RÜYA TABİRLERİ – F HARFİ

f harfi ile baslayan ruya tabirleri
f harfi ile baslayan ruya tabirleri

F

* FAKIH (Fıkıh âlimi): Bir kimsenin rüyada fıkıh âlimi görmesi, akıl, zeka, ilim ve

fenne delâlet eder. Bazı kere de fıkıh âlimi görmek, hastalıklardan kurtulmaya ve

afiyet’e işarettir.

Asi ve günahkar bir adamın rüyada alim görmesi, tevbe ve istiğfara ve Allahü

Teâlâ’ya yönelmeye delâlet eder. Cahil birinin bu rüyayı görmesi, hidayet ile tâbir

olunur.

Şafiî mezhebinde bir adam başka bir mezhebe geçtiğini görse, dinde ruhsat tarafına

gitmeye işarettir. Veya birisinden ödünç bir şey alır. Yahud ahd ve vadini yerine

getirmekten usanır ve bıkar.

* FATİHA SÛRESİ: Rüyada Fâtiha-i şerifeyi okuduğunu veya okunduğunu görmek,

güç işlerin kolay olmasına, hayır ve be rekete, bol rızka, duanın kabulüne, ferah ve

sürura delâlet eder.

* FAKİR: Bir kişinin rüyada fakir görmesi, ızdırap veren yoksulluğa işarettir.

Rüyada kendisini fakir olmuş görmek, zenginliğe alâmettir. Bir kimse rüyada fakir

olduğunu görse:

“- Rabbim, hakikat ben, bana indirdiğin hayırdan dolayı muhtacım.” (Kasas, 24)

mealindeki âyet-i kerimenin işaretince, o zatın eline çok mal ve yemek geçer. Yine

rüyada fakirlik görmek, dinde salâha ve hâlinde sebat ve devama delâlet eder.

Ebu Saidü’l-Vaâz demiştir ki: Rüyada fakir olduğunu görmek, çok yemeğe ve berektli

rızka delâlet eder. Bir zenginin rüyada fakirliğe duçar olduğunu görmesi, malının ve

zenginliğinin artacağına delâlet eder. Tüccarın aynı rüyayı görmesi halinde, durum

yine de öyledir.

Bir kimsenin rüyada fakir olduğunu ve insanlardan dilendiğini görmesi, çok çok duâ

etmeye işarettir. Çünkü dilenenler çok duâ ederler. Rüyada bir yerde dilencinin

görülmesi, o mahalde bir zenginin vefatına ve oradan çıkacak sadakaya alâmettir.

Rüyada dilendiğini ve kendisine de istenilen şeylerin verildiğini görmek, hiç zahmet

çekmeden kazanılacak mala delâlet eder. Zira dilencilik sermayesiz bir kazançtır.

Denilmiştir ki: Rüyada fakir olduğunu görmek, hayır ve menfaat ile tâbir olunur.

* FAKİRE HİZMET: Bir kimsenin rüyada fukara ve salih kullara hizmet etmek, onlar

için tevazu göstermek, onların emrine uyarak yanlarında durmak hâlini görmesi,

Allahü Teâlâ indinde çok nasib ve güzel ölüme ve sâlihlerle arkadaş olmaya delâlet

eder. Zira kişi sevdiğiyle beraberdir.

* FABRİKA: Rüyada fabrika görmek, insanın bedeni ile tâbir olunur. Çünkü insan

vücudu da bir fabrika gibidir. Yine fabrika görmek, kazanç ve menfaate delâlet eder.

Çünkü fabrika kazanç kaynağıdır. Rüyada herhangi bir fabrikadan çıkıp yol boyu

yürüdüğünü görmek, eve gelecek bir misafire alâmettir.

* FALCI: Bir kimsenin rüyada falcı görmesi, amelini iptal etmeye işarettir. Rüyada bir

falcının yanına varıp ondan bir şeyler sorduğu görmek, rüya sahibi için, şiddetli

üzüntü ve kedere delâlet eder. Fala inanmak dinen haram olduğundan, rüyada da

bunu görmek bir fayda ve menfaat temin etmez.

Rüyada falcı adamın yüzünü görmek, yalancı, hilekâr birine delâlet eder. Çünkü

falcılar hep yalan yanlış şeyler söyler.

* FANUS: Rüyada fanus görmek, izzet ve ikbale delâlet eder.

Rüyada fanusun söndüğünü görmek, memur için işinden azledilmeye, halk için de

nimetin zevaline işarettir.

Rüyada bir şehirde birçok fanuslar yakılmış olduğunu görmek, o memleket

idarecilerinin adalet üzere olduklarına delâlet eder. Fenerlerin aniden sönüp şehrin

karanlıklar içinde kaldığını görmek ise, baştaki idarecilerin adaletsizliğine ve zulmüne

delâlet eder.

* FARE: Rüyada birçok fare görmek, rızka delâlet eder. Evinde farelerin oynaşğını

görmek, rızkın çokluğuna ve devamlılığına işarettir. Çünkü fareler rızık olan yerde

oynaşır.

