadete, namusu muhafaza etmeye ve kadr ü kıymete işarettir.

Nablusî demiştir ki: Beyaz hadım kimse rahmet meleği, siyah ve habeşî olan, azab

meleği, evvelkisi müjde ikincisi üzüntü ve kederdir. Hadımı görmek, nimetin

gitmesine, aile ve evladın kaybolmasına delâlet eder. Bazı kere de zahmet çekmeye

ve rahatı tercih etmeye,.kötü sırlara ve nifaka işarettir.

Rüyada husyeleri çıkarılmış ve burulmuş erkekleri görmek, meleklere delâlet eder.

Çünkü husyeleri çıkarılmış olan kimselerden şehvet çıkarılmıştır.

Bazan da rüyada hadım edilmiş kimseleri görmek, müjde ile tâbir olunur.

* HADİS-İ NEBEVÎ: Rüyada Resûl-i Ekrem (s.a.v.) efendimizin hadislerini okuduğunu

görmek, büyük bir hayıra ve nimete delâlet eder. Yine bu rüya, sünnet-i seniyyeye

tâbi olmak ile tâbir edilir.

* HAFIZ: Bir kimsenin rüyada kendisini hafız olmuş görmesi. dünya ve ahiret

arzularına kavuşmaya delâlet eder. Yine rüyada kendini Kur’ân-ı Kerim okur görmek,

müjdeye, nimete, hidayet ve selâmete delâlet eder.

Rüyada Kur’ân okuyan bir hafızı görmek, muradının incisini elde etmeye işarettir.

Yine hafız görmek, duaların kabulüne, dinde salâha ve takvaya alâmettir.

* HAFİYE: Rüyada bir hafiye ile karşılaşğını görmek, kirli ve karanlık işlerle tâbir

olunur. Çünkü hafiyeler kirli işlerde kullanılır.

* HAFAZA MELEKLERİ: Kişinin rüyada “Kirâmen kâtibin” isimli, insanların iyi ve kötü

amellerini yazan melekleri görmesi, tanınmış âlim ve emniyetli kimselere delâlet eder.

Bazı kere de hafaza meleklerini görmek, muttaki olmaya, ahirette sevinç ve müjdeye

ve cennete delâlet eder.

* HAZRET-İ HAFSA: Rüyada Nebiler Nebisinin pâk zevcelerinden Hazret-i Hafsa’yı

görmek, iyi ve güzel şeylere delâlet eder. Bekâr bir adamın rüyada, Resûl-i Ekrem

(s.a.v.)’in zevcelerinden birini görmesi, sâliha bir hanımla evlenmesine ve geçimin

kolaylığına delâlet eder.

Bir kadının rüyada, Nebiyy-i Zîşân’ın zevcelerinden birini görmesi, kefaleti altında

kalacak salih ve muttaki bir kocaya işarettir.

Rüyada kâinatın efendisinin hanımlarını görmek, Allah emrine tâbi olmaya, sünnete

sarılmaya ve dinde sıdka delâlet eder.

* HALİFE: Rüyada halifelerden birini güler yüzlü bir halde görmek, dünya ve ahirette

hayır ve berekete, izzet ve şerefe delâlet eder.

Yine rüyada, halifelerden birini kendisine meşru bir iş emreder görmek, şeref ve

kadrinin yüce ve zikrinin meşhur olmasına alâmettir. O kişi, dünya ve ahirette bütün

hayırlara mazhar olur.

Nablusî (rh.a.) demiştir ki: Bir kimse rüyada lâyıkı veçhile bir halife görse veya

kendisinin halife olduğunu görse, halinin güzelliğine ve akıbetinin hayır olacağına

delâlet eder.

Rüyada halife görmek, din işlerinde ve Nebiler Nebisinin şeriatının hükmünü icra

eden bir kimseye delâlet eder. Bu sebeple halifede görülen noksanlık ve aşırılık,

yürüttüğü işine aittir.

Rüyada, Allahu Teâlâ tarafından yeryüzünde halife olarak tayin edildiğini görmek,

eğer rüya sahibi ehilse, bu onun valilik makamına getirileceğine delâlet eder. Eğer

ehil değilse, o yerde çıkacak bir fitneye işarettir.

Bazı kere de rüyada halife görmek, sünnet-i seniyyeye uymaya, din ve takvaya,

halktan ayrılıp itikaf etmeye, sözde, işte doğruluğa, nafile ibadete, zikir ve tevbeye,

günahtan tamamen arınarak iç temizliğine delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada halife olduğunu görmesi, eğer ehil kişi ise mülke nail olmaya,

hüküm vermeye ehilse hakim, yahut imam ve vali olmaya delâlet eder.

Yukarıda sayılan işlere ehil değilse, bu rüyayı gören kişi hasta olur veya uzak bir yere

sefer eder.

Denilmiştir ki: Rüyada kendisinin halife veya imam olduğunu görmek, izzet ve şerefe

delâlet eder. Eğer hilafete ehilse imamete nail olur.

Rüyada, halifeye döndüğünü görmek, hiçbir veçhile hayır değildir. Ancak halifeliğe

layıksa bu müstesnadır.

Rüyada halifeyi öldürdüğünü görmek, büyük bir iş talep etmeye ve bunda muvaffak

olmaya işarettir.

Bir kimsenin rüyada halifenin öldüğünü, yahut süs ve bezeğinin değiştiğini görmesi,

halifenin delâlet ettiği şeyde noksanlığına işarettir.

* HAİNLİK: Kişinin rüyada mal sahiplerinden hainlik görmesi, onların sonunda fakir

olmalarına ve zina gibi büyük günaha delâlet eder.

* HAKİM: Bir kimsenin rüyada hakimi güzel yüz ve vasıfta görmesi, ilimden veya

doğru yola götürecek şeylerden arzu ettiğine nail olmaya işarettir.

Yine rüyada hâkim görmek, ilim, irfan ve hikmet sahibi olmaya delâlet eder. Bazı kere

de hâkim görmek, ana babaya, üstada, terbiyeciye, insanın hak ve adaletten arzu

ettiği şeye alâmettir.

Rüyada adalet üzere hüküm veren bir hakimi görmek, makam sahibi olmaya, Allahu

Teâlâ’nın o kişiden razı olacağına ve onu nimetlendireceğine delâlet eder.

Rüyada hâkim huzuruna çıkıp hesaba çekildiğini görmek, zor ve şiddetli işlerden

kurtulmaya ve sonun selâmetine delâlet eder.

Kendisinin hâkim olup halkı hesaba çektiğini görmek, yüce mevkiye, izzet ve şerefe

delâlet eder.

* HAKİM YARDIMCISI: Rüyada hakim yardımcılarından birini görmek, boş şeylere

yardım eden bir adamı görmeye işarettir.

Kişinin rüyada kendi evi içinde beyaz elbise giymiş bir hakimin, birtakım

yardımcılarını görmesi, üzüntü ve kederden veya hastalıktan kurtulmaya ve korkudan

emin olmaya delâlet eder.

Eğer hakim yardımcılarının üzerinde siyah elbiseler bulunursa, bu kere tam tersi,

üzüntü ve kedere delâlet eder.

* HAKİRLİK: Neşeli ve sevinçli kimsenin rüyada kendisinde hakirlik hissettiğini

görmesi, düşmanlar ile karşılaşğında âcizkalacağına ve zayıf düşeceğine delâlet

eder. Mihnet ve sıkıntı içinde bulunan birinin bu rüyayı görmesi, mihmet ve sıkıntıdan

kurtulmaya ve rahata kavuşmaya delâlet eder.

* HAKİ RENK: Bekâr birinin rüyada bu rengi görmesi, tez zamanda mesut bir evlilik

yapacağına alâmettir. Askere gitmemiş bir gencin rüyada haki renk görmesi, hemen

silah altına çağırılacağına işarettir. Rüyada yaşlı ve ihtiyar birinin haki bir elbise giydiğini

görmesi, ecelin kapıda olduğuna delâlet eder.

* HAKKAK (Kıymetli madenleri oyan kimse): Rüyada hakkak görmek, âlim bir kişiye

delâlet eder. Öyle ki, cahilleri terbiye eden, ilim ve hikmette insanların maksatlarına

vakıf olur ve herkes o âlimden istifade eder.

Bazı kere de hakkak, şer ve düşmanlığa, tereddüt ve yolculuğa alâmettir. Rüyada

yüzük taşı oyan birini görmek, halk için kötü söz söyleyen kişi olarak tâbir edilir.

* HAK KUŞU: Kişinin rüyada Hak kuşu görmesi, hayrete, gizlenmeye ve düşman

endişesinden, güçlü kuvvetli kimselere meyletmeye işarettir.

* HAK OLAN ŞEY: Rüyada ziya ve nurun meydana çıkmasını ve Kur’ân dinlemek

gibi Hak olan bir şeyi görmek veya işitmek, hidayete tâbi olmaya, günahlardan

temizlenmeye, batıl ve batıl sahiplerinden uzaklaşmaya delâlet eder. Bu rüya, hasta

için ölüme alâmettir. Rüyada kendi üzerinde olan hakkı eda ettiğini görmek,

yolculuktan selâmetle dönmeye delâlet eder.

* HAK YOLDAN ÇIKMAK: Bir kimsenin rüyada Hak yolundan çıkıp günah olan

şeyleri yaptığını görmesi, Kur’ân-ı Kerim’de geçen bir âyet gereğince, küfre ve şerre

delâlet eder. Hamile kadının rüyada günah ve kötülük işlediğini görmesi, çocuğunu

şüreceğine işarettir.

* HALA: Kişinin rüyada halasını görmesi, hurma ağacı ile tâbir olunur. Rüyada

halasında meydana geldiği görülen herhangi bir durum hurma ağacında da meydana

gelir. Eğer rüya sahibinin hurma ağacı yoksa, bu defa rüyada görülen şey amca veya

babadan meydana gelir.

Bazı kere de rüyada hala görmek, nimete, başa bağlanan sarığa ve menfaate delâlet

eder.

* HALLAÇ (Pamuk atan âlet): Rüyada hallaç görmek, kavi ve şedid ve halkın işlerinin

görülmesinde suhulet gösteren bir kimseye delâlet eder. Hallaç yayı görmek, nifak ile

tâbir olunur. Kalın hallaç yayı ise şecaate delâlet eder. Bazı kere de hallaç görmek,

münafık bir adama işarettir.

* HALAT: Rüyada gemi halatı görmek, insan için kurtuluş ve kuvvete delâlet eder.

Çünkü halat, koca gemiyi iskelede tutar.

Rüyada sağlam ve tomar halinde halat görmek, insanın beden sağğına, afiyete ve

uzun ömre delâlet eder.

* HALAYIK (Hizmetçi): Rüyada hizmetçi veya cariye görmek, üzüntü ve kederden

kurtulmaya ve ele geçecek nimete delâlet eder. Rüyada hizmetçiyi sattığını görmek,

sıkıntılı günlerin geleceğine işarettir.

* HALE: Kişinin rüyada güneşin etrafındaki daireyi görmesi, belaya, gazaba ve

belanın halkın şerlileri üzerine gelmesine delâlet eder. Bu rüya, bazı kere de borç

sahiplerinin borçluları bırakmamak üzere sıkıca tutup etraflarını sarmalarına

alâmettir.

* HALHAL: Kirmanî demiştir ki: Rüyada ayağında altından halhal olduğunu görmek,

korku ve zindan ile tâbir olunur. Ayağında gümüşten halhal olduğunu görmek, yeni

dostlar edinmeye işarettir. Bazı kere de halhal görmek, üzüntü, keder ve şiddete

delâlet eder.

* HALI: Halı rüyası, dünya malı ile tâbir olunur. Rüyada kendisi için yere bir halı

serildiğini görmek, uzun ömre, geniş rızka ve güzel bir geçime delâlet eder.

Rüyada tanımadığı ve bilmediği bir yerde ayağı altına halı serilip üzerinden geçtiğini

görmek, uzun bir yolculuğa ve bilmediği memleketleri görmeye alâmettir.

* HALKA: Nablusî demiştir ki: Rüyada altın veya gümüş halka görmek, şerli bir söz

veya ferah verici bir habere delâlet eder.

Rüyada görülen halka İslâm dini ile tâbir olunur. Bu sebeple rüyada bir halka

tuttuğunu görmek, İslâm dinine sarılmaya delâlet eder. Kapı üzerindeki halkayı

görmek, kapıcıya yahut bekçiye, altın ve gümüşten olursa izzet ve yüksekliğe ve

mülke delâlet eder.

Yine rüyada kapı halkası, bekçi, elçi ve korkutucu ile tâbir olunur. Rüyada kendi

kapısında iki halka olduğunu görmek, iki kişiye borcu olduğuna işarettir. Rüyada

kapının halkasını çıkardığını görmek, bid’at işlemeye delâlet eder.

Rüyada altından mamul yüzük ve halka görmek, kadınlar için mala, erkekler için de

şünce ve endişeye delâlet eder.

* HAMAK (Salıncak): Rüyada hamak denilen salıncağı görmek, sefer ile tâbir olunur.

Salıncakta kendini uyur görmek, yakın bir arkadaştan sevindirici haber geleceğine

delâlet eder. Hamak üzerinde oturup kahve içtiğini örmek, dostlarla bir araya gelmeye

ve neşeli vakit geçirmeye işarettir.

* HAMAL: Rüyada kendisinin hamal olduğunu ve ağır bir yük taşıdığını görmek,

yükün ağırlığı nisbetinde üzüntü ve kedere delâlet eder.

Bazı kere de hamal görmek, halkın eziyetine tahammül eden ve halkın ihtiyacını

gören kimeseye işarettir. Yine rüyada hamal görmek, meclislerde söz sahibi olmaya

ve mevkinin yükselmesine delâlet eder. Çünkü hamal, kendisine verilen işi eksiksiz

yerine getirir…

* HAMAM: Rüyada hamam görmek, kerih bir eve delâlet eder. Bu sebeple rüyada

hamama girdiğini görmek, kadın tarafından gelecek üzüntü ve kedere alâmettir.

Çünkü hamam şeytan evi ve günah yeridir. Pislikler orada temizlenir.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Hamam rüyası altı veçhe ile tâbir olunur:

a) Zevç ve kadın,

b) Gam ve keder,

c) Borç,

d) İşlerde durgunluk,

e) Sıdk,

f) Alacak…

Bazı kere de rüyada hamam görmek, hamamda hizmet eden kadın veya evin en

büyük hanımına delâlet eder.

Rüyada hamamda olduğunu görmek, güzel bir kadınla evlenmeğe delâlet eder.

Bir kadının rüyada hamamcı olduğunu görmesi, insanların salâhına ve menfaatine

çalışmaya işarettir.

Rüyada hamama girdiğini ve orada guslettiğini görmek, üzüntü, keder ve sıkıntıdan

halâs olmaya delâlet eder.

Rüyada hamama elbisesi ile girdiğini görmek, keder, gam, meşakkat ve hastalığa

alâmettir.

Hasta bir kimsenin rüyada hamama girip tabiatına uygun ılık su ile yıkandığını

görmesi, hastalıktan şifa bulmaya ve afiyete delâlet eder.

Ibn-i Kesir demiştir ki: Rüyada hamamda ot tutunup temizlendiğini ve guslettiğini

görmek, korku ve kederden kurtulmaya, hastalıktan şifa bulmaya ve feraha ermeye

delâlet eder.

Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: Rüyada hamam görmek, sultanın evidir. Oraya girdiğini

gören Allah’ın izniyle feraha vâsıl olur. Rüyada hamamda guslettiğini görmek, bütün

üzüntü ve kederlerden kurtuluşa işarettir.

Bazı kere de rüyada hamam görmek, şerre ve husumetli kimselerin evlerine delâlet

eder.

Rüyada, erkeklerle kadınları hamamda karışık olarak yıkanır halde görmek,

durumların muhtelif, âdetlerin bozulmasına, bid’at ve şüpheli şeylerin meydan

bulmasına delâlet eder.

Kişinin rüyada hamamı karanlık görmesi, zindan ile tâbir olunur. Rüyada güzel

kumaşlardan elbise giymiş veya güzel koku sürünmüş olduğu halde bir ölünün

hamamdan çıktığını görmek, yüce Allah’ın o kimseyi affetmesine alâmettir.

Rüyada hamamın sularının kan olduğunu ve halkın bu kanı vücutlarına döktüğünü

görmek, oruç gününde orucu bozmaya delâlet eder veya o kişi şüpheli günlerde oruç

tutar…

Nablusî (rh.a.) demiştir ki: Hamam ilim evine, tekkeye, cami ve kazanç ve borç yeri

olan çarşıya, mevsime, fasık tevbeye, sapık için hidayete, fakir için zenginliğe, hasta

için de şifaya delâlet eder.

* HAMAM BÖCEĞİ: Bir kimsenin rüyada hamam böceği görmesi, güçsüz ve zayıf bir

şman ile tâbir olunur.

* HAMAMCI: Rüyada hamamcıyı görmek, üzüntü ve kederin gitmesine, hastanın şifa

bulmasına, işlerin selâmetine delâlet eder.

Bazı kere de rüyada hamamcı görmek, sıkıntı ve darlığa veya hastalığa alâmettir.

Rüyada hamamcının üzerinde beyaz bir elbise görmek, halkın üzüntü ve kederlerini

gideren bir kişi olduğuna işarettir.

* HAMAM OTU SÜRÜNMEK: Rüyada hamam otu sürünüp yıkandığını görmek,

borçtan kurtulmaya delâlet eder. Eğer üzüntü ve kederi varsa, onlardan halâs olur.

Yine bu rüya, korkudan emin olmaya, hastalıktan şifa bulmaya da delâlet eder.

Bazı kere de hacca gitmek ile tâbir olunur.

Bu tâbirler temizlik gerçekleşmişse yerindedir. Eğer temizlik tam olmamışsa, devamlı

üzüntü ve kedere delâlet eder.

Rüyada sünnet yerine hamam otu sürdüğünü ve kılların döküldüğünü görmek, feraha

ermeye delâlet eder.

Rüyada bütün vücuduna hamam otu sürdüğünü görmek, ecelin kapıda olduğuna

işarettir.

* HAMAM KÜLHANI: Kişinin rüyada hamam külhanı görmesi, üzüntü ve keder ile

tâbir olunur. Bazı kere de bu rüya, zalim, gaddar bir devlet adamına delâlet eder.

Rüyada hamam külhanından ateş aldığını görmek, ele geçecek haram mala işarettir.

* HAMD ETMEK: Rüyada Allahu Teâlâ’ya hamd ettiğini görmek, çok hayra delâlet

eder. Bir kimse rüyada dilinde zikir ve hamd ve gönlünde şevk olduğu halde Rabbini

zikrediyor görse, artık o kişi dininde nur ve hidayete nail olur ve muradının incisini

elde eder.

Fakir adamın rüyada Allahu Teâlâ’ya hamd ettiğini görmesi, zenginlik ile tâbir olunur

ve Rabbi o kişiyi ummadığı yerden rızıklandırır. Denilmiştir ki: Rüyada, Allah’a hamd

edenin bir erkek çocuğu dünyaya gelir.

Yine rüyada Allahu Teâlâ’ya hamd ettiğini görmek, şükredici bir kimse olmaya

alâmettir ki, o kişi çok nimete ve iki âlim oğula nail olur.

Hasta kişinin rüyada hamd ve zikir ettiğini görmesi, şifa bulmaya, üzüntü ve kederden

kurtulmaya ve hayıra delâlet eder.

* HAMİLE KADIN: Rüyada bir hamile kadın görmek, çocuk sahibi olmaya delâlet

eder. Hamile kadının kapısının önünde oturduğunu görmek, müjdeli haber ile tâbir

olunur. Çünkü çocuğun dünyaya gelişi ana baba için müjde ve sevinçtir.

* HAMELE-İ ARŞ: Kişinin rüyada Hamele-i Arş‘ı görmesi, izzet, şeref ve kuvvete,

selâmet ve saadete delâlet eder. Bu rüya, manevî makamın yüksekliği ile de tâbir

olunur.

* HAM ŞEKER: Rüyada ham şeker görmek, ferahlık ve sevince kolayca elde

edilecek rızka, mal ve menfaate delâlet eder.

* HAMUR: Kişinin rüyada hamur görmesi, kolay işlere, yakın bir gelecekte rahat ve

huzura kavuşmaya delâlet eder. Bazı kere de hamur görmek, elde edilecek mala

işarettir.

Rüyada hamurun ekşidiğini ve kabından taşğını görmek, ticaret ehli için zarar ve

ziyana delâlet eder.

Bir kimsenin evinde hamur olduğunu görmesi, mal kazanmaya işarettir.

Bekar adamın geniş bir yerde hamur yoğurduğunu görmesi, yakında evleneceğine

işarettir. Rüyada arpa hamuru yoğurduğunu görmek, rüya sahibinin gerçek bir mümin

olduğuna, düşmanlarına galip geleceğine ve devlet kapısında bir memuriyet alacağına

delâlet eder.

Rüyada dar bir yerde hamur yoğurduğunu görmek, iyi değildir ve livata ile tâbir

olunur. Zira yüce Allah helali geniş, haramı dar kılmıştır.

Rüyada hamur yoğuran birini görmek, rızkın artacağına, herkes tarafından sayılan bir

kimse olmaya delâlet eder.

Rüyada görülen hamurcu ise, rızka ve halkın işlerine ihtimam göstermeye, insanlara

eliyle ve diliyle güzel muamelede bulunmaya ve iyi huylu sultana delâlet eder.

Rüyada Anber yoğuran kimseyi görmek, güzel senaya, geometriye ve bina yapan

ustaya delâlet eder.

* HAN: Kişinin rüyada han görmesi, dünya evine delâlet eder. Çünkü yolcular handa

konaklar. Han görmek, üzüntü ve kederin gideceğine de işarettir.

Rüyada hasta kimsenin yolcuların indiği hanı görmesi, ölümüne delâlet eder. Bilindiği

gibi Han’a otel de denilir. Zaten şimdi o eski hanlar, eski hamamlar yoktur. Bu

sebeple kişinin rüyada gördüğü otel, onun vücuduna, ismine, şerefine ve kendi evinin

delâlet ettiği şeye işarettir.

Rüyada bilinmeyen bir otel görmek, sefer ile tâbir olunur. Zira oteller garip ve

yolcuların evleri mesabesindedir.

Bazı kere de rüyada otel görmek, dünya evine alâmettir. Bazan da, sahrada bayram

namazı kılman namazgaha delâlet eder.

Rüyada, bir otelden çıkıp bir başka otele geçtiğini görmek, bulunduğu yerden başka

yere göç etmeye işarettir.

Denilmiştir ki: Rüyada han ve otel görmek, altı şekilde tâbir edilir:

a) Fahişe kadın,

b) Zarar ziyan,

c) Selâmet,

d) Sonu hayır olmayan bir işe teşebbüs,

f) Yorgunluktan sonra gelecek rahat,

g) Makam ve mevkinin noksanlığı…

* HANCI: Kişinin rüyada hancı görmesi, ahdi bozmaya, hastanın ölümüne, bazan da

kötü işlere ve hainliğe delâlet eder. Çünkü han, garip kimsenin evi mesabesindedir.