Bazı kere de fare görmek, fitneci bir kadına işarettir. Veya bağırıp feryad eden yahudi

ve melun bir kadına, yahut bir hırsıza delâlet eder. Zira fareler de yediklerini hep

çalarak yerler.

Bir kimsenin rüyada fareyi yerinden çıkardığını görmesi, o yerde nimet ve bereketin

az olacağına delâlet eder. Rüyada bir fareye sahip olduğunu görmek, hizmetçi ile

tâbir olunur.

Farenin beyazı gündüze, siyahı geceye delâlet eder.

Rüyada farenin bir yeri deldiğini görmek, ev soyan hırsızlara delâlet eder. Yine

rüyada farenin kendi elbisesini kestiğini görmek, rüya sahibinin geçmiş ömrünü haber

vermesine işarettir.

Gündüz uykusunda ve gündüz görülen rüyada fareyi sabahtan akşama kadar

durmadan gezinir bir halde görmek, rüya sahibinin ömrünün uzunluğuna alâmettir.

Nablusî (rh.a) demiştir ki: Tâbir cihetinden farenin dişisi ile erkeği arasında fark

yoktur. Bir kimse kendisinin fare avladığını ve ona mâlik olduğunu görse, içi bozuk bir

kadına delâlet eder. Zira fare kötü ve fitneci bir kadındır.

Rüyada evinde nice nice farelerin olduğunu görmek, o kimsenin evine kendilerinde

hayır ve bereket olmayan kadınların girmesine işarettir. Yine bir kişinin kendi

elbisesinde veya yatağında bir fare görmesi, işlerine karışan hayırsız bir kadına

delâlet eder.

Rüyada bir fare öldürdüğünü görmek, kötü ve huysuz bir kadına galip gelmeye

işarettir. Bir adamın rüyada farelere ok veya taş attığını görmesi, kötü bir kadının

gıybetini yapmaya işarettir veya onunla kötü bir şey hakkında muhabbete delâlet

eder. Rüyada bir fareyi avladığını görmek de, yine bir kadına hile ederek onu

avlamaya işarettir.

* FARE DELİĞİ: Kişinin rüyada fare deliği görmesi, bid’atlara tabi olmaya, bid’atçı ve

sapıkların eserlerine uymaya alâmettir. Bazı kere fare deliği, ağıza da delâlet eder.

Bu sebeple delikten bir hayvan çıktığını gören adamın ağzından o hayvan ayarında

bir söz çıkar.

* FALAKA: Kişinin rüyada falaka görmesi, uzak bir zattan gelecek iyiliğe delâlet eder.

Falakaya yatırılıp dövüldüğünü görmek, cezayı mücib bir şey işlemeye işarettir.

* FARZ NAMAZ: Bir kimsenin rüyada farz namaz kıldığını görmesi, velayete veya

reisliğe, Allah’ın farz kıldığı şeylerden bir farzı yerine getirmeye, korku ve endişeden

emin olmaya delâlet eder.

Rüyada farz namaz kılmak, sözünde sâdık olmaya ve küstüğü biriyle barışmaya

işarettir.

Rüyada abdestli olarak öğle namazını kıldığını görmek, maksat ve murada ermeye

delâlet eder. Dünya ve âhirette istediği her hususta kendisine yardım erişir. Zira

rüyada namazı tam olarak edâ etmek, arzu ettiği şeyin tamamlanmasına delâlet eder.

Rüya sahibi eğer zindanda ise halâs bulur ve kendisi bol rızka kavuşur.

Rüyada ikindi namazını edâ ettiğini görmek, insanın kendisi veya bir başkası için

yapacağı yemine delâlet eder. Yine ikindi namazını kıldığını gören kişinin arzu ettiği

şey bazı güçlüklerden sonra meydana gelir ve muradı hâsıl olur. Buna mukabil ikindi

namazını tamamlayamayan adamın işi çıkmaza girer.

Bir kimsenin rüyada akşam namazı kıldığını görmesi, gönlünde arzu ettiği şeyin

meydana gelmesine delâlet eder ve o kişi muradına erer. Rüyada yatsı namazını

kılmak, amelin tamamlanmasına ve ömrün tükenmesine işarettir. Zira yatsı namazı o

günkü ibadetin son halkasıdır. Artık ondan sonra ölümün kardeşi sayılan uyku başlar.

Rüyada sabah namazı kıldığını görmek, sevinç, sürür ve saadet vesilesidir ve günün

bütün ferahlığının geldiği ilk saatlerdir.

Bir kimsenin rüyada cuma namazı kıldığını görmesi, bütün işlerinin hayır ve selâmetle

neticeleneceğine delâlet eder. Ve o kişi muradına vâsıl olur. Bağ, bahçe gibi yeşillik

yerlerde namaz kıldığını görmek, Yüce Allah’a istiğfar edip yalvarmaya delâlet eder.

Rüyada hayvan üzerinde namaz kıldığını görmek, büyük ve şiddetli bir korkuya

alâmettir. Rüyada dört rekâtlı farz namazını iki rekât kıldığını görmek, sefer ile tâbir

olunur.