Yine rüyada hancıyı görmek, zahmet ve meşakkatten sonra rahata ve geçimsizlikten

sonra ülfet ve ünsiyete işarettir.

Bazan da rüyada hancı görmek, bir yere sığınmaya, bir kimseden yardım beklemeye

delâlet eder.

* HANÇER: Rüyada hançer görmek, mal ve menfaate delâlet eder. Rüyada elinde bir

hançer olduğunu gören, mal mülk ve zenginliğe nail olur. Rüyada hançeri veya bıçağı

kınına soktuğunu görmek, bir kadınla evlenmeye alâmettir. Bazı kere de hançer görmek,

kudret ve kuvvete delâlet eder. Çünkü hançer, insanı düşmana karşı koruyan

bir silahtır.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Bıçak ve hançer rüyası sekiz şekilde tâbir olunur:

a) Sıhhat ve afiyet,

b) Evlât,

c) Zafer,

d) İltica,

e) Kardeş,

f) Kuvvet,

g) Zenginlik,

h) Memuriyet..

Cabirül-Mağribî de demiştir ki: Rüyada elinde başka silah olmadığı halde sadece

hançer olduğunu görmek, büyük bir zattan kuvvet bulmaya delâlet eder. Hançerle

beraber diğer silahı da olduğunu görmek, düşmana galip gelmeye işarettir.

* HAPİSHANE: Bir kimsenin rüyada hapishaneye girdiğini görmesi, uzun ömre ve

dostlarla beraber bir araya gelmeye delâlet eder. Rüyada hapishaneyi tercih ettiğini

görmek, günahtan muhafaza edilmekle tâbir olunur.

Nablusî demiştir ki: Rüyada görülen hapishane dinî hapishane olursa rüya sahibinin

borca mahkum edilmesine, eğer siyası olursa, kötülük ve nifak sebebiyle meydana

gelecek üzüntü, keder ve şiddete delâlet eder. Meçhul hapishaneyi görmek, dünya ile

tâbir olunur.

Bazan da rüyada hapishane görmek, şiddetli ve meşakkatli hanıma, dili kötü

sözlerden ve mânâsız kelimelerden muhafaza etmeye, düşman tarafından gelecek

hileye delâlet eder.

Rüyada hapishaneyi tercih ettiğini görmek, günahtan korunmaya delâlet eder.

Hapishaneden çıktığını görmek de hastalıktan şifa bulmaya işarettir.

Denilmiştir ki: Rüyada hapishane görmek, misafir için afiyet, hasta için ölüme işarettir.

Yine hapishane itham edilmeye, büyük adamlara yaklaşmaya, kabre, borca, hastalık

ve tembelliğe delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada bilmediği herhangi bir evde hapsedildiğini görmesi, o evden bir

kadınla evlenmeye alâmettir. Ve o kadından ona mal ve evlat sahibi olur.

Nablusî (rh.a.) demiştir ki: Rüyada hapishane görmek, bazı kere de, kişiyi tasarruf ve

hareketten men eden hastalığa, gururlanmaya, batıl ve beyhude şeylere itimat edip

aldanmaya, bazan da cehenneme delâlet eder. Çünkü cehennem günahkâr ve

kâfirlerin zindanıdır.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada zindana girdiğini ve hapsedildiğini görmek,

muradın husulüne ve akıbetin güzelliğine delâlet eder. Rüyada görülen zindan

meçhul ise, bu kere de üzüntü, keder ve gama delâlet eder. Rüyada zindandan

çıktığını görmek, zahmet ve meşakkatten, keder ve gamdan kurtulmaya işarettir.

Bazan da bu rüya, kişinin ölümü ile tâbir olunur. Rüyada zindana girip hemen çıktığını

görmek, arzu ettiği şeye tamamıyla nail olmağa, sevinç ve sürura delâlet eder.

Rüyada hapishane görmek, duanın kabulü ile de tâbir edilir. Çünkü Hazret-i Yusuf

(a.s.)’un duası zindanda kabul edilmiştir.

* HAPİSLİK HALİ: Rüyada hapislik, yani zindana düşğünü görmek, zillet, üzüntü ve

keder ile tâbir olunur.

Bir kadının rüyada, sultanın kendisini hapsettiğini görmesi, eğer bekâr ise, büyük ve

şanlı bir adamla evlenmeye delâlet eder.

Rüyada hapis olduğunu ve zindana düşğünü görmek, devlet reisinin huzuruna

çıkmaya ve ona dinî hususta söz söylemeye delâlet eder. Zira Hazret-i Yusuf hapiste

olduğu halde Mısır melikine öğüt vererek onları kıtlık için hazırlamıştı.

Rüyada zindan olarak kullanılmayan başka bir odada ayaklan bağlı ve odanın kapısı

da üzerine kapanmış olarak görmek, rüya sahibine bir hayır isabet edeceğine

işarettir.

Yine o yerde kendisine azap edildiğini görmek, hayır ve akıbet cihetiyle daha da

iyidir.

* HANE (Ev): Kişinin rüyada hane görmesi, eğer bekâr ise evlenmeğe, evinde bir

hastanın bulunduğunu görmek, her türlü keder ve üzüntüden kurtulmaya delâlet eder.

* HANENDE (Saz çalan): Rüyada hanende görmek, sevinç ve sürura; bazan da bir

yerden bir başka yere taşınmaya delâlet eder. Çünkü saz çalan kişiler ordan oraya

gezip dururlar.

* HANIMELİ: Bir kimsenin rüyada hanımeli denen çiçeği görmesi, hiç hoşa

gitmeyecek fena bir söz işitmeye delâlet eder. Safran görmek ise, hayır ve menfaate

işarettir.

* HAP: Rüyada bir hastalıktan dolayı hap yuttuğunu görmek, aldanmaya ve boş

ümide kapılmaya delâlet eder.

* HARA (At yetiştirme çiftliği): Rüyada içinde atların dolaşğı bir hara görmek, kazanç

ve rızka delâlet eder. Haradan bir at aldığını görmek, mal ve menfaate işarettir.

Çünkü at murattır.

* HARABE: Kişinin rüyada harabe görmesi, vaaz ve nasihat ile tâbir olunur. Harabe,

bazı kere de senelere, sayılı günlere veya şehir halkından kendisinden hicret eden

kimselerle cem olmaya delâlet eder.

Rüyada iyilikle emredip, kötülükten men ettiğini görmek, bu harabelerin

yenilenmesine işarettir.

Bir kimsenin rüyada harabeye girdiğini, içinde yazı yazdığını veya kitap okuduğunu

görmesi, ilim ve hikmet ehli olmaya delâlet eder.

Rüyada virane bir mekan görmek ve orada hiç kimseyi bulamamak gam ve kedere

delâlet eder.

Yine rüyada bir camii şerifin harap olduğunu, eski halinden hiçbir şey kalmadığını

görmek, o mahallin âmirinin değişeceğine ve yeni gelecek âmirin adalet üzere iş

yapmayacağına alâmettir.

* HARAÇ: Rüyada bir Müslümanın kâfirlerden cizye ve haraç aldığını görmesi, izzet,

şeref ve zafere delâlet eder. Çünkü cizye almak fetihten sonradır. Müslümanın kâfire

haraç verdiğini görmesi, bunun tam zıddı. Yani zillet ve düşkünlüğe işarettir.

* HARAP OLMAK: Rüyada bir mekânın yıkılıp harap olduğunu görmek, o yer

halkının dağınık ve perişan olmalarına ve ölmelerine alâmettir.

Bir şehrin rüyada harap olmuş görülmesi, o şehrin valisinin ölümüne veya halka

zulmetmesine delâlet eder. Kişinin rüyada kendisini yıkılmış ve viran olmuş bir yerde

görmesi, takat getiremiyeceği bir yükün altına girmeye ve bir kavmin zulmüne uğramaya

delâlet eder.

Kişinin rüyada kendi evini üzerine yıkılmış ve toz toprağın birbirine karışş görmesi,

benek benek, vücutta meydana gelecek hastalığa işarettir.

Rüyada bir köyü mamur halde görmek, o köy halkının dindarlığına işarettir. Köyün

harap ve viran görülmesi de, halkının sapıklıkta kalmasına ve oraya gelecek

musibete delâlet eder.

Evli bir kadının rüyada evinin bacası ve tavanının yıkıldığını görmesi, kocasının

ölmesine delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada evinin direğinin kırıldığını veya yıkıldığını görmesi, aile

efradından çok sevdiği birinin ölümüne delâlet eder. Rüyada evin duvar veya bir

başka yerinin yıkıldığını görmek de musibet demektir.

Bir devlet reisinin rüyada sarayının yıkıldığını görmesi, azledileceğine ve saltanatın

elden gideceğine alâmettir.

Rüyada oda, ev ve köşkünden bir şeyin içe doğru düşğünü görmek, kayıp bir

nesnenin bulunacağına delâlet eder. Bazı kere de bu rüya, kızını evlendirmek ile tâbir

olunur.

Rüyada evinin duvarlarının selden yıkılıp harap olduğunu görmek, hanımın vefatına

alâmettir.

* HARARET: Rüyada kış mevsimi olduğu halde, vücudunda hararet hissettiğini

görmek, menfaate, rızka, güzel elbiseye delâlet eder. Yaz mevsiminde ise bunun tam

zıddı tezahür eder.

* HARP: Rüyada harp ettiğini ve düşmana karşı yürüdüğünü görmek, din gayretine,

kalb temizliğine ve hacca gitmeye delâlet eder. Rüyada düşman askerini esir ettiğini

görmek, gizli sırlara vakıf olmaya, hayırlı haberlere işarettir.

Bazı kere de harp rüyası, rayiş fiyatın pahalılığına delâlet eder. Yine rüyada harp

etmek, kendisiyle cenk eden veya harbe teşvik eden kimse ile aralarında meydana

gelecek şiddet ve hileye alâmettir.

Rüyada, kişinin bir şehir halkını birbiriyle harp eder görmesi, o şehirde pahalılık ve

zamların meydan bulmasına delâlet eder.

İki hükümdar arasında görülen harp, bir fitne veya veba hastalığına delâlet eder.

* HARDAL: Kişinin rüyada hardal görmesi, zehir ile tâbir olunur. Bu sebeple rüyada

hardal yediğini görmek, acı bir şey içmeye, zehir veya insana zararlı bir nesneyi

almaya delâlet eder.

Denilmiştir ki: Rüyada hardal gören kimse, meşakkat içinde şerefli ve hayırlı bir mala

mâlik olur.

Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: Rüyada hardal yediğini görmek, kötü ve çirkin söz

işitmeye delâlet eder.

* HARBE: Rüyada başka silah olmaksızın elinde sadece harbe olduğunu görmek,

bekâr için evlenmeye, evli için evlada ve çok hayıra delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada harbe ile beraber elinde bir başka silah olduğunu görmesi, ulüvvi

kadre ve yüce mertebelere delâlet eder.

Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada harbe görmek, şu şekilde tâbir olunur:

a) Delil, hüccet,

b) Velayet,

c) Memuriyet,

d) Uzun ömür,

e) Zafer,

f) Riyaset ve menfaat…

Rüyada devlet reisinin veya yüksek makamdaki bir âmirin kendisine bir harbe

verdiğini görmek, hayır ve menfaate delâlet eder ve o kişi korktuğundan emin olur..

* HARMAN: Rüyada harman görmek, uzun bir meşguliyetle biriktirilen mala delâlet

eder. Bazı kere de harman, öğrenilecek ilme işarettir. Denilmiştir ki: Rüyada harman

görmek, rüya sahibine, başkasının kazancından isabet edecek mala alâmettir.

Bir kimsenin rüyada harman aldığını veya kendisine başkası tarafından hediye

edildiğini görmesi, idareli bir zevce ile tâbir olunur ve adamın nasibine iyi bir hanım

şer.

Rüyada harmanın yandığını görmek, mal ve nimet cihetinden felâkete işarettir.

* HARPTEN FİRAR: Rüyada harpten kaçtığını görmek, günah işlemeye ve yüce

Hakk’ın gazabına işarettir. Rüyada insanları harbe teşvik ettiğini görmek ise, insanları

birbirine düşürmeye delâlet eder.

* HARUN (A.S.): Rüyada Allah elçilerinden Harun (a.s.)’ı görmek, düşmana galip

gelmeye, bol rızka veya imam olmaya delâlet eder.

Denilmiştir ki: Bir kimsenin rüyada Hazret-i Musa ve Hazret-i Harun’u görmesi, rüya

sahibinin eliyle zalimlerin helak olacağına alâmettir.

Gaza niyetindeki adamın, rüyada Hazret-i Musa ve Harun’u yahut onlardan birini

görmesi, zafere erişmeye delâlet eder.

* HARP ALETİ: Rüyada harp aleti görmek, ululuğa, zafere, ganimete ve nimete

delâlet eder. Rüyada harp esnasında nâra attığını, cepkenle vurduğunu görmek,

büyükler hesabına hayır ve menfaate delâlet eder.

* HASIR: Kişinin rüyada hasır görmesi, hizmetçi, hâkim veya devlet büyüklerinin

meclisine delâlet eder.

Rüyada hasır üzerinde oturduğunu görmek, sonunda nedamet olunacak bir işe

delâlet eder.

Hasıra sıkı sıkıya büründüğünü görmek, üzüntü ve kedere işarettir. Yahut sıkıntı

veren bir hastalığa delâlet eder.

* HASIRCI: Bir kimsenin rüyada hasırcı görmesi, nikâh memuruna, ressam ve

mühendise veya döşemelik için bez dokuyan adama delâlet eder.

* HASAD (Ekin biçmek): Rüyada ekin biçtiğini veya biçilmiş ekinleri bağ yaptığını

görmek, meşru yoldan kazanılan servete, nimet ve menfaate delâlet eder.

* HASED: Hased, insan için kötü bir huydur. Bu sebeple rüyada hased ettiğini

görmek, fesada, fakirliğe, uzun emele, elem ve ızdıraba delâlet eder. Çünkü hased,

ateşin odunu yediği gibi amelleri yer.

* HASİS: Bir adı da cimrilik olan bu hali rüyada görmek, işlerin çetinleşeceğine,

fakirliğin ve sıkıntının kapıda olduğuna alâmettir. Rüyada hasis bir adam ile düşüp

kalktığını görmek, gelecek günlerin darlık ve ızdıraplarla dolu olduğuna delâlet eder.

* HASTALIK: Rüyada kendisini hasta olmuş görmek, “Kalblerinde bir maraz vardır

onların.” (Bakara, 10) mealindeki âyet-i kerime gereğince fitne ve nifaka delâlet

eder.

Savaş meydanındaki bir cengaverin rüyada kendisini hasta olmuş görmesi,

yaralanacağına işarettir. Hasta çocuğun şifa bulduğunu görmek, o çocuğun ölümüne

delâlet eder.

Kişinin rüyada zevcesini hasta olarak görmesi, zevcenin vücudunun sıhhatine ve

dininin noksanlığına delâlet eder.

Hasta kimsenin rüyada kendisini yağ içinde yuvarlanır görmesi veya deveye, yahut

öküze binmesi, ecelin yakın olduğuna alâmettir.

Rüyada bir şehir halkının tamamının hasta olduğunu ve çalışacak kimse

bulunmadığını görmek, o şehrin düşman tarafından istilâ edileceğine işarettir.

Bazıları demişlerdir ki: Rüyada hasta olduğunu gören kimse, düşmanını kahreder.

Ömrü uzun, hayatı güzel, malı çok olur.

Üzüntü, sıkıntı içindeki adamın rüyada hasta olduğunu görmesi, üzüntüden ve

sıkıntıdan kurtulmaya delâlet eder.

Rüyada tanıdığı bir adamın hasta olduğunu görmek, o zatın hasta olacağına işarettir.

Bir kimse rüyada iki oğlunun da hasta olduğunu görse, bu rüya, iki gözünün

ağaracağına işarettir. Çünkü erkek evlat, insanın iki gözü gibidir.

Rüyada halkta görülen veba gibi salgın hastalıklar, kıtlık, pahalılık ve geçimlerin

durgunluğuna, günah ve nifaka delâlet eder. Bazı kere de doktor ve kefen satıcıların

faydalanmalarına alâmettir.

Rüyada babasının hasta olduğunu görenin, başı ağrır. Zira baş, baba mevkiindedir.

Rüyada devlet başkanının hasta olduğunu görmek, dinin noksanlığına ve

bozukluğuna delâlet eder.

Zayıf ve mecelsiz bir kimsenin rüyada şişman olduğunu görmesi bedeninin kuvvet

bulacağına delâlet eder.

Kişinin rüyada kendisini hasta görmesi, batıl ve bozuk şeylerle çok uğraşğına delâlet

eder.

* HASTAHANE: Rüyada bir hastaneyi mamur ve müzeyyen görmek, âlemdeki işlerin

düzgün ve yolunda olduğuna; hastaları iyi halde görmek, bütün insanların iyiliğine;

ağır ve perişan halde görmek, halkın fena bir şekil alacağına ve ahlâkın bozulacağına

delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada hastahane görmek şu şekilde tâbir olunur:

a) Âlim,

b) Hakîm,

c) Rahat, huzur,

d) Şifa,

e) Maraz, yani hastalık,

f) Kapı,

g) Şehid olarak vefat,

h) Köleler için azad olmak…

* HASTABAKICI: Rüyada hasta bakıcı veya hemşire görmek, size erişecek bir

yardıma delâlet eder.

* HAŞARAT: Rüyada haşarat görmek, âvâre kimselerden gelecek üzüntü ve kedere

delâlet eder. Çünkü haşarat insana çok kere sıkıntı verir.

* HAŞHAŞ: Rüyada haşhaş görmek, mübarek ve hayırlı bir mal ile tâbir olunur. Ve

rüya sahibi nice menfaate nail olur. Rüyada haşhaştan çıkan afyonu görmek ve

yemek, hüzün ve keder ve dinde noksanlığa delâlet eder.

* HATİCE: Rüyada Nebiler Sultanı’nın mübarek zevcesi Hazret-i Hatice validemizi

görmek, saadet ve nimet ile tâbir olunur. Ve o kimsenin salih evlatları olacağına

işarettir.

* HATİP: Bir kimsenin rüyada hatip görmesi, temizliğe, tevazu etmeye, günahlardan

tevbeye, ağlamaya delâlet eder. Bazı kerede bu rüya, adın yüceliğine, uzun ömre,

müminlerin başındaki emire ulaşmaya delâlet eder.

Yine rüyada hatip görmek, iyilikle emredip kötülükten men etmeye işarettir. Hatip

görmek, ferahlığa ve hac mevsiminde toplanmaya da alâmettir.

Bekâr bir kadının rüyada hatip görmesi, hatip olan bir kimse ile evlenmeye delâlet

eder.

Bir kâfirin rüyada minbere çıkıp hutbe okuduğunu görmesi, hidayete ve Müslüman

olacağına işarettir.

Yine bir kadın rüyada hutbe okuduğunu, vaaz ve nasihat ile halkı ikaz ettiğini görse,

bu rüya, onun için kudret ve kuvvete delâlet eder. Eğer hutbede vaaz ve nasihat edici

sözlerden başka şeyler konuşsa, o takdirde rüyada hayır yoktur. Ve o kadın halk

arasında rezil olur.

Bir valinin rüyada hutbe okuduğunu ve fakat hutbesini tamamlayamadığını görmesi,

vazifeden azledileceğine delâlet eder ve onun saltanatı elinden gider.

Rüyada kendisini hatip olmuş görmek, bir memuriyete işarettir. Rüyada, siyah elbise

yerine beyaz elbise giyip hutbe okuduğunu görmek, şan ve şerefin artmasına işarettir

ve o kimsenin rızkı çok olur.

* HATİM: Rüyada Kur’ân-ı Kerim’i okuyup hatmettiğini görmek günahlardan

temizlenmeye, ibadette devama, rızkın genişliğine ve menfaate delâlet eder.

* HAVA: Rüyada yerle gök arasında ayakta bulunduğunu görmek, devlet tarafından,

şeref ve kuvvete nailiyete işarettir. Yalancı adamın böyle bir rüya görmesi, bâtıl işlere

delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada yerle gök arasında bulunduğunu ve yukarı çıkmaksızın enine

yürüdüğünü görmesi, büyük bir şerefe ve helâl mala delâlet eder.

Rüyada, havadan yere düşğünü görmek, rütbe, makam ve şöhretten düşmeye

işarettir.

Bazı kere de bu rüya, üzüntü ve keder içindeki kimsenin üzüntüden halâs olmasına

delâlet eder.

Rüyada hava görmek, nefsin arzu ve isteği ile de tâbir olunur. Bu sebeple, rüyada

nefsinin arzu ve isteklerine uymadığını görmek, cennet ehli olmaya delâlet eder.

Kişinin rüyada yerle gök arasında ayakta olduğu halde şifahen konuştuğunu ve iyi

şeyler söylediğini görmesi, Allahu Teâlâ tarafından ihsan buyurulacak hayır, şeref ve

nimete delâlet eder.

Rüyada havada uçtuğunu görmek, deniz veya kara yolculuğuna delâlet eder. Eğer

rüyada havada kanatla uçtuğunu görse, rüya sahibi için en kuvvetli ve çok açık olan

şeye delâlet eder.

Rüyada havada ev yaptığını veya çadır kurduğunu, yahut bir hayvana bindiğini

görmek, hasta için ölüme delâlet eder.

Rüyada havayı, safi ve berrak bir halde görmek, yolculuk arzusunda bulunan kimse

için hayra işarettir.

Rüyada Havva annemizi görmek, zahmet ve meşakkata, üzüntü ve kedere delâlet

eder. Çünkü Hazret-i Havva ve Hazret-i Âdem, cennetten, o sevinç yurdundan

çıkarılarak, çile mekânı olan dünyaya indirilmişlerdi.

* HAVVA: Bir kimsenin rüyada Hazret-i Havva’yı görmesi, ziraat ve meyvede ve

çocuklarda berekete delâlet eder.

Bazı kere de Âdem ve Havva (a.s.)’ı görmek, zevceler ve çocuklardan zahmet ve

meşakkat çekmeğe, mazeret ve tevbenin kabulüne, kaçırdığı şeyden dolayı pişman

olmaya alâmettir.

Evli bir kadının rüyada Hazret-i Havva’yı görmesi, kendisiyle konuşması lâyık

olmayan birisiyle dostluğundan dolayı efendisini üzüntü ve kedere sürüklemeye

delâlet eder.

Bazı kere de rüyada Havva’yı gören kadın, zahmet ve şiddete mübtelâ olur. Çünkü

beşerden en evvelâ hayız gören Hazret-i Havva’dır.

Rüyada Hazret-i Havva’yı güzel bir surette görmek, anneye delâlet eder. Çünkü

Hazret-i Havva Müslümanların anasıdır.