Rüyada Ramazan bayramı namazını kıldığını görmek, borcu ödemeye, hastanın şifa

bulmasına, sıkıntı ve üzüntüden kurtulmaya delâlet eder. Çünkü Ramazan bayramı,

oruç borcu bittikten sonra kılınır.

Kişinin rüyada Kurban bayramı namazını kıldığını görmesi, hayır işleri üzerine

olmaya, yapılan vasiyeti tutmaya ve adakları yerine getirmeye delâlet eder. Bazı kere

de rüyada görülen Ramazan ve Kurban bayramı namazları, düşmanla karşılaşmaya

ve açıktan açığa tekbir getirmeye delâlet eder.

Rüyada oturarak namaz kıldığını görmek, acizliğe, korkaklığa ve cüz’i bir rızka kanaat

etmeye işarettir. Bazı kere de bu türlü namaz kılmak, babanın veya hocanın, ya da

üzerinde ilim hakkı bulunan bir kimsenin hastalığı ile korkutulmaya alâmettir.

Rüyada tevbe namazı kıldığını görmek, günah ve hataların affolmasma delâlet eder.

Eğer tevbe namazını bütün halkın kıldığı görülmüşse, bu rüya, yağmur ile tâbir

olunur.

Rüyada “Tahiyyetü’l-Mescid” namazı kıldığını görmek, akraba ve fukaraya sadaka

vermeye delâlet eder.

Rüyada Kabe istikametinde namaz kıldığını görmek, rüya sahibinin sıdk ve

doğruluğuna delâlet eder. Kıbleden başka cihete beyaz bir elbise ile namaz kıldığını

ve Kur’ân-ı Kerim’i hatasız okuduğunu görmek, hacca gitmeye delâlet eder.

* FASIL: Bir adamın rüyada fasıl dinlediğini görmesi, gönül ferahlığına delâlet eder.

Eğer bu fasıl, kadınlar tarafından icra ediliyorsa, saadet ve mutlulğa; erkekler

tarafından icra ediliyorsa, kazanca ve berekete ve işlerin düzgünlüğüne delâlet eder.

* FASULYE: Kişinin rüyada fasulye görmesi, iyilik ve berekete işarettir. Rüyada

vaktinden evvel taze fasulye yediğini görmek, hiç ümit edilmeyen bir yerden gelecek

yardıma delâlet eder.

Rüyada yeşil fasulye yediğini görmek de, büyük bir nimet ve kıymetli bir hediye ile

tabir olunur.

Mevsiminde bahçeden yeşil fasulye topladığını görmek, hayır ve menfaate delâlet

eder.

* FAYANS: Rüyada fayans görmek, parlak ve istikbal vadeden bir iş ile tâbir olunur.

Fayansa el sürmek, üzüntü ve kederin gitmesine ve müşküllerin hal’olacağına delâlet

eder. Yeşil fayansı eli ile okşadığını görmek, kolay kazanılan rızka delâlet eder.

* FECİR: Rüyada sabahın ilk anlarını görmek, sürür, sevinç ve feraha delâlet eder.

Çünkü artık zulmet gidip aydınlık başlamıştır. Rüyada çiçekler içinde güneşin

doğuşunu seyrettiğini görmek, parlak bir istikbale işarettir.

* FELAH: İsminden de anlaşılacağı gibi felah hali, saadet ve sevincin işaretidir. Bu

sebeple rüyada felah görmek, sevinilecek nimetlere kavuşmaya delâlet eder ve

müjdeli haberler ile tâbir olunur.

* FEN: Kişinin rüyada bir fenni veya erbabını durumlarına göre çeşitli fenleri görmesi,

hastalıktan şifa bulmaya, korku ve kederden emin olmaya, vahşet ve şiddetten sonra

ülfet ve muhabbete delâlet eder. Bazı kere de rüyada fen görmek, gezintiye, güzel

yüzler görmeye, yeni elbiseler giymeye işarettir.

* FENER: Rüyada yanar halde fener görmek, sevinçli habere, sönük halde görmek,

evinize çökecek karanlığa delâlet eder. Bir kimsenin şişe ve billurdan mamul fener

görmesi, tevfîk-i ilâhiye, ibadet ve tâate, dünya saatine ve âhiret selametine delâlet

eder.

* FELLAH: Rüyada böyle birini görmek, acil bir haber ile tâbir olunur. Rüyada kendi

evine bir fellahı misafir ettiğini görmek, büyük bir nimete ve menfaate işarettir.

* FERACE: Rüyada ferace görmek, üzüntü ve kederden halâs olmaya delâlet eder.

Bazı kere de ferace görmek, temiz ve pâk bir kadına işarettir. Bir kâtip rüyada

kendisinin bir feracesi, elinde de kalemle kâğıdı veya yazı makinesi olduğunu görse,

bu rüya onun için fakirlikten kurtulmaya ve devlet reisinin hizmetine girmeye delâlet

eder. Sonra bu sayede zengin olur.

Bekâr bir adamın rüyada ferace (cübbe) giyindiğini görmesi, yakında evleneceğine

işarettir.