* HAVALE ETMEK: Kişinin rüyada bir şeyi havale ettiğini görmesi, havale edilen

kimse için tazminata, havale eden için de hayır ve menfaate delâlet eder.

* HAVAN VE HAVAN ELİ: Rüyada havan ve havan eli görmek, zevç ve zevceye

delâlet eder. Yine havan görmek, şeref ve yüceliğe, okuyan çocuğa, türkü söyleyen

hizmetçiye veya çok konuşan uşağa delâlet eder.

Rüyada, havanda bir şey doğduğunu görmek, meşakkatle elde edilecek mala

işarettir.

* HAVA-İ FİŞEK: Rüyada hava-i fişek görmek, iyi ve sevinçli habere delâlet eder.

Çünkü hava-i fişekler sevinçli günlerde atılır.

* AVLU: Rüyada abdest aldıktan sonra elini yüzünü havlu

ile siliyor görmek, günahlardan temizlenmeye, üzüntü ve kederden halâs olmaya ve

rızka delâlet eder.

Bu rüya, bazan da bir kız çocuğu ile tâbir olunur.

* HAVRA: Rüyada yahudilere mahsus Havra’yı görmek, cin fikirliliğe, açgözlülüğe ve

yahudiler gibi muamelatta bulunmaya delâlet eder.

* HAVUÇ: Rüyada havuç görmek, meramını kolaylıkla anlatan kimseye delâlet eder.

Havuç rüyası, bazı kere de kabih ve çirkin bir insan ile tâbir olunur.

Denilmiştir ki: Rüyada havuç yediğini görmek, üzüntü ve kedere işarettir. Bazan da

hayır ve menfaate delâlet eder.

Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: Rüyada havuç görmek ve yemek, hüzne ve sıkıntıya

delâlet eder.

* HAVUZ: Rüyada içi berrak su ile dolu bir havuz görmek, cömert, kerim ve faydalı bir

kimseye işarettir. Su ile doldurulmuş bir havuz gören kişi, cömert ve şerefli kimseden

ikram ve iyilik görür.

Rüyada havuzdan abdest aldığını görmek, Allah’ın izniyle üzüntü ve kederden

kurtulmaya delâlet eder.

Havuzdan su içmek, kerem ve şeref sahibi bir melikten gelecek rızka ve menfaate

delâlet eder.

Yine havuz rüyası, kadınlarla tâbir edilmiştir. Rüyada su dolu bir havuz gören kişi,

kâmil akla mâlik ve itibar sahibi bir kadın ile evlenir. Rüyada havuzda yüzdüğünü

görmek, iyilikle tâbir edilmez.

Kirmanı demiştir ki: Rüyada havuz görmek, güzel, ahlâkı mükemmel, helâl mal ve

servet sahibesi kadın ile tâbir olunur. Eğer havuzun suyu murdar ve bulanık ise, bu

kere, haram mal ve servet kazanmış bir kadına delâlet eder.

Rüyada suyu çekilmiş bir havuz görmek, üzüntü ve sıkıntıya; havuzdan su içmek ise,

işlerin selâmetine delâlet eder.

* HAVUZLU ODA: Bir kimsenin rüyada içinde havuz bulunan odayı görmesi,

rahatlığa, ihtiyaçların gitmesine, hoş tabiatlı ve az meşakkatli bir zevceye alâmettir.

Bazan da bu rüya, tehlikesi az büyük bir memuriyete veya kaynağı yakın ve kolay bir

ilme delâlet eder.

Misafir için rüyada havuzlu oda görmek, korkudan ve kederden salim olan yola, sadık

ve dindar çocuğa, tabiata uygun hizmetçiye, hergün artan ve kazanç sağlayan mala

delâlet eder.

Rüyada görülen havuzlu oda eğer tozlu ve karanlık bir yer olur ve orada akrep yılan

gibi korkunç hayvanat bulunursa, o takdirde hayrın hepsi şerre döner ve yukarıdaki

tâbirin tam zıddı meydana gelir.

* HAVZ-I KEVSER: Rüyada kevser denilen havuzu görmek ve ondan su içmek, iman

ile ölmeye delâlet eder. Rüyada insanlar havuzun etrafında su istiyor ve fakat

kimseye su verilmiyor görmek, insanların adaletten ayrıldıklarına delâlet eder.

Rüyada kevser havuzunun kenarında üzerinde ismi bulunan bir kâseyi alıp ondan

içtiğini görmek, büyük bir ilme mâlik olmaya dünya ve ahirette menfaata delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada, kevser şarabını hadis-i şerifte beyan olunduğu veçhile içtiğini

görmesi, ebedî âlemde kevser havuzundan içmek saadetine nail olacağına delâlet

eder.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Havz-ı kevseri görmek, dört vech ile tâbir olunur:

a) İnsanlara faydalı bir zat,

b) Zengin ve kerim bir kimse,

c) Toplu mal,

d) İnsanların ilminden istifade ettikleri bir âlim…

Rüyada kevser havuzunu tamir ettiğini görmek, çok çok hayır işlemeğe, dinde

sadakate ve ibadetlerde devama delâlet eder. Havzı yıktığını görmek ise, bunun tam

zıddı ile tâbir olunur.

* HAYIR İŞLEMEK: Rüyada bir hayır işlediğini görmek, murada ermeye işarettir ve o

kişi arzusuna kavuşur.

Rüyada Allahu Teâlâ’nın rızası için malını harcadığını görmek, bir âyet-i celîlenin

işaretince hayırlı mala delâlet eder.

Rüyada hayırdan kaçtığını görmek, dünya ve ahiret mahrumiyetine delâlet eder. Eğer

rüya sahibi ticaret ehli ise, ticaretinde zarara uğrar.

* HAYIZ: Rüyada bir kimsenin hayız olduğunu görmesi, zevcesine yakınlıkta

bulunmaya işarettir.

Bir kadının rüyada hayız olduğunu görmesi, günah bir işe delâlet eder. Bu halden

yıkandığını görmek, tevbeye, üzüntü ve kederden kurtuluşa alâmettir.

Hayızdan kesilmiş bir hanımın rüyada hayız olduğunu görmesi, bir çocuk

doğuracağına delâlet eder.

Salimi demiştir ki: İhtiyar bir kadının rüyada hayız olduğunu görmesi, ölümün

geldiğine işarettir.

Rüyada hamile bir kadının hayız olduğunu görmesi, doğacak çocuğun erkek

olacağına işarettir.

Yine rüyada hayız görmek, dinde oruç ve namazda noksanlık ile tâbir olunur. Bazan

da hayız, hastalık ile tâbir edilir.

* HAYKIRMAK: Bir kimsenin rüyada insanlara karşı haykırdığını görmesi, devlet ve

nimete delâlet eder. Zira Arapça’da “Seyha” devlet manasınadır.

Rüyada tek başına bağırdığını görmek, güç ve kuvvetin zayıflayacağına işarettir.

Bazan da bu rüya, yıkılmak veya boğulmak gibi belâlardan meydana gelecek fitneye,

yahut insanların yüce Allah’a iltica edecekleri bir hastalığa delâlet eder.

* HAYRANLIK: Rüyada hayran olunacak bir şey görmek, hayret edilecek bir habere

veya sevinç ve sürura delâlet eder.

* HAYRET: Rüyada hayret etmek, zor ve çetin işleri başarmaya delâlet eder. Bazı

kere de bu rüya, sevinçli habere işarettir.

* HAYVANA PALAN VURMAK: Bir kimsenin rüyada herhangi bir hayvana palan

vurduğunu görmesi, güzel eşyaya, sefere, bir yerden diğer bir yere rahat gitmeye

delâlet eder. Bu rüya, zengin bir kavimden olan hür bir kadına da işarettir.

* HAYVAN KIRKAN KİŞİ: Rüyada hayvan kırkan kimseyi görmek, bezeticiye ve

berbere işarettir. Bazı kere de kırkıcıyı görmek, şer, düşmanlık, israf ve hayırdan

mahrumiyete delâlet eder.

* HAYVANAT BAHÇESİ: Rüyada hayvanat bahçesi görmek, karışık işlere, üzüntü ve

kedere delâlet eder.

Rüyada kafesinde birçok güvercin görmek, sevinçli habere; tavşan görmek, acele bir

yere çağırılmaya delâlet eder. Köpekleri havlar şekilde görmek, dedi-kodu eden

şmana alâmettir. Ceylanları bir arada görmek, temiz ve bol rızka, menfaat ve mala

delâlet eder.

* HAYVAN AĞILI (Hayvanların konulduğu yer): Rüyada hayvan ağılı görmek,

nimete, rızka, bekâr için evlenmeye delâlet eder. Buranın yıkıldığını görmek ölüme

alâmettir.

* HAZİNE: Rüyada hazine görmek ilim ile tâbir olunur. Çünkü ilim bir hazinedir.

Rüyada bir hazineye rastgeldiğini gören talebe büyük bir ilme mâlik olur ve muradının

incisini elde eder.

Hazine görmek, bazan da insanın birçok şehirlerde nail olacağı iş ve vazifelere

delâlet eder.

Rüyada bir define bulduğunu gören kimse, zengin olur ve hakim tarafından onun

zenginliği ile hükmedilir.

Rüyada büyük bir defineye rastladığını görmek, şehid olarak vefat etmeye delâlet

eder.

Bazı kere de define görmek, insanın biriktirip yığğı ve zekâtını vermediği mala

delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada define görmek şu şekilde tâbir olunur:

a) Nimet,

b) Mal ve mülk,

c) Valeyet,

d) Mertebe,

e) Riyaset, yani baş olmak,

f) Şeref ve saltanat,

g) Murada ermek,

h) Ferah ve sürür..

Bir kimsenin rüyada define görmesi, soyu sopu temiz bir çocuğa ve temiz mala

delâlet eder. Yine rüyada görülen hazine, sırları hıfzetmeye ve işleri gizlemeye, örtülü

zevcelere ve güzel elbiselere delâlet eder.

* HAZİRAN: Denilmiştir ki: Bu ayın ilk günü görülen rüya, hemen aynen zuhur eder.

Rüyada haziran ayını görmek, nimete ve menfaata işarettir.

* HAZRET-İ ALİ (K.V.): Rüyada Allah’ın arslanı ve evliyalar sultanı Hazret-i Ali (r.a.)’i

görmek, düşmanlara galip gelmeye delâlet eder.

Bir âlimin rüyada İmam-ı Ali (k.v.)’yi görmesi, çok ilme, ibadete, vakar ve münazarada

kuvvete nail olmasına delâlet eder.

Nablusî (rh.a.) demiştir ki: Rüyada dört halifeyi gören kimsenin şehid olarak vefat

etmesi kuvvetle muhtemeldir. Eğer Hazret-i Ali’yi gören devlet reisi ise, müstahkem

bir kaleyi fethedeceğine ve şöhrete erişeceğine alâmettir.

Bazı kere de Hazret-i Ali’yi görmek, imamete, hilafete, meşakkatli yolculuğa ye

müminler için ganimet ve keramet izhar etmeye işarettir.

Yine rüyada Hazret-i Ali (r.a.) efendimizi görmek, ilim, bol rızık, şecaat ve takva ile

tâbir olunur.

Bir kimsenin rüyada İmam-ı Ali’yi yaşlı ve elinde silah ile görmesi, devlet kapısında

büyük nimete ve menfaata ve yüce mertebelere erişmeye delâlet eder.

Rüyada Hazret-i Ali’nin düşmanla cenk ettiğini görmek, kendi çocuğuna yardımda

bulunmaya işarettir.

* HAZRET-İ ÖMER (r.a.): Rüyada Hak ve adalet güneşi Hazret-i Ömer’i görmek,

uzun ömre, makbul işe, güzel amele, hakkı söylemeye ve adaletle hükmetmeye

delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada Hazret-i Ömer (r.a.) ile musafaha yaptığını görmesi, dünyada

genişliğe, takvaya, anlayışlı olmaya ve himayeye delâlet eder.

Rüyada, kıtlık olan bir memlekette Hazret-i Ömer’i görmek, o yere bereketin

geleceğine, yağmurun yağacağına, rızkın genişleyeceğine ve işlerin düzeleceğine

delâlet eder.

Rüyada Allah Resûlü’nün şanlı halifesini sevinçli görmek, sünnete tabi olmaya, dinde

salâha, takva ve veraya delâlet eder. Rüyada Hazret-i Ömer’i silahlı olarak görmek,

Allahu Teâlâ’dan korkmaya, emanete riayete ve muttaki olmaya işarettir.

Bir kimsenin Cenab-ı Peygamber (a.s.) ile Ömer’i bir mecliste yanyana görmesi,

büyük hayır ve saadete, ahiret nimetlerine ve cennet ehli olmaya delâlet eder.

Bir hükümdarın Hazret-i Ömer (r.a.)’i rüyada görmesi, düşmana galip gelmeye,

fetihlere, zaferlere delâlet eder. Bazı kere de onu rüyada görmek, iyilikle emretmeye,

kötülükten men etmeye ve Hakk’ı ayakta tutmaya delâlet eder.

Yine rüyada o büyük halifeyi görmek, düşmanlıktan sonra sulh yapmaya, nefretten

sonra sevgiye, akrabalıktan dolayı nasibe, dünyaca kudretli ve kuvvetli olmakla

beraber zühd ve takvayı tercih etmeye delâlet eder.

Rüyada onu görmek, her bakımdan güzel ve iyiliğe ve dinde sağlamlığa işarettir.

* HELAL: Günahkâr bir kimsenin rüyada helalinden kazandığını görmesi, günahtan

tevbe etmeye, kâfir için Müslüman olmaya delâlet eder.

* HELA: Rüyada hela görmek, sıkıntı ve üzüntülerden kurtulmaya işarettir. Çünkü

hela sıkıntıların atıldığı yerdir.

* HELVA: Nablusî (rh.a.) demiştir ki: Rüyada helva görmek, dinde ihlâsa.,

zindandakinin kurtuluşuna, yolcunun dönmesine, hastanın şifa bulmasına, bekârlar

için evlenmeye, hidayet ve tevbeye, ilim ve Kur’ân’a, yeni evlâda, iyi hizmetçilere ve

helâl rızıklara delâlet eder.

Rüyada kudret helvası ve ondan yapılmış şeyler görmek, berekete ve sisli nimete

delâlet eder.

Kavurulmuş undan yapılmış helva görmek, faydalı bir ortaklık ile tâbir olunur. Baldan

yapılmış çiğ helva az bir rızka ve düşük bir rütbeye işarettir.

Rüyada yemekleri hazmettirmek ve ağız kokusunu gidermek için yapılmış helva

görmek, yükseklik ve rif ata, üzüntü ve kederin, sıkıntı ve hastalığın gitmesine delâlet

eder.

Rüyada helva görmek veya o helvadan yediğini görmek, helal rızka, güzel söze, hayır

ve menfaate delâlet eder.

Yine rüyada helva görmek, mümin için iman tatlılığı, günahkâr için de dünya

muhabbetidir.

Rüyada kendisinin helva yaptığını görmek, helâl ve geniş rızka, sıkıntı ve üzüntüden

kurtulmaya, hastalıktan sonra afiyete delâlet eder.

* HELVACI: Kişinin rüyada helvacı görmesi, ilme, nikâh memuruna ve rütbeleri

yenileyen kimseye ve evlada delâlet eder.

Eğer rüyada görülen helvacı, helvasından para almamışsa iyilik ve ihsan sahibi bir

kimse ile tâbir olunur. Şayet helvasından para almışsa sözü mala tercih eden kimse

demektir. Bazı kere de rüyada helvacı görmek, sözü tatlı ve ahlâkı güzel bir adama

işarettir.

Yine helvacı, ilimle meşgul olan bir kimseye de delâlet eder.

* HEDİYE: Rüyada hediye görmek, “Hediyeleşiniz ki, birbirinizi sevesiniz.” hadis-i

şerifince, sevgi ve dostluğa ve kardeşliğe delâlet eder.

Bazı kere de hediye görmek, birbirine dargın kimselerin barışmasına ve sulha

işarettir.

Gelinlik çağında kızı olan bir kimsenin rüyada kendisine taze meyveler gönderildiğini

görmesi, kızına görücü geleceğine işarettir.

* HENDEK: Bir kimsenin rüyada hendek görmesi, bekçi ve askerden melikin ve şehir

halkının korunduğu şeye ve kendisinden düşmanı defettiği mala delâlet eder. Çünkü

hendek, düşmanın şehire girmesine engel teşkil eder.

Rüyada görülen kale ilme delâlet ederse, hendek onda olan ve onun koruyucusu

bulunan âlimlere delâlet eder.

Kale kadına delâlet ederse, bu kere hendek, o kadının velisine delâlet eder. Eğer

kale çocuğa delâlet ederse, hendek o çocuğun babası veya anası olarak tâbir olunur.

* HERVELE: Nablusî demiştir ki: Rüyada yapılan hervele, Kabe’yi tavaf ziyaretinin

rükünlerindendir. Rüyada Mekke’de veya bir köyde yahut bir şehirde hervele yaptığını

görmek, düşmana galip gelmeye delâlet eder. Rüyada süratle yürümek, insanın çabucak

ölmesine veya rütbenin gitmesine, bazı kere de hacca delâlet eder.

* HESAP: Rüyada bir ölü için hesap görüldüğünü görmek, o ölünün ahiret âleminde

azapta olduğuna işarettir.

Rüyada kendi nefsi ile hesaplaşğını görmek, tevbeye, yüce Allah’a dönmeye ve

dinde salâha delâlet eder.

Rüyada hesaba çekildiğini ve kolayca hesap verdiğini görmek, zevcenin dindar ve

sâliha ve kendisine şefkatli olmasına delâlet eder.

Rüyada çetin bir şekilde hesaba çekildiğini görmek, hüsran ve ziyan ile tâbir olunur.

* HEVENK: Kişinin rüyada hevenk görmesi, altın, gümüş, inci ve her cinsten birikmiş

olan mal ile tâbir olunur.

* HEYBE: Bir kimsenin rüyada heybe görmesi, iki erkek kardeşe veya karı kocaya,

yahut iki çocuğa delâlet eder. Heybe görmek, iki ortak ile de tâbir olunur.

Bazı kere rüyada heybe görmek, yolculuğa delâlet eder.

Rüyada bir heybe satın aldığını veya kendisine hediye edildiğini görmek, üzüntü ve

kederden kurtulmaya işarettir.

* HEYKEL: Kişinin rüyada heykel görmesi, evlada, zevceye, menfaate, din ve

dünyaca muamelâttan kaçınmağa delâlet eder.

Yine heykel görmek, korkudan emin olmaya ve düşmana galip gelmeye alâmettir.

Bazı kere de heykel görmek, namaza, ibadet ve taata delâlet eder. Hıristiyanların

kiliselerinde ibadet için ittihaz ettikleri heykelleri görmek, o kilisede ibadet edenlere ve

İncil’e delâlet eder.

Zevcesi hamile olan bir kimsenin rüyada heykel veya tasvir görmesi, erkek evlat ile

tâbir olunur.

Rüyada hayvan üzerinde heykel veya tasvirin asılı olduğunu görmek, o hayvandan

istifade etmeye işarettir.

* HIÇKIRIK: Rüyada hıçkırık görmek, gafletin çokluğuna, işlerin durgunluğuna

işarettir. Rüyada kendisini hıçkırık tuttuğunu görmek, dinden gaflete, ibadet ve taatta

gevşekliğe delâlet eder.

* HIMAR (Merkep): Rüyada vahşi bir merkebin kendine doğru geldiğini görmek,

ganimet ve mala delâlet eder. Vahşi merkebin arkasını dönüp gittiğini görmek, mal

zayiine işarettir.

Kirmanî demiştir ki: Rüyada vahşi merkep görmek, cahil ve ahmak bir kimseye

delâlet eder. Rüyada etini yediğini görmek, çok mala işarettir.

Rüyada vahşi merkebe bindiğini ve fakat onun üzerinden düşğünü görmek, arzu ve

isteklere erişememek ile tâbir olunur. Rüyada gözleri kör bir merkebe bindiğini

görmek, rızka, pek çok şey kazanmaya ve menfaata delâlet eder.

Rüyada vahşi merkebin derisini, tüyünü ve kemiğini aldığını görmek, çok mal ve

ganimete delâlet eder. Yine vahşi merkebin başını aldığını görmek de çok mal ile

tâbir olunur.

* HIRİSTİYAN: Bir kimsenin rüyada Hıristiyan görmesi, yardım ve galibiyete delâlet

eder. Rüyada ihtiyar Hıristiyanı görmek, şerrinden emin olunan bir düşman ile tâbir

olunur.

Rüyada kendisinin Hıristiyan olduğunu görmek, bid’at ehli olmaya işarettir.

Rüyada üzerinde zünnar olduğunu görmek, erkek bir çocuk ile tâbir edilir.

Mahkemesi olan bir kimsenin rüyada Hıristiyan olduğunu görmesi, batıl bir şey

üzerine galip ve muzaffer olmasına delâlet eder.

Bazı kere de Hıristiyan görmek, dost suretinde birtakım düşmanları görmeye işarettir.

* HIRDAVATÇI: Bir kimsenin rüyada hırdavatçı görmesi, yıkım işlerine, lüzumsuz

sözlere, zamanı boşa harcamaya delâlet eder.

* HIRKA: Rüyada hırka görmek, yüce makama, rızka, zenginliğe ve menfaata delâlet

eder.

* HIRSIZ: Rüyada hırsız görmek, hastalık ve illet ile tâbir olunur. Rüyada hırsızın bir

şey çaldığını görmek, katil ve gaddar bir insanı görmeye işarettir.

Hasta bir adamın rüyada hırsızı öldürdüğünü görmesi, hastalıktan kurtulmaya delâlet

eder.

Evlenme çağında bir kızı olan kimsenin rüyada hırsız görmesi, kızına dünür

geleceğine işarettir.

Bazan hırsız, Azrail (a.s.)’a, misafirin gelmesine ve nikah yapmak isteyen bir adamın

gelmesine delâlet eder. Hırsız, hilekâr bir kişi ile de tâbir edilir. Yine hırsız, zina yapan

bir kimseye de işarettir.

Rüyada bir hırsızın minareye çıkıp ezan okuduğunu görmek, insanlar arasında

şöhretle anılmaya delâlet eder.

Bazı kere de hırsız görmek, yırtıcı ve yabanî hayvana, yılana, şeytana ve nefse

alâmettir.

Tahsil çağındaki bir gencin rüyada hırsız olduğunu görmesi, iyi bir ilime ulaşacağına

delâlet eder.

* HIRSIZLIK: İmam Nablusî (rh.a.) demiştir ki: Rüyada muhafaza edilen bir şeyi

çalmak zina ve faize delâlet eder.

Rüyada görülen hırsız tanınmıyorsa o Azrail (a.s.)’dır. Tanınıyorsa o hırsız malını

çaldığı kişiden faydalanacağı bir ilim veya sanat ya da bir söz öğrenir.

Rüyada hırsızın eve girdiğini ve hizmetçilere ait bir şey çaldığını görmek, o

hizmetçilerden birinin öleceğine delâlet eder.