* FERAHLIK: Rüyada çok mesrur olup, içinin ve gönlünün açıldığını görmek,

günahtan tevbe etmeye ve tevbenin kabulüne işarettir. Üzüntü, keder ve sıkıntıda

olan bir kimsenin bu rüyayı görmesi, sıkıntıdan ve üzüntüden kurtulmaya delâlet

eder.

Bir kimsenin rüyada gördüğü ferahlık hâli, eğer gönlünün razı olmadığı bir mal

sebebiyle ise, o takdirde, bu rüya üzüntü ve kedere alâmettir. Bazı kere de ferahlık,

ibâdet ve itaatten uzak kalmak ile tâbir olunur.

Yine rüyada görülen ferahlık, bir hastanın iyileşmesi, bir hapisin kurtulması veya bir

mazlumun selâmete ermesi gibi hayırlı haberlerden dolayı ise, bu rüya sevinmeyi

icap ettiren şeylere ve güzel hallere delâlet eder.

Ibri-i Şîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada bir kimse tarafından ferahlandığını görmek,

hüzün ve kedere duçar olmaya delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a) da şöyle demiştir: Rüyada sebepsiz yere ferah ve sürür görmek,

rüya sahibinin ecelinin yakın olduğuna delâlet eder.

Yine denilmiştir ki: Rüyada ferah ve sürür iyi değildir. Rüyasında kendini ferahlı ve

mesrur gören kimse gam ve kedere düşer.

* FERASET: Bir kimsenin rüyada gizli şeyleri bildiğini görmesi ve anlayışlı olması,

çok çok hayır ile tâbir olunur. Rüyada görülen feraset, hayır ve kurtuluşa delâlet eder.

Hadîs-i şerifde: “Mü’minin ferasetinden korkunuz, çünkü o Allah’ın nuru ile nazar

eder.” buyurulmuş ve feraset ehli öğülmüştür.

* FERMAN: Bir kimsenin rüyada devlet başkanından veya şehrin valisinden ferman

aldığını görmesi, büyüklerden gelecek nimet ve menfaate delâlet eder.

* FERYAT: Bir kimsenin rüyada feryat ettiğini ve çığlık at tığını görmesi, sevinç ve

sürura delâlet eder.

Yine rüyada feryad etmek hâli: “O en büyük korku bunları asla tasaya düşürmez.”

(Enbiya, 103) mealindeki âyetin işaretince huzur ve emniyete delâlet eder.

Bazı kere de rüyada feryâd etmek, tam bu tâbirlerin tersi olarak zuhur eder. Şöyle ki:

Rüya sahibinin yapmış olduğu zulümlerden meydana gelecek şer ve fesat gibi kötü

şeylere delâlet eder.

* FES: Rüyada üzerinde sarık olduğu halde fes giydiğini görmek, ulûvv-i makama

delâlet eder. Sarıksız fes giymek, keder ve üzüntüye alâmettir. Fesi başından

çıkardığını görmek, üzüntü ve kederden halâs olmaya işarettir.

* FESLEĞEN: Bir kimsenin rüyada kokusu ve rengi güzel yeşil fesleğen görmesi

evlâda delâlet eder. Fesleğeni yerden söküp kopardığını görmek, ağlamak ve hüzne

işarettir.

Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada fesleğen görmek, yedi şekilde tâbir

olunur:

a) Zece,

b) Hizmetçi,

c) Dost ve yaran,

d) Evlat,

e) Güzel söz,

f) İlim meclisi,

g) İyi ve güzel sanat.

Ibn-i Sîrîn (rh.a) de şöyle demiştir: Rüyada taze ve kokusu temiz fesleğen görmek,

izzet ve şerefe delâlet eder. Fesleğenin rengi soluk ve sararmış görülmesi, hastalık

işaretidir.

Fesleğeni mevsiminde sattığını görmek, hayır ve bereket, mevsimsiz satmak bunun

zıddı.

Yine rüyada vakitsiz fesleğen görmek veya ona mâlik olmak, güzel sözlü bir kişi ile

arkadaşğa işarettir. Rüyada fesleğen söküp kopardığını görmek, o güzel arkadaştan

ayrılığa delâlet eder.

Rüyada bir saksı veya ocak fesleğene mâlik olduğunu görmek, bir kadın ile

evlenmeye alâmettir.

Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada sultanî fesleğen görmek şu şekilde tâbir

olunur:

a) İzzet,

b) Şeref,

d) Evlat ve dost,

e) Güzel kelâm,

f) Marifet,

g) İlim meclisi,

h) Zikr-i cemil, yani güzel zikir…

* FEZADA UÇMAK: Rüyada fezanın boşluğunda uçtuğunu görmek, uçakla gidilecek

bir yolculuğa veya yeni bir işe atılmaya delâlet eder. Bazı kere de uçtuğunu görmek,

ibadetlerin kabulü ile tâbir olunur. Yine rüyada uçmak, ferah ve sevince işarettir.

* FEZEYAN (Su taşkını): Bir kimsenin rüyada fezeyan hâli görmesi veya bir nehrin

taşğına şahit olması, inanılmaz bir habere delâlet eder. Çünkü suların kaynayıp

taşması da bazan inanılmaz felâketlere sebep olur.

* FIÇI: Rüyada içi dolu fıçı görmek, bolluk ve zenginliğe; içi boş fıçı görmek, fakirlik

ve sıkıntıya delâlet eder. İçi içki ve şarap dolu fıçı görmek ise, haram mala ve günaha

işarettir.

* FINDIK: Kişinin rüyada fındık görmesi, garip, zengin, cömert, kazanç ve kâr sahibi

ve insanların arasını birleştiren bir zata delâlet eder. Yine fındık görmek, güçlükle

elde edilen mala işarettir.

Ibn-i Sîrîn hazretleri demişlerdir ki: Rüyada fındık görmek, mal ve servettir. Çürümüş

veya acı fındık görmek, cimri bir kimseye delâlet eder.

Cabirü’l-Mağribî demiştir ki: Rüyasında fındık içi yediğini ve bunun da güzel ve tatlı

olduğunu görmek, helâl mala delâlet eder.

Bazı rüya tâbircileri de şu hükme varmışlardır: Fındık ve kabuklu olan her meyve

üzüntüye ve bağırıp çağırmaya delâlet eder.

Rüyada fındık ağacı görmek, çalgıyı, eğlenceyi ve içmeyi seven, sert yüzlü ve şen

huylu, hayırı az, şerri çok bir kişiye delâlet eder.

* FIRAT: Bir kimsenin rüyada Fırat nehrinden su içtiğini görmesi, Allahü Teâlâ

tarafından ihsan edilecek menfaat ve berekete delâlet eder. Rüyada Fırat nehrinin

kuruduğunu görmek, devlet başkanının vefatına alâmettir. Veya mülkünün elinden gi

deceğine ve helak olacağına delâlet eder.

Yine rüyada Fırat suyunu içtiğini görmek, çok namaz kılıp ibadet etmekle tâbir olunur.

Bu rüya, o zatın kanaatkârlığına da işarettir.

* FIRÇA: Rüyada fırça görmek (temizlik aleti olduğundan) insanın manevi

yüksekliğine delâlet eder. Bilhassa diş fırçası görmek, abdest ve namaza işarettir.

Rüyada Misvak veya fırça ile dişlerini temizlediğini görmek, günah ve hataların affına

delâlet eder.

Kişinin rüyada herhangi bir nesneyi fırçaladığını görmesi, vazifesini güzel ifa ettiğinin

işaretidir.

* FIRILDAK: Bir kimsenin rüyada fırldak görmesi, üzüntü, keder ve hastalığa delâlet

eder. Fırıldak rüyası bazı kere de zulüm ile tâbir olunur. Rüyada elinde bir fırıldak ile

oynadığını görmek, hile, yalan ve aldatılmaya işarettir. Ve o kişi bazı kimseler

tarafından aldatılır.

* FIRIN: Bir adamın rüyada hamurunu fırına götürüp ekmek yaptırdığını görmesi,

ihtiyaçlarının bitmesine, hastalıklardan şifa bulmaya ve hayra delâlet eder.

Rüyada fırın görmek, ev sahibine veya ev sahibinin çoluk ve çocuğunun işlerini

yürüten ve düzene koyan hizmetçisine delâlet eder. Bazı kere de fırın rüyası, evin

malını ve sırrını muhafaza eden, kasa, mahzen veya sandığa işarettir. Tandır

ocağının tâbiri dahî bu şekildedir.

Rüyada tanıdığı ve bildiği fırını görmek, dükkân, bağ ve bahçe gibi kazanç ve

geçimine, hububat ve mevki’e delâlet eder. Bazı kere da hayır, şer, fazlalık eksiklik ve

memurluk gibi rüya sahibinin kendisine veya kazanç yerine ait şeylere işarettir.

Rüyada tanımadığı ve bilmediği fırını görmek, sultanın sarayına ve hakimin evine

delâlet eder. Çünkü fırında ateş yanar. Ateş ise faydalı olması cihetiyle büyüklere

alâmettir.

Bazı kere de fırın rüyası, sokağa ve caddeye işarettir. Rüyada bir kimsenin

tanımadığı bir fırına arpa veya buğday unu gönderdiğini görmesi, hastalık veya ölüm

ile tâbir olunur.

Rüyada kendisinin bir fırın yaptırdığını görmek, o mahallin halkı için menfaat teminine

delâlet eder. Fırında hamur yoğurduğunu görmek, yaptığı bir işten dolayı kazanç elde

etmek ile tâbir olunur. Bu hamurdan ekmek pişirdiğini ve halka dağıttığını görmek,

büyük hayır ve sevaba nâiliyete delâlet eder.

Yine rüyada görülen fırın, kâr ve menfaata, hayır ve berekete alâmettir.

* FIRINCI: Bir kimsenin rüyada fırıncı görmesi, neslin artacağına, rızkın bereketine ve

işlerin yolunda gitmesine delâlet eder.