Bazıları demişlerdir ki: Rüyada hırsızlık güzel ve hayra delildir. Ancak birisine hile

yapmak ve aldatmak isteyen kimse bu tâbirden müstesnadır ki, bu rüya o kişi

hakkında hayra değil şerre delâlet eder.

Rüyada hırsızı öldürdüğünü görmek, hastalıktan kurtulmaya ve afiyete delâlet eder.

* HIYAR: Rüyada taze hıyar görmek, güzel söz işitmeğe, bir kadının kendisine

meyline, bu hıyardan yediğini görmek, o kadın ile evlenmeye delâlet eder.

Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: Rüyada hıyar görmek her veçhile hayırdır. Rüya sahibi

için menfaat ve çok kâra delâlet eder.

Zevcesi hamile olan kimsenin rüyada hıyar yediğini görmesi, doğacak çocuğun kız

olacağına delâlettir.

* HIZARCI: Rüyada hızarcı görmek, değirmenci ile tâbir olunur. Çünkü ondan

dökülen talaş değirmende öğütülen un mesabesindedir.

* HIZIR (a.s.): Bir kimsenin rüyada Hızır (a.s.)’ı görmesi, kıtlıktan sonra bolluğa,

nimetin çokluğuna, rızkın genişliğine, bulunduğu şiddet halinden emniyete erişmesine

delâlet eder. Yine Hızır (a.s.)’ı görmek, uzun bir ömre ve hac ibadetine delâlet eder.

Hızır (a.s.)’ı görmek, şu şekilde de tâbir olunur:

a) Dinde ihlâs,

b) Allah muhabbeti,

c) Geniş rızık ve menfaat,

d) Korkudan emin olmak,

e) Uzun ömür ve hayırlı son…

* HİKAYECİ: Kişinin rüyada hikâye söyleyen bir adamı görmesi, hayırlara muttali

olmaya, hadiselerin yanlış ve doğrusunu nakletmeye ve vaadinde sıdka delâlet eder.

Bazı kere de rüyada hikayeci görmek, gizli şeyleri meydana çıkarmakla vaiz, hatip,

Kur’ân okuyucu ve ariflerin eserlerini araştırmaya ve onların mesleklerine uymaya

alâmettir.

Rüyada kendisini hikâye anlatır görmek, hayırlı ve sevinçli bir habere delâlet eder.

* HİLAL: Rüyada hilâl görmek, iyi bir çocuk ile tâbir olunur. Yine hilâl rüyası,

memuriyete, ticaret hayatında kazanca, kâr ve menfaata delâlet eder.

Rüyada bir yerde toplanmış, birtakım hilâlleri görmek, “Sana yeni doğan ayları

sorarlar…” (Bakara, 189) mealindeki âyet-i kerime gereğince, rüya sahibinin hac

vazifesini ifa edeceğine delâlet eder.

Rüyada hilâlin yere düşğünü görmek, yeni doğacak bir çocuğa işarettir.

Yine hilâli rüyada görmek, düşmana galip gelmeye, güç ve kuvvete, vadeli şeylerin

de zamanının geldiğine işarettir.

Bazı kere de rüyada hilâli görmek, melike, emire, kumandana, yeni doğmuş çocuğa

ve aniden yapılacak hayra delâlet eder.

Hac mevsiminde veya hac günlerinde hilâli görmek, hacca gitmeğe alâmettir.

Rüyada ayı zaman ve vaktinin dışında hilâl şeklinde görmek, ferahlık ve sevinçlik

bulunan bir habere, kayıp bir kimsenin gelmesine veya mal elde etmeye işarettir.

Rüyada hilâle birçok insanın baktığı halde göremediklerini ve fakat sadece kendisinin

gördüğünü görmek, rüya sahibi için ecelin yakın olduğuna delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada hilâli ilk gecesinde görmesi, hanımının hamile olacağına, eğer

hanımı hamile ise, erkek bir çocuk doğuracağına delâlet eder.

Yine hilâl rüyası, asi kişinin tevbe etmesine, kâfirin Müslüman olmasına, zindandaki

adamın kurtulmasına, hastanın şifa bulmasına ve sıkıntılardan halâs olmaya delâlet

eder.

* HİL’AT (Güzel elbise): Rüyada hil’at görmek, işsiz için memuriyete, memur için de

işten çıkarılmaya işarettir. Bazı kere de güzelliği nisbetinde bir hizmetçiye, güzel ve

yeni elbiseye, hanımla bir yerde tek kalmaya, izzet ve şerefe, sevgi ve muhabbete ve

menfaate delâlet eder.

* HİLE: Rüyada kendisine hile yapıldığını görmek, işlerde dikkatli davranmaya delâlet

eder. Birisine hile yaptığını görmek, aynı akıbete uğramaya işarettir.

Rüyada hilekâr bir kimseyi görmek, dünyaya fazla meyletmeye ve öteleri unutmaya

delâlet eder. Çünkü dünya insanları ardınca sürükleyen vefasız kadınlara benzer…

* HİNDİ: Rüyada hindi görmek, çok düşünmeye ve sükunete delâlet eder. Vahşi bir

hindi görmek, iyi ve faydalı haber ile tâbir olunur.

Rüyada, hindi kesip etini yediğini görmek, rızka ve bir yerden gelecek mala delâlet

eder.

* HİNDİSTAN CEVİZİ: Rüyada Hind cevizi ağacı görmek, yalancı ve müneccim bir

kimseye delâlet eder. Bu sebeple rüya hayır ile tâbir edilmez.

Rüyada Hind cevizi ağacı diktiğini görmek, müneccimler ile dost olmaya ve onları

tasdik etmeye işarettir.

Hind cevizi görmek, kalb kırıcı ve yürek yaralayıcı bir söz işitmeye delâlet eder.

* HİNDLİ: Rüyada Hindli bir kimseyi görmek, sıkıntı ve üzüntüye işarettir. Bazı kere

de Hindli görmek, yolculuğa delâlet eder.

* HİSAR: Bir kimsenin rüyada hisar görmesi, dinin sağlam ve kuvvetine, iyi ve hayırlı

şeylere delâlet eder.

Rüyada bir hisara girdiğini görmek, düşman şerrinden emin olmaya ve kuvvete

delâlet eder. Rüyada hisardan çıktığını görmek, düşman karşısında hezimete

uğramaya işarettir.

Cabiru’l-Mağribî demiştir ki: Rüyada hisar içinde ziyadece yiyecek ve içecek

olduğunu görmek, hayra ve dinde salâha; az yiyecek olduğunu görmek zarara ve

fesad-ı dine delâlet eder.

* HİZMETÇİ: Kişinin rüyada hizmetçi görmesi, hayır ve be

rekete delâlet eder. Rüyada evinde birtakım hizmetçilerin olduğunu görmek, şan ve

şerefe ve makamın yüceliğine delâlet eder. Çünkü hizmetçiler efendilerine Cenab-ı

Hakk’ın bir ikramıdır.

Yüksek memuriyette olan birinin rüyada halka hizmet ettiğini görmesi, “Kavmin

efendisi ona hizmet edendir” hadis-i şerifince hizmetinin makbuliyetine delâlet

eder.

* HOCA: Rüyada dinî emirleri tâlim eden bir hoca görmek, ibadetlerde gevşekliğe

işarettir. Hoca ile beraber namaz kıldığını görmek, manevî rızka, hayır ve berekete ve

dinde salâha delâlet eder.

Rüyada bir hocanın çocuklara ders verdiğini görmek, bir kimseden ilim ve feyiz

almaya işarettir.

* HOKKA: Rüyada içi mürekkep dolu yazı hokkası görmek, güzel sözleri ihtiva eden

ciltli kitaba, zengin ve güzel kadına, garip ve bekâr kadın için de zengin bir erkeğe

delâlet eder.

Bazı kere de rüyada hokka görmek, güzel ilme, hat yazısı yazan hattatlara ve geniş

rızka delâlet eder.

* HOKKABAZ: Rüyada hokkabaz görmek, oyun, yalan ve maskaralık ile tâbir olunur.

Bazan da Hokkabaz görmek, zina eden kadına veya hizmetçiye işarettir.

* HOR HAKİR GÖRME: Nablusî demiştir ki: Ne suretle olursa olsun rüyada birini

değersiz görmek, kötülüğe ve çirkinliğe delâlet eder.

Rüyada mümin ve salih bir kişiyi tahkir ettiğini görmek, dinde bozukluk ve noksanlık

ile tâbir olunur. Ve o kişinin zillete düşmesinden korkulur.

Rüyada hiç tanımadığı genç bir adamın kendisini tahkir ettiğini görmek, düşmana

galip gelmeye delâlet eder. Şayet tahkir eden tanımadığı bir ihtiyar ise, bu rüya

fakirlik ile tâbir edilir. Çünkü tanımadığı o ihtiyar onun çalışma ve gayretidir.

* HORLAMAK: Kişinin rüyada horladığını görmesi, düşmanının kendisine erişmesine

ve gizli tutulmasını istediği şeyinin meydana çıkmasına delâlet eder.

Bazı kere de rüyada horuldamak, korku ve şiddetten emin olmaya ve rahatlığa

işarettir.

* HOROZ: Rüya tâbircileri horozu evin erkeği ve efendisi olarak tâbir etmişlerdir.

Rüyada görülen tavuk da evin hanımını temsil eder.

Bir kimsenin rüyada horoz görmesi, müezzine, hatibe veya güzel okuyan kimseye

delâlet eder. Bazı kere de horoz görmek, kendisi yapmadığı halde iyilikle emreden bir

adama delâlet eder. Çünkü horoz namaz vakitlerini hatırlatır ve kendisi namaz kılmaz.

Rüyada bir horoza mâlik olduğunu görmek, erkek bir çocuk ile tâbir olunur ve o

kimsenin bir erkek çocuğu dünyaya gelir.

Yine rüyada horoz görmek, muhtaç olduğu şeyi nefsi için tercih eden cömert bir

erkeğe işarettir.

Rüyada görülen küçük horozlar, küçük hizmetçilere, yahut çocuklara veya evlâtlara

alâmettir.

Kirmanî demiştir ki: Rüyada horoz görmek evlat veya hizmetçi ile tevil edilir. Rüyada

üzerine bir horozun hücum ettiğini görmek, düşman sebebiyle gelecek üzüntüye

delâlet eder.

Rüyada beyaz horoz görmek, salih ve emin bir hizmetçiye delâlet eder. Rüyada bir

horoz tutup kucakladığını görmek, ulvî makam ve yüce himmet sahibi biriyle dost

olmaya işarettir.

Rüyasında birçok tavuklar görmek, bir cemaat üzerine reis ve âmir olmaya işarettir.

Rüyada tavuk eti ve tüyü görmek, mal, nimet, rızık ve menfaate delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada kara tavuk görmek dört şekilde tâbir olunur:

a) Saliha ve âbide zevce,

b) Çalışkan bir adam,

c) Hayır yolunda sadık arkadaş,

d) Efendisine bağlı ve itaatkâr hizmetçi..

Yine Cafer-i Sâdık hazretleri demişlerdir ki: Rüyada tavuk görmek, üç veçhe ile tâbir

olunur:

a) Güzel zevce,

b) Güzel hizmetçi,

c) Sadık hizmetkâr.

Rüyada horozun öttüğünü duymak, iyi ve sevinçli bir habere delâlet eder. Çünkü

horozlar ekseri sabah ezanı vakti öterler.

Rüyada, evine bir horozun girip evde olan arpaları topladığını görmek, müezzinin bir

şeyinin çalınacağına işarettir.