Rüyada fırıncı görmek, halkın işlerine vakıf bir adama delâlet eder. Çünkü fırıncı, o

mahallin ekmeğini temine çalışan kimsedir. Yine rüyada fırıncıyı görmek, bekâr için

evlenmeye; evliler için de evlâda delâlet eder. Bazı kere de bu rüya, devlet reisine,

onun hizmetine bakanlara, namaz kılmaya, ibadet ve tâat üzere olmaya; keder,

üzüntü ve fakirliğe delâlet eder.

* FIRIN KÜREKÇİSİ: Rüyada görülen fırın kürekçisi, okulun öğretmenine veya

çocukları okula götürüp getiren hademesine işarettir.

* FIRIN VE TANDIR: Bir kimsenin rüyada tandır veya fırın kızdırdığını görmesi,

malında ticaret, nefsinde menfaate delâlet eder.

Rüyada tandır yaktığını gören kişi, eğer o işe ehilse vali olur. Düşmanı varsa

şmanını kahreder. Rüyada kötü olmayan bir tandıra mâlik olduğunu görmek,

hayırsız bir kadınla evlenmeye işarettir.

Kişinin kış günü tandırın yanında olduğunu ve ondan ısındığını görmesi, elbiseye ve

mevsimsiz meyve alıp yemeye delâlet eder.

* FIRTINA: Rüyada fırtına ve bora görmek, bir belâya ve müşkülâta uğramaya ve

eldeki malın telef olmasına delâlet eder. Bazı kere de bu rüya, büyük bir günaha

işarettir.

Rüyada görülen rüzgâr, estiği tarafa ve şekline göre mânâ taşır ve öyle tâbir edilir.

Hafif rüzgâr, hastalıktan şifaya, şimal rüzgârı, rahata kavuşmaya, gam ve kederden

halâs olmaya delâlet eder. Saba rüzgârı, devlet ve izzete ve ilâhî yardıma işarettir.

Rüyada sabah meltemi görmek, tatlı ve huzurlu bir hayata ve kolayca elde edilecek

mala delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada fırtınadan evinin çatısının uçtuğunu görmesi, o evden çıkacak bir

ölüye delâlet eder.

* FISKİYE: Rüyada fıskiye görmek, ticaret ve kazanca, günah ve hatalardan

kaçınmaya, güzel, zengin ve ahlâkı düzgün bir kadına delâlet eder. Bazı kere de

fıskiye görmek, feyz ü berekete, refah ve servete delâlet eder…

Nablusî demiştir ki: Rüyada fıskiye görmek, insanın günah işlemekten sakındığı şeye

delâlet eder. Fıskiyede bereket olduğu söylenirse o meşakkattir. Bazan fıskiye güzel

bir kadın ile tâbir olunur. Eğer fıskiyede su bulunuyorsa o kadın zengindir. Eğer fıskiyenin

etrafında arazi ve arsa varsa, o takdirde, kadın mallı, hizmetçi ve evlat sahibi

bir hanımdır.

Rüyada evinde süslü, mükemmel ve suyu bol bir fıskiye olduğunu görmek, güzel,

zengin ve ahlâkı metin bir kadın ile evlenmeye delâlet eder. Rüyada fıskiyedeki

suyun kurumuş olduğunu görmekte hayır yoktur.

Bir kimsenin rüyada evindeki fıskiyeden berrak ve saf bir suyun fışkırdığını görmesi, o

hanede feyz ü bereket, refah ve servet hasıl olacağına delâlet eder. Fıskiyenin suyu

bulanık olduğu takdirde malın haramlığına işarettir.

Bazı kere de fıskiye görmek, ev sahibinin ev halkından ihtiyaçlarını gidermeye

kabiliyetli olan kimseye delâlet eder.

* FISTIK: Kişinin rüyada fıstık ağacı görmesi, cömert, kerim ve iyilik sahibi bir adama

delâlet eder. Fıstık emeksiz, külfetsiz meydana gelen bir mal ile de tâbir olunur. Bu

sebeple rüyada fıstık yediğini görmek, kolaylıkla elde edilen bir mala işarettir.

İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada fıstık görmek, mal, rızık ve nimete delâlet

eder. Rüyasında fıstık içi aldığını veya birinin verdiğini görmek ve yemek, yediği

kadar mal ve nimet husulüne delâlet eder.

Rüyada fıstığın tuzlu ve acısı, karadan ve denizden kolaylıkla erişilecek rızka delâlet

eder. Bazı kere de fıstık görmek, hâmile kadının yakında doğuracağına işarettir.

* FITIR: Rüyada Fıtır sadakası verdiğini görmek, borçtan kurtulmaya, güzel amele ve

dinde sıdka delâlet eder. Çünkü Fıtır sadakası islâm prensiplerindendir.

* FITIK: Rüyada kendisinin fıtık olduğunu ve bu sebeple ameliyat masasına yattığını

görmek, üzüntü, keder ve sıkıntı ile tâbir olunur. Ameliyattan selâmetle çıktığını

görmek, bu üzüntülerin son bulacağına işarettir.

* FİDAN: Rüyada taze bir fidan görmek, yeni doğacak bir çocuğa delâlet eder. Bekâr

birinin rüyada fidan görmesi, yakında evleneceğine işarettir. Yine fidan görmek, kâr,

kazanç ve hayırlı işlere delâlet eder.

* FİGAN: Rüyada feryâd ü figan etmek, refah ve saadete delâlet eder. Bazı kere de

bir şeyden korkup feryâd etmek, günaha ve borca alâmettir.

* FİL: Bir kimsenin rüyada Fil görmesi, heybetli, katı kalbli, mühim işleri yüklenen ve

harp sanatına vakıf bir hükümdara delâlet eder. Rüyada bir file bindiğini veya ona

mâlik olduğunu görmek, devlet reisine yakınlaşmaya ve ondan gelecek yüksek bir

rütbeye alâmettir.

İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyasında gece vakti file bindiğini görmek, bir kadın

ile izdivaç etmeye işarettir.

File gündüz bindiğini görmek de zevceden ayrılmaya veya hizmetçisini satmaya

delâlet eder. Bazı kere de ne şekilde olursa olsun file binmek, izzet, ikbal ve şerefe

delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada fil görmek şu şekilde tâbir olunur:

a) Acem Meliki,

b) Hasedci bir adam,

c) Kuvvetli erkek,

d) Kan dökücü gaddar,

e) Savaş ve düşmanlık..

Kirmani de şöyle demektedir: Rüyada fil görmek, sultana, file binmek, yüksek

makama, derisi, eti ve kemiği vesairesi de menfaat ve nimete delâlet eder.

Rüyada filin, kendisinin bir yerini parçaladığını görmek, rüya sahibine hükümdar

tarafından erişecek bir âfete işarettir. Hasta kimsenin bu rüyayı görmesi, ölümü ile

tâbir olunur.

Bir kimsenin rüyada filin hortumundan bir şey aldığını görmesi, sultandan gelecek

helâl mala ve menfaata delâlet eder.

Denilmiştir: Rüyada görülen fil, cömert, kerem sahibi, sabırlı, idareci, halim ve kuvvetli

bir meliktir.

Rüyada filin, kendisine hortumu ile vurduğunu görmek, hayır ve nimete delâlet eder.

Eğer file bindi ise yüksek makamlara tayin olunur. Rüyada filin pisliğinden bir şey

aldığını görmek, bol mala ve zenginleşmeye delâlet eder.

Yine rüyada filin kendisine söz söylediğini görmek, melik tarafından erişecek büyük

bir hayra alâmettir.

Denilmiştir ki: Bir kimsenin rüyada Medine’den başka bir şehirde fil görmesi, sıkıntı ve

feryada delâlet eder. Fili nur şehri Medine’de görmek, bir sultana veya nimet sahibi

bir kişiye, ya da şerefli bir kimseye delâlet eder.

Nablusî (rh.a) demiştir ki: Fil, salih kavme, âlimlere ve insanların şereflilerine delâlet

eder. Yine fil, fazla sıkıntılara, yaramazlıklara ve meşakkate düşmeye sonra da

onlardan kurtulmaya delâlet eder. Çünkü fil meşakket ve zahmetle dünyaya gelir..

Rüyada filin koşarak kendi arkasına düşğünü ve onu sürdüğünü görmek, devlet

başkanı tarafındadn erişecek bir zarara delâlet eder. Filin kendisini yakaladığını

görmek, düşmandan gelecek musibet ve zarara işarettir.

Kadınların rüyada fil görmelerinde hayır ve bereket yoktur.

* FİLE: Bir kimsenin rüyada file görmesi, rızık ve kısmetini aramaya; bekârların file

görmesi de evlenmeye delâlet eder. Çarşı ve pazardan fileye bir şeyler doldurduğunu

görmek, rızka ve menfaate delâlet eder.

Rüyada filesi dolu olarak evine döndüğünü görmek, o eve hiç ümit etmediği yerden

gelecek hediye ve mallara delâlet eder.

* FİNCAN: Rüyada fincan görmek, kârın da, zararın da küçüğüne ve az bir miktarına

delâlet eder. Fincan ile kahve içtiğini görmek, beklenmedik bir misafirin geleceğine

işarettir.

* FİRAVUN: Rüyada eski Mısır hükümdarlarından firavunu görmek, Allah ve din

şmanı kimseye delâlet eder. Rüyada dünyanın bazı firavunlarına dönüşğünü

görmek, kudret ve kuvvete nail olmaya delâlet eder.

* FİRUZE: Bir kimsenin rüyada firuze taşı görmesi, fetih, yardım, talih, kısmet ve

uzun ömre işarettir. Bazı kere de firuze görmek, zafer, kuvvet ve kazayı hacet ile tâbir

olunur.

Birçok firuzeyi bir arada görmek, uluvv-i şan ve malın husulüne delâlet eder.

Kirmani demiştir ki: Rüyada bir firuze taşı aldığını ve bunu parmağına taktığını

görmek, düşmana galip gelmeye, muradına ermeye delâlet eder.