* HOROZ DÖĞÜŞTÜRMEK: Nablusî demiştir ki: Rüyada horoz döğüştürmek, âlim,

hatip ve müezzinler arasında fitne çı karmak suretiyle onları birbirleriyle uğraştırmaya

alâmettir.

Rüyada bir horoz ile mücadele ettiğini görmek, arap olmayan bir kişi ile kavga etmeye

işarettir.

* HURÇ (Meşinden veya kilimden büyük heybe): Kişinin rü yada hurç görmesi,

ihtiyaçları gidermeye, arzu ve maksadına ermeye delâlet eder. Bazı kere de

istemeyerek yolculuğa çıkmaya delâlet eder.

Rüyada görülen hurç, işleri bitmeyen bir adam ile de tâbir edilir. Yine hurç rüyası,

arkadaşının vekiline veya hizmetçisine, yahut merkebine işarettir.

* HUBUBAT: Rüyada hububat görmek, mala, rızka, genişlik ve bolluğa delâlet eder.

* HÜCUM: Rüyada İslâm askerlerinin kâfirler üzerine hücum ettiğini görmek,

sıkıntılardan halâs olmaya, zafer kazanmaya, ganimet ve menfaata delâlet eder.

* HUD (a.s.): Rüyada Cenab-ı Hakk’ın elçilerinden Hud (a.s.)’ı görmek, hayır ve

berekete, hidayet ve nimete delâlet eder.

Yine Hazret-i Hud’u görmek, üzüntü, keder ve sıkıntıdan kurtulmaya işarettir. Çünkü

Allahu Teâlâ şöyle buyurmuştur:

– Hud’u da, maiyetindeki müminleri de, bizden bir rahmet olarak, selâmete

erdirdik, onları ağır azabdan kurtardık.” (Hud, 58)

* HUDUD: Rüyada hudut boylarında nöbet tuttuğunu görmek, emniyet ve selâmete

delâlet eder.

* HUNİ: Bir kimsenin rüyada huni görmesi, insanlara meşru bir şekilde tasadduk eden

ve israftan kaçınan bir âlime delâlet eder. Huni rüyası, altın ve gümüş gibi mala da

işarettir. Yine rüyada huni görmek, tedbirli ve işlerinde itiyatlı davranan bir kimseye

delâlet eder.

* HURİ: Rüyada huri görmek, sevinç, sürür ve feraha delâlet eder. Çünkü huriler

cennet ehlinin yaranıdır.

* HURMA: Rüyada hurma görmek, temiz ve bereketli bir rızık ile tâbir olunur. Hurma

yediğini görmek, sırf kendisi için olup başkasının hissesi bulunmayan rızka delâlet

eder.

Bazı kere de rüyada hurma yemek, Kur’ân-ı Kerim okumağa ve dinine faydalı şeylere

işarettir.

Rüyada dağılmış ve etrafa saçılmış hurma görmek, devamı olmayan paraya delâlet

eder.

Rüyada kendisine hurma getirilip takdim edildiğini görmek, makam ve rütbe sahibi

kimseler tarafından eline erişecek mala delâlet eder.

Rüyada, mevsiminde bir hurma ağacından hurma devşirdiğini görmek, neşeli, zengin,

şerefli, hayır ve bereketi çok bir kadına delâlet eder. Bazan da bu rüya, ilim sahibi

olmaya işarettir.

Nablusî (rh.a.) demiştir ki: Rüyada kuru bir hurma ağacından üzerine hurma

şğünü gören kimse, münafık bir adamdan ilim öğrenir. Üzerine hurma düşüren

kimse sıkıntı ve kederli ise, Hazret-i Meryem’in kıssasında “Hurma ağacını kendine

doğru silk, üstüne derilmiş taze hurma dökülecektir.” (Meryem, 25)

buyurulduğuna binaen sıkıntı ve kederden halâs olur…

Bir kimsenin rüyada güzel ve olgun bir hurma yediğini görmesi, iyi bir söz işitmeye ve

büyük menfaate nailiyete delâlet eder.

Rüyada hurmayı yarıp içinden çekirdeğini çıkardığını görmek, çocuk ile tâbir edilir ve

o kişinin bir çocuğu olur.

Yine rüyada kile ve ölçek ile görülen hurma, ganimet ve menfaate delâlet eder.

* HURMA AŞISI: Kişinin rüyada hurma aşısı görmesi, hastalık ve altınlara delâlet

eder. Bu sebeple bir kimse rüyada yerden bir hurma aşısı kaldırdığını görse, bu rüya,

onun zevcesinin hastalığına işarettir ve ondan o kişiye birçok altın düşer.

* HURMA SALKIMI: Rüyada hurma salkımı görmek, nimete, rızka, mal kazanmaya

ve çoluk çocuğundan ayrı düşş bulunanları bir araya toplamaya işarettir. Bazı kere

de hurma salkımı, ilme, güzel amele ve faydalı şeylere delâlet eder.

* HURMA SATICISI: Bir kimsenin rüyada hurma satıcısını görmesi, biriktirilmiş helâl

kazanca ve Sünnet-i Seniyyeyi bilen bir adama delâlet eder. Yine bu rüya, mala, helâl

rızka ve ömrün bereketine delâlet eder.

* HURMA ŞARABI: Rüyada insana sarhoşluk vermeyen hurma veya kuru üzüm

şarabı görmek, üzüntü, keder ve şiddete, bazan de geçimin darlığına ihtiyaç ve

zarurete delâlet eder.

Rüyada halis ve safi hurma şarabı içtiğini görmek, ele geçecek mala delâlet eder.

Çünkü hurma şarabı halis ve safi maldır.

Denilmiştir ki: Hurma şarabı meşakkat ve güçlükle elde edilen maldır. Bundan dolayı,

hurma şarabından veya başka bir şeyden sarhoşluk veren bir şeyi içtiğini görmek,

meşakkatle elde edilecek mal ile tâbir olunur.

* HURMA YAĞI: Rüyada hurma yağı görmek, miras malı ile tâbir edilir. Bazı kere de

bu rüya, ayrılığa veya helâl malın başına, güç ve müşkül şeyin kolay olmasına delâlet

eder.

Yine hurma yağı görmek, gençliğe ve halin iyi olmasına, bir yerden diğer bir yere

nakletmeye, yakında doğmuş bir çocuğa, yahut ana rahminde yaratılışı tamamlanmış

ve düşürülmüş bir çocuğa alâmettir.

* HURUÇ (Çıkmak): Rüyada bir yerden çıktığını görmek, iki erkek kardeşe, zevç ve

zevceye ve iki çocuğa delâlet eder.

* HUTBE: Rüyada minber üzerinde hutbe okuduğunu görmek, uluvv-i kadre ve

yüksek makama delâlet eder.

Ehil olmayan bir kimsenin rüyada hutbe okuduğunu görmesi, zarar ve ziyana

uğramaya, üzüntü ve kedere duçar olmaya delâlet eder.

Devlet reisinin rüyada minber üzerinde hutbe okuduğunu görmesi, adalet ve iyi

idareye delâlet eder. Kadının rüyada hutbe okumasında hiçbir hayır yoktur.

Hutbe okurken minberden düşğünü görmek, bulunduğu mevkiden atılacağına

işarettir. Rüyada, minbere çıkmak istediği halde bunu yapamadığını görmek, arzu ve

isteklerine kavuşamayacağına delâlet eder.

* HÜCRE: Rüyada bir zindanın hücresini görmek, hayatın sakin ve sessiz

geçeceğine delâlet eder. Kendisini hücreye konulmuş görmek, sıkıntı ve kedere

delâlet eder. Çünkü hücre sıkıntı ve ızdırap yeridir.

Rüyada kapatıldığı hücreden çıkarıldığını ve serbest bırakıldığını görmek, üzüntü ve

kederden halâs olmaya, sevinç ve sürura işarettir.

* HÜDHÜD KUŞU: Rüyada hüdhüd kuşunu görmek, sıkıntı ve azabtan kurtulmaya,

bazı kere de Allahu Teâlâ ve onun emrettiği dini emirler ve namaz gibi şeyleri bilmeye

delâlet eder.

Rüyada hüdhüdün etini yediğini görmek, devlet tarafından erişecek mala delâlet

eder.

Yine hüdhüd rüyası, meliklerin yakını olan sadakatli bir elçiye veya casusa yahut

cevval ve çok kavgacı bir adama delâlet eder.

Rüyada hüdhüd kuşu ile konuştuğunu görmek, hayr ve iyiliğe işarettir.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada hüdhüdü görmek, dört vech ile tâbir olunur:

a) Uzaktan gelecek doğru haber,

b) Ulüvv-i kadr,

c) Düşmana karşı zafer,

d) Derin idrak…

Kirmani demiştir ki: Rüyada hüdhüd görmek, hayır sahibi bir kimseye veya zeki ve

fatin bir elçi ile tâbir edilir. Yine rüyada kendisiyle bir hüdhüdün konuştuğunu gören

hayra nail olur.

* HÜKÜMDAR: Rüyada güler yüzlü bir hükümdar görmek, iyi ve hayra işarettir. At

üzerinde bir hükümdar görmek, mevki ve makamın artacağına ve düşmana galip

gelmeye delâlet eder. Hükümdarın öfkeli ve kızgın olduğunu görmek, yüksek

makamlardan erişecek zarara delâlet eder.

* HÜKÜM GİYMEK: Hiçbir sebep yokken hüküm giyip cezalandırıldığını görmek,

hastalık ve üzüntü ile tâbir olunur. Rüyada ceza ve hükümden kurtulduğunu görmek,

üzüntü ve kederin gideceğine ve ele geçecek nimete delâlet eder.

* HÜKÜMET ERKÂNI: Rüyada bakanlardan birini görmek, isim ve şöhret sahibi

olmaya ve mevkice yükselmeye delâlet eder. Rüyada kendisini bakan olmuş görmek,

kolay kazanca, geniş rızka ve menfaata delâlet eder.

* HÜRRİYET: Rüyada zindandaki bir hükümlünün hürriyete kavuştuğunu görmek,

borçtan kurtulmaya, hastalıktan şifa bulmaya, keder ve elemden, korku ve şiddetten

beri, emin olmaya delâlet eder.

* HÜNNAP (Çanak yapraklı ye sert çekirdekli bir ağaç): Rüyada hünnap görmek,

faydalı, izzet, şeref ve saltanat sahibi, sıkıntı anlarında sabır ve sebat gösteren şerefli

ve muhterem bir kimseye delâlet eder.

Mevsiminde hünnap görmek, rüya sahibi için büyüklük ve yüce nasip olarak tâbir

edilir.

Rüyada kuru hünnap görmek, her zaman için kısa bir zamanda elde edilecek bir rızka

işarettir.

Yine hünnap ağacı görmek, güler yüzlü ve akıllı bir kimseye delâlet eder. Bazı kere

de hünnap parmakları kınalanmış kadına delâlet eder.

* HÜZÜN VE TEESSÜR: Rüyada hüzün ve teessür hali görmek, ferah ve sürura

delâlet eder.

İ.n-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki: Rüyasında hüzün ve teessür halinde olduğunu gören

kimse ferah ve sürura erer.

Cabiru’l-Mağribî de şöyle demiştir: Rüyasında hüzne ve teessüre düşğünü

görmek, çabucak gelecek feraha ve sürura delâlet eder. Eğer rüya sahibi salih bir

kimse ise ferah ve sürûru daha da ziyadeleşir.

Rüyada ferah ve sürür halinde olmak, bunun tam zıddıdır.

İbn-i Sîrîn demiştir ki: Rüyada bir kimse tarafından ferahlandığını gören o yüzden

hüzne ve üzüntüye duçar olur…

***