Rüyada birisinin kendisine bir firuze taşı verdiğini görmek, o zat tarafından erişecek

mala ve menfaate işarettir. Yine büyük bir zâtın firuze taşı verdiğini görmek,

memuriyet ile tâbir olunur.

Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: Rüyada firuze taşı satın aldığını gören kimse, eğer

ehilse memuriyete getirilir. Tüccar ise fazla ticaret ve mala nail olur.

Bir kadının rüyada elinde saf firuze taşıyla donatılmış bir bıçak olduğunu görmesi,

uzun ömürlü bir erkek çocuk doğuracağına alâmettir.

* FİTİL: Kişinin rüyada fitil görmesi, bir dairenin idaresine bakan veya okulun başı

bulunan hocaya delâlet eder. Rüyada bir fitilin hepsini yanmış görmek, bir dairenin

müdüre sinin ölümüne işarettir.

Rüyada fitilden bir kıvılcım sıçrayıp pamuğu yaktığını görmek, bir dairedeki idarecinin

hata ve yanlış işler yaptığına delâlet eder.

Bir yerde mumun ve kandilin fitilini söndürdüğünü görmek, o mahaldeki hasta birinin

öleceğine işarettir.

* FİTNE: Bir kimsenin rüyada fitne görmesi, “Biliniz ki mallarınız da, evlâtlarınız da

ancak bir fitnedir (imtihandır)mealindeki âyetin işaretince, mal ve evlâda delâlet

eder.

*FİŞEK: İbn-i Sirin demiştir ki: Rüyada fişek ve cephane kutusu görmek, yüksek

makam ile tâbir olunur.

Bir kimsenin fişeklik ve cephane kutusu görmesi, eğer o işe ehil ise bir şehrin valisi

olacağına işarettir. Diğer rüya sahipleri de itibar ve şerefe, mal ve menfaate nail

olurlar. Rüyada dolu fişeklik görmek, izzet ve şerefin son noktasına delâlet eder ve o

kişi şeref sahibi olur.

* FLÜT: Rüyada Flüt çaldığını görmek, ihlâs ve samimiyete delâlet eder. Başkasının

çaldığını görmek, sevinçli bir haber almaya işarettir.

* FOK BALIĞI: Rüyada Fok balığı görmek, karşınızda güçlü kuvvetli kimselerin

bulunduğuna delâlet eder. Fok balığının etini yediğini görmek, düşmana karşı zafer

kazanmaya alâmettir.

* FOLLUK: Rüyada tavukların yumurtalarının bulunduğu folluk görmek veya oradan

yumurta almak, dedikodu ve boş lâf ile tâbir olunur. Çünkü tavuk yumurta yaptığında

çığğı basar ve etrafı velveleye verir.

* FOSFOR: Fosfor aydınlatıcı özelliğe sahip olduğundan rüyada fosfor görmek, zekâ

parlaklığına ve daima yeni hamlelere delâlet eder. Bazı kere de fosfor görmek, bol

rızka, bol mala ve menfaate işarettir.

* FOTOĞRAF: Rüyada fotoğraf makinesi görmek, cama, aynaya ve güneş

huzmelerinin akislerine işarettir. Bir kimsenin kendi fotoğrafını çektiğini görmesi,

ecelin yaklaşmakta olduğuna delâlet eder.

* FRENK ÜZÜMÜ: Rüyada frenk üzümünün beyazı, aşk ve muhabbete, bekâr için

evlenmeye; siyahı da üzüntü, keder ve sıkıntıya delâlet eder.

* FRENK: Rüyada bir kâfiri görmek, ferah ve zafere delâlet eder. Kenisinin frenk

olduğunu görmek ise iyi değildir ve bid’at ile tâbir olunur.

Rüyada takva ve salâh erbabı bir kimsenin rahip olduğunu görmesi, Allahü Teâlâ’dan

korkmaya ve O’na huşû’a delâlet eder.

* FUAR: Bir kimsenin rüyada kendisini fuarda görmesi, talihinin açıklığına, mevkiin

yüksekliğine ve menfaate delâlet eder. Çünkü fuarlarda insan aradığı şeyi bulabilir.

Kendisini kitap satılan fuarda görmek ve kitap almak, ilim, irfan ve hikmet ehli olmaya

delâlet eder.

* FULYA (Çiçek): Rüyada bu çiçeği görmek veya koklamak, ömür günlerinin neşe ve

sevinç içinde geçeceğine delâlet eder. Fulya çiçeğinden bir buket yaptığını görmek,

kırılmış gönülleri almaya ve dostluğa işarettir.

* FUKAHA (Fıkıh âlimi): Rüyada meşhur ve tanınmış âlimlerden birini görmek, hayır

ve sürura; bilmediği bir âlimi görmek de, o mahalle salih ve iyi bir kimsenin

geleceğine delâlet eder.

Ehil bir adamın rüyada kendisini âlim olmuş görmesi, izzet ve şerefe ve yüksek

makama işarettir.

